Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

45) Sūrat Al-Jāthiyah

Printed format

45)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 045-001 Ҳа-а. Мийм. -
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Аллӓһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 045-002 Бу китобнинг нозил қилиниши азиз ва ўта ҳикматли Аллоҳдандир. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
нна Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ла'ӓйӓтин Лилму'уминӥна 045-003 Албатта, осмонлару ерда мўминлар учун оят-белгилар бордир. (Дарҳақиқат, осмонлару ердаги ҳар бир нарса Аллоҳ таолонинг биру борлигига, чексиз қудратига ёрқин далилдир.) ‍‌‍‍‌‌‍‍‍
Ұа Фӥ Ҳалқикум Ұа Мӓ Йабуććу Мин Дӓббатин 'Ӓйӓтун Лиқаұмин Йӱқинӱна 045-004 Ва сизларнинг яратилишингизда ва таратиб қўйган жониворларда аниқ ишонадиган қавм учун оят-белгилар бор. (Инсоннинг яратилишида Аллоҳ таолонинг биру борлигига, куч-қудратига, тадбиру санъатига сонсиз-саноқсиз оят-белгилар бор.) ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аҳтилӓфи Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Мӓнзала Аллӓһу Мина Ас-Самӓ'и Мин Ризқин Фа'ахйӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ Ұа Таҫрӥфи Ар-Рийӓхи 'Ӓйӓтун Лиқаұмин Йа`қилӱна 045-005 Кечаю кундузнинг алмашиб туришида, Аллоҳ осмондан ризқ нозил қилиб, унинг ила ерни ўлимидан кейин тирилтиришида ва шамолларни не йўналишида ақл юритадиган қавм учун оят-белгилар бор. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Тилка 'Ӓйӓту Аллӓһи Натлӱһӓ `Алайка Бил-Хаққи ۖ Фаби'аййи Хадӥćин Ба`да Аллӓһи Ұа 'Ӓйӓтиһи Йу'уминӱна 045-006 Булар Аллоҳнинг оятларидир. Биз уларни сенга ҳақ ила тиловат қилурмиз. Улар Аллоҳни ва Унинг оятларини қўйиб, қайси гапга иймон келтирурлар?! ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍
Ұайлун Ликулли 'Аффӓкин 'Аćӥмин 045-007 Ҳар бир ёлғончи гуноҳкорга ҳалокат бўлсин! ‌ ‌‍‍‍
Йасма`у 'Ӓйӓти Аллӓһи Тутлá `Алайһи Ćумма Йуҫирру Мустакбирӓан Ка'ан Лам Йасма`һӓ ۖ Фабашширһу Би`аҙӓбин 'Алӥмин 045-008 У ўзига тиловат қилинган Аллоҳнинг оятларини эшитади-ю, сўнгра худди эшитмагандек мутакаббирлик қилиб туриб олади. Бас, унга аламли азоб хушхабарини бер. ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌ۖ ‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ `Алима Мин 'Ӓйӓтинӓ Шай'ӓан Аттаҳаҙаһӓ Һузӱан ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 045-009 Қачонки Бизнинг оятларимиздан бирор нарса билса, уни истеҳзо қилади. Ана ўшаларга хорловчи азоб бордир. ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Мин Ұарӓ'иһим Җаһаннаму ۖ Ұа Лӓ Йуғнӥ `Анһум Мӓ Касабӱ Шай'ӓан Ұа Лӓ Мӓ Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Аллӓһи 'Аұлийӓۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 045-010 Ва ортларида жаҳаннам бор. Уларга касб қилган нарсалари ҳам, Аллоҳни қўйиб тутган дўстлари ҳам ҳеч бир нарсада асқотмас. Уларга улкан азоб бордир. ‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‌‍‍
Һӓҙӓ Һудан Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Лаһум `Аҙӓбун Мин Риҗзин 'Алӥмун 045-011 Бу (Қуръон) ҳидоятдир. Роббилари оятларига куфр келтирганларга аламли азобнинг ашаддийси бордир. ‌‌ ‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Лакуму Ал-Бахра Литаҗрийа Ал-Фулку Фӥһи Би'амриһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 045-012 Аллоҳ сизга денгизни унда Ўз амри билан кемалар юриши учун ва сиз Унинг фазлидан исташингиз учун бўйсундириб қўйди. Шоядки, шукр келтирсангиз. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Минһу ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 045-013 Ва сизга осмонлардаги нарсаларни ва ердаги нарсаларниҳаммасини Ўз томонидан бўйсундириб қўйди. Албатта, ана шунда тафаккур қиладиган қавм учун оят-белгилар бордир. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Қул Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Йағфирӱ Лиллаҙӥна Лӓ Йарҗӱна 'Аййӓма Аллӓһи Лийаҗзийа Қаұмӓан Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 045-014 Сен иймон келтирганларга айт. Аллоҳнинг кунларидан умидвор бўлмайдиганларни кечирсинлар. Токи У зот бу қавмни касб қилиб юрган нарсалари учун мукофотласин. (Эй Муҳаммад, сен мўминларга айт, улар ўзларига озор берган, келажакдаги Аллоҳнинг ҳисоб-китоб кунларидан ноумид бўлган кофирларни кечирсинлар. Бу эса, Аллоҳ таоло ўша мусулмон қавмни яхши касбларига кўра мукофотлаши учундир.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман 'Асӓ'а Фа`алайһӓ ۖ Ćумма 'Илá Раббикум Турҗа`ӱна 045-015 Ким солиҳ амал қилса, ўзига фойда. Ким ёмонлик қилса, ўзига зарар. Сўнгра Роббингизга қайтарилурсиз. ‍‌ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ал-Китӓба Ұа Ал-Хукма Ұа Ан-Нубӱұата Ұа Разақнӓһум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ұа Фаđđалнӓһум `Алá Ал-`Ӓламӥна 045-016 Батаҳқиқ, биз Бани Исроилга китобни, ҳукмни ва Пайғамбарликни бердик, уларга пок нарсаларни ризқ қилиб бердик ва уларни оламлар ичида афзал қилдик. (Ўз замонасида, албатта, Бани Исроил ўзгалардан афзал бўлган. Чунки Таврот уларга туширилган, Пайғамбарлар улардан чиққан.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Ұа 'Ӓтайнӓһум Баййинӓтин Мина Ал-'Амри ۖ Фамӓ Аҳталафӱ 'Иллӓ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-`Илму Бағйӓан Байнаһум ۚнна Раббака Йақđӥ Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 045-017 Ва Биз уларга (дин) иши ҳақида очиқ-ойдин баёнотлар бердик. Бас, улар ўзларига илм келганидан сўнг ўзаро ҳасад-адоват қилибгина ихтилофга тушдилар. Албатта, Роббинг улар орасида қиёмат куни ихтилоф қилган нарсалари ҳақида ҳукм чиқарур. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ćумма Җа`алнӓка `Алá Шарӥ`атин Мина Ал-'Амри Фа Аттаби`һӓ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна 045-018 Сўнгра Биз сени (дин) ишида бир шариатга йўлладик. Бас, унга эргаш, билмайдиганларнинг ҳавои нафсларига эргашма. (Бани Исроилнинг иши, юқорида айтилгандек, муваффақиятсиз тамом бўлганидан сўнг биз сени Ислом шариатига йўлладик.) ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
ннаһум Лан Йуғнӱ `Анка Мина Аллӓһи Шай'ӓан ۚ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Ба`đуһум 'Аұлийӓ'у Ба`đин Ұа ۖ Аллӓһу Ұа Лӥйу Ал-Муттақӥна 045-019 Албатта, улар сендан Аллоҳ томонидан бўладиган ҳеч бир нарсани арита олмаслар. Ва, албатта, золимлар бир-бирларига дўстдирлар. Аллоҳ тақводорларнинг дўстидир. ‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۖ‍‍
Һӓҙӓ Баҫӓру Лилннӓси Ұа Һудан Ұа Рахматун Лиқаұмин Йӱқинӱна 045-020 Бу (Қуръон) одамлар учун қалб кўзлари, аниқ ишонадиган қавм учун ҳидоят ва раҳматдир. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
м Хасиба Ал-Лаҙӥна Аҗтарахӱ Ас-Саййи'ӓти 'Ан Наҗ`алаһум Кӓллаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Саұӓн Махйӓһум Ұа Мамӓтуһум ۚ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 045-021 Наҳотки ёмонликларни қилганлар уларни иймон келтириб, солиҳ амаллар қилганларга ўхшаш қилмоғимизни, ҳаётлари ҳам, мамотлари ҳам баробар бўлишини гумон қилсалар?! Уларнинг қилган ҳукми нақадар ҳам ёмон! (Ушбу оятда кофир ва осий кимсанинг хаёлидан ўтадиган гумон инкор қилинмоқда. Кофирлар, бизнинг мўминлардан қаеримиз кам, деб ўйлашлари, гумон қилишлари мумкин. Бу дунёда ҳам, у дунёда ҳам мўминлар билан баробарликни даъво этишлари мумкин. Бу даъво мутлақо нотўғридир. Аллоҳ таоло ҳеч қачон ёмон ишлар қилган кимсаларни иймон келтириб, солиҳ амаллар қилганларга ўхшатиб қўймайди. Уларнинг икковиларини бу ҳаётда ҳам, охиратда ҳам баробар қилиб қўймайди. Баробар бўлса, адолат қолармиди? Пайғамбар юбориш, китоб тушириш ва динни жорий қилишнинг кераги бўлармиди?) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‌ ‌
Ұа Ҳалақа Аллӓһу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи Ұа Литуҗзá Куллу Нафсин Бимӓ Касабат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 045-022 Аллоҳ осмонлару ерни ҳақ ила, ҳар бир жон қилган касбига яраша, зулм қилинмаган ҳолида жазосини (мукофотини) олиши учун яратган. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Афарайта Мани Аттаҳаҙа 'Илаһаһу Һаұӓһу Ұа 'Аđаллаһу Аллӓһу `Алá `Илмин Ұа Ҳатама `Алá Сам`иһи Ұа Қалбиһи Ұа Җа`ала `Алá Баҫариһи Ғишӓұатан Фаман Йаһдӥһи Мин Ба`ди Аллӓһи ۚ 'Афалӓ Таҙаккарӱна 045-023 Айтинг-чи, ҳавои нафсини илоҳ қилиб олган, Аллоҳ уни билиб туриб залолатга солган ва қулоғига ҳамда қалбига муҳр босиб, кўзига парда тортиб қўйган кимсани Аллоҳдан бошқа ким ҳидоят қила олади?! Эсламайсизларми?! ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‌
Ұа Қӓлӱ Мӓ Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Намӱту Ұа Нахйӓ Ұа Мӓ Йуһликунӓ 'Иллӓ Ад-Даһру ۚ Ұа Мӓ Лаһум Биҙӓлика Мин `Илмин ۖ 'Ин Һум 'Иллӓ Йаžуннӱна 045-024 Улар: У(ҳаёт) фақат бу дунёдаги ҳаётимиздир. Ўламиз, тириламиз, бизни фақат замон ҳалок қилади, дерлар. Уларнинг бу ҳақда илмлари йўқ. Улар фақат гумон қиладилар, холос. (Булар даҳрийлардир, бизни фақат даҳр(замон) ўлдиради, деганлари учун шу номни олганлар. Улар ўлгандан кейин қайта тирилишни инкор этадилар.) ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Мӓ Кӓна Хуҗҗатаһум 'Иллӓн Қӓлӱ А'тӱ Би'ӓбӓ'инӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 045-025 Уларга очиқ-ойдин оятларимиз тиловат қилинган чоғда: Агар ростгўй бўлсангиз, ота-боболаримизни келтиринг-чи?! дейишдан бошқа ҳужжатлари бўлмас. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Қули Аллӓһу Йухйӥкум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йаҗма`укум 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Лӓ Райба Фӥһи Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 045-026 Сен: Аллоҳ сизларни тирилтирур, сўнгра ўлдирур, сўнгра сизларни (бўлишида) шубҳа йўқ қиёмат кунида жамлар. Лекин одамларнинг кўплари билмаслар, деб айт. ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Лиллӓһ Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йаұма'иҙин Йаҳсару Ал-Мубҭилӱна 045-027 Ва осмонлару ернинг мулки Аллоҳникидир. Қиёмат соати қоим бўладиган кунда, ўша кунда ботилчилар зиён тортурлар. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Тарá Кулла 'Умматин Җӓćийатан ۚ Куллу 'Умматин Туд`á 'Илá Китӓбиһӓ Ал-Йаұма Туҗзаұна Мӓ Кунтум Та`малӱна 045-028 Ҳар бир умматни тиз чўккан ҳолида кўрурсан. Ҳар бир уммат ўз номаи амалига чақирилур: Бугунги кунда қилиб юрган амалларингиз бўйича жазо (ёки мукофот) олурсиз, (дейилур). (Яъни, қиёмат кунининг даҳшати кучлилигидан у куни ҳар бир умматнинг чўкаланиб қолган ҳоли кўрилади. Ўша кунда ҳар бир умматга, ҳар бир шахсга, бу дунёда қилган амаллари ёзиб борилган китоб кўрсатилади.) ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Һӓҙӓ Китӓбунӓ Йанҭиқу `Алайкум Бил-Хаққи ۚннӓ Куннӓ Настансиҳу Мӓ Кунтум Та`малӱна 045-029 Мана бу китобимиз сизга ҳақни нутқ қилур. Албатта, Биз қилган амалингизни ёзиб турган эдик (дейилур). (Яъни, мана бу номайи амал китоби фақат ҳақиқатни айтади. Ундаги барча гап ростдир, ёлғони йўқ. У дунёда нима амал қилсангиз, ўшани ўз вақтида аниқ ёзиб турган эдик. Энди шу асосда ҳисоб-китоб этамиз.) ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Файудҳилуһум Раббуһум Фӥ Рахматиһи ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-Мубӥну 045-030 Бас, иймон келтириб солиҳ амалларни қилганларни Роббилари Ўз раҳматига киритур. Ана ўшанинг ўзи очиқ-ойдин ютуқдир. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Афалам Такун 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Фӓстакбартум Ұа Кунтум Қаұмӓан Муҗримӥна 045-031 Аммо куфр келтирганларга эса: Ахир сизга Менинг оятларим тиловат қилинмаганмиди?! Бас, сиз мутакаббирлик қилдингиз ва жиноятчи қавм бўлдингиз. ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла 'Инна Ұа`да Аллӓһи Хаққун Ұа Ас-Сӓ`ату Лӓ Райба Фӥһӓ Қултум Мӓ Надрӥ Мӓ Ас-Сӓ`ату 'Ин Наžунну 'Иллӓ Žаннӓан Ұа Мӓ Нахну Бимустайқинӥна 045-032 Вақтики: Албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир ва (Қиёмат) соатида шубҳа йўқдир, дейилса, Қиёмат соати нима эканини билмасмиз. Биз фақат гумон қиламиз, холос. Биз аниқ ишонгувчи эмасмиз, дедингиз, (дейилур). (Энди ҳолингизга нима бўлди? Аллоҳнинг ваъдаси ҳақ эканми? Қиёмат соати қоим бўлар эканми? У ҳақидаги гапларингиз гумондан бошқа гап эмаслигини билдингизми?) ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Бадӓ Лаһум Саййи'ӓту Мӓ `Амилӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 045-033 Ва уларга қилган амалларининг ёмонликлари ўзларига аён бўлди ва уларни ўзлари истеҳзо қилиб юрган нарса ўраб олди. Уларга куфр ва исёнлари учун бериладиган жазо аниқ кўринди ва ўзларича, охират азоби ҳам бўлармиди, деб истеҳзо қилиб юрган азоб уларни ўраб олди. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӥла Ал-Йаұма Нансӓкум Камӓ Насӥтум Лиқӓ'а Йаұмикум Һӓҙӓ Ұа Ма'ұӓкуму Анӓру Ұа Мӓ Лакум Мин Нӓҫирӥна 045-034 Бугунги кунда худди сиз ушбу кунингизга рўбарў бўлишни унутганингиздек, Биз ҳам сизни унутурмиз. Жойингиз жаҳаннамдир ва сизларга ҳеч ёрдамчилар йўқ. ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌
Ҙӓликум Би'аннакум Аттаҳаҙтум 'Ӓйӓти Аллӓһи Һузӱан Ұа Ғарраткуму Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ ۚ Фӓлйаұма Лӓ Йуҳраҗӱна Минһӓ Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 045-035 Бундай бўлишингиз, албатта, сизнинг Аллоҳнинг оятларини масхара қилиб олганингиз ва сизни дунё ҳаёти ғурурга кетказгани учундир, дейилди. Бас, бугунги кунда улар у(жаҳаннам)дан чиқарилмаслар ва улар итобга ҳам қайтарилмаслар. Жаҳанам азобида қийналиб турган кофиру осийларга айтиладиган бу гаплар, улар учун жуда ҳам оғир маънавий азоб бўлади. Яъни, сиз ёруғ дунёда қиёмат кунига рўбарў бўлишни қандай унутган бўлсангиз, биз ҳам сизни шундай унутамиз. Яъни, сизга раҳм қилишни унутамиз. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌
Фалиллӓһи Ал-Хамду Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Рабби Ал-'Арđи Рабби Ал-`Ӓламӥна 045-036 Бас, барча ҳамд осмонларнинг Роббига, ернинг Роббига ва оламларнинг Роббигадир. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍
Ұа Лаһу Ал-Кибрийӓ'у Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 045-037 Осмонлару ердаги улуғлик Уникидир. У зот азизу ҳакимдир. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah