Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

44) Sūrat Ad-Dukhān

Printed format

44)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 044-001 Ҳа-а. Мийм. -
Ұа Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 044-002 Очиқ-ойдин Китобга қасам. ‌‍‍‍
ннӓнзалнӓһу Фӥ Лайлатин Мубӓракатин ۚннӓ Куннӓ Мунҙирӥна 044-003 Албатта, Биз уни муборак кечада нозил қилдик. Албатта, Биз огоҳлантиргувчи бўлдик. (Ушбу оятда зикр этилаётган, Қуръон нозил қилинган кеча муборак Рамазон ойининг кечаларидан бири бўлмиш Лайлатул қадрдир. Бу кеча, дунё тарихидаги энг муборак кечадир. Чунки, бу кечада Аллоҳ таолонинг охирги, баркамол ва бутун инсониятга қиёмат кунигача саодат йўлини кўрсатиб берувчи китоби туша бошлаган.) ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Фӥһӓ Йуфрақу Куллу 'Амрин Хакӥмин 044-004 Ўша(кеча)да ҳар бир ҳикматли иш ажратилиб, ҳал қилинур. ‌ ‍ ‌‌
мрӓан Мин `Индинӓ ۚннӓ Куннӓ Мурсилӥна 044-005 Биз томонимиздан бўлган амрга биноан. Албатта, Биз Пайғамбар юборгувчи бўлдик. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Рахматан Мин Раббика ۚннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 044-006 Роббинг томонидан (кўрсатилган) раҳматдир. Албатта, Унинг Ўзи ўта эшитгувчи, ўта билгувчи зотдир. ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍
Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Мӱқинӥна 044-007 Осмонлару ернинг ва уларнинг орасидаги нарсаларнинг Роббидир. Гар ишонгувчи бўлсангиз. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Йухйӥ Ұа Йумӥту ۖ Раббукум Ұа Раббу 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 044-008 Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. У тирилтирур ва ўлдирур. У сизнинг Роббингиз ва ота- боболарингизнинг Роббидир. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Бал Һум Фӥ Шаккин Йал`абӱна 044-009 Йўқ! Улар шак-шубҳада, ўйнамоқдалар.
Фӓртақиб Йаұма Та'тӥ Ас-Самӓ'у Бидуҳӓнин Мубӥнин 044-010 Бас, осмон аниқ тутунни келтирадиган кунни кут. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Йағшá Анӓса ۖ Һӓҙӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 044-011 У одамларни ўраб олур. Бу аламли азобдир. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Раббанӓ Акшиф `Аннӓ Ал-`Аҙӓба 'Иннӓ Му'уминӱна 044-012 Эй Роббимиз! Биздан азобни кушойиш қил! Албатта, Биз иймон келтиргувчидирмиз. ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌
ннá Лаһуму Аҙ-Ҙикрá Ұа Қад Җӓ'аһум Расӱлун Мубӥнун 044-013 Уларга қаёқдан ҳам эслатма бўлсин. Ҳолбуки, уларга очиқ-ойдин Пайғамбар келган эди. ‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ćумма Таұаллаұ `Анһу Ұа Қӓлӱ Му`алламун Маҗнӱнун 044-014 Сўнгра ундан юз ўгирдилар ва: Бу ўргатилган мажнун, дедилар. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍
ннӓ Кӓшифӱ Ал-`Аҙӓби Қалӥлӓан ۚннакум `Ӓ'идӱна 044-015 Албатта, Биз азобни озгина кушойиш қилгувчимиз. Албатта, сизлар қайтгувчисизлар. (Биз сиздан азобни озгина кушойиш қиламиз. Аммо сиз бундан ибрат олмайсиз, яна куфрга қайтасиз.) ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ۚ‍ ‍‍‍
Йаұма Набҭишу Ал-Баҭшата Ал-Кубрáннӓ Мунтақимӱна 044-016 Катта ушлаш ила ушлаганимиз куни, албатта, Биз интиқом олгувчимиз. (Бу ушлаш ва интиқом олиш қиёмат кунидадир.) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Фатаннӓ Қаблаһум Қаұма Фирұна Ұа Җӓ'аһум Расӱлун Карӥмун 044-017 Батаҳқиқ, улардан олдин Фиръавн қавмини синадик. Уларга карамли Пайғамбар келди. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
'Ан 'Аддӱ 'Илаййа `Ибӓда Аллӓһи ۖннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 044-018 Сизлар менга Аллоҳнинг бандаларини беринглар. Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍
Ұа 'Ан Лӓ Та`лӱ `Алá Аллӓһи ۖннӥ 'Ӓтӥкум Бисулҭӓнин Мубӥнин 044-019 Ва Аллоҳга мутакаббирлик қилманг. Албатта, мен сизга очиқ-ойдин ҳужжат келтирурман. ‌‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӥ `Уҙту Бираббӥ Ұа Раббикумн Тарҗумӱни 044-020 Ва, албатта, мен ўзимнинг Роббим ва сизнинг Роббингиздан мени тошбўрон қилишингиздан паноҳ сўрадим. ‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌
Ұа 'Ин Лам Ту'уминӱ Лӥ Фӓ`тазилӱни 044-021 Ва агар менга иймон келтирмасангиз, мендан четланинг, деб. ‌‌
Фада`ӓ Раббаһу~нна Һӓ'уулӓ' Қаұмун Муҗримӱна 044-022 Бас, у(Мусо) Роббига: Албатта, анавилар жиноятчи қавмдир, деб дуо қилди. ‌ ‌‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Фа'асри Би`ибӓдӥ Лайлӓан 'Иннакум Муттаба`ӱна 044-023 Бас, бандаларим ила кечаси юриб кет. Албатта, сиз изингиздан қувилурсиз. (Бани Исроилни олиб, кечаси Мисрдан чиқиб кет. Душман, албатта, сизларнинг изингиздан тушади.) ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Ұа Атруки Ал-Бахра Раһұан ۖннаһум Җундун Муғрақӱна 044-024 Ва денгизни сокин ҳолида қўй, албатта, улар ғарқ қилинадиган қўшиндир. (Дарҳақиқат, Фиръавн ва унинг аскарлари ҳам тўхтаб турган денгиз сари тушдилар. Ҳаммалари денгизда очилган йўлга тушиб бўлганларидан кейин шу дамгача иккига бўлиниб сокин турган сув ҳаракатга келди ва уларни ғарқ қилди.) ‌ ‌‍‌‌ۖ‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
Кам Таракӱ Мин Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 044-025 Улар ортларидан қанчадан-қанча боғу роғларни ва булоқларни. ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Зурӱн Ұа Мақӓмин Карӥмин 044-026 Экинзорларни ва яхши жойларни. ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Ұа На`матин Кӓнӱ Фӥһӓ Фӓкиһӥна 044-027 Ва ўзлари ичида маза қилаётган нозу неъматларни қолдирдилар. ‌ ‌
Каҙӓлика ۖ Ұа 'Аұраćнӓһӓ Қаұмӓан 'Ӓҳарӥна 044-028 Мана шундай! Биз у(нарса)ларни бошқа қавмларга мерос қилиб бердик. ۖ ‌‌‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Фамӓ Бакат `Алайһиму Ас-Самӓ'у Ұа Ал-'Арđу Ұа Мӓ Кӓнӱ Мунžарӥна 044-029 Бас, уларга осмон ҳам, ер ҳам йиғламади ва улар муҳлат берилганлардан ҳам бўлмадилар. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍
Ұа Лақад Наҗҗайнӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Мина Ал-`Аҙӓби Ал-Муһӥни 044-030 Батаҳқиқ, Бани Исроилга хорловчи азобдан. ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Мин Фирұна ۚннаһу Кӓна `Ӓлӥӓан Мина Ал-Мусрифӥна 044-031 Фиръавндан нажот бердик. Албатта, у мутакаббир ва ҳаддидан ошганлардан эди. (Фиръавн ва қавмини ҳалок қилиш билан биз Бани Исроилни азобдан озод этдик. Улар унинг қавми қўл остида азоб чекар эдилар.) ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍
Ұа Лақади Аҳтарнӓһум `Алá `Илмин `Алá Ал-`Ӓламӥна 044-032 Батаҳқиқ, Биз уларни билиб туриб, оламлар ичидан танлаб олдик. ‍‌ ‍ ‌ ‌
Ұа 'Ӓтайнӓһум Мина Ал-'Ӓйӓти Мӓ Фӥһи Балӓн Мубӥнун 044-033 Ва уларга оят-мўъзижалардан ичида очиқ-ойдин синов бор нарсаларни бердик. (Аллоҳ таоло Бани Исроилга турли оят-мўъжизалар юборди. Уларда синов бор эди.) ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
нна Һӓ'уулӓ' Лайақӱлӱна 044-034 Албатта, анавилар дерлар: ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
'Ин Һийа 'Иллӓ Маұтатунӓ Ал-'Ӱлá Ұа Мӓ Нахну Бимуншарӥна 044-035 Биринчи ўлимимиздан бошқа ҳеч қандай ўлим йўқ ва биз қайта тирилтирилувчи эмасмиз. ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Фа'тӱ Би'ӓбӓ'инӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 044-036 Агар ростгўй бўлсангиз, ота-боболаримизни келтиринглар. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
'Аһум Ҳайрун 'Ам Қаұму Тубба`ин Ұа Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ 'Аһлакнӓһум ۖннаһум Кӓнӱ Муҗримӥна 044-037 Улар яхшироқми ёки Туббаъ қавмию улардан олдин ўтганларми?! Биз уларни ҳалок қилдик. Албатта, улар жиноятчи бўлган эдилар. ( Туббаъ Яман подшоҳларининг лақабидир. Араблар ичида уларнинг довруғи кенг тарқалган эди.) ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚۖ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Лӓ`ибӥна 044-038 Осмонлару ерни ва уларнинг орасидаги нарсаларни ўйнаб яратганимиз йўқ! ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌
Мӓ Ҳалақнӓһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 044-039 Биз уларни фақат ҳақ ила яратдик, лекин кўплари билмаслар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍
нна Йаұма Ал-Фаҫли Мӥқӓтуһумҗма`ӥна 044-040 Албатта, ажратиш куни барчалари учун белгиланган вақтдир. (Ажратиш куни қиёматнинг номларидан бири. У кунда ҳақ ботилдан, мўминни кофирдан, яхши ёмондан ажратилади. Шунинг учун ҳам ажратиш куни деб номланган. Ана ўша кун ҳамманинг қайта тирилиши ва тўпланиши учун белгиланган вақтдир.) ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Йаұма Лӓ Йуғнӥ Маұлан `Ан Маұлан Шай'ӓан Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 044-041 У кунда дўст дўстга бирон нарсада асқотмас ва уларга ёрдам ҳам берилмас. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ман Рахима Аллӓһу ۚннаһу Һуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 044-042 Магар кимга Аллоҳ раҳм қилсагина (ёрдам берилур). Албатта, У азиз ва ўта раҳмли зотдир. (Азиз ва раҳимли сифати ила мўмин-мусулмон, тақводор бандаларига раҳм қилади, ёрдам беради.) ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‌
нна Шаҗарата Аз-Заққӱми 044-043 Албатта, Заққум дарахти. ‍‍‍‍
Ҭа`ӓму Ал-'Аćӥми 044-044 Гуноҳкорлар таомидир. ‍‍‍‍
Кӓлмуһли Йағлӥ Фӥ Ал-Буҭӱни 044-045 У худди эритилган маъдандек қоринларда қайнайдир. ‍‍‍‍
Кағалйи Ал-Хамӥми 044-046 Қайноқ сувнинг қайнашига ўхшайдир. (Дўзахилар қоринлари очса, нима ейишади? Уларга қоринлари очганида таом учун Заққум дарахтининг меваси берилади. Заққум аччиқлиги ва заҳарлилиги билан оғизларда зарбулмасал бўлиб кетган. Ана ўша заҳар гуноҳкорларга таом бўлади, қоринларида эритилган маъдан, темир ёки мисдек ёхуд доғ қилинаётган ёғдек қайнаб туради. У худди сувдек қайнайди.) ‍‍
Ҳуҙӱһу Фӓ`тилӱһу 'Илá Саұӓ Ал-Җахӥми 044-047 Уни тутиб, жаҳиймнинг ўртасига судраб олиб боринглар! ‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Ćумма Ҫуббӱ Фаұқа Ра'сиһи Мин `Аҙӓби Ал-Хамӥми 044-048 Сўнгра боши устидан қайноқ сув азобини қуйинглар! ‌ ‍ ‌‍‌‍ ‍‌ ‍‍‌
Ҙуқннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Карӥму 044-049 Тотиб кўр! Албатта, сен ўзинг азизу мукаррамсан! ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
нна Һӓҙӓ Мӓ Кунтум Биһи Тамтарӱна 044-050 Албатта, бу сиз (бўлишида) шубҳа қилиб юрган нарсадир! ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Мақӓмин 'Амӥнин 044-051 Албатта, тақводорлар омонлик жойида. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 044-052 Боғу роғлар ва булоқларда бўлурлар. ‍‍‍‍‌ ‌
Йалбасӱна Мин Сундусин Ұа 'Истабрақин Мутақӓбилӥна 044-053 Улар шойи ипак киюрлар, бир-бирларига юзма-юз ҳолда (ўлтирурлар). ‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Каҙӓлика Ұа Заұұаҗнӓһум Бихӱрин `Ӥнин 044-054 Ана шундай! Ва Биз уларни ҳури ийнларга уйлантирдик. ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‌
Йад`ӱна Фӥһӓ Бикулли Фӓкиһатин 'Ӓминӥна 044-055 Улар у ерда омонлик ҳолларида турли меваларни чақирурлар. ‍‍ ‌ ‌‌ ‌
Лӓ Йаҙӱқӱна Фӥһӓ Ал-Маұта 'Иллӓ Ал-Маұтата Ал-'Ӱлá ۖ Ұа Ұақӓһум `Аҙӓба Ал-Җахӥми 044-056 Улар у ерда биринчи ўлимдан бошқа ўлимни тотмаслар. У зот уларни жаҳийм азобидан сақлар. (Яъни, тақводорлар бу дунёдан у дунёга ўтишда тотган ўлимдан бошқа ўлимни тотмайдилар, жаннатда абадий тирик қоладилар. Ҳамда Аллоҳ таоло уларни дўзах азобидан сақлайди.) ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌
Фаđлӓан Мин Раббика ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 044-057 Бу Роббингдан бўлган фазлдир. Ана шу улкан ютуқдир. ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Фа'иннамӓ Йассарнӓһу Билисӓника Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 044-058 Бас, албатта, Биз у(Қуръон)ни сенинг тилинг ила осонлаштирдик. Шоядки эсласалар. ‍‌ ‍‍‍
Фӓртақибннаһум Муртақибӱна 044-059 Бас, кутиб тур. Улар ҳам кутгувчидирлар. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah