Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Printed format

60)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ `Адӱұӥ Ұа `Адӱұакум 'Аұлийӓ'а Тулқӱна 'Илайһим Бил-Маұаддати Ұа Қад Кафарӱ Бимӓ Җӓ'акум Мина Ал-Хаққи Йуҳриҗӱна Ар-Расӱла Ұа 'Ӥйӓкум ۙн Ту'уминӱ Биллӓһи Раббикумн Кунтум Ҳараҗтум Җиһӓдӓан Фӥ Сабӥлӥ Ұа Абтиғӓ'а Марđӓтӥ ۚ Тусиррӱна 'Илайһим Бил-Маұаддати Ұа 'Анӓ 'А`ламу Бимӓҳфайтум Ұа Мӓ 'А`лантум ۚ Ұа Ман Йаф`алһу Минкум Фақад Đалла Саұӓ Ас-Сабӥли 060-001 Эй иймон келтирганлар! Агар Менинг йўлимда жиҳод қилиб ва розилигимни сўраб чиққан бўлсангиз, Менинг душманларимни ва ўзингизнинг душманларингизни дўст тутманглар. Сизлар уларга дўстлик қиласизлар, улар бўлса сизларга келган ҳаққа куфр келтирарлар. Роббингиз бўлмиш Аллоҳга иймон келтирганингиз учун Пайғамбарни ва сизни ҳайдаб чиқарарлар. Сиз уларга дўстлик қилиб сир айтасиз. Ҳолбуки, Мен нимани махфий тутганингизнию нимани ошкор қилганингизни жуда яхши билурман. Ораларингизда ким ўша ишни қилса, тўғри йўлдан адашган бўладир. (Аллоҳнинг ва мусулмонларнинг душманларига дўстлик қилувчи кишилар билиб қўйсинларки, улар мусулмонларга келган ҳаққа - Қуръон ва Исломга кофир бўлганлар. Бу ҳам етмаганидек, Пайғамбарнинг ва мўминларнинг иймонларини айб ҳисоблаб, ўз диёрларидан ҳайдаб чиқарганлар. Шунинг учун у мушрикларни дўст тутмаслик керак. Биров билмайди деб уларга сир айтманг, Аллоҳ таоло сиру ошкор барча амалларингизни билиб турувчи зотдир.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌
н Йаćқафӱкум Йакӱнӱ Лакум 'А`дӓн Ұа Йабсуҭӱ 'Илайкум 'Айдийаһум Ұа 'Алсинатаһум Бис-Сӱ'и Ұа Ұаддӱ Лаұ Такфурӱна 060-002 Агар улар сиздан устун келсалар, сизга душман бўларлар ва сизларга қўлларию тилларини ёмонликла чўзар лар. Ва сизларнинг кофир бўлишларингизни хоҳларлар. ‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌
Лан Танфа`акум 'Архӓмукум Ұа Лӓ 'Аұлӓдукум ۚ Йаұма Ал-Қийӓмати Йафҫилу Байнакум Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 060-003 Қариндошларингиз ва фарзандларингиз сизга ҳеч манфаат бера олмаслар. Қиёмат куни У зот ораларингизни бўлур. Аллоҳ нима қилаётганингизни кўриб тургувчидир. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Қад Кӓнат Лакум 'Усұатун Хасанатун Фӥбрӓһӥма Ұа Ал-Лаҙӥна Ма`аһу~ 'Иҙ Қӓлӱ Лиқаұмиһимннӓ Бура'ӓ'у Минкум Ұа Миммӓ Та`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Кафарнӓ Бикум Ұа Бадӓ Байнанӓ Ұа Байнакуму Ал-`Адӓұату Ұа Ал-Бағđӓ'у 'Абадӓан Хаттá Ту'уминӱ Биллӓһи Ұахдаһу~ 'Иллӓ Қаұла 'Ибрӓһӥма Ли'абӥһи Ла'астағфиранна Лака Ұа Мӓмлику Лака Мина Аллӓһи Мин Шайн ۖ Раббанӓ `Алайка Таұаккалнӓ Ұа 'Илайка 'Анабнӓ Ұа 'Илайка Ал-Маҫӥру 060-004 Ҳақиқатда, сизларга Иброҳим ва у билан бирга бўлганларда яхши ўрнак бор. Улар, биз сиздан ва сиз ибодат қилаётган нарсадан безормиз, сизга куфр келтирдик, энди токи ягона Аллоҳга иймон келтирмагунларингизча орамизда доимий адоват ва кучли нафрат пайдо бўлди, дедилар. Магар Иброҳимнинг отасига қарата, албатта сен учун истиғфор айтаман, сендан Аллоҳ(азоби)дан бирор нарса қайтаришга молик эмасман, деган сўзи мустасно. Эй Роббимиз, фақат Сенга таваккал қилдик, фақат Сенгагина қайтдик ва қайтиб борадиган жой ҳам фақат Сенгинадир. (Иброҳим Пайғамбар оталарига раҳмлари келиб: Албатта, сен учун истиғфор айтаман, дея ваъда берганлар. Лекин отанинг иймонга келмаслигига кўзлари етгач, Сендан Аллоҳнинг азобини қайтаришга молик эмасман, деб қўшиб қўйганлар.) ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌~ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Раббанӓ Лӓ Таҗ`алнӓ Фитнатан Лиллаҙӥна Кафарӱ Ұа Ағфир Ланӓ Раббанӓ ۖннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 060-005 Эй Роббимиз, бизни кофирларга фитна қилиб қўймагин ва бизни кечиргин. Эй Роббимиз, албатта, Сен, Ўзинг азизу ҳакимсан. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Лақад Кӓна Лакум Фӥһим 'Усұатун Хасанатун Лиман Кӓна Йарҗӱ Аллаһа Ұа Ал-Йаұма Ал-'Ӓҳира ۚ Ұа Ман Йатаұалла Фа'инна Аллӓһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 060-006 Албатта, кимнинг Аллоҳдан ва қиёмат кунидан умиди бўлса, шулар учун уларда яхши ўрнак бор эди. Лекин ким юз ўгирса, Аллоҳ беҳожат, мақталган зотдир. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍
`Асá Аллӓһу 'Ан Йаҗ`ала Байнакум Ұа Байна Ал-Лаҙӥна `Ӓдайтум Минһум Маұаддатан Ұа ۚ Аллӓһу Қадӥрун Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 060-007 Шоядки, Аллоҳ сизлар билан улар ичидаги душманларингиз ўртасида дўстлик пайдо қилса, Аллоҳ қодирдир. Аллоҳ кечирувчи ва раҳмдилдир. (Аллоҳ таолодан шоядки калимаси содир бўлса, албатта, воқеликда содир бўлиши шарт. Бу ваъда Маккаи мукаррама фатҳ бўлиши билан амалга ошди. Мушриклар тўп-тўп бўлиб Аллоҳнинг динига кирдилар ва мусулмонлар билан дўст-биродар бўлдилар. Қалбларидаги душманлик туйғулари ҳам кўтарилди.) ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Лӓ Йанһӓкуму Аллӓһу `Ани Ал-Лаҙӥна Лам Йуқӓтилӱкум Фӥ Ад-Дӥни Ұа Лам Йуҳриҗӱкум Мин Дийӓрикумн Табаррӱһум Ұа Туқсиҭӱ 'Илайһим ۚнна Аллӓһа Йухиббу Ал-Муқсиҭӥна 060-008 Аллоҳ сизларни диний уруш қилмаган ва диёрларингиздан чиқармаганларга яхшилик ва адолатли муомала қилишдан сизларни қайтармас. Албатта, Аллоҳ адолат қилувчиларни яхши кўрадир. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍
ннамӓ Йанһӓкуму Аллӓһу `Ани Ал-Лаҙӥна Қӓталӱкум Фӥ Ад-Дӥни Ұа 'Аҳраҗӱкум Мин Дийӓрикум Ұа Žӓһарӱ `Алáҳрӓҗикумн Таұаллаұһум ۚ Ұа Ман Йатаұаллаһум Фа'ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱна 060-009 Албатта Аллоҳ сизларни диний уруш қилганлар, диёрингиздан чиқарганлар ва чиқарилишингизга ёрдам берганларга дўстлик қилишдан қайтарур. Уларни дўст тутганлар, ана ўшалар, золимлардир. (Аллоҳ таоло бу ояти каримада мўмин-мусулмонларни бошқа миллат ва диёнат вакиллари билан агар улар мусулмонларга диний адоват ила уруш қилмаса ва уларни сиқувга олиб ўз диёрларидан чиқариб юборишга уринмаса, яхши алоқада бўлишга буюрмоқда ва уларга нисбатан адолатли бўлишни таъкидламоқда. Аммо кимки мусулмонларга диний адоват туфайли уруш очса, уларни диёрларидан чиқарса ёки душманларига уларни диёрларидан чиқаришда ёрдам берса, албатта, ундай кишиларни дўст тутиб бўлмайди. Бу ҳам айни адолатдир.) ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Җӓ'акуму Ал-Му'уминӓту Муһӓҗирӓтин Фӓмтахинӱһунна ۖ Аллӓһу 'А`ламу Би'ӥмӓниһинна ۖ Фа'ин `Алимтумӱһунна Му'уминӓтин Фалӓ Тарҗи`ӱһунна 'Илá Ал-Куффӓри ۖ Лӓ Һунна Хиллун Лаһум Ұа Лӓ Һум Йахиллӱна Лаһунна ۖ Ұа 'Ӓтӱһум Мӓнфақӱ ۚ Ұа Лӓ Җунӓха `Алайкумн Танкихӱһунна 'Иҙӓ 'Ӓтайтумӱһунна 'Уҗӱраһунна ۚ Ұа Лӓ Тумсикӱ Би`иҫами Ал-Каұӓфири Ұа Ас'алӱ Мӓнфақтум Ұа Лӥас'алӱ Мӓнфақӱ ۚ Ҙӓликум Хукму Аллӓһи ۖ Йахкуму Байнакум Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 060-010 Эй, иймон келтирганлар! Агар сизларга мўминалар ҳижрат қилиб келсалар, уларни имтиҳон қилиб кўринглар. Аллоҳ уларнинг иймонини билгувчидир. Бас, мўминаликларини билсангиз, уларни кофирларга қайтариб юборманг. Бу (аёл)лар уларга ҳалол эмас ва улар ҳам буларга ҳалол бўлмаслар. Ва у(кофир)ларга нафақа қилган нарсаларини (қайтариб) беринглар. Ва у(аёл)ларни никоҳлаб олсангиз, агар маҳрларини берсангиз, сизларга гуноҳ бўлмас. Кофир хотинларингизни никоҳларингизда ушлаб турманглар. Нафақа қилган нарсаларингизни сўранглар, улар ҳам нафақа қилган нарсаларини сўрасинлар. Бу сизларга Аллоҳнинг ҳукмидир. Орангизда ҳукм қиладир. Аллоҳ билгувчи ва ҳикматлидир. (Душман тарафдан келган ҳар бир кишини ҳам қучоқ очиб кутиб олинавермайди. Чунки, душман жосус юбориши ҳам мумкин. Шунинг учун Аллоҳ таоло имтиҳон қилиб кўришни амр қилмоқда. Ушбу ояти карима тушгунча мусулмонлардан баъзилари мушрика хотинлари билан бирга яшаётган эдилар. Оят тушгандан сўнг уларни талоқ қилдилар.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۖ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ۖ ۚ‍‍‍
Ұа 'Ин Фӓтакум Шайн Мин 'Азұӓҗикум 'Илá Ал-Куффӓри Фа`ӓқабтум Фа'ӓтӱ Ал-Лаҙӥна Ҙаһабат 'Азұӓҗуһум Миćла Мӓнфақӱ ۚ Ұа Аттақӱ Аллаһа Ал-Лаҙӥнтум Биһи Му'уминӱна 060-011 Агар аёлларингиздан бирортаси кофирларга ўтиб кетса, урушда туширилган ўлжадан хотини кетиб қолганга, у нафақа қилган миқдорни берингиз. Ўзингиз иймон келтирган Аллоҳдан қўрқинг. ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌‍ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Му'уминӓту Йубӓйи`нака `Алáн Лӓ Йушрикна Биллӓһи Шай'ӓан Ұа Лӓ Йасриқна Ұа Лӓ Йазнӥна Ұа Лӓ Йақтулна 'Аұлӓдаһунна Ұа Лӓ Йа'тӥна Бибуһтӓнин Йафтарӥнаһу Байна 'Айдӥһинна Ұа 'Арҗулиһинна Ұа Лӓ Йа`ҫӥнака Фӥ Ма`рӱфин ۙ Фабӓйи`һунна Ұа Астағфир Лаһунна Аллӓһа ۖнна Аллӓһа Ғафӱрун Рахӥмун 060-012 Эй Набий! Агар мўминалар сенга Аллоҳга ҳеч нарсани ширк келтирмаслик, ўғрилик қилмаслик, зино қилмаслик, болаларини ўлдирмаслик, қўллари ва оёқлари орасидан бўҳтон тўқиб келтирмаслик ва сенга яхшилик ишда исён қилмасликка байъат қилиб келсалар, уларнинг байъатини қабул қил. Ва Аллоҳдан уларнинг гуноҳини кечишни сўра. Албатта, Аллоҳ гуноҳларни кечирувчи ва меҳрибондир. (Аҳднома (байъат) бериш - Ислом раҳбарига ўзининг содиқлигини баён қилиб ваъда беришдир. Пайғамбар алайҳиссалом эр мусулмонлардан авваллари аҳднома олган эдилар. Аёллардан эса ушбу оят тушгандан сўнг ола бошлаганлар.) ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ۙ‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Татаұаллаұ Қаұмӓан Ғаđиба Аллӓһу `Алайһим Қад Йа'исӱ Мина Ал-'Ӓҳирати Камӓ Йа'иса Ал-Куффӓру Мин 'Аҫхӓби Ал-Қубӱри 060-013 Эй иймон келтирганлар! Аллоҳнинг ғазабига учраган қавмни дўст тутманглар. Кофирлар қабр эгаларидан умид узганларидек, улар ҳам охиратдан умид узганлар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah