Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

31) Sūrat Luqn

Printed format

31)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 031-001 Алиф. Лам. Мийм. --
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Хакӥми 031-002 Ушбулар ҳикматли Китоб оятларидир. ‌‍‍‍ ‍‍
Һудан Ұа Рахматан Лилмухсинӥна 031-003 У муҳсинларга ҳидоят ва раҳматдир. ‌ ‌‌‍
Ал-Лаҙӥна Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Йӱқинӱна 031-004 Намозни тўкис адо этадиган, закотни берадиган ва охиратга ишонч-ла иймон келтирадиганларга. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика `Алá Һудан Мин Раббиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 031-005 Ана ўшалар, Роббиларидан бўлган ҳидоятдадирлар. Ана ўшалар, ўзлари нажот топгувчилардир. ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йаштарӥ Лаһұа Ал-Хадӥćи Лийуđилла `Ан Сабӥли Аллӓһи Биғайри `Илмин Ұа Йаттаҳиҙаһӓ Һузӱан ۚ 'Ӱла'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 031-006 Одамлар орасида илмсиз равишда Аллоҳнинг йўлидан адаштириш учун ва у(йўл)ни истеҳзо қилиш учун беҳуда сўзни сотиб оладиган кимсалар ҳам бор. Ана ўшаларга ўзларига хорловчи азоб бордир. (Улар ҳикмат тўла Қуръони Каримни, Аллоҳнинг пурҳикмат сўзларини қабул қилмасдан, уларга бадалсиз тақдим этилаётган икки дунё саодатига элтувчи илоҳий дастурга бўйинсунмасдан, қандайдир беҳуда сўзларни кўтариб юрадилар. Ҳа, ўша беҳуда сўзлар эгаси бўлиш учун молу мулкни, ҳаётни, зеҳн-заковатни, бутун имкониятларни сарфлайдилар.) ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Ұаллá Мустакбирӓан Ка'ан Лам Йасма`һӓ Ка'анна Фӥ 'Уҙунайһи Ұақрӓан Фабашширһу ۖ Би`аҙӓбин 'Алӥмин 031-007 Қачон унга Бизнинг оятларимиз тиловат қилинса, худди уларни эшитмагандек, худди қулоғида оғирлик бордек мутакаббирлик билан ортга қараб кетадир. Бас, унга аламли азобнинг башоратини бер. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ۖ ‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Җаннӓту Ан-На`ӥми 031-008 Албатта, иймон келтириб, яхши амаллар қилганларга, ўшаларга неъмат жаннатлари бордир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Ұа`да Аллӓһи Хаққӓан ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 031-009 Улар унда абадий қолурлар. Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Ва У азиз ва ҳакимдир. ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Биғайри `Амадин Тараұнаһӓ ۖ Ұа 'Алқá Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Бикум Ұа Баććа Фӥһӓ Мин Кулли Дӓббатин ۚ Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Карӥмин 031-010 У, сиз кўриб турганингиздек, осмонларни устунсиз яратган, сизларни тебратмаслиги учун ер юзига оғир тоғларни ташлаган ва (ер)да ҳар турли жониворларни таратиб қўйган зотдир. Ва осмондан сув тушириб, у билан ун(ер юзи)да турли гўзал ва фойдали жуфтларни ўстириб қўйдик. (Оятда ўсимликларни ўстириб қўйдик, дейилмасдан, карамли (гўзал ва фойдали) жуфтларни ўстириб қўйдик, деб айтилмоқда. Бу ерда, аввало, ўсимликлардаги гўзаллик ва фойдага ишора қилиняпти, қолаверса, улар жуфт бўлиши ҳам билдириб қўйиляпти. Аллоҳнинг китобида ўн беш аср илгари зикр этилган бу ҳақиқатга илм яқиндагина етди. Ҳар бир ўсимликда эркак ва урғочи хўжайралар бўлиб, улар бир-бири билан чатишгандагина мева ҳосил бўлиши энди тушуниб етилди. Ўсимликларни бундай қилиб яратишга фақат Аллоҳ қодирдир.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
Һӓҙӓ Ҳалқу Аллӓһи Фа'арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақа Ал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи ۚ Бали Аž-Žӓлимӱна Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 031-011 Бу Аллоҳнинг яратганидир. Қани менга кўрсатинг-чи, Ундан бошқалар нимани яратдилар. Йўқ! Золимлар очиқ-ойдин адашувдадирлар. ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Луқмӓна Ал-Хикмата 'Ани Ашкур Лиллӓһ ۚ Ұа Ман Йашкур Фа'иннамӓ Йашкуру Линафсиһи ۖ Ұа Ман Кафара Фа'инна Аллӓһа Ғанӥйун Хамӥдун 031-012 Батаҳқиқ, Биз Луқмонга: Аллоҳга шукр қил. Ким шукр қилса, ўзи учун қиладир. Ким ношукрлик қилса, бас, албатта, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир, деб ҳикматни бердик. (Ҳикмат, аслида, ҳар бир нарсани яхшилаб ўз жойига қўйиш, деган маънони беради. Шу боисдан ҳам ҳар бир гапни тўғри сўзлаш ва ҳар бир ишни тўғри бажаришга ҳикмат дейилади. Аллоҳ таоло ҳазрати Луқмонга ана шундай неъматни ато қилганини ушбу оятда билдирмоқда. У кишининг исмларига ҳаким лақаби қўшилиб зикр қилиши сабаби ҳам шундан. Баъзи кишилар бу ҳикмат соҳиби бўлган зотни Пайғамбар деб ҳам айтишган. Аммо аксар уламоларимиз, жумладан, кўпгина тафсирчиларимиз, Ҳазрати Луқмон Пайғамбар эмас, ҳаким бўлган, дейдилар. Чунки Пайғамбарларнинг зикри келган Қуръон оятларида бу кишининг исмлари келмаган. Шунингдек, у кишининг Пайғамбар бўлганлари ҳақида Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) ҳам ҳеч бир хабар бермаганлар.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍ ۖ ‌‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Луқмӓну Лиӓбниһи Ұа Һуұа Йа`иžуһу Йӓ Бунаййа Лӓ Тушрик Биллӓһи~ ۖнна Аш-Ширка Лаžулмун `Аžӥмун 031-013 Луқмон ўғлига ваъз-насиҳат қилиб айтганларини эсла: Эй ўғилчам, Аллоҳга ширк келтирма. Албатта, ширк катта зулмдир. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Ұаҫҫайнӓ Ал-'Инсӓна Биұӓлидайһи Хамалат/һу 'Уммуһу Ұаһнӓан `Алá Ұаһнин Ұа Фиҫӓлуһу Фӥ `Ӓмайни 'Ани Ашкур Лӥ Ұа Лиұӓлидайка 'Илаййа Ал-Маҫӥру 031-014 Биз инсонга ота-онаси ҳақида тавсия қилдик: онаси уни заифлик устига заифлик билан кўтарди; уни сутдан ажратиш икки йил ичидадир: Менга ва ота-онага шукр қилгин. Ва қайтиш фақат Менгадир. ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍
Ұа 'Ин Җӓһадӓка `Алáн Тушрика Бӥ Мӓ Лайса Лака Биһи `Илмун Фалӓ Туҭи`һумӓ ۖ Ұа Ҫӓхибһумӓ Фӥ Ад-Дунйӓ Ма`рӱфӓан ۖ Ұа Аттаби` Сабӥла Ман 'Анӓба 'Илаййа ۚ Ćумма 'Илаййа Марҗи`укум Фа'унабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 031-015 Агар икковлари сени ўзинг билмаган нарсани Менга ширк келтиришга зўрласалар, бас, уларга итоат этма! Ва дунёда икковларига яхшилик қил ҳамда Менга йўналганларнинг йўлига эргаш. Сўнгра қайтишингиз фақат Менгадир. Бас, Мен сизга нима амал қилганингиз хабарини берурман. ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍
Йӓ Бунаййа 'Иннаһӓн Такун Миćқӓла Хаббатин Мин Ҳардалин Фатакун Фӥ Ҫаҳратин 'Аұ Фӥ Ас-Самӓұӓти 'Аұ Фӥ Ал-'Арđи Йа'ти Биһӓ Ал-Лаһу ۚнна Аллӓһа Лаҭӥфун Ҳабӥрун 031-016 Эй ўғилчам, албатта, у(амал) агар ачитқининг бир дона уруғича бўлсаю у бир қоя тош ичида ёки осмонларда ёхуд ерда бўлса ҳам, Аллоҳ уни келтирур. Албатта, Аллоҳ ўта лутфли ва ўта хабардор зотдир. ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍
Йӓ Бунаййа 'Ақими Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Мур Бил-Ма`рӱфи Ұа Анһа `Ани Ал-Мункари Ұа Аҫбир `Алá Мӓҫӓбака ۖнна Ҙӓлика Мин `Азми Ал-'Умӱри 031-017 Эй ўғилчам, намозни тўкис адо қил, яхшиликка буюриб, ёмонликдан қайтар ва ўзингга етган мусибатга сабр қил. Албатта, булар азм этилажак ишлардандир. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍‌
Ұа Лӓ Туҫа``ир Ҳаддака Лилннӓси Ұа Лӓ Тамши Фӥ Ал-'Арđи Марахӓан ۖнна Аллӓһа Лӓ Йухиббу Кулла Муҳтӓлин Фаҳӱрин 031-018 Одамлардан такаббурла юз ўгирма ва ер юзида кибр-ҳаво ила юрма. Албатта, Аллоҳ ҳеч бир мутакаббир ва мақтанчоқни севмас. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұӓқҫид Фӥ Машйика Ұа Ағđуđ Мин Ҫаұтика ۚнна 'Анкара Ал-'Аҫұӓти Лаҫаұту Ал-Хамӥри 031-019 Юришингда мўътадил бўл ва овозингни пасайтир. Чунки овозларнинг энг ёмони эшакнинг овозидир. (Яъни, юришинг ўртача ва мақсадли бўлсин. Бекорчи сохта ҳаракатлар билан куч-қувватни исроф қилиб, кибру ҳаво билан ҳам юрма, жуда лапашанг бўлиб, судралма ҳам эшак бекордан-бекорга бор овози билан ҳанграб туради. Ҳеч бир сабабсиз баланд кўтарилган овознинг эшакникига ўхшатилишининг ўзи етарли. Оятда бу овоз энг ёмон эканлиги ҳам таъкидланмоқда.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍
'Алам Тараұ 'Анна Аллӓһа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Асбаға `Алайкум Ни`амаһу Žӓһиратан Ұа Бӓҭинатан ۗ Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Лӓ Һудан Ұа Лӓ Китӓбин Мунӥрин 031-020 Аллоҳ сизларга осмонлардаги нарсаларни ва ердаги нарсаларни беминнат хизматкор қилиб қўйганини ва сизга зоҳирий ва ботиний неъматларни мукаммал қилиб берганини билмадингизми?! Одамлардан илмсиз, ҳидоятсиз ва ёритувчи китобсиз Аллоҳ ҳақида тортишадиганлари ҳам бор. (Баъзи одамлар ўзларида ҳақиқатни исбот қилувчи илм бўлмаса ҳам, Аллоҳ ҳақида тортишаверадилар. Тўғри йўлга бошловчи ҳидоятчилари бўлмаса ҳам, Аллоҳ хусусида баҳслашаверадилар. Турли бўлмағур фикрларни айтадилар. Унга куфр келтирадилар. Унга ширк келтирадилар.) ‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Аттаби`ӱ Мӓнзала Аллӓһу Қӓлӱ Бал Наттаби`у Мӓ Ұаҗаднӓ `Алайһи 'Ӓбӓ'анӓ ۚ 'Аұалаұ Кӓна Аш-Шайҭӓну Йад`ӱһум 'Илá `Аҙӓби Ас-Са`ӥри 031-021 Қачон уларга: Аллоҳ нозил қилган нарсага эргашинглар, дейилса: Йўқ! Биз оталаримизни ниманинг устида топсак, ўшанга эргашамиз, дерлар. Агар шайтон уларни дўзах азобига чақираётган бўлса ҳам-а?! ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Ұа Ман Йуслим Ұаҗһаһу~ 'Илá Аллӓһи Ұа Һуұа Мухсинун Фақади Астамсака Бил-`Урұати Ал-Ұуćқá Ұа 'Илá ۗ Аллӓһи `Ӓқибату Ал-'Умӱри 031-022 Ким гўзал амалларни қилгувчи бўлган ҳолида Аллоҳга юз тутса, батаҳқиқ, у ишончли арқонни маҳкам тутибди. Ишларнинг оқибати фақат Аллоҳга қайтур. (Биз ишончли арқон деб таржима қилган маъно оятда ал-урватул вусқо деб келган. Вусқо ишончли дегани, ал-урвату деб эса, тоққа осилиб чиқиладиган арқонга айтилади. Демак, бу дунёда олий мақсадга эришиш баланд тоғ чўққисига чиқиш деб олинса, Ислом динини тутиш ўша чўққига чиқиш учун узилмайдиган, ишончли арқонни маҳкам тутишга ўхшар экан. Чўққига чиқмоқчи бўлган одам, энди арқондан кўнгли тўқ бўлаверсин. Бу ёғи ўзига боғлиқ, ҳаракат қилса, чўққига албатта чиқади. Шунинг учун аввал-бошдан унга иймон келтириб, у нозил қилган Қуръонга эргашавериш керак.) ‍‌~ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌
Ұа Ман Кафара Фалӓ Йахзунка Куфруһу~ ۚ 'Илайнӓ Марҗи`уһум Фанунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ ۚнна Аллӓһа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 031-023 Ким куфр келтирса, унинг куфри сени хафа қилмасин. Қайтишлари фақат Бизгадир. Бас, Биз уларга нима амал қилганлари хабарини берурмиз. Албатта, Аллоҳ қалблардаги нарсаларни ўта билгувчидир. ‍‌‌ ‌ ‌~ ۚ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Нуматти`уһум Қалӥлӓан Ćумма Наđҭарруһум 'Илá `Аҙӓбин Ғалӥžин 031-024 Уларни бир оз ҳузурлантирурмиз, сўнгра қаттиқ азобга мажбур қилурмиз. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Аллӓһу ۚ Қули Ал-Хамду Лиллӓһ ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 031-025 Агар улардан: Осмонлару ерни ким яратган? деб сўрасанг, албатта, Аллоҳ, дерлар. Сен: Аллоҳга ҳамд бўлсин, деб айт. Йўқ! Кўплари билмаслар. ‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ۚ ‌ ‌
Лиллӓһ Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚнна Аллӓһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 031-026 Осмонлару ердаги нарсалар Аллоҳникидир. Албатта, Аллоҳ Ўзи беҳожат ва мақталган зотдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍
Ұа Лаұ 'Аннамӓ Фӥ Ал-'Арđи Мин Шаҗаратин 'Ақлӓмун Ұа Ал-Бахру Йамуддуһу Мин Ба`диһи Саб`ату 'Абхурин Мӓ Нафидат Калимӓту Аллӓһи ۗнна Аллӓһа `Азӥзун Хакӥмун 031-027 Агар ер юзидаги дарахтнинг барчаси қаламлар бўлиб, денгизуни ортида етти денгиз мадад бериб туриб (сиёҳ) бўлса ҳам, Аллоҳнинг калималари битмас. Албатта, Аллоҳ азиз ва ҳакимдир. ‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Мӓ Ҳалқукум Ұа Лӓ Ба`ćукум 'Иллӓ Канафсин Ұӓхидатин ۗнна Аллӓһа Самӥн Баҫӥрун 031-028 Сизларни яратиш ҳам, қайта тирилтириш ҳам фақат бир жон (яратиш ва қайта тирилтириш) кабидир. Албатта, Аллоҳ ўта эшитгувчи ва ўта кўргувчидир. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Куллун Йаҗрӥ 'Илá 'Аҗалин Мусамман Ұа 'Анна Аллӓһа Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 031-029 Аллоҳ кечани кундузга киритишини ва кундузни кечага киритишини, қуёш ва ойни беминнат хизматкор қилиб қўйганини, уларнинг ҳар бири белгиланган муддат томон юришини ва, албатта, Аллоҳ нима амал қилаётганингиздан хабардор эканини кўрмадингми?! ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Би'анна Аллӓһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Анна Мӓ Йад`ӱна Мин Дӱниһи Ал-Бӓҭилу Ұа 'Анна Аллӓһа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-Кабӥру 031-030 Бу, албатта, Аллоҳнинг Ўзи ҳақ, албатта, Ундан ўзга илтижо қилаётганлари ботил ва, албатта, Аллоҳнинг Ўзи энг юксак ва энг буюк зот эканидандир. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌
'Алам Тарáнна Ал-Фулка Таҗрӥ Фӥ Ал-Бахри Бини`мати Аллӓһи Лийурийакум Мин 'Ӓйӓтиһи~ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 031-031 Кемалар Аллоҳнинг неъмати ила сизга Унинг оят-белгиларини кўрсатиш учун денгизда юрганини кўрмадингми?! Албатта, бунда ҳар бир ўта сабрли ва ўта шукрлилар учун оят-белгилар бордир. ‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Ғашийаһум Маұҗун Кӓлžžулали Да`аұ Ал-Лаһа Муҳлиҫӥна Лаһу Ад-Дӥна Фаламмӓ Наҗҗӓһум 'Илá Ал-Барри Фаминһум Муқтаҫидун ۚ Ұа Мӓ Йаҗхаду Би'ӓйӓтинӓ 'Иллӓ Куллу Ҳаттӓрин Кафӱрин 031-032 Қачон уларни тоғ каби тўлқин ўраб қолса, Аллоҳнинг динига ихлос этароқ, дуо қилурлар. Нажот бериб, уларни қуруқликка чиқарса, баъзилари тежамкор бўлур. Бизнинг оятларимизни фақат ўта хоин ва ўта кофирларгина инкор этурлар. (Ўлим кўзига кўринган чоғда, минган кемаси қаттиқ довулга учраб, денгизда хасдек у ён-бу ён отилаётган бир пайтда ҳамма нарсани унутиб, ёлғиз Аллоҳнинг Ўзига ёлбориб илтижо қилишга тушади. Аллоҳдан бошқа нарса ёдига келмайди. Аллоҳга, Унинг динига ихлос қилиб қолади. Эсон-омон қутулиб олса, доимо Аллоҳга шукр этиб, ибодат қилиб юришга ваъдалар беради. Улар тўлқинга учраган пайтларида, бундан буён Аллоҳга иймон-эътиқодда бўлиб, ибодат қилиб юраман, деб ваъдалар берган эдилар, ўша ваъдаларига хиёнат қиладилар. Аллоҳнинг неъмати ила ўлимдан топган нажотларига ношукрлик қиладилар. Кемага минган ва довулда қолган пайтда кўрган оят-белгиларини инкор этадилар.) ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аттақӱ Раббакум Ұа Аҳшаұ Йаұмӓан Лӓ Йаҗзӥ Ұа А-Дун `Ан Ұаладиһи Ұа Лӓ Маұлӱдун Һуұа Җӓзин `Ан Ұа А-Диһи Шай'ӓан ۚнна Ұа`да Аллӓһи Хаққун ۖ Фалӓ Тағурраннакуму Ал-Хайӓ Ату Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ Йағурраннакум Биллӓһи Ал-Ғарӱру 031-033 Эй одамлар! Роббингизга тақво қилинг ва ота боласига фойда бера олмайдиган, бола отасига бирор нарсада фойда бергувчи бўлмайдиган кундан қўрқинг. Албатта, Аллоҳнинг ваъдаси ҳақдир. Бас, ҳаёти дунё сизни ғурурга кетказмасин. Ўта ғурурга кетказгувчи сизни Аллоҳ ила ғурурга кетказмасин. (Бу кун қиёмат кунидир. У кунда инсонлар орасидаги боғланишлар, алоқалар кесилади. Ҳар ким ўзи учун жавоб беради. Бировнинг бировга фойдаси тегмайди. Ҳатто, ота болага, бола отага фойда бера олмай қолади. У кунда бирдан-бир фойда берадиган нарса иймон ва яхши амал бўлади. Ана ўшандай кундан қўрқиш барча одамларнинг одамийлик бурчидир. Қиёмат кунидан қўрққан одамгина барча ёмонликлардан қайтади. Аксинча, қиёмат кунидан қўрқмайдиган одам ҳеч қандай ёмонликдан қайтмайди.) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
нна Аллӓһа `Индаһу `Илму Ас-Сӓ`ати Ұа Йуназзилу Ал-Ғайćа Ұа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ал-'Архӓми ۖ Ұа Мӓ Тадрӥ Нафсун Мӓҙӓ Таксибу Ғадӓан ۖ Ұа Мӓ Тадрӥ Нафсун Би'аййи 'Арđин Тамӱту ۚнна Аллӓһа `Алӥмун Ҳабӥрун 031-034 Албатта, соат (қиёмат) илми ёлғиз Аллоҳнинг ҳузуридадир. Ёмғирни У ёғдирур. Бачадонлардаги нарсани ҳам У билур. Ҳеч бир жон эртага нима касб қилишини билмас. Ҳеч бир жон қайси ерда ўлишини ҳам билмас. Албатта, Аллоҳ ўта билгувчи ва ўта хабардордир. (Оятда Аллоҳ таолонинг илми шомилу комил ҳамда мутлақ экани, унинг илми қаршисида бошқа илмлар ҳеч нарсага арзимаслиги баён қилинмоқда.) ‍ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah