Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

19) Sūrat Maryam

Printed format

19)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Кӓф-Һӓ-Йӓ-`Айн-Ҫӓд 019-001 Кааф, ҳаа, йаа, айн, сод. ---‍‌‍‍‍-‍‍‍‍‌
Ҙикру Рахмати Раббика `Абдаһу Закарӥйӓ 019-002 Бу, Роббингнинг бандаси Закариёга раҳмати зикридир. (Яъни, эй Муҳаммад (с.а.в.), ушбу қисса Роббингнинг бандаси Закариёга раҳмати зикридир.) ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍
'Иҙ Нӓдá Раббаһу Нидӓ'ан Ҳафӥйӓан 019-003 Унинг Роббига махфий нидо қилган чоғини эсла. ‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‌‌‌
Қӓла Рабби 'Иннӥ Ұаһана Ал-`Аžму Миннӥ Ұа Ашта`ала Ар-Ра'су Шайбӓан Ұа Лам 'Акун Биду`ӓ'ика Рабби Шақӥйӓан 019-004 У: Эй Роббим, менинг суякларим мўртлашди, бошга оқ туташди, эй Роббим, сенга дуо қилиш-ла бадбахт бўлмаганман. ‌‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍ ‌‍‍‍
Ұа 'Иннӥ Ҳифту Ал-Маұӓлийа Мин Ұарӓ'ӥ Ұа Кӓнати Амра'атӥ `Ӓқирӓан Фаһаб Лӥ Мин Ладунка Ұалӥйӓан 019-005 Ва, албатта, мен ортимдаги қариндошлардан қўрқдим. Аёлим туғмас эди. Бас, менга Ўз даргоҳингдан бир валийортдан қолгувчи ато эт. ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍ ‌
Йариćунӥ Ұа Йариćу Мин 'Ӓли Йа`қӱба ۖ Ұа Аҗ`алһу Рабби Раđӥйӓан 019-006 У менга ва Яъқуб оиласига меросхўр бўлсин. Эй Роббим, уни Ўзинг рози бўладиган қил, деди. ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍ ‌‍ ‌‍
Йӓ Закарӥйӓннӓ Нубашширука Биғулӓмин Асмуһу Йахйá Лам Наҗл Лаһу Мин Қаблу Самӥйӓан 019-007 Эй Закариё, Биз сенга исми Яҳё бўлган бир ўғилнинг хушхабарини берамиз. Бундан олдин унга отдош қилган эмасмиз. (Кўриниб турибдики, Аллоҳ таоло Закариё алайҳиссаломга буюк раҳмат назари билан боқди. Фарзанд берибгина қолмай, унга Ўзи Яҳё, деб исм ҳам қўйди. Буларнинг бари дунёга келаётган фарзандининг келажаги жуда қутлуғлигидан дарак берар эди.) ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍
Қӓла Рабби 'Аннá Йакӱну Лӥ Ғулӓмун Ұа Кӓнат Амра'атӥ `Ӓқирӓан Ұа Қад Балағту Мина Ал-Кибари `Итӥйӓан 019-008 У: Эй Роббим, аёлим туғмас бўлса, ўзим қариб-чириб қолган бўлсам, қандай қилиб менинг ўғлим бўлсин?! деди. ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓла Каҙӓлика Қӓла Раббука Һуұа `Алаййа Һаййинун Ұа Қад Ҳалақтука Мин Қаблу Ұа Лам Таку Шай'ӓан 019-009 У: Ана шундай! Роббинг айтдики, бу мен учун осон. Батаҳқиқ, бундан олдин сени яратдим. Ҳолбуки, сен ҳеч нарса эмас эдинг, деди. ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби Аҗл Лӥ 'Ӓйатан ۚ Қӓла 'Ӓйатука 'Аллӓ Тукаллима Анӓса Ćалӓćа Лайӓлин Саұӥйӓан 019-010 У: Роббим, менга бир белги ато қил, деди. У зот: Сенинг белгинг саломат ҳолингда, одамларга уч кеча гапирмаслигингдир, деди. ‌‍ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фаҳараҗа `Алá Қаұмиһи Мина Ал-Михрӓби Фа'аұхá 'Илайһимн Саббихӱ Букратан Ұа `Ашӥйӓан 019-011 Бас, у ўз қавми ҳузурига меҳробдан чиқди ва уларга, эртаю кеч тасбиҳ айтинглар, деб ишора қилди. (Соғлом ҳолда тилдан қолган Закариё алайҳиссалом меҳробда ибодат, тасбиҳ ва Таврот тиловати билан машғул бўлдилар. Меҳробдан чиқиб қавмларига, эртаю кеч Аллоҳга тасбиҳ айтинглар, деб ишора қилдилар. Бу билан қавмларини бирга ибодат қилишга, берилган улуғ неъмат шукронасини адо этишга чорладилар. Шу нуқтада Закариёга алайҳиссалом тегишли тарих хотима топади. Яҳё алайҳиссаломнинг таваллудлари, ҳаётларига тааллуқли бошқа тарихлар баён этилмай, бир йўла ул зотга китоб нозил этилиш қиссаси зикр этилади.) ‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌
Йӓ Йахйá Ҳуҙи Ал-Китӓба Биқӱұатин ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу Ал-Хукма Ҫабӥйӓан 019-012 Эй Яҳё, китобни қувват-ла ол! (дедик) ва унга гўдаклигидаёқ ҳукмни бердик. (Аллоҳ таоло Яҳё алайҳиссаломга, илоҳий Тавротни қувват билан ол, демоқда. Оятдаги: Унга гўдаклигидаёқ ҳукмни бердик, деган жумлани уламоларимиз илму ҳикмат мазмунида таъвил қилганлар.) ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ
Ұа Ханӓнӓан Мин Ладуннӓ Ұа Закӓатан ۖ Ұа Кӓна Тақӥйӓан 019-013 Ва Ўз томонимиздан меҳрибонлик ва поклик (бердик). Ҳамда у тақводор эди. ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Баррӓан Биұӓлидайһи Ұа Лам Йакун Җаббӓрӓан `Аҫӥйӓан 019-014 У ота-онасига меҳрибон бўлиб, жабр-ситам қилгувчи ва исёнчи эмасди. ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Салӓмун `Алайһи Йаұма Ұулида Ұа Йаұма Йамӱту Ұа Йаұма Йуб`аćу Хаййӓан 019-015 Унга туғилган кунида ҳам, ўладиган кунида ҳам, қайта тириладиган кунида ҳам саломлар бўлсин. ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Аҙкур Фӥ Ал-Китӓби Марйама 'Иҙ Антабаҙат Мин 'Аһлиһӓ Макӓнӓан Шарқӥйӓан 019-016 Китобда Марямни эсла. У ўз аҳлидан шарқий маконга ажраб чиққанда. ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍
Фӓттаҳаҙат Мин Дӱниһим Хиҗӓбӓан Фа'арсалнӓ 'Илайһӓ Рӱханӓ Фатамаććала Лаһӓ Башарӓан Саұӥйӓан 019-017 Ва улар билан ўзи орасида тўсиқ олганда, Биз унга Ўз руҳимизни юбордик. Бас, у унга бус-бутун одам бўлиб кўринди. (Яъни, эй Муҳаммад, бу китобда (Қуръонда) Марямни эсла. Байтул Мақдисда яшаётган, бокира, тақводор қиз Марям, шаҳарнинг шарқий томонига ёлғиз чиқди. Нимага чиққанини Аллоҳ билади. Қавмидан ҳеч ким Марямни кўрмайдиган бўлди. У холи ва ёлғиз қолди. Жаброил алайҳиссалом Марямга тўла-тўкис одам сиймосида намоён бўлди. Аллоҳ уни яратган асл ҳолатида кўринмади. Чунки бус-бутун ҳолида кўринса, Марям буткул даҳшатга тушиши мумкин эди.) ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌
Қӓлат 'Иннӥ 'А`ӱҙу Бир-Рахмани Минка 'Ин Кунта Тақӥйӓан 019-018 У: Мен сендан Аллоҳ паноҳ беришини сўрайман. Агар тақводор бўлсанг... деди. ‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла 'Иннамӓ 'Анӓ Расӱлу Раббики Ли'һаба Лаки Ғулӓмӓан Закӥйӓан 019-019 У: Мен Роббингнинг элчисиман, холос, сенга бир пок ўғилни ҳадя этиш учун келдим, деди. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‌
Қӓлат 'Аннá Йакӱну Лӥ Ғулӓмун Ұа Лам Йамсаснӥ Башарун Ұа Лам 'Аку Бағӥйӓан 019-020 У: Менда қаёқдан ўғил бўлсин, менга башар тегмаган бўлса, мен бузуқ ҳам бўлмасам?! деди. ‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла Каҙӓлики Қӓла Раббуки Һуұа `Алаййа Һаййинун ۖ Ұа Линаҗ`алаһу~ 'Ӓйатан Лилннӓси Ұа Рахматан Миннӓ ۚ Ұа Кӓна 'Амрӓан Мақđӥйӓан 019-021 У: Ана шундай, Роббинг айтдики, бу Мен учун осондир ва уни одамларга белги қилиш учун ҳамда Биздан раҳмат бўлиш учун, бу, ҳукми чиқиб бўлган ишдир, деди. ‌‍ۖ ‌‍‍‍~ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фахамалат/һу Фӓнтабаҙат Биһи Макӓнӓан Қаҫӥйӓан 019-022 Бас, унга ҳомиладор бўлди. Сўнгра у билан узоқ маконга четланди. (Яъни, Жаброил алайҳиссалом Марямнинг ёқасидан пуфлаганидан кейин Ийсога алайҳиссалом ҳомиладор бўлди.) ‍ ‍‍‍
Фа'аҗӓ'аһӓ Ал-Маҳӓđу 'Илá Җиҙ`и Ан-Наҳлати Қӓлат Йӓ Лайтанӥ Митту Қабла Һӓҙӓ Ұа Кунту Насйӓан Мансӥйӓан 019-023 Бас, тўлғоқ уни хурмо танасига олиб борди. У: Кошки бундан олдин ўлсам эди ва бутунлай унутилиб кетсам эди, деди. ‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍
Фанӓдӓһӓ Мин Тахтиһӓ 'Аллӓ Тахзанӥ Қад Җа`ала Раббуки Тахтаки Сарӥйӓан 019-024 Унинг остидан: Маҳзун бўлма, батаҳқиқ, Роббинг остингдан оқар ариқ қилди. ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Ұа Һуззӥ 'Илайки Биҗиҙ`и Ан-Наҳлати Тусӓқиҭ `Алайки Руҭабӓан Җанӥйӓан 019-025 Хурмо танасини силкит, сенга янги мева туширади, деб нидо қилди. (Тафсирчи уламоларимиз ушбу ояти каримани икки хил талқин қиладилар. Баъзилар Унинг остидан иборасини хурмонинг остидан маъносида, нидо қилди иборасини, фаришта нидо қилди мазмунида шарҳлаганлар. Айрим уламолар эса, Унинг остиданни Марямнинг остидан ва нидо қилдини, Ийсо нидо қилди, деб талқин этганлар.) ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Факулӥ Ұа Ашрабӥ Ұа Қаррӥ `Айнӓан ۖ Фа'иммӓ Тарайнна Мина Ал-Башари 'Ахадӓан Фақӱлӥннӥ Наҙарту Лилррахмани Ҫаұмӓан Фалан 'Укаллима Ал-Йаұма 'Инсӥйӓан 019-026 Е, ич ва кўзинг қувонсин. Бас, бирор одамни кўрар бўлсанг: Мен Роҳманга рўза назр қилдим. Бугун инсон зотига зинҳор гапирмасман, дегин. ‌‍‍ ‌ۖ ‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌
Фа'атат Биһи Қаұмаһӓ Тахмилуһу ۖ Қӓлӱ Йӓ Марйаму Лақад Җи'ти Шай'ӓан Фарӥйӓан 019-027 Бас, уни кўтариб қавмига олиб келди. Улар: Эй Марям, сен ажойиб нарса келтирдинг-ку! ‍‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Йӓҳта Һӓрӱна Мӓ Кӓна 'Абӱки Амра'а Саұн Ұа Мӓ Кӓнат 'Уммуки Бағӥйӓан 019-028 Эй Ҳорун синглиси, отанг ёмон одаммас ва онанг ҳам бузуқ бўлмаган эди-ку! дедилар. (Биби Марям Ийсо алайҳиссаломни кўтариб қавми ҳузурига борди. Қавм бу ҳолни кўриб ҳайратга тушди. Дарҳол Марямни тергаб, дашном бера бошлади.) ‍‍‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Фа'ашӓрат 'Илайһи ۖ Қӓлӱ Кайфа Нукаллиму Ман Кӓна Фӥ Ал-Маһди Ҫабӥйӓан 019-029 Бас, у унга ишорат қилди. Улар: Бешикдаги гўдак ила қандай гаплашамиз?! дедилар. (Бешикдаги бола ҳеч қачон гапирмайди. Аммо Аллоҳ ҳар нарсага қодир. У хоҳлаган иш бўлади. Бешикдаги гўдак Ийсо алайҳиссалом тилга кирдилар.) ‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Қӓла 'Иннӥ `Абду Аллӓһи 'Ӓтӓнийа Ал-Китӓба Ұа Җа`аланӥ Набӥйӓан 019-030 У: Албатта, мен Аллоҳнинг бандасиман. У менга китоб берди ва мени Пайғамбар қилди. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍
Ұа Җа`аланӥ Мубӓракӓан 'Айна Мӓ Кунту Ұа 'Аұҫӓнӥ Биҫ-Ҫалӓати Ұа Аз-Закӓати Мӓ Думту Хаййӓан 019-031 Мени қаерда бўлсам ҳам, муборак қилди. Модомики ҳаёт эканман, намоз ва закотни адо этмоқни тавсия қилди. ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Баррӓан Биұӓлидатӥ Ұа Лам Йаҗ`алнӥ Җаббӓрӓан Шақӥйӓан 019-032 Мени онамга меҳрибон қилди ва жабр-ситам қилгувчи, бадбахт қилмади. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Ас-Салӓму `Алаййа Йаұма Ұулидту Ұа Йаұма 'Амӱту Ұа Йаұма 'Уб`аćу Хаййӓан 019-033 Менга туғилган кунимда ҳам, ўладиган кунимда ҳам ва қайта тириладиган кунимда ҳам салом бордир, деди. ‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Ҙӓлика `Ӥсá Абну Марйама ۚ Қаұла Ал-Хаққи Ал-Лаҙӥ Фӥһи Йамтарӱна 019-034 Мана шу шубҳа қилишаётган Ийсо ибн Марям тўғрисидаги ҳақ сўздир. (Баъзилар уни худо дедилар, баъзилар оналари Биби Марямни зинокорликда айбладилар. Бу қуруқ ва асоссиз сўзларга эмас, Аллоҳнинг ҳақ каломига ишониш керак.) ۚ ‍‍‍‍ ‌
Мӓ Кӓна Лиллӓһ 'Ан Йаттаҳиҙа Мин Ұаладин ۖ Субхӓнаһу~ ۚ 'Иҙӓ Қаđáмрӓан Фа'иннамӓ Йақӱлу Лаһу Кун Файакӱну 019-035 Бола тутмоқ Аллоҳга ҳеч тўғри келмас. У бундан покдир. У бир ишни истаса, унга Бўл! дейдир. Бас, бўладир. ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍~ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌
Ұа 'Инна Аллӓһа Раббӥ Ұа Раббукум Фӓ`будӱһу ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 019-036 Ва, албатта, Аллоҳ менинг Роббимдир ва сизнинг Роббингиздир. Бас, Унга ибодат қилинг. Мана шу тўғри йўлдир. ‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Фӓҳталафа Ал-'Ахзӓбу Мин Байниһим ۖ Фаұайлун Лиллаҙӥна Кафарӱ Мин Маш/һади Йаұмин `Аžӥмин 019-037 Сўнгра фирқалар ўзаро ихтилофга тушдилар. Куфр келтирганларга буюк кундаги кўринишдан вой бўлсин. (Насоролар ҳозиргача Ийсо алайҳиссалом хусусида ихтилофдалар. Баъзилари, Ийсо Аллоҳнинг ўғли деса, баъзилари Ийсо ота, ўғил ва муқаддас руҳдан иборат учликнинг бири дейди; баъзилари эса, Ийсо ота худо, она худо ва бола худодан бирибола ўғил худо, дейдилар. Уларнинг орасида Ийсо алайҳиссалом Аллоҳнинг бандаси, Расули, руҳи ва калимаси дейдиганлар ҳам бор. Аммо ҳанузгача мазкур ихтилофлар давом этиб келмоқда. ‍‍‌ ‍‌ ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
'Асми` Биһим Ұа 'Абҫир Йаұма Йа'тӱнанӓ ۖ Лакини Аž-Žӓлимӱна Ал-Йаұма Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 019-038 Бизга келадиган куни қандай ҳам яхши эшитадилар, қандай ҳам яхши кўрадилар. Лекин золимлар бугунги кунда очиқ залолатдадирлар. ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ۖ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Анҙирһум Йаұма Ал-Хасрати 'Иҙ Қуđийа Ал-'Амру Ұа Һум Фӥ Ғафлатин Ұа Һум Лӓ Йу'уминӱна 019-039 Уларни ҳасрат кунидан, иш битмиш пайтидан огоҳ қил. Улар ғафлатдадирлар, улар иймон келтирмаслар. ‌‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌
ннӓ Нахну Нариćу Ал-'Арđа Ұа Ман `Алайһӓ Ұа 'Илайнӓ Йурҗа`ӱна 019-040 Албатта, Биз ерга ва унинг устидаги кимсаларга меросхўр бўламиз ва Бизгагина қайтурлар. ‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌
Ұа Аҙкур Фӥ Ал-Китӓби 'Ибрӓһӥма ۚннаһу Кӓна Ҫиддӥқӓан Набӥйӓан 019-041 Китобда Иброҳимни эсла. Албатта, у сиддиқ ва Набий бўлган эди. ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Йӓ 'Абати Лима Та`буду Мӓ Лӓ Йасма`у Ұа Лӓ Йубҫиру Ұа Лӓ Йуғнӥ `Анка Шай'ӓан 019-042 Қачонки у отасига: Эй отам, нима учун эшитмайдиган, кўрмайдиган ва сенга бирон фойда бера олмайдиган нарсага ибодат қиласан? ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Абати 'Иннӥ Қад Җӓ'анӥ Мина Ал-`Илми Мӓ Лам Йа'тика Фа Аттаби`нӥ 'Аһдика Ҫирӓҭӓан Саұӥйӓан 019-043 Эй отам, албатта, сенга келмаган илм менга келди. Бас, менга эргаш, сени тўғри йўлга бошлайман. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Йӓ 'Абати Лӓ Та`буди Аш-Шайҭӓна ۖнна Аш-Шайҭӓна Кӓна Лилррахмани `Аҫӥйӓан 019-044 Эй отам, шайтонга ибодат қилма. Албатта, шайтон Роҳманга осий бўлгандир. ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Абати 'Иннӥҳӓфу 'Ан Йамассака `Аҙӓбун Мина Ар-Рахмӓни Фатакӱна Лилшшайҭӓни Ұалӥйӓан 019-045 Эй отам, албатта, мен сени Роҳман томонидан азоб тутишидан ва шайтонга дўст бўлиб қолишингдан қўрқаман, деган эди. ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Қӓла 'Арӓғибун 'Анта `Ан 'Ӓлиһатӥ Йӓбрӓһӥму ۖ Ла'ин Лам Тантаһи Ла'арҗуманнака ۖ Ұа Аһҗурнӥ Малӥйӓан 019-046 У: Эй Иброҳим, сен менинг худоларимдан юз ўгирувчимисан?! Қасамки, агар тўхтамасанг, сени, албатта, тошбўрон қиламан! Мендан узоқ кет! деди. ‌‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ
Қӓла Салӓмун `Алайка ۖ Са'астағфиру Лака Раббӥ ۖннаһу Кӓна Бӥ Хафӥйӓан 019-047 У: Омон бўл. Энди Роббимдан сени мағфират қилишини сўрайман. Албатта, у менга жуда ҳам лутфи марҳаматлидир. ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‍‍
Ұа 'А`тазилукум Ұа Мӓ Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи Ұа 'АдРаббӥ `Асá 'Аллӓ 'Акӱна Биду`ӓРаббӥ Шақӥйӓан 019-048 Мен сизлардан ҳам, Аллоҳдан ўзга илтижо қилаётган нарсангиздан ҳам четланаман ва Роббимга илтижо қиламан. Шоядки, Роббимга илтижо қилиш ила бадбахт бўлмасам, деди. ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Фаламмӓ А`тазалаһум Ұа Мӓ Йа`будӱна Мин Дӱни Аллӓһи Ұаһабнӓ Лаһу~ 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба ۖ Ұа Куллӓ Җа`алнӓ Набӥйӓан 019-049 Бас, улардан ва улар Аллоҳдан ўзга ибодат қилаётган нарсадан четланганида, Биз унга Исҳоқ ва Яъқубни ҳадя этдик ва барчаларини Пайғамбар қилдик. (Иброҳим алайҳиссалом Аллоҳни, Унинг динини деб ўз ватанлари, қавм-қариндошларини тарк этиб, ҳижрат қилган эдилар. Аллоҳ таоло у зотни ёлғиз қўймади. Қариб қолган бўлсалар ҳам, Исҳоқ ва Яъқубни берди. Иброҳим алайҳиссалом насабини бардавом айлади. Энг муҳими, уларнинг ҳаммасини Пайғамбар қилди.) ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌
Ұа Ұаһабнӓ Лаһум Мин Рахматинӓ Ұа Җа`алнӓ Лаһум Лисӓна Ҫидқин `Алӥйӓан 019-050 Ва уларга Ўз раҳматимиздан ҳадя этдик ҳамда уларга ростгўй ва олий тил бердик. ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Аҙкур Фӥ Ал-Китӓби Мӱсá ۚннаһу Кӓна Муҳлаҫӓан Ұа Кӓна Расӱлӓан Набӥйӓан 019-051 Китобда Мусони эсла. Албатта, у танлаб олинган Набий ва Расул эди. (Эй Муҳаммад, илоҳий КитобҚуръонда Мусо алайҳиссалом қиссасини эсла. У Аллоҳ таоло томонидан танлаб олинган банда: ҳам Набий ва ҳам Расул эди. Биз Аллоҳ томонидан бандаларга етказиш учун кўрсатмалар олган шахсни Пайғамбар деб одатланиб қолганмиз. Аслида эса, Пайғамбарлик моҳият жиҳатидан икки турлидир. Бир турларига Набий, бошқаларига Расул дейилади. Набийлар Аллоҳдан ваҳий келган, бироқ китоб берилмаган, шунингдек, даъватлари кенг оммага эмас, ўзлари учунгина кифоя қилган зотлардир. Расул Аллоҳ томонидан ваҳий берилган, даъватлари кенг оммага мўлжалланган зот ҳисобланадилар. Мусо алайҳиссалом ушбу икки сифатни ўзларида мужассам қилган Пайғамбарлардан биридир.) ‌‌‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Ұа Нӓдайнӓһу Мин Җӓниби Аҭ-Ҭӱри Ал-'Аймани Ұа Қаррабнӓһу Наҗӥйӓан 019-052 Биз унга Турнинг ўнг томонидан нидо қилдик ва муножот учун Ўзимизга яқинлаштирдик. ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу Мин Рахматинӓҳӓһу Һӓрӱна Набӥйӓан 019-053 Ва унга Ўз раҳматимиздан оғаси Ҳорунни Пайғамбар қилиб ҳадя этдик. (Оғалари Ҳоруннинг Пайғамбар бўлишини Мусонинг алайҳиссалом ўзлари Аллоҳ таолога дуо қилиб сўраган эдилар.) ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Аҙкур Фӥ Ал-Китӓби 'Исмӓ`ӥла ۚннаһу Кӓна Ҫӓдиқа Ал-Ұа`ди Ұа Кӓна Расӱлӓан Набӥйӓан 019-054 Ва китобда Исмоилни эсла. Албатта, у ваъдасига содиқ ҳамда Расул ва Набий бўлган эди. ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍
Ұа Кӓна Йа'муру 'Аһлаһу Биҫ-Ҫалӓати Ұа Аз-Закӓати Ұа Кӓна `Инда Раббиһи Марđӥйӓан 019-055 У аҳлини намозга ва закотга буюрар эди ва Робби наздида рози бўлган эди. ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Аҙкур Фӥ Ал-Китӓби 'Идрӥса ۚннаһу Кӓна Ҫиддӥқӓан Набӥйӓан 019-056 Ва китобда Идрисни эсла. Албатта, у сиддиқ ва Набий бўлган эди. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Рафа`нӓһу Макӓнӓан `Алӥйӓан 019-057 Ва уни олий мақомга кўтардик. (Унинг қадрини юксак, зикрини олий қилдик. Дунёда шундай олиймақом зотлар ўтган.) ‌‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна 'Ан`ама Аллӓһу `Алайһим Мина Ан-Набӥйӥна Мин Ҙуррӥйати 'Ӓдама Ұа Мимман Хамалнӓ Ма`а Нӱхин Ұа Мин Ҙуррӥйати 'Ибрӓһӥма Ұа 'Исрӓ'ӥла Ұа Мимман Һадайнӓ Ұа Аҗтабайнӓ ۚ 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓту Ар-Рахмӓни Ҳаррӱ Суҗҗадӓан Ұа Букӥйӓан 019-058 Ана ўшалар, Аллоҳ неъмат берган зотлар, Пайғамбарлардан, Одам зурриётидан, Нуҳ билан бирга (кемада) кўтарганларимиздан, Иброҳим ва Исроилнинг зурриётидан, Ўзимиз ҳидоят қилган ва танлаб олганлардан бўлган зотлар, уларга Роҳманнинг ояти тиловат қилинса, йиғлаб саждага йиқилардилар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌
Фаҳалафа Мин Ба`диһим Ҳалфун 'Аđӓ`ӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Аттаба`ӱ Аш-Шаһаұӓти ۖ Фасаұфа Йалқаұна Ғаййӓан 019-059 Бас, уларнинг ортидан бир ўринбосарлар қолдики, улар намозни зое қилиб, шаҳватларга эргашдилар. Бас, тезда улар ёмонликка йўлиқдилар. (Роҳманнинг ояти тиловат қилинганда йиғлаб, саждага отиладиган ҳассос зотлар ортидан, нобакор, фосиқ ва бетавфиқ ўринбосарлар келди. Бу бетавфиқ кимсалар намозни зое қилдилар,шаҳватга эргашадилар. Шаҳватга эргашган залолатга юз буради. Залолатга кетганга эса, ҳалокат етади.) ‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۖ‍‍
'Иллӓ Ман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа'ӱлӓ'ика Йадҳулӱна Ал-Җанната Ұа Лӓ Йуžламӱна Шай'ӓан 019-060 Магар ким тавба қилса ва иймон келтириб, амали солиҳ қилса, бас, ана ўшалар жаннатга кирурлар ва ҳеч зулм қилинмаслар. (Ким тавба қилса, ношойиста амалидан афсус-надомат чекиб, тўғри йўлга қайтса, сўнгра иймон келтириб, мўмин бўлса ва яхши амалларни адо этса, ёмонликка учрамайди.) ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Җаннӓти `Аднин Аллатӥ Ұа`ада Ар-Рахмӓну `Ибӓдаһу Бил-Ғайби ۚннаһу Кӓна Ұа`дуһу Ма'тӥйӓан 019-061 Роҳман Ўз бандаларига ғайбдан ваъда қилган адн жаннатларидир. Албатта, Унинг ваъдаси келгусидир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍
Лӓ Йасма`ӱна Фӥһӓ Лағұан 'Иллӓ Салӓмӓан ۖ Ұа Лаһум Ризқуһум Фӥһӓ Букратан Ұа `Ашӥйӓан 019-062 Улар унда беҳуда сўз эшитмаслар, илло, салом эшитурлар. Уларга у ерда эртаю кеч ризқлари келиб турур. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ۖ‌‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌
Тилка Ал-Җаннату Аллатӥ Нӱриćу Мин `Ибӓдинӓ Ман Кӓна Тақӥйӓан 019-063 У жаннат, бандаларимиздан тақводор бўлганларига мерос қилиб берадиган жаннатимиздир. ‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Натаназзалу 'Иллӓ Би'амри Раббика ۖ Лаһу Мӓ Байна 'Айдӥнӓ Ұа Мӓ Ҳалфанӓ Ұа Мӓ Байна Ҙӓлика ۚ Ұа Мӓ Кӓна Раббука Насӥйӓан 019-064 Биз фақат Роббингнинг амри билангина тушамиз. Бизнинг олдимиздаги нарсалар ва ортимиздаги нарсалар ҳамда уларнинг орасидаги нарсалар ҳам Уникидир. Роббинг унутгувчи бўлмаган. (Яъни, эй Муҳаммад, бизда ўзимизча тушавериш ихтиёри йўқ. Қачонки амр қилсагина, ҳузурингга тушамиз. Акс ҳолда, амрни кутиб тураверамиз. Жамики нарса Аллоҳнинг измида. Бизнинг олдимиздаги ва ортимиздаги ҳамда ҳар иккисининг орасидаги нарсалар Уникидир.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍
Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӓ`буд/һу Ұа Аҫҭабир Ли`ибӓдатиһи ۚ Һал Та`ламу Лаһу Самӥйӓан 019-065 У осмонлару ернинг ва улар орасидаги нарсаларнинг Роббидир. Бас, Унга ибодат қил ва Унинг ибодатида сабрли бўл. Унга тенгдошни билурмисан? (Инсон сабр-матонат ила Аллоҳга ибодат қилиб, бутун ҳаётини унинг кўрсатмасига мос этиб яшагандагина мақсадга ноил бўлади.) ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ
Ұа Йақӱлу Ал-'Инсӓну 'А'иҙӓ Мӓ Митту Ласаұфа 'Уҳраҗу Хаййӓан 019-066 Инсон: Агар ўлсам, яна қайта тирик ҳолда чиқариламанми?! дейди. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍
'Аұалӓ Йаҙкуру Ал-'Инсӓну 'Аннӓ Ҳалақнӓһу Мин Қаблу Ұа Лам Йаку Шай'ӓан 019-067 Ўша инсон Биз уни бундан олдин ҳеч нарса бўлмай турганида яратганимизни эсламайдими?! ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фаұараббика Ланахшураннаһум Ұа Аш-Шайӓҭӥна Ćумма Ланухđираннаһум Хаұла Җаһаннама Җиćӥйӓан 019-068 Роббингга қасамки, Биз уларни ва шайтонларни, албатта, маҳшарга тўплаймиз, сўнгра уларни жаҳаннам атрофига тиз чўккан ҳолларида ҳозир қиламиз. ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ćумма Лананзи`анна Мин Кулли Шӥ`атин 'Аййуһум 'Ашадду `Алá Ар-Рахмӓни `Итӥйӓан 019-069 Сўнгра ҳар бир гуруҳдан Роҳманга ашаддий осий бўлганини суғуриб оламиз. (Анчайин чорлаб ёхуд таклиф қилиб эмас, шиддат билан суғуриб олинади. Демак, кофирлар шайтонлари билан жаҳаннам атрофига ўтқазиб қўйилиб, қилган гуноҳларига қараб бирин-кетин дўзахга ташланадилар. Қолганлари навбат кутиб, кузатиб турадилар.) ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Ćумма Ланахну 'А`ламу Биал-Лаҙӥна Һум 'Аұлá Биһӓ Ҫилӥйӓан 019-070 Кейин, албатта, Биз у(жаҳаннам)га киришга кимлар лойиқроқ эканини яхши билгувчимиз. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа 'Ин Минкум 'Иллӓ Ұа Аридуһӓ ۚ Кӓна `Алá Раббика Хатмӓан Мақđӥйӓан 019-071 Сиздан унга яқинлашувчи бўлмаган ҳеч ким йўқ. Бу Роббинг ҳузуридаги кескин ҳукмдир. (Аллоҳ таоло Анбиё сурасида мўминлар ҳақида: Ана ўшалар у (жаҳаннам)дан узоқлаштирилганлар, унинг овозини ҳам эшитмайдилар деган, шунинг учун ҳам бу оятга Сиздан унга яқинлашувчи бўлмаган ҳеч ким йўқ, деб маъно берсак аслига мувофиқ бўлади. Бинобарин, мўминлар жаҳаннамга, хусусан, сиротдан ўтаётганларида яқинлашадилар, бироқ тушмай ўтиб кетадилар. Кофирлар эса, яқинлашиб, жаҳаннам атрофида тиз чўкиб ўтирадилар ва гуноҳларига мос равишда кетма-кет дўзахга ташланадилар.) ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Нунаҗҗӥ Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Ұа Наҙару Аž-Žӓлимӥна Фӥһӓ Җиćӥйӓан 019-072 Сўнгра тақво қилганларга нажот берамиз ва золимларни унда тиз чўккан ҳолларида қолдирамиз. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лиллаҙӥна 'Ӓманӱййу Ал-Фарӥқайни Ҳайрун Мақӓмӓан Ұа 'Ахсану Надӥйӓан 019-073 Қачонки уларга Бизнинг равшан оятларимиз тиловат қилинса, куфр келтирганлар иймон келтирганларга: Икки гуруҳнинг қайси бири мақом ва мажлис жиҳатидан яхшироқдир? дерлар. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мин Қарнин Һум 'Ахсану 'Аćӓćӓан Ұа Ри'йӓан 019-074 Ҳолбуки, Биз улардан олдин мол ва кўриниш жиҳатидан яхшироқ бўлган қанчадан-қанча асрларни ҳалок қилганмиз. ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌
Қул Ман Кӓна Фӥ Аđ-Đалӓлати Фалйамдуд Лаһу Ар-Рахмӓну Маддӓан ۚ Хаттá 'Иҙӓ Ра'аұ Мӓ Йӱ`адӱна 'Иммӓ Ал-`Аҙӓба Ұа 'Иммӓ Ас-Сӓ`ата Фасайа`ламӱна Ман Һуұа Шаррун Макӓнӓан Ұа 'Аđ`афу Җундӓан 019-075 Сен: Ким залолатда бўлса, Роҳман унга муҳлат бериб қўйсин. Токи ўзларига ваъда қилинган нарсани азобни ёки қиёматни кўрганларида, албатта, кимнинг мартабаси ёмонроқ ва аскари кучсизроқ эканини билурлар, дегин. ‍ ‍‌‍‍ ‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Йазӥду Аллӓһу Ал-Лаҙӥна Аһтадаұ Һудан Ұа ۗ Ал-Бӓқийӓту Аҫ-Ҫӓлихӓту Ҳайрун `Инда Раббика Ćаұӓбӓан Ұа Ҳайрун Мараддӓан 019-076 Ва Аллоҳ ҳидоятга юрганларнинг ҳидоятини зиёда қиладир. Боқий қолувчи, солиҳ амаллар, Роббинг наздида, савоб жиҳатидан яхшироқдир ва оқибат жиҳатидан яхшироқдир. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌
'Афарайта Ал-Лаҙӥ Кафара Би'ӓйӓтинӓ Ұа Қӓла Ла'ӱтайанна Мӓлӓан Ұа Ұаладӓан 019-077 Оятларимизга куфр келтирган ва: Албатта, (охиратда) менга молу дунё ҳамда бола-чақа берилажак, деганни кўрдингми?! ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌
'Ӓҭҭала`а Ал-Ғайба 'Ам Аттаҳаҙа `Инда Ар-Рахмӓни `Аһдӓан 019-078 У ғойибни билармикан ёки Роҳманнинг ҳузуридан аҳду паймон олдимикан?! (Ғойибда унга охиратда албатта молу дунё ҳамда бола-чақа берилиши муқаррар эканлиги ҳақида аломат бормикан?) ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Каллӓ ۚ Санактубу Мӓ Йақӱлу Ұа Намудду Лаһу Мина Ал-`Аҙӓби Маддӓан 019-079 Йўқ! Нима деганини, албатта, ёзиб қўямиз ва унга азобни узундан-узоқ қиламиз. ۚ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍‌
Ұа Нариćуһу Мӓ Йақӱлу Ұа Йа'тӥнӓ Фардӓан 019-080 У айтаётган нарсага меросхўр бўлурмиз ва у бизга ёлғиз ҳолида келур. (Кофир молу мулк, бола-чақа ва бошқа дунёвий нарсаларидан жудо бўлган ёлғиз ҳолида бизгаҳузуримизга келади. Ўша пайт у билан қандай муомала қилишни ўзимиз биламиз.) ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Аллӓһи 'Ӓлиһатан Лийакӱнӱ Лаһум `Иззӓан 019-081 Улар ўзларига куч-қудрат, иззат бўлиши учун Аллоҳдан ўзгаларни худо қилиб оладилар. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌
Каллӓ ۚ Сайакфурӱна Би`ибӓдатиһим Ұа Йакӱнӱна `Алайһим Đиддӓан 019-082 Йўқ! у(худо)лар уларнинг ибодатларини инкор этурлар ва уларга зид бўлурлар. (Қиёмат куни сохта худолар мушрикларнинг уларга қилган ибодатини, бандалигини инкор этадилар. Биз уларга, бизга ибодат қилинг деганимиз йўқ, деб Аллоҳ ҳузурида ўзларини оқлайдилар.) ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌
'Алам Тараннӓ 'Арсалнӓ Аш-Шайӓҭӥна `Алá Ал-Кӓфирӥна Та'ууззуһум 'Аззӓан 019-083 Биз шайтонларни кофирларга уларни доимий қўзғаб туришга юборганимизни кўрмадингми? ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌
Фалӓ Та`җал `Алайһим ۖннамӓ На`удду Лаһум `Аддӓан 019-084 Уларнинг зиддига шошилма! Биз уларнинг саноғини санамоқдамиз. ۖ‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Йаұма Нахшуру Ал-Муттақӥна 'Илá Ар-Рахмӓни Ұафдӓан 019-085 Тақводорларни Роҳман ҳузурига меҳмон ҳайъати этиб тўплаган кунимизда. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Насӱқу Ал-Муҗримӥна 'Илá Җаһаннама Ұирдӓан 019-086 Жиноятчиларни жаҳаннамга чанқоқ ҳолларида ҳайдаймиз. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌
Лӓ Йамликӱна Аш-Шафӓ`ата 'Иллӓ Мани Аттаҳаҙа `Инда Ар-Рахмӓни `Аһдӓан 019-087 Улар шафоатга молик бўлмаслар. Магар ким Роҳман ҳузурида аҳду паймон олган бўлса (молик бўлур). (Шафоатга молик бўлганлар фақат Аллоҳнинг Ўзидан бу ҳақда аҳду паймон олганлардир, холос.) ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Аттаҳаҙа Ар-Рахмӓну Ұаладӓан 019-088 Улар: Роҳман бола тутди, дедилар. ‍‍‍‌ ‌‌
Лақад Җи'тум Шай'ӓан 'Иддӓан 019-089 Батаҳқиқ, жуда оғир нарса келтирдингиз. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Такӓду Ас-Самӓұӓту Йатафаҭҭарна Минһу Ұа Таншаққу Ал-'Арđу Ұа Таҳирру Ал-Җибӓлу Һаддӓан 019-090 Ундан осмонлар парчаланиб, ер ёрилиб, тоғлар қулаб йиқилай, дейдир. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
н Да`аұ Лилррахмани Ұаладӓан 019-091 Роҳманнинг боласи бор, деганларига. ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Мӓ Йанбағӥ Лилррахмани 'Ан Йаттаҳиҙа Ұаладӓан 019-092 Роҳманга бола тутиш лойиқ эмасдир. (Унинг бола тутишга ҳожати йўқ. У фарзанд талабида эмас. Бу унинг шаънига тўғри келмайди. Роҳман яккадир. Воҳид ва Биру Бордир.) ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌
н Куллу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи 'Иллӓ 'Ӓтӥ Ар-Рахмӓни `Абдӓан 019-093 Осмонлару ердаги барча кимсалар Роҳманга банда бўлган ҳолларида келурлар. ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Лақад 'Ахҫӓһум Ұа `Аддаһум `Аддӓан 019-094 Батаҳқиқ, У зот уларни иҳота қилган ва санаб қўйгандир. ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Куллуһум 'Ӓтӥһи Йаұма Ал-Қийӓмати Фардӓан 019-095 Уларнинг барчалари У зотнинг ҳузурига қиёмат куни ёлғиз ҳолларида келгувчидирлар. ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Сайаҗ`алу Лаһуму Ар-Рахмӓну Ұуддӓан 019-096 Албатта, иймон келтирган ва яхши амалларни қилганларга Роҳман муҳаббат пайдо қилур. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Фа'иннамӓ Йассарнӓһу Билисӓника Литубашшира Биһи Ал-Муттақӥна Ұа Тунҙира Биһи Қаұмӓан Луддӓан 019-097 Бас, албатта, тақводорларга хушхабар беришинг ва у билан саркаш қавмларни огоҳлантиришинг учун у(Қуръон)ни тилингга осон қилдик. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мин Қарнин Һал Тухиссу Минһум Мин 'Ахадин 'Аұ Тасма`у Лаһум Рикзӓан 019-098 Улардан олдин қанчадан-қанча аср(аҳли)ни ҳалок қилдик. Улардан бирортасини ҳис этасанми ёки шарпасини эшитасанми?! ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah