Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

46) Sūrat Al-'Aĥqāf

Printed format

46)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 046-001 Ҳа мийм. -
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Аллӓһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 046-002 Китобнинг туширилиши Ғолиб ва ҳикматли Аллоҳ тарафидандир. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа 'Аҗалин Мусамман Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Аммӓнҙирӱ Му`риđӱна 046-003 Осмонлару ерни ҳамда улар ўртасидаги нарсаларни фақат ҳақ ва белгиланган муддат ила яратдик. Кофирлар бўлса, ўзлари огоҳлантирилган нарсадан юз ўгурувчилардир. (Қуръонни ҳикмат ила нозил қилган ғолиб ва қудратли Аллоҳ осмонлару ерни ҳамда уларнинг орасидаги нарсаларни ҳам ҳақ ила, ҳикмат ила яратган.) ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтум Мӓ Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи 'Арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақӱ Мина Ал-'Арđи 'Ам Лаһум Ширкун Фӥ Ас-Самӓұӓти ۖ Аи'тӱнӥ Бикитӓбин Мин Қабли Һӓҙӓ 'Аұ 'Аćӓратин Мин `Илмин 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 046-004 Сен: Аллоҳдан ўзга сиғинаётган нарсаларингизнинг хабарини беринг-чи, менга кўрсатинг-чи, улар ердан нимани яратдилар? Ёки осмонларни (яратишда) иштироклари борми? Агар ростгўй бўлсаларингиз, менга бундан (Қуръондан) олдинги китобни ёки илмий асарни келтиринг.- деб айт. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ۖ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Ман 'Аđаллу Мимман Йад`ӱ Мин Дӱни Аллӓһи Ман Лӓ Йастаҗӥбу Лаһу~ 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ұа Һумн Ду`ӓ'иһим Ғӓфилӱна 046-005 Аллоҳни қўйиб, қиёмат кунигича дуосини мустажоб қилолмайдиганларга илтижо этадиганлардан ҳам адашганроқлар борми?! Ҳолбуки, У(бут)лар уларнинг дуосидан ғофилдирлар. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍~ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Хушира Анӓсу Кӓнӱ Лаһум 'А`дӓн Ұа Кӓнӱ Би`ибӓдатиһим Кӓфирӥна 046-006 Одамлар маҳшарга тўпланганда, (бутлар) уларга душман бўлурлар ва ибодатларига ҳам мункир бўлурлар. (Бизга ибодат қилганингиз йўқ, деб инкор қиладилар. Ҳатто шайтон ўзига эргашганлардан тонар экан.) ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лилхаққи Ламмӓ Җӓ'аһум Һӓҙӓ Сихрун Мубӥнун 046-007 Қачонки уларга равшан оятларимиз тиловот қилинса, куфр келтирганлар Ҳақ (Қуръон) уларга келгандаёқ, бу очиқ-ойдин сеҳрдир, дерлар. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
м Йақӱлӱна Афтарӓһу ۖ Қул 'Ини Афтарайтуһу Фалӓ Тамликӱна Лӥ Мина Аллӓһи Шай'ӓан ۖ Һуұа 'А`ламу Бимӓ Туфӥđӱна Фӥһи ۖ Кафá Биһи Шаһӥдӓан Байнӥ Ұа Байнакум ۖ Ұа Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 046-008 Балки у(Қуръон)ни ўзи тўқиб олган ҳам дерлар. Сен:Агар уни тўқиб олган бўлсам, Аллоҳдан (келадиган) бирор нарсани мендан қайтаришга қодир эмассиз. У зотнинг Ўзи ҳақида сиз шўнғиётган нарсаларни яхши билувчидир. Мен билан сизнинг ўртангизда гувоҳликка Унинг Ўзи кифоядир. Ва У кечирувчи ҳам раҳмли зотдир, деб айт. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Қул Мӓ Кунту Бид`ӓан Мина Ар-Русули Ұа Мӓдрӥ Мӓ Йуф`алу Бӥ Ұа Лӓ Бикум ۖ 'Ин 'Аттаби`у 'Иллӓ Мӓ Йӱхá 'Илаййа Ұа Мӓ 'Анӓ 'Иллӓ Наҙӥрун Мубӥнун 046-009 Сен:Мен биринчи Пайғамбар эмасман, менга ва сизларга нима қилинишини билмайсман. Фақат, ўзимга ваҳий қилинаётган нарсагагина эргашурман. Мен очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман, холос, деб айт. ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтумн Кӓна Мин `Инди Аллӓһи Ұа Кафартум Биһи Ұа Шаһида Шӓһидун Мин Банӥ 'Исрӓ'ӥла `Алá Миćлиһи Фа'ӓмана Ұа Астакбартум ۖнна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 046-010 Сен:Айтинг-чи, агар у(Қуръон) Аллоҳдан бўлса-ю, сиз унга куфр келтирсангиз ва ҳолбуки, Бани Исроилдан бир гувоҳ у(Қуръон)га ўхшаш нарсага гувоҳлик бериб, иймон келтириб турибди, сиз эса, кибру ҳаво қиляпсиз. Албатта, Аллоҳ золим қавмларни ҳидоят қилмайди, деб айт. (Қуръони каримда бузуқ ақидаларни тузатиш, тўғри йўлга бошлаш учун турли услублар қўлланган. бу оятда мушрикларнинг ақидасига шубҳа солиш йўли билан, уларнинг хатода эканликлари баён қилинмоқда.) ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Лаұ Кӓна Ҳайрӓан Мӓ Сабақӱнӓ 'Илайһи ۚ Ұа 'Иҙ Лам Йаһтадӱ Биһи Фасайақӱлӱна Һӓҙӓ 'Ифкун Қадӥмун 046-011 Куфр келтирганлар иймон келтирганларга: Агар у(Қуръон) яхшилик бўлганида, унга биздан аввал бормасдилар, дерлар. У(Қуръон)дан ҳидоят топишмагач, бу-қадимги уйдирмадир, дерлар. (Кибру ҳавога учган араб бойваччаларининг назарида камбағалларнинг Исломга кириши, Қуръонга ишониши камчилик, айб бўлиб кўринган.Улар ўзларича,ялангаёқлар юрган йўл яхши бўлармиди?демоқчилар. Лекин, айни чоқда, Ҳазрати Абу Бакр, Ҳазрати Усмон, Ҳадича онамизга ўхшаш бой, задогонлар ҳам биринчилардан бўлиб Исломга киришганини эътиборга олишмайди. Ислом бойни ҳам, камбағални ҳам, кучлини ҳам, заифни ҳам бир оила аъзоси қилиш учун Аллоҳ тамонидан юборилган дин.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Ұа Мин Қаблиһи Китӓбу Мӱсá 'Имӓмӓан Ұа Рахматан ۚ Ұа Һаҙӓ Китӓбун Муҫаддиқун Лисӓнӓан `Арабӥйӓан Лийунҙира Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа Бушрá Лилмухсинӥна 046-012 У(Қуръон)дан олдин Мусонинг китоби йўл бошловчи ва раҳмат эди. Бу эса, араб тилидаги, тасдиқловчи, зулм қилувчиларни огоҳлантириш учун ва яхшиларга башорат китобидир. (Қуръон ўзидан аввалги китобларда, жумладан, Тавротда келган ақида аслини, илоҳий йўлни, дину диёнатни тасдиқлайди.) ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‌
нна Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу Ćумма Астақӓмӱ Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 046-013 Албатта Роббимиз Аллоҳдир деган, сўнгра бунда мустақим турганларга хавф йўқдир ва улар хафа ҳам бўлмаслар. ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌
'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 046-014 Ана ўшалар жаннат эгаларидир, унда қилган амаллари мукофотига абадий қолурлар. ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌
Ұа Ұаҫҫайнӓ Ал-'Инсӓна Биұӓлидайһи 'Ихсӓнӓан ۖ Хамалат/һу 'Уммуһу Курһӓан Ұа Ұаđа`ат/һу Курһӓан ۖ Ұа Хамлуһу Ұа Фиҫӓлуһу Ćалӓćӱна Шаһрӓан ۚ Хаттá 'Иҙӓ Балаға 'Ашуддаһу Ұа Балаға 'Арба`ӥна Санатан Қӓла Рабби 'Аұзи`нӥ 'Ан 'Ашкура Ни`матака Аллатӥ 'Ан`амта `Алаййа Ұа `Алá Ұа А-Даййа Ұа 'Ан 'А`мала Ҫӓлихӓан Тарđӓһу Ұа 'Аҫлих Лӥ Фӥ Ҙуррӥйатӥ ۖннӥ Тубту 'Илайка Ұа 'Иннӥ Мина Ал-Муслимӥна 046-015 Биз инсонни ота-онасига яхшилик қилишга буюрдик. Онаси унга қийланиб ҳомиладор бўлди ва уни қийланиб туғди. Ва унинг ҳомиласи ва кўкракдан ажратиши ўттиз ойдир. Токи у камолга етиб, қирқ ёшга кирганида: Роббим Ўзинг менга ва ота-онамга берган неъматларингга шукр қилишимга ва сен рози бўлган солиҳ ишларни қилишимга илҳом бергин. Ва менинг зурриётларимни ҳам солиҳлардан қилгин. Албатта, мен тавба қилдим ва албатта, мен мусулмонларданман, деди. (Аллоҳ таоло инсонни ота-онасига яхшилик қилишга буюрмоқда. Бу инсонийлик бурчидир, бошқа ҳеч қандай асос йўқ. Инсон фақат инсонлиги учун ота-онасини ҳурмат қилиши, эъзозлаши зарур. Лекин шу билан бирга, оятнинг ўзида ота-онага яхшилик қилишнинг боисларидан баъзиси айтиб ўтилмоқда.) ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌ ‌‌‍ۖ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Натақаббалу `Анһум 'Ахсана Мӓ `Амилӱ Ұа Натаҗӓұазу `Ан Саййи'ӓтиһим Фӥҫхӓби Ал-Җаннати ۖ Ұа`да Аҫ-Ҫидқи Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 046-016 Ана ўшаларнинг энг яхши амалларни қабул қилиб, ёмонликларини ўтиб юборурмиз. Улар жаннат эгаларидандир. Уларга берилган ҳақ ваъда шулдир. (Аввалги оятдаги мақтовли сифатларга эга бўлган мўминларнинг қилган яхши амалларини қабул қиламиз, дейди Аллоҳ таоло. Албатта, амални қабул қилгандан сўнг унинг мукофати ва савобини ҳам кўпайтириб беради.) ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Қӓла Лиұӓлидайһи 'Уффин Лакумӓ 'Ата`идӓнинӥ 'Ан 'Уҳраҗа Ұа Қад Ҳалати Ал-Қурӱну Мин Қаблӥ Ұа Һумӓ Йастағӥćӓни Аллӓһа Ұайлака 'Ӓмин 'Инна Ұа`да Аллӓһи Хаққун Файақӱлу Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 046-017 Ота-онасига: Уфф сизларга, (қабрдан) чиқарилишимнинг ваъдасини бераяпсизларми?! Мендан аввал ҳам асрлар ўтган-ку! деган кишига, Аллоҳдан мадад сўраган ҳолда улар: Ҳолингга вой бўлгур, иймон келтир, албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир, дедилар. У бўлса Бу ўтганларнинг афсоналари, холос, дер. ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Фӥ 'Умамин Қад Ҳалат Мин Қаблиһим Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси ۖннаһум Кӓнӱ Ҳӓсирӥна 046-018 Ана ўшаларга ўзларидан аввал ўтган жин ва инс умматлари қаторида (азоб) сўзи ҳақ бўлгандир. Албатта, улар зиён кўрувчилардан бўлдилар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍
Ұа Ликуллин Дараҗӓтун Миммӓ `Амилӱ ۖ Ұа Лийуұаффийаһум 'А`мӓлаһум Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 046-019 Ҳар бирларига қилган амалларига яраша даражалар бордир. Ва уларга амалларининг (мукофат ёки жазоси) тўлиқ берилур ва уларга зулм қилинмас. (Ушбу оятда ҳар бир инсонга бу дунёда қилган амлига яраша у дунёда даража берилиши таъкидланмоқда. Қиёматда яхшиларни тўплаб жаннатга, ёмонларни дўзахга киритиб юбориш билан кифояланмаслиги маълум бўлмоқда. Балки ҳар бир инсон бу дунёда қилган амалига қараб алоҳида даражага эга бўлади. Заррача яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам ҳисоб-китобдан четда қолмайди. Кўп яхшилик қилганларнинг даражалари жаннатда олий бўлади. Шунинг учун яхшиликни иложи борича кўпроқ қилишга уриниш керак.) ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йу`раđу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Алá Анӓри 'Аҙ/һабтум Ҭаййибӓтикум Фӥ Хайӓтикуму Ад-Дунйӓ Ұа Астамта`тум Биһӓ Фӓлйаұма Туҗзаұна `Аҙӓба Ал-Һӱни Бимӓ Кунтум Тастакбирӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Бимӓ Кунтум Тафсуқӱна 046-020 Куфр келтирганлар дўзахга кўндаланг қилинган кунда (уларга): Ҳаёти дунёдаёқ ҳузур ҳаловатингизни кетказиб, мазасини татиб бўлгансиз. Бугунги кунда ер юзида ноҳақ кибру ҳаво ва фисқу фасод қилганингиз учун хорлик азоби ила жазоланасиз, дейилур. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Аҙкур 'Аҳӓ `Ӓдин 'Иҙ 'Анҙара Қаұмаһу Бил-'Ахқӓфи Ұа Қад Ҳалати Ан-Нуҙуру Мин Байни Йадайһи Ұа Мин Ҳалфиһи~ 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ Ал-Лаһа 'Иннӥҳӓфу `Алайкум `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 046-021 Ўз қавмини қум тепаликларда огоҳлантирган Однинг биродарини эсла! Ва ҳолбуки, ундан аввал ҳам, кейин ҳам огоҳлантирувчилар ўтган. У зотдан ўзгага ибодат қилманглар, албатта, мен улуғ кунда бошингизга тушадиган азобдан қўрқурман, (деб). (Однинг биродаридан мурод Пайғамбар Ҳуд алайҳиссаломдир. У киши ўз қавми Одга Аллоҳ томонидан Пайғамбар қилиб юборилганлар. Од қавми Боида арабларидан бўлиб, асли Арабистон ярим оролининг жанубида, Ҳазарамавт томонда, баландликқумтепа жойларда яшаган. (Исмоил алайҳиссаломдан аввал ўтган арабларни Боида араблари дейилади.) ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Қӓлӱ 'Аҗи'танӓ Лита'фиканӓ `Ан 'Ӓлиһатинӓ Фа'тинӓ Бимӓ Та`идунӓн Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 046-022 Улар:Бизни худоларимиздан оздиришга келдингми? Агар ростгўйлардан бўлсанг, бизга ваъда қилаётган нарсангни келтир, дедилар. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла 'Иннамӓ Ал-`Илму `Инда Аллӓһи Ұа 'Убаллиғукум Мӓ 'Урсилту Биһи Ұа Лакиннӥрӓкум Қаұмӓан Таҗһалӱна 046-023 У:Албатта, илм Аллоҳнинг ҳузуридадир. Мен нима билан юборилган бўлсам, шуни етказмоқдаман. Лекин сизларнинг жоҳил қавмлигингизни кўриб турибман, деди. (Кофирлар Пайғамбардан въда қилинаётган азобни тезроқ келтиришни талаб қилишди. Пайғамбар эса, менга сизларни огоҳлантириш топширилган эди, шуни бажардим, азобнинг қачон келишининг илми эса фақат Аллоҳнинг ҳузурида. Мен унинг вақтини ҳам, шаклини ҳам билмайман, дедилар.) ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Раұһу `Ӓриđӓан Мустақбила 'Аұдийатиһим Қӓлӱ Һӓҙӓ `Ӓриđун Мумҭирунӓ ۚ Бал Һуұа Мӓ Аста`җалтум Биһи ۖ Рӥхун Фӥһӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 046-024 У(азоб)нинг водийлари томон кўндаланг бўлиб юрганини кўришганда, бу кўндаланг бўлувчи, бизга ёмғир ёғдирур, дедилар. Йўқ! Бу ўзингиз орзиқиб сўраган нарса, аламли азоби бор бўрондир. ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌
Тудаммиру Кулла Шайн Би'амри Раббиһӓ Фа'аҫбахӱ Лӓ Йурá 'Иллӓ Масӓкинуһум ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Қаұма Ал-Муҗримӥна 046-025 У Роббисининг амри ила ҳар бир нарсани вайрон қилур. Бас, масканларидан бошқа нарса кўринмай қолди. Жиноятчи қавмларни шундоқ жазолайрмиз. (Од қавмига юборилган шамол алоҳида азоб шамоли эди. У Аллоҳнинг амри ила нимага тегса, вайрон (ҳалок) қилиши керак эди.) ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍
Ұа Лақад Макканнӓһум Фӥмӓн Макканнӓкум Фӥһи Ұа Җа`алнӓ Лаһум Сам`ӓан Ұа 'Абҫӓрӓан Ұа 'Аф'идатан Фамӓғнá `Анһум Сам`уһум Ұа Лӓбҫӓруһум Ұа Лӓ 'Аф'идатуһум Мин Шай'ин 'Иҙ Кӓнӱ Йаҗхадӱна Би'ӓйӓти Аллӓһи Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 046-026 Ва, дарҳақиқат, Биз уларга сизга бермаган имконларни берган эдик. Ҳамда қулоқ, кўз ва қалблар ато этдик. Бас, на қулоқлари, на кўзлари ва на қалблари уларга ҳеч бир фойда бермади. Чунки улар Аллоҳнинг оятларини инкор қилган эдилар. Бас, уларни ўзлари масхара қилган нарса (азоб) ўраб олди. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Аһлакнӓ Мӓ Хаұлакум Мина Ал-Қурá Ұа Ҫаррафнӓ Ал-'Ӓйӓти Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 046-027 Ҳақиқатда, атрофингиздаги шаҳар-қишлоқларни ҳалокатга учратдик ва шоядки, ўзларига қайтсалар, деб ҳужжат-далилларни баён қилдик. (Аллоҳ таоло Макка мушрикларига ўзлари хабардор бўлган, уларнинг атрофида куфри ва инкори туфайли ҳалокатга учраган Од, Самуд, Сабаъ ва Лут қавмларини эслатмоқда.) ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Фалаұлӓ Наҫараһуму Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Аллӓһи Қурбӓнӓан 'Ӓлиһатан ۖ Бал Đаллӱ `Анһум ۚ Ұа Ҙалика 'Ифкуһум Ұа Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 046-028 Қани энди, Аллоҳни қўйиб, (У зотга) яқинлаштирувчи деб тутинган худолари уларга ёрдам берсалар эди. Йўқ! Улар ғойиб бўлдилар ва бу уларнинг уйдирма ҳамда тўқиган бўҳтонларидир. (Аввалги оятларни ўрганиш жараёнида тушунганимиздек, мушриклар буту санамларга, булар бизни катта худога яқирлаштирадилар, шафоат қиладилар, деб эътиқод қилар эдилар.) ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Ұа 'Иҙ Ҫарафнӓ 'Илайка Нафарӓан Мина Ал-Җинни Йастами`ӱна Ал-Қур'ӓна Фаламмӓ Хаđарӱһу Қӓлӱнҫитӱ ۖ Фаламмӓ Қуđийа Ұа Ллаұ 'Илá Қаұмиһим Мунҙирӥна 046-029 Ва сен томон бир гуруҳ жинларни Қуръон эшитишга бурганимизни эсла. Унга ҳозир бўлганларида: Жим, қулоқ осинглар!, дедилар. Қачонки, қироат охирлаганда, ўз қавмларига огоҳлантирувчи бўлиб қайтдилар: (Оятдан маълум бўляптики, жинларнинг Қуръонга қулоқ осишлари тўсатдан, кутилмаганда содир бўлмаган, балки уларни Аллоҳ таолонинг Ўзи буриб қўйган. Бу фазлни Пайғамбар алайҳиссаломга ҳам эслатмоқда.) ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍
Қӓлӱ Йӓ Қаұманӓннӓ Сами`нӓ Китӓбӓан 'Унзила Мин Ба`ди Мӱсá Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Йаһдӥ 'Илá Ал-Хаққи Ұа 'Илá Ҭарӥқин Мустақӥмин 046-030 Эй, қавмимиз! Биз Мусодан кейин туширилган, ўзидан аввалги нарса(китоб)ларни тасдиқловчи, ҳақ(дин)га ва тўғри йўлга ҳидоят қилувчи китобни эшитдик. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ Қаұманӓ 'Аҗӥбӱ Дӓ`ийа Аллӓһи Ұа 'Ӓминӱ Биһи Йағфир Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йуҗиркум Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 046-031 Эй, қавмимиз, Аллоҳнинг даъватчисига жавоб беринг ва Унга иймон келтиринг: У зот сизларнинг гуноҳларингизни мағфират қиладир ва аламли азобдан сақлайдир. (Жинлар Қуръони Каримдан баъзи оятларни тинглашлари билан, уни инсу жинга юборилган илоҳий китоб эканлигини тушуниб етганлар. Шунингдек, Муҳаммад алайҳиссаломни Аллоҳнинг даъватчиси эканликларини, у зотнинг чақириқларига жавоб бериш лозимлиги, Аллоҳга иймон келтириш вожиблигини ҳам англаб етганлар. Энг муҳими, охиратни, қиёмат кунини билганлар, унда аламли азоблар борлигини, Аллоҳга иймонгина у азобдан сақлаб қолиши мумкинлигини фаҳмлаганлар. Афсуски, инсонлар бу борада жинларчалик ҳам эмаслар.) ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‌
Ұа Ман Лӓ Йуҗиб Дӓ`ийа Аллӓһи Фалайса Биму`җизин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лайса Лаһу Мин Дӱниһи~ 'Аұлийӓۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 046-032 Кимки, Аллоҳнинг даъватчисини қабул қилмаса, бас у ер юзида қочиб қутила олувчи эмасдир ва унга У зотдан ўзга валийлар ҳам йўқдир. Ана ўшалар очиқ-ойдин залолатдадир,дедилар. ‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Анна Аллӓһа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Лам Йа`йа Биҳалқиһинна Биқӓдирин `Алáн Йухйийа Ал-Маұтá ۚ Балáннаһу `Алá Кулли Шайн Қадӥрун 046-033 Улар осмонлару ерни яратган ва уларни яратишда беҳол бўлмаган зотАллоҳ, ўликларни ҳам тирилтиришга қодир эканини англаб етмадиларми? Зеро, У зот ҳар бир нарсага қодирдир. ‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‍
Ұа Йаұма Йу`раđу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Алá Анӓри 'Алайса Һӓҙӓ Бил-Хаққи ۖ Қӓлӱ Балá Ұа Раббинӓ ۚ Қӓла Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 046-034 Куфр келтирганлар дўзахга кўндаланг қилинган кунда: Бу ҳақиқат эмасми?! (дейилур).Улар, Роббимизга қасамки, худди шундоқ, дерлар. У зот:Бас, куфр келтирганингиз учун азобни тотинглар, дер. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Фӓҫбир Камӓ Ҫабара 'Ӱлӱ Ал-`Азми Мина Ар-Русули Ұа Лӓ Таста`җил Лаһум ۚ Ка'аннаһум Йаұма Йараұна Мӓ Йӱ`адӱна Лам Йалбаćӱ 'Иллӓ Сӓ`атан Мин Наһӓрин ۚ Балӓғун ۚ Фаһал Йуһлаку 'Иллӓ Ал-Қаұму Ал-Фӓсиқӱна 046-035 Бас, азму-матонат соҳиби бўлган Пайғамбарлар сабр қилгандек, сабр қил, уларга (азоб етишига) шошилма!Улар ваъда қилинган нарсани кўрганларида худди (бу дунёда) кундуздан бир лаҳзагина турганга ўхшарлар. Бу етказишдир! Бас, фақат фосиқ қавмларгина ҳалок қилинур! (Аллоҳ таоло ушбу оятда кофир, мушрик ва динсизлар доимо мўмин- мусулмонларга зулм қилиб, озор бериб, тазйиқ ўтказиб келаганликларини эслатмоқда. Улул азм, яъни сабр матонат соҳиби бўлган ПайғамбарларНуҳ, Иброҳим, Мусо, Ийсо алайҳиссаломлардир. Бу буюк Пайғамбарларнинг ҳар бирларининг бошларига иймон йўлида, дину диёнат йўлида қанчадан-қанча кулфатлар ёғилган. Лекин улар сабр матонатда зарбулмасал бўлганлар. Оятда Қуръон, етказиш, деб аталмоқда.) ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ‍‌ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah