Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

76) Sūrat Al-'Inn

Printed format

76)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Һал 'Атá `Алá Ал-'Инсӓни Хӥнун Мина Ад-Даһри Лам Йакун Шай'ӓан Маҙкӱрӓан 076-001 Ҳақиқатда инсонга, у эсга олинадиган нарса бўлмаган бир замон келмадими? ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌
ннӓ Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Нуҭфатин 'Амшӓҗин Набталӥһи Фаҗа`алнӓһу Самӥ`ӓан Баҫӥрӓан 076-002 Албатта, Биз инсонни аралаш нутфадан яратдик. Синаш учун, бас, уни эшитадиган, кўрадиган қилдик. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
ннӓ Һадайнӓһу Ас-Сабӥла 'Иммӓ Шӓкирӓан Ұа 'Иммӓ Кафӱрӓан 076-003 Албатта, Биз унга йўл кўрсатдик. (У эса) ёки шукр қилувчи, ёки куфр қилувчи бўлди. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌
ннӓ 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна Салӓсилӓан Ұа 'Ағлӓлӓан Ұа Са`ӥрӓан 076-004 Албатта, Биз кофирлар учун занжирлар, кишанлар ва ёниб турган оловни тайёрлаб қўйдик. ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍
нна Ал-'Абрӓра Йашрабӱна Мин Ка'син Кӓна Мизӓҗуһӓ Кӓфӱрӓан 076-005 Албатта, яхшилар каафур аралаштирилган қадаҳдан ичарлар. (Каафуричимликни хушбў ва хуштаъм қилувчи модда бўлиб араблар у аралашган шаробни энг яхши шароб ҳисоблашади.) ‍‌‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
`Айнӓан Йашрабу Биһӓ `Ибӓду Аллӓһи Йуфаҗҗирӱнаһӓ Тафҗӥрӓан 076-006 Бир булоқданики, ундан Аллоҳнинг бандалари отилтириб ичарлар. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍
Йӱфӱна Бин-Наҙри Ұа Йаҳӓфӱна Йаұмӓан Кӓна Шарруһу Мустаҭӥрӓан 076-007 Улар назрга вафо қиларлар ва ёмонлиги кенг тарқаладиган кундан қўрқарлар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Йуҭ`имӱна Аҭ-Ҭа`ӓма `Алá Хуббиһи Мискӥнӓан Ұа Йатӥмӓан Ұа 'Асӥрӓан 076-008 Ўзлари таомни яхши кўриб турсалар ҳам, уни мискин, етим ва асирга берарлар. (Аброрларнинг хислати нима экан! Улар ҳаттоки ўзларига таом керак бўлиб, ҳожатлари тушиб турса ҳам, мискин, етим, асирларни ўзларидан устун қўйиб, таомни уларга берадилар.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍
ннамӓ Нуҭ`имукум Лиұаҗһи Аллӓһи Лӓ Нурӥду Минкум Җазӓн Ұа Лӓ Шукӱрӓан 076-009 Албатта, Биз сизларни фақат Аллоҳнинг розилиги учун овқатлантирамиз. Бунинг эвазига сизлардан мукофот ёки ташуккур хоҳласмиз. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌
ннӓ Наҳӓфу Мин Раббинӓ Йаұмӓан `Абӱсӓан Қамҭарӥрӓан 076-010 Албатта, биз қўрқинчли, шиддатли, узун кунда ўз Роббимиздан қўрқамиз, (дерлар). ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Фаұақӓһуму Аллӓһу Шарра Ҙӓлика Ал-Йаұми Ұа Лаққӓһум Наđратан Ұа Сурӱрӓан 076-011 Бас, уларни Роббилари ўшал кун шарридан сақлади ва уларга хушрўйлик ҳамда хурсандчилик ато қилди. ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌
Ұа Җазӓһум Бимӓ Ҫабарӱ Җаннатан Ұа Харӥрӓан 076-012 Ва сабр қилганликлари учун уларни боғу роғ ва ипаклар билан мукофотлади. ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍
Муттаки'ӥна Фӥһӓ `Алá Ал-'Арӓ'ики ۖ Лӓ Йараұна Фӥһӓ Шамсӓан Ұа Лӓ Замһарӥрӓан 076-013 У ерда сўриларда суянган ҳолдалар. У ерда қуёшни ҳам, совуқни ҳам кўрмаслар. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Дӓнийатан `Алайһим Žилӓлуһӓ Ұа Ҙуллилат Қуҭӱфуһӓ Таҙлӥлӓан 076-014 Ва устиларига у(жаннат)нинг соялари яқиндир ҳамда унинг мевалари жуда ҳам осон қилингандир. ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа Йуҭӓфу `Алайһим Би'ӓнийатин Мин Фиđđатин Ұа 'Акұӓбин Кӓнат Қаұӓрӥра 076-015 Ва уларга кумуш идишлар ва биллурлардан бўлган қадаҳлар айлантириб турилар. ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‌
Қаұӓрӥра Мин Фиđđатин Қаддарӱһӓ Тақдӥрӓан 076-016 Биллурлар, кумушсиймон, (соқийлар) ўлчовини келтирар. ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Йусқаұна Фӥһӓ Ка'сӓан Кӓна Мизӓҗуһӓ Занҗабӥлӓан 076-017 Ва улар у ерда аралашмаси занжабил бўлган қадаҳдан суғорилар ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
`Айнӓан Фӥһӓ Тусаммá Салсабӥлӓан 076-018 Уердаги салсабийл, деб номланган булоқдан. (Занжабийлерга томир отган ўсимлик тури бўлиб, томири туйилиб хушбўй модда ясалади: араблар ундан ўз ичимликларига қўшиб ичишни жуда-жуда севадилар. Ичувчининг томоғидан ҳузур бағишлаб, осонлик билан ўтувчи шаробни араблар салсабийл деб атайдилар. Салсабийлан дейилганда шунга ишора қилиняпти.) ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йаҭӱфу `Алайһим Ұилдӓнун Муҳалладӱна 'Иҙӓ Ра'айтаһум Хасибтаһум Лу'улу'уӓан Манćӱрӓан 076-019 Ва уларнинг атрофида абадий ёш болалар айланурлар, агар уларни кўрсанг, сочилган маржон, деб ўйларсан. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ Райта Ćамма Райта На`ӥмӓан Ұа Мулкӓан Кабӥрӓан 076-020 Ва агар кўрсанг, у ерда неъматни ва улкан мулкни кўрарсан. ‌‌‌‌ ‌‍‍ ‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍
`Ӓлийаһум Ćийӓбу Сундусин Ҳуđрун Ұа 'Истабрақун ۖ Ұа Хуллӱ 'Асӓұира Мин Фиđđатин Ұа Сақӓһум Раббуһум Шарӓбӓан Ҭаһӱрӓан 076-021 Уларнинг устиларида яшил сундусдан (юпқа ипакдан) ва истобрақдан (қалин ипакдан) кийимлар бор ва кумуш билакузуклар-ла ясанганлар ва Роббилари уларни пок шароб билан суғорар. ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‌‍‌‌
нна Һӓҙӓ Кӓна Лакум Җазӓн Ұа Кӓна Са`йукум Машкӱрӓан 076-022 Албатта, бу сизга мукофот бўлди, ва амалингиз қабул бўлмшдир. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌
ннӓ Нахну Наззалнӓ `Алайка Ал-Қур'ӓна Танзӥлӓан 076-023 Албатта, Биз сенга Қуръонни бўлак-бўлак қилиб туширдик. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Фӓҫбир Лихукми Раббика Ұа Лӓ Туҭи` Минһум 'Ӓćимӓан 'Аұ Кафӱрӓан 076-024 Бас, Роббинг ҳукмига сабр қил ва улардан гуноҳкор ёки кофирларига итоат қилма. ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
Ұа Аҙкур Асма Раббика Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 076-025 Эртаю кеч Роббинг исмини зикр қил. ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍
Ұа Мина Ал-Лайли Фӓсҗуд Лаһу Ұа Саббихһу Лайлӓан Ҭаұӥлӓан 076-026 Ва кечасида ҳам Унга сажда қил ва узоқ кечаларда Унга тасбиҳ айт. (Тафсирчилар букратандан мурод Бамдод намози, асийлодан мурод пешин ва аср намози, Ва минал лайли Шом ва Хуфтон намозлари. Лайлан товийлодан мурод кечаси бедорлик билан ўқилган намоз деганлар.) ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‌
нна Һӓ'уулӓ' Йухиббӱна Ал-`Ӓҗилата Ұа Йаҙарӱна Ұарӓ'аһум Йаұмӓан Ćақӥлӓан 076-027 Албатта, анавилар шошган дунё)ни яхши кўрарлар ва оғир кунни ортларида қолдирарлар. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Нахну Ҳалақнӓһум Ұа Шададнӓ 'Асраһум ۖ Ұа 'Иҙӓ Ши'нӓ Баддалнӓмćӓлаһум Табдӥлӓан 076-028 Биз уларни яратдик ва яратилишларини мстаҳкам қилдик. Ва агар хоҳласак уларнинг ўринларига ўхшашларини келтирурмиз. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
нна Һаҙиһи Таҙкиратун ۖ Фаман ШӓАттаҳаҙа 'Илá Раббиһи Сабӥлӓан 076-029 Албатта, бу(сура)эслатмадир. Бас, ким хоҳласа ўз Роббисига йўл оладир. ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Мӓ Ташӓ'ӱна 'Иллӓн Йашӓ Аллӓһу ۚнна Аллӓһа Кӓна `Алӥмӓан Хакӥмӓан 076-030 Ва Аллоҳ хоҳласагина, сизлар ҳам хоҳларсиз. Албатта, Аллоҳ билувчи ва ҳикматли зотдир. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍
Йудҳилу Ман Йашӓ'у Фӥ Рахматиһи Ұа ۚ Аž-Žӓлимӥна 'А`адда Лаһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 076-031 У кимни хоҳласа Ўз раҳматига киритадир ва золимлар учун аламли азоблар тайёрлаб қўйгандир. ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah