Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

51) Sūrat Adh-Dhāriyāt

Printed format

51)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҙ-Ҙӓрийӓти Ҙарұан 051-001 Чанг тўзитувчи(шамол) лар билан қасам. ‌‌‍‍ ‌‌‌‌
Фӓлхӓмилӓти Ұиқрӓан 051-002 Юк кўтарувчи(булут)лар билан қасам. ‍‍‍‌
Фӓлҗӓрийӓти Йусрӓан 051-003 Осон юрувчи(кема)лар билан қасам; ‍‍
Фӓлмуқассимӓти 'Амрӓан 051-004 Иш тақсимловчи(фаришта)лар билан қасам. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
ннамӓ Тӱ`адӱна Лаҫӓдиқун 051-005 Албатта, сизга ваъда қилинган нарса ростдир. ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Ад-Дӥна Лаұӓқи`ун 051-006 Ва, албатта, қиёмат воқеъ бўлгувчидир. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Ас-Самӓ'и Ҙӓти Ал-Хубуки 051-007 Гўзал, мустаҳкам осмон билан қасам. ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍
ннакум Лафӥ Қаұлин Муҳталифин 051-008 Албатта, сиз ихтилофли гапдасиз. ‌ ‍‍‍
Йу'уфаку `Анһу Ман 'Уфика 051-009 У(Қуръон)дан ким бурилса, (бир йўла) буриб қўйилур. (Қуръондан бурилиб, бошқа нарсани тутмоқчи бўлган, ҳеч қачон нажот топмабди. Чунки, бир йўла залолатга бурилиб қолган бўлади.) ‍‌‍‍‍ ‍‌
Қутила Ал-Ҳаррӓҫӱна 051-010 Ёлғончиларга лаънат бўлсин! ‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ғамратин Сӓһӱна 051-011 Улар жаҳолатдаги ғофиллардир. ‍‍‍‍‍
Йас'алӱна 'Аййӓна Йаұму Ад-Дӥни 051-012 Улар ҳисоб-китоб куни қачон, деб сўрарлар. ‍‍ ‌‍‍‍
Йаұма Һум `Алá Анӓри Йуфтанӱна 051-013 Бу кунда улар оловда азобланурлар. ‍‍‍‍‍‍‌
Ҙӱқӱ Фитнатакум Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Таста`җилӱна 051-014 Азобингизни татиб кўринг, сиз қачон бўлур? деб шошилган нарса-шу (дейилур). ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 051-015 Албатта, тақводорлар жаннатлар ва булоқлардадир. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Ӓҳиҙӥна Мӓ 'Ӓтӓһум Раббуһум ۚннаһум Кӓнӱ Қабла Ҙӓлика Мухсинӥна 051-016 Роббилари берган нарсаларни олувчилардир. Чунки улар бундан олдин эҳсон қилувчилардан бўлганлардир. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ۚ‍‍‍ ‌
Кӓнӱ Қалӥлӓан Мина Ал-Лайли Мӓ Йаһҗа`ӱна 051-017 Улар кечалари оз ухлар эдилар. ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Бил-'Асхӓри Һум Йастағфирӱна 051-018 Ва улар саҳарларда истиғфор айтар эдилар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Фӥмұӓлиһим Хаққун Лилссӓ'или Ұа Ал-Махрӱми 051-019 Ва молу мулкларида, сўровчи ва бечораларнинг ҳақи бордир. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Фӥ Ал-'Арđи 'Ӓйӓтун Лилмӱқинӥна 051-020 Ва ер юзида чуқур ишонувчилар учун белгилар бордир. ‌‍ ‌‍‍‍
Ұа Фӥнфусикум ۚ 'Афалӓ Тубҫирӱна 051-021 Ва ўзларингизда ҳам. Ёки кўрмаяпсизларми?! ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Фӥ Ас-СамӓРизқукум Ұа Мӓ Тӱ`адӱна 051-022 Ва осмонда ризқингиз ҳамда сизга ваъда қилинаётган нарсалар (бор). ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌
Фаұарабби Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'Иннаһу Лахаққун Миćла Мӓннакум Танҭиқӱна 051-023 Осмону ернинг Роббиси ила қасамки, албатта, у(гап) мисоли сиз нутқ қилаётганингиздек ҳақиқатдир. ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Һал 'Атӓка Хадӥćу Đайфи 'Ибрӓһӥма Ал-Мукрамӥна 051-024 Сенга Иброҳимнинг карамли меҳмонларининг хабари келмадими? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍
'Иҙ Даҳалӱ `Алайһи Фақӓлӱ Салӓмӓан ۖ Қӓла Салӓмун Қаұмун Мункарӱна 051-025 Улар унинг ҳузурига кириб, Салом деганларида, у: Салом, нотаниш қавмлар, деди. ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‌
Фарӓға 'Илá 'Аһлиһи Фаҗӓ'а Би`иҗлин Самӥнин 051-026 Ва аҳлига бориб, (пиширилган) семиз бузоқни келтирди. ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Фақаррабаһу~ 'Илайһим Қӓла 'Алӓ Та'кулӱна 051-027 Уни уларга яқинига сурди ва: Емайсизларми? деди. ~ ‌‌
Фа'аұҗаса Минһум Ҳӥфатан ۖ Қӓлӱ Лӓ Таҳаф ۖ Ұа Башшарӱһу Биғулӓмин `Алӥмин 051-028 Улардан хавфсиради. Улар: қўрқма, дедилар ва унга илмли ўғил башоратини бердилар. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍
Фа'ақбалати Амра'атуһу Фӥ Ҫарратин Фаҫаккат Ұаҗһаһӓ Ұа Қӓлат `Аҗӱзун `Ақӥмун 051-029 Хотини қичқириб келди ва ўз юзига шапалоқ тушириб: Туғмас кампир-а?! деди. ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Каҙӓлики Қӓла Раббуки ۖннаһу Һуұа Ал-Хакӥму Ал-`Алӥму 051-030 Улар:Сенинг Роббинг шундай деди. Албатта, Унинг Ўзи ўта ҳаким ва ўта билувчидир, дедилар. ‌‍ ۖ‍‍‍
Қӓла Фамӓ Ҳаҭбукум 'Аййуһӓ Ал-Мурсалӱна 051-031 У:Эй элчилар! Сизнинг ишингиз надир, деди. ‍‍‍ ‌‌
Қӓлӱннӓ 'Урсилнӓ 'Илá Қаұмин Муҗримӥна 051-032 Улар:Албатта, биз жиноятчи қавмга юборилганмиз. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Линурсила `Алайһим Хиҗӓратан Мин Ҭӥнин 051-033 Уларнинг устидан лойдан (пиширилган) тошларни ташлаш учун. ‌‍ ‌ ‍‌
Мусаұұаматан `Инда Раббика Лилмусрифӥна 051-034 Роббинг ҳузурида исрофчилар учун белгилаб қўйилган(тош)ларни, дедилар. ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Фа'аҳраҗнӓ Ман Кӓна Фӥһӓ Мина Ал-Му'уминӥна 051-035 Ва Биз у жойдан мўминларни чиқардик. ‍‌ ‍‌‍‍
Фамӓ Ұаҗаднӓ Фӥһӓ Ғайра Байтин Мина Ал-Муслимӥна 051-036 У ерда бир хонадондан бошқа мусулмонларни топмадик. ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Таракнӓ Фӥһӓ 'Ӓйатан Лиллаҙӥна Йаҳӓфӱна Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 051-037 Ва у ерда аламли азобдан қўрқадиганлар учун белги қолдирдик. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Фӥ Мӱсá 'Иҙ 'Арсалнӓһу 'Илá Фирұна Бисулҭӓнин Мубӥнин 051-038 Ва Мусода ҳам. Биз уни Фиръавнга равшан ҳужжат ила юбоганимизда... ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Фатаұаллá Бирукниһи Ұа Қӓла Сӓхирун 'Аұ Маҗнӱнун 051-039 У юз ўгириб, ишонгани томон юрди ва: Бу сеҳргар ёки мажнундир, деди. ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Фа'аҳаҙнӓһу Ұа Җунӱдаһу Фанабаҙнӓһум Фӥ Ал-Йамми Ұа Һуұа Мулӥмун 051-040 Бас, Биз уни ва аскарларини тутиб денгизга ташладик ва у маломатга лойиқ иш қилувчи эди. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Ұа Фӥ `Ӓдин 'Иҙ 'Арсалнӓ `Алайһиму Ар-Рӥха Ал-`Ақӥма 051-041 Ва Одда ҳам (белги) бор. Вақтики, Биз уларга туғмас шамолни юбордик. (Одатда, шамол ёмғир ёғишига сабаб бўлади. Од қавмига келган шамол эса уларга ёмғир эмас, бало-офат, ҳалокатни олиб келган, шунинг учун унинг туғмас, яъни бефойда деб сифатланяпти.) ‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Мӓ Таҙару Мин Шай'ин 'Атат `Алайһи 'Иллӓ Җа`алат/һу Кӓлррамӥми 051-042 У қайси нарсага етиб борса, титиб ташламасдан қўймас. ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Фӥ Ćамӱда 'Иҙ Қӥла Лаһум Таматта`ӱ Хаттá Хӥнин 051-043 Ва Самудда ҳам (белги) бор. Уларга вақтинчалик маза қилиб туринглар, дейилган вақтда... ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌
Фа`атаұ `Ан 'Амри Раббиһим Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫӓ`иқату Ұа Һум Йанžурӱна 051-044 Аллоҳнинг амридан бош тортдилар, бас, қараб турган ҳолларида уларни қаттиқ овоз тутди. ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Фамӓ Астаҭӓ`ӱ Мин Қийӓмин Ұа Мӓ Кӓнӱ Мунтаҫирӥна 051-045 Бас, улар ўринларидан туролмадилар ва ёрдам ҳам ололмадилар. ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Қаұма Нӱхин Мин Қаблу ۖннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 051-046 Ва бундан аввал Нуҳ қавмини ҳам (ҳалок этганмиз). Албатта, улар фосиқ қавм эдилар. ‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ас-Самӓ'а Банайнӓһӓ Би'аййдин Ұа 'Иннӓ Ламӱси`ӱна 051-047 Осмонни Ўз қудратимиз ила бино қилдик. Албатта, Биз кенг қилувчимиз. ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Ұа Ал-'Арđа Фарашнӓһӓ Фани`ма Ал-Мӓһидӱна 051-048 Ва ерни тўшаб қўйдик. Биз қандоқ ҳам яхши тайёрловчимиз! ‌‌‍
Ұа Мин Кулли Шай'ин Ҳалақнӓ Заұҗайни Ла`аллакум Таҙаккарӱна 051-049 Ва Биз ҳар бир нарсани жуфт яратдик. Шоядки эсласангиз. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Фафиррӱ 'Илá Аллӓһи ۖннӥ Лакум Минһу Наҙӥрун Мубӥнун 051-050 Бас, фақат Аллоҳгагина қочинг. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман. (Одатда инсон хавфу хатардан, бало-офатдан қочади. Бу оятда тилга олинган хавф-хатар - динсизлик, ғафлат ва осийликдир, ундан қочиш гуноҳ ва ҳаром ишларни тарк этиб, Аллоҳга илтижо этиш билан бўлади. Аллоҳга қочишда инсон учун улуғ саодат ва мартаба бордир.) ‍‍‌ ‌‌ ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Таҗ`алӱ Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۖннӥ Лакум Минһу Наҙӥрун Мубӥнун 051-051 Ва Аллоҳга бошқа маъбудни шерик қилманглар. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Мӓ 'Атá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Қӓлӱ Сӓхирун 'Аұ Маҗнӱнун 051-052 Худди шундай, булардан аввалгиларга ҳам ҳар бир Пайғамбар келган вақт, уни, сеҳргар ёки мажнун, деганлар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
'Атаұӓҫаұ Биһи ۚ Бал Һум Қаұмун Ҭӓғӱна 051-053 Келишиб олганмилар?! Йўқ, улар туғёнга кетган қавмлардир! ‍‌‌ ‍ ۚ
Фатаұалла `Анһум Фамӓнта Бималӱмин 051-054 Улардан юз ўгир. Бас, сен маломатга қолувчи эмассан. (Пайғамбарнинг вазифаси Аллоҳнинг амрини етказиш. У зот бу ишни ўз ўрнида адо этдилар. Мушриклар гапга кирмадилар, Пайғамбар алайҳиссалом улардан юз ўгирсалар, у зотга маломат йўқ.) ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌
Ұа Ҙаккир Фа'инна Аҙ-Ҙикрá Танфа`у Ал-Му'уминӥна 051-055 Ва эслатгин. Албатта, эслатиш мўминларга манфаат берур. ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақту Ал-Җинна Ұа Ал-'Инса 'Иллӓ Лийа`будӱни 051-056 Жин ва инсонни фақат Менга ибодат қилиш учунгина яратдим. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Мӓрӥду Минһум Мин Ризқин Ұа Мӓрӥду 'Ан Йуҭ`имӱни 051-057 Мен улардан ризқ хоҳламасман ва Мени тоамлантиришларини ҳам хоҳламасман. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍
нна Аллӓһа Һуұа Ар-Раззӓқу Ҙӱ Ал-Қӱұати Ал-Матӥну 051-058 Албатта, Аллоҳ Ўзи ризқ берувчи, қувват эгаси, шиддатлидир. (Демак, Аллоҳ таоло инсу жиндан ризқ сўрамайди, балки уларга ризқ беради. Аллоҳнинг бирдан-бир ирода қилгани ибодатдир, инсу жинни яратишдан мақсад ҳам шудир. Лекин ибодатдан кимга фойда бор? Ибодат қилувчининг ўзига. Унга икки дунёнинг бахтини ибодат беради.) ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍
Фа'инна Лиллаҙӥна Žаламӱ Ҙанӱбӓан Миćла Ҙанӱби 'Аҫхӓбиһим Фалӓ Йаста`җилӱни 051-059 Албатта, зулм қилганларга ўз биродарлари азобичалик азоб бор, шошилмасинлар. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Фаұайлун Лиллаҙӥна Кафарӱ Мин Йаұмиһиму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 051-060 Кофирларга ваъда қилинаётган кунларида ҳалокат бўлсин. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah