Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

71) Sūrat Nūĥ

Printed format

71)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ннӓ 'Арсалнӓ Нӱхӓан 'Илá Қаұмиһи~ 'Ан 'Анҙир Қаұмака Мин Қабли 'Ан Йа'тийаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 071-001 Биз Нуҳни ўз қавмига, қавмингни уларга аламли азоб келишидан аввал огоҳлантиргин деб, Пайғамбар қилиб юбордик. ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Қӓла Йӓ Қаұми 'Иннӥ Лакум Наҙӥрун Мубӥнун 071-002 У: Эй қавмим, албатта мен сиз учун очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман. ‍‍‍
'Ани А`будӱ Аллаһа Ұа Аттақӱһу Ұа 'Аҭӥ`ӱни 071-003 Аллоҳга ибодат қилинглар, Унга тақво қилинглар ва менга итоат қилинглар. ‍ ‌‍‍ ‌‌‍
Йағфир Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йу'уаҳҳиркум 'Илá 'Аҗалин Мусамман ۚнна 'Аҗала Аллӓһи 'Иҙӓ Җӓ'а Лӓ Йу'уаҳҳару ۖ Лаұ Кунтум Та`ламӱна 071-004 У сизларнинг гуноҳларингиздан мағфират қиладир ва сизни белгиланган ажалгача қўйиб қўядир. Агар билсангиз, албатта, Аллоҳнинг ажали орқага сурилмайдир, деди. (Бу оятда зикр қилинган, гуноҳларниг кечирилиши ва белгиланган муддатгача яшаб қолиш, аввалги оятда шарт қилинган Аллоҳга ибодат қилиш, унга тақво қилиш ва Пайғамбарга итоат қилиш ишалри бўлсагина вужудга келади.) ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥ Да`аұту Қаұмӥ Лайлӓан Ұа Наһӓрӓан 071-005 У: Роббим, мен ўз қавмимни кечаю кундуз даъват қилдим. ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌
Фалам Йазид/һум Ду`ӓ'ӥ 'Иллӓ Фирӓрӓан 071-006 Менинг чақириғим уларда қочишдан бошқа нарсани зиёда қилмади. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
Ұа 'Иннӥ Кулламӓ Да`аұтуһум Литағфира Лаһум Җа`алӱҫӓби`аһум Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұа Астағшаұ Ćийӓбаһум Ұа 'Аҫаррӱ Ұа Астакбарӱ Астикбӓрӓан 071-007 Ва алабатта қачонки мен уларни сенинг мағфират қилишинг учун чақирсам, улар бармоқларини қулоқларига тиқдилар ва кийимларига бурканиб олдилар ва (кофирликда) собит бўлдилар ва ниҳоятда улкан такаббурлик қилдилар. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌‌
Ćумма 'Иннӥ Да`аұтуһум Җиһӓрӓан 071-008 Сўнгра, албатта мен уларни очиқ даъват қилдим. ‍ ‌ ‌‌
Ćумма 'Иннӥ 'А`ланту Лаһум Ұа 'Асрарту Лаһум 'Исрӓрӓан 071-009 Сўнгра, албатта мен уларга эълон ва сиррий (даъват) қилдим. ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌‌‌
Фақулту Астағфирӱ Раббакумннаһу Кӓна Ғаффӓрӓан 071-010 Бас, ўз Роббингизга истиғфор айтинг, албатта у гуноҳларни кўплаб мағфират қилувчидир, дедим. ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌
Йурсили Ас-Самӓ'а `Алайкум Мидрӓрӓан 071-011 У зот осмондан устингизга кетма-кет (барака ёмғирини) юборадир. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌
Ұа Йумдидкум Би'амұӓлин Ұа Банӥна Ұа Йаҗл Лакум Җаннӓтин Ұа Йаҗл Лакум 'Анһӓрӓан 071-012 Ва сизга молу мулк ва бола-чақа ила мадад берадир ва сизларга боғу роғлар ҳамда анқорларни берадир. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
Мӓ Лакум Лӓ Тарҗӱна Лиллӓһ Ұақӓрӓан 071-013 Сизларга нима бўлдики, Аллоҳнинг азаматини ўйлаб кўрмайсизлар? ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‌
Ұа Қад Ҳалақакумҭұӓрӓан 071-014 Ҳолбуки, у сизларни ҳолатма-ҳолат яратди. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌
'Алам Тараұ Кайфа Ҳалақа Аллӓһу Саб`а Самӓұӓтин Ҭибӓқӓан 071-015 Аллоҳ еттти осмонни қандоқ қилиб табақама-табақа яратиб қўйганини кўрмадингизми? ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Ұа Җа`ала Ал-Қамара Фӥһинна Нӱрӓан Ұа Җа`ала Аш-Шамса Сирӓҗӓан 071-016 Ва улар ичида ойни нур ва қуёшни чироқ қилиб қўйганини кўрмадингизми? ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‍
Ұа Аллӓһу 'Анбатакум Мина Ал-'Арđи Набӓтӓан 071-017 Ва Аллоҳ сизларни ердан ўстириб чиқарадир. ‍ ‌‌‌‍
Ćумма Йу`ӥдукум Фӥһӓ Ұа Йуҳриҗукумҳрӓҗӓан 071-018 Сўнгра сизларни унга қайтариб, яна чиқарадир. ‌ ‌‍‍‍
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Бисӓҭӓан 071-019 Ва Аллоҳ сизларга ерни гиламдек тўшаб қўйди. ‌‍
Литаслукӱ Минһӓ Субулӓан Фиҗӓҗӓан 071-020 Унда сиз кенг йўллардан юришингиз учун, деб айтдим. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌
Қӓла Нӱхун Рабби 'Иннаһумҫаұнӥ Ұа Аттаба`ӱ Ман Лам Йазид/һу Мӓлуһу Ұа Ұаладуһу~ 'Иллӓ Ҳасӓрӓан 071-021 Нуҳ: Эй Роббим, албатта улар менга исён қилдилар ва моли, бола-чақаси хусрондан бошқани зиёда қилмаганга эргашдилар. ‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌~ ‌‌ ‍‌‌
Ұа Макарӱ Макрӓан Куббӓрӓан 071-022 Ва ниҳоятда улкан макр қилдилар. ‌ ‌‌‌ ‌‌
Ұа Қӓлӱ Лӓ Таҙарунна 'Ӓлиһатакум Ұа Лӓ Таҙарунна Ұаддӓан Ұа Лӓ Суұӓ`ӓан Ұа Лӓ Йағӱćа Ұа Йа`ӱқа Ұа Насрӓан 071-023 Ва улар: Олиҳаларингизни ҳеч тарк қилманглар ва албатта Ваддни ҳам, Суваъни ҳам, Яғусни ҳам, Яъуқни ҳам ва Насрни ҳам тарк қилманг, дедилар. (Шайтон васвасаси туфайли кишилар ҳайкалларга сиғинишининг баёни ушбу оятда нозил қилингандир.) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Қад 'Аđаллӱ Каćӥрӓан ۖ Ұа Лӓ Тазиди Аž-Žӓлимӥна 'Иллӓ Đалӓлӓан 071-024 Дарҳақиқат улар кўпларини адаштирдилар ва сен золимларга залолатдан бошқани зиёда қилма, деди. (Кўриниб турибдики, Нуҳ алайҳиссаломнинг бу дуолари ниҳоятда аламли дуо. Нуҳ алайҳиссалом ўз қавмларига қилган ушбу дуоибандни Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло у зотга сенинг қавмингдан ҳозир иймонга келганларидан ўзгаси зинҳор иймонга келмас, деб хабар берганидан сўнг, уларнинг иймонларидан ноумид бўлиб туриб қолганлар.) ‌ ‌‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Миммӓ Ҳаҭӥ'ӓтиһимғриқӱ Фа'удҳилӱ Нӓрӓан Фалам Йаҗидӱ Лаһум Мин Дӱни Аллӓһи 'Анҫӓрӓан 071-025 Улар хатолари туфайли ғарқ қилиндилар, бас, дўзахга киритилдилар. Бас, ўзларига Аллоҳдан ўзга ёрдамчи топа олмадилар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Нӱхун Рабби Лӓ Таҙар `Алá Ал-'Арđи Мина Ал-Кӓфирӥна Даййӓрӓан 071-026 Ва Нуҳ: Эй Роббим, ер юзида кофирлардан бирорта ҳам ҳаракатланувчини қўймагин. ‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌
ннака 'Ин Таҙарһум Йуđиллӱ `Ибӓдака Ұа Лӓ Йалидӱ 'Иллӓ Фӓҗирӓан Каффӓрӓан 071-027 Албатта сен уларни тек қўйсанг, бандаларингни адаштирурлар ва фожиру кофирдан бошқа туғмаслар. ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌‌
Рабби Ағфир Лӥ Ұа Лиұӓлидаййа Ұа Лиман Даҳала Байтийа Му'уминӓан Ұа Лилму'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа Лӓ Тазиди Аž-Žӓлимӥна 'Иллӓ Табӓрӓан 071-028 Роббим, мени мағфират қилгин, менинг ота-онамни ҳам ва уйимга мўмин бўлиб кирганларни ва мўминлару мўминаларни ҳам. Ва золимларга ҳалокатдан ўзга нарсани зиёда қилмагин, деди. (Нуҳ алайҳиссаломнинг дуолари қабул бўлди. Аллоҳ таоло кофирларни битта ҳам қўймай ҳалок қилди. Чунки улар инсоният баданига тушган қорасон касалидек эдилар. Уларни кесиб ташламаса бўлмас эди.) ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah