Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

62) Sūrat Al-Jum`ah

Printed format

62)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йусаббиху Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ал-Малики Ал-Қуддӱси Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 062-001 Осмонлару ердаги барча нарсалар Хожа, Бенуқсон, Азиз, Ҳаким Аллоҳга тасбиҳ айтадир. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ба`аćа Фӥ Ал-'Уммӥйӥна Расӱлӓан Минһум Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтиһи Ұа Йузаккӥһим Ұа Йу`аллимуһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа 'Ин Кӓнӱ Мин Қаблу Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 062-002 У зот саводсизлар ичидан, гарчи улар бундан аввал очиқ залолатда бўлсалар ҳам, уларга оятларини ўқиб берадиган ва уларни поклайдиган ҳамда китобни ва ҳикматни ўргатадиган Пайғамбарни юборди. (Ўша давр араблари уммий қавм дейилган, чунки уларнинг ичларида ўқиш-ёзишни биладиганлари жуда оз бўлган. Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссалом ўқиш-ёзишни мутлақо ўрганмаганлар.) ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍
Ұа 'Ӓҳарӥна Минһум Ламмӓ Йалхақӱ Биһим ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 062-003 Ва ҳозирча уларга қўшилмаган бошқаларга ҳам. Ва У зот ғолиб ва ҳикмат эгасидир. (Бу ояти карима ҳам Қуръоннинг улкан мўъжиларидан биридир. Бу ғойибнинг хабаридир. Араблардан бошқа халқларнинг исломга киришини ўша пайтда Аллоҳдан ўзга ҳеч ким билмасди.) ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Фаđлу Аллӓһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 062-004 Бу Аллоҳнинг фазлидир (ва уни) хоҳлаган кишисига берадир. Аллоҳ улуғ фазл эгасидир. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Маćалу Ал-Лаҙӥна Хуммилӱ Ат-Таұрӓата Ćумма Лам Йахмилӱһӓ Камаćали Ал-Химӓри Йахмилу 'Асфӓрӓан ۚ Би'са Маćалу Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Аллӓһи Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 062-005 Устларига Таврот юклатилган, сўнгра уни кўтармаганлар мисоли устига китоб юкланган эшакка ўхшарлар. Аллоҳнинг оятларини ёлғонга чиқарган қавмнинг мисоли қандоқ ҳам ёмон. Аллоҳ золим қавмларни ҳидоят қилмас. (Устларига Таврот юклатилганлар - яҳудийлар. Аллоҳ таоло уларни устига китоб ортилган эшакка ўхшатмоқда. Худди эшак устидаги китобни кўтариб чарчаса чарчайди, аммо асло бу китобдаги илм ва таълимотлардан фойдаланмайди.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍ ‍‍
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна Һӓдӱн За`амтумннакум 'Аұлийӓ 'У Лиллӓһ Мин Дӱни Анӓси Фатаманнаұ Ал-Маұта 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 062-006 Сен: Эй яҳудийлар, албатта сиз, бошқалардан фарқли ўлароқ, Аллоҳнинг авлиёларимиз, деб даъво қиладиган бўлсангиз, бас, ўлимни орзу қилинг, агар ростгўй бўлсангиз, деб айт. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Лӓ Йатаманнаұнаһу~ 'Абадӓан Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Биž-Žӓлимӥна 062-007 Улар қўллари қилган(гуноҳ)лари туфайли ҳеч қачон, у(ўлим)ни орзу қилмаслар. Аллоҳ золимларни билувчидир. (Яҳудийларнинг ўлимни сира орзу қилмасликларига сабаб - гуноҳларининг кўплиги. Улар биладиларки, ўлимдан кейин савол-жавоб бўлади, гуноҳларга яраша азоб белгиланади. Бу эса улар учун ниҳоятда даҳшатли.) ‌ ‍‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қул 'Инна Ал-Маұта Ал-Лаҙӥ Тафиррӱна Минһу Фа'иннаһу Мулӓқӥкум ۖ Ćумма Тураддӱна 'Илá `Ӓлими Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 062-008 Сен: Албатта, сиз ундан қочаётган ўлим, таъкид шулки, сизга барибир йўлиқувчидир. Сўнгра махфий ва ошкор нарсаларни Билувчининг ҳузурига қайтарилурсизлар. Бас, У сизга нима қилиб юрганингизнинг хабарини берадир. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Нӱдӥ Лилҫҫалӓати Мин Йаұми Ал-Җуму`ати Фӓс`аұ 'Илá Ҙикри Аллӓһи Ұа Ҙарӱ Ал-Байۚ Ҙӓликум Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 062-009 Эй иймон келтирганлар! Жума куни намозга нидо қилинганда, Аллоҳнинг зикрига шошилинг ва савдони қўйинг. Агар билсангиз, бу ўзингиз учун яхшидир. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Фа'иҙӓ Қуđийати Аҫ-Ҫалӓату Фӓнташирӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Абтағӱ Мин Фаđли Аллӓһи Ұа Аҙкурӱ Аллаһа Каćӥрӓан Ла`аллакум Туфлихӱна 062-010 Бас, намоз тугагандан сўнг ер юзи бўйлаб тарқалинг ва Аллоҳнинг фазлидан талаб қилинг ва Аллоҳни кўп эсланг, шоядки ютуққа эришсангиз. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұ Тиҗӓратан 'Аұ Лаһұан Анфаđđӱ 'Илайһӓ Ұа Таракӱка Қӓ'имӓан ۚ Қул Мӓ `Инда Аллӓһи Ҳайрун Мина Аллӓһұи Ұа Мина Ат-Тиҗӓрати Ұа ۚ Аллӓһу Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 062-011 Ва улар тижорат ёки ўйин-кулгу кўрганларида, унга томон ёпирилдилар ва сени тик ҳолда тарк этдилар. Сен: Аллоҳнинг ҳузуридаги нарса ўйин-кулгудан ва тижоратдан яхшидир. Ва Аллоҳ энг яхши ризқ берувчидир, деб айт. (Дунё ташвиши деб ибодатни тарк этиш яхши эмас. Чунки ризқ берувчи Аллоҳнинг Ўзи. Аввал Унинг ибодати адо бўлса, ризқ топишда кейинЎўзи ёрдам беради.) ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍ ۚ ‍‍‍‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah