Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

17) Sūrat Al-'Isrā'

Printed format

17)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Субхӓна Ал-Лаҙӥ 'Асрá Би`абдиһи Лайлӓан Мина Ал-Масҗиди Ал-Харӓми 'Илá Ал-Масҗиди Ал-'Ақҫá Ал-Лаҙӥ Бӓракнӓ Хаұлаһу Линурийаһу Мин 'Ӓйӓтинӓ ۚннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-Баҫӥру 017-001 Ўз бандасини кечаси Масжидул Ҳаромдан атрофини баракали қилганимиз Масжидул Ақсога оят-мўъжизаларимизни кўрсатиш учун сайр қилдирган зот пок бўлди. Албатта, У эшитгувчи ва кўргувчи зотдир. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ұа Җа`алнӓһу Һудан Либанӥ 'Исрӓ'ӥла 'Аллӓ Таттаҳиҙӱ Мин Дӱнӥ Ұа Кӥлӓан 017-002 Ва Биз Мусога китобни бердик ва у(китоб)ни Бани Исроилга ҳидоят қилиб: Мендан ўзгани вакил тутманглар! дедик. ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Ҙуррӥйата Ман Хамалнӓ Ма`а Нӱхин ۚннаһу Кӓна `Абдӓан Шакӱрӓан 017-003 (Эй) Нуҳ билан бирга кўтарганларимизнинг зурриётлари! Албатта, у ўта шукрли банда эди. (Нуҳ (а.с.) ўта шукрли банда эди. Унга иймон келтирганлар ҳам ўта шукрли бандалар эдилар. Сизлар ҳам шукрли бўлинглар.) ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌
Ұа Қаđайнӓ 'Илá Банӥ 'Исрӓ'ӥла Фӥ Ал-Китӓби Латуфсидунна Фӥ Ал-'Арđи Марратайни Ұа Лата`лунна `Улӱұӓан Кабӥрӓан 017-004 Биз у китобда Бани Исроилга, ер юзида икки марта бузғунчилик қилурсизлар ва катта туғёнга кетурсизлар, деб билдирдик. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍
Фа'иҙӓ Җӓ'а Ұа`ду 'Ӱлӓһумӓ Ба`аćнӓ `Алайкум `Ибӓдӓан Ланӓ 'Ӱлӥ Ба'син Шадӥдин Фаҗӓсӱ Ҳилӓла Ад-Дийӓри ۚ Ұа Кӓна Ұа`дӓан Маф`ӱлӓан 017-005 Бас, ўша икки(бузғунчилик)дан биринчисининг ваъда вақти келганда, устингизга шиддатли куч-қудратга эга бандаларимизни юбораурмиз. Бас, улар ҳовли-жойларни оралаб кезарлар. Бу қилиниши лозим ваъда эди. (Турли имконларга эга бўлиб, муқаддас ерда юксаладилар. Сўнгра бузғунчиликга ўтадилар. Сизга қилмишингизнинг жазосини куч-қувватга эга бандаларимиз беради, сизларни топиб, азоблаб ўлдирадилар. Улардан қочиб қутула олмайсиз.) ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌‌
Ćумма Рададнӓ Лакуму Ал-Каррата `Алайһим Ұа 'Амдаднӓкум Би'амұӓлин Ұа Банӥна Ұа Җа`алнӓкум 'Акćара Нафӥрӓан 017-006 Сўнгра сизга улар устидан ғалабани қайтардик ва сизга молу дунё ва фарзандлар ила мадад бердик. Ва сизларнинг нафарингизни кўп қилиб қўйдик. ‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍
'Ин 'Ахсантум 'Ахсантум Ли'нфусикум ۖ Ұа 'Ин 'Аса'тум Фалаһӓ ۚ Фа'иҙӓ Җӓ'а Ұа`ду Ал-'Ӓҳирати Лийасӱ'ӱ Ұуҗӱһакум Ұа Лийадҳулӱ Ал-Масҗида Камӓ Даҳалӱһу 'Аұұала Марратин Ұа Лийутаббирӱ Мӓ `Алаұ Татбӥрӓан 017-007 Агар яхшилик қилсангиз, ўзингиз учун яхшилик қиласиз. Агар ёмонлик қилсангиз ҳам, ўзингиз учундир. Бас, кейинги (бузғунчиликнинг) ваъда вақти келганда, юзингизни қора қилишлари учун, масжидга аввал кирганларидек киришлари учун ва эгаллаган нарсаларини тамоман парчалашлари учун (бандаларимизни юборамиз). (Сиз ўзингизнинг қилмишингиз ила ўша ваъданинг юзага чиқишига сабаб бўлганингизда... У бандаларимиз шиддатли куч-қувват эгалари бўладилар. Улар масжидгаБайтул Мақдисга аввал қандай кирган бўлсалар, шундай кирадилар ва ўзлари эгаллаган нарсаларни тамоман парчалаб йўқ қилиб ташлайдилар.) ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍
`Асá Раббукумн Йархамакум ۚ Ұа 'Ин `Удтумднӓ ۘ Ұа Җа`алнӓ Җаһаннама Лилкӓфирӥна Хаҫӥрӓан 017-008 Шояд Роббингиз сизга раҳм қилса. Агар сиз қайтсангиз, Биз ҳам қайтамиз. Ва жаҳаннамни кофирларга зиндон қилганмиз. ‌ ‌‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌ۘ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна Йаһдӥ Лиллатӥ Һийа 'Ақұаму Ұа Йубашширу Ал-Му'уминӥна Ал-Лаҙӥна Йа`малӱна Аҫ-Ҫӓлихӓти 'Анна Лаһумҗрӓан Кабӥрӓан 017-009 Албатта, бу Қуръон энг тўғри йўлга ҳидоят қилур ва яхши амалларни қилувчи мўминларга, албатта, ўшаларга, улуғ ажр борлиги хушхабарини берур. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍
Ұа 'Анна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати 'А`таднӓ Лаһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 017-010 Албатта, охиратга иймон келтирмайдиганларга, ўшаларга аламли азобни тайёрлаб қўйдик. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Йад Ал-'Инсӓну Биш-Шарри Ду`ӓ'аһу Бил-Ҳайри ۖ Ұа Кӓна Ал-'Инсӓну `Аҗӱлӓан 017-011 Инсон яхшиликка дуо қилганидек, ёмонликка ҳам дуо қилур. Инсон шошқалоқ бўлгандир. (Яъни, иймонсиз, Қуръон ҳидоятидан маҳрум бўлган ҳар бир инсон ўзини яхшиликка урганидек, ёмонликка ҳам ураверади. Чунки у нима яхши ва нима ёмон ажрата олмайди. Шунингдек, яхшилик тилаб дуо қилганидек, ёмонлик тилаб ҳам дуо қилаверади. У аввал ёмонликни англаб етмайди, англаган чоғида ҳам ундан ўзини тўхтата олмайди.) ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра 'Ӓйатайни ۖ Фамахаұнӓ 'Ӓйата Ал-Лайли Ұа Җа`алнӓ 'Ӓйата Ан-Наһӓри Мубҫиратан Литабтағӱ Фаđлӓан Мин Раббикум Ұа Лита`ламӱ `Адада Ас-Синӥна Ұа Ал-Хисӓба ۚ Ұа Кулла Шайн Фаҫҫалнӓһу Тафҫӥлӓан 017-012 Кеча ва кундузни икки оят-аломат қилдик. Кеча аломатини маҳв этдик. Кундуз аломатини кўрсатувчи қилдикки, токи Роббингиздан фазл талаб қилсангиз ва йиллар ададини ҳамда ҳисобини билсангиз. Ва ҳар бир нарсани батафсил баён қилганмиз. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Кулла 'Инсӓнин 'Алзамнӓһу Ҭӓраһу Фӥ `Унуқиһи ۖ Ұа Нуҳриҗу Лаһу Йаұма Ал-Қийӓмати Китӓбӓан Йалқӓһу Маншӱрӓан 017-013 Биз ҳар бир инсоннинг амалини бўйнига боғлаб қўйганмиз ва қиёмат куни унга китоб чиқарамизки, унга очилган ҳолда рўбарў бўлур. ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌
Ақра' Китӓбака Кафá Бинафсика Ал-Йаұма `Алайка Хасӥбӓан 017-014 Китобингни ўқи, бугунги кунда сен ўзингга ўзинг ҳисобчиликка кифоя қилурсан (дейилур). (Бошқа ҳисобчининг кераги йўқ. Ҳамма ишларинг шу китобда ёзилган, ўқиб олсанг бўлди. Ўзинг ўзингга ҳисобчисан, гувоҳсан.) ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍
Мани Аһтадá Фа'иннамӓ Йаһтадӥ Линафсиһи ۖ Ұа Ман Đалла Фа'иннамӓ Йаđиллу `Алайһӓ ۚ Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۗ Ұа Мӓ Куннӓ Му`аҙҙибӥна Хаттá Наб`аćа Расӱлӓан 017-015 Ким ҳидоятга юрса, фақат ўзи учунгина ҳидоят топадир. Ким залолатга кетса, фақат ўзи учунгина залолатга кетадир. Ҳеч бир жон ўзганинг оғирлигини кўтарувчи бўлмас. Токи Пайғамбар юбормагунимизча, азобловчи бўлган эмасмиз. ‌‌ ‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Ұа 'Иҙӓраднӓн Нуһлика Қарйатан 'Амарнӓ Мутрафӥһӓ Фафасақӱ Фӥһӓ Фахаққа `Алайһӓ Ал-Қаұлу Фадаммарнӓһӓ Тадмӥрӓан 017-016 Қачон бир шаҳарни ҳалок этишни истасак, унинг маишатпарастларини (итоатга) амр қилурмиз, бас, улар у(шаҳар)да фисқ қилурлар. Шунда унга сўз ҳақ бўлур. Бас, Биз у(шаҳар)ни мутлақо вайрон қилурмиз. (Ҳар бир юртнинг маишатпарастлари бор. Улар каттакон амалдорлар ва ҳар хил нозу неъматга кўмилган кишилар тоифасидир. Фазилат, муқаддас нарса, гуноҳ ёки савоб каби тушунчалар уларнинг хаёлига ҳам келмайди. Кўнгиллари тусаган ишни қилишга ўрганиб қоладилар. Кўнгиллари эса, доимо фисқу фасодни, ҳаром маишатни тилайди. Аъёнлари шу даражага етишига томошабин бўлиб турган халқдан ҳам яхшилик кутилмайди. Бундай юрт ҳалок бўлишга сазовордир.) ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Мина Ал-Қурӱни Мин Ба`ди Нӱхин ۗ Ұа Кафá Бираббика Биҙунӱби `Ибӓдиһи Ҳабӥрӓан Баҫӥрӓан 017-017 Нуҳдан сўнг қанчадан-қанча асрларни ҳалок қилдик. Бандаларининг гуноҳларидан хабардор бўлиш ва уларни кўришда Роббинг Ўзи кифоя қилур. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ман Кӓна Йурӥду Ал-`Ӓҗилата `Аҗҗалнӓ Лаһу Фӥһӓ Мӓ Нашӓ'у Лиман Нурӥду Ćумма Җа`алнӓ Лаһу Җаһаннама Йаҫлӓһӓ Маҙмӱмӓан Мадхӱрӓан 017-018 Ким шошган(дунё)ни истаса, унга бу дунёда ирода қилган кишимизга нимани хоҳласак, шошилинч берурмиз. Сўнгра унга жаҳаннамни берурмиз. Унга хор ва қувғинга учраган ҳолда кирур. (Бундай киши бу дунёда керак нарсасига эришиб олади. Аммо охиратига ҳеч нарса қолмайди.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌
Ұа Ман 'Арӓда Ал-'Ӓҳирата Ұа Са`á Лаһӓ Са`йаһӓ Ұа Һуұа Му'уминун Фа'ӱлӓ'ика Кӓна Са`йуһум Машкӱрӓан 017-019 Ким охиратни истаса ва унга эришиш учун мўмин бўлган ҳолида керакли ҳаракатини қилса, бас, ана ўшаларнинг ҳаракатлари мақбулдир. (Яъни, одам охиратда яхши натижага эриштирадиган ишларни қилиши, охиратда жаҳаннамга дучор этадиган ишларнинг яқинига йўламаслиги лозим бўлади.) ‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Куллӓан Нумидду Һӓ'уулӓ' Ұа Һӓ'уулӓ' Мин `АҭӓРаббика ۚ Ұа Мӓ Кӓна `АҭӓРаббика Махžӱрӓан 017-020 Барчагаманавиларга ҳам, анавиларга ҳам Роббингнинг атою неъматларидан чўзамиз. Роббингнинг атою неъматлари ман бўлган эмас. (Барча бандаларга, яъни, охиратни истаган, иймонга келиб, ибодат қилиб, керакли саъй-ҳаракатларни қилганларга ҳам, дунёни истаб, иймонга келмай, исён қилиб, гуноҳкор бўлиб юрганларга ҳам Робингнинг атою неъматларидан берамиз.) ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌
Анžур Кайфа Фаđđалнӓ Ба`đаһум `Алá Ба`đин ۚ Ұа Лал'ӓҳирату 'Акбару Дараҗӓтин Ұа 'Акбару Тафđӥлӓан 017-021 Баъзиларини баъзиларидан қандай афзал қилиб қўйганимизга назар сол. Албатта, охират даражаси ва афзаллиги каттароқдир. (Бу дунёда баъзи одамларга кўпроқ неъмат тегса, бошқаларидан афзал бўлиб юраверадилар. Аммо бу ҳоллари ҳақиқий афзаллик, ҳақиқий юксак мартаба эмас. Охиратнинг даража ва афзаллиги ҳақиқийдир. Чунки бу даража ва афзалликлар абадий қолажакдир. Ўзини билган одамлар ана ўша афзаллик ва ана ўша даражага эришиш учун ҳаракат қиладилар.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Лӓ Таҗ`ал Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фатақ`уда Маҙмӱмӓан Маҳҙӱлӓан 017-022 Аллоҳ билан бирга ўзга илоҳни (шерик) қилма! Яна мазамматга учраб, чорасиз ўтириб қолмагин. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қаđá Раббука 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ 'Ӥйӓһу Ұа Бил-Ұӓлидайни 'Ихсӓнӓан ۚммӓ Йаблуғанна `Индака Ал-Кибара 'Ахадуһумӓ 'Аұ Килӓһумӓ Фалӓ Тақул Лаһумӓ 'Уффин Ұа Лӓ Танһарһумӓ Ұа Қул Лаһумӓ Қаұлӓан Карӥмӓан 017-023 Роббинг фақат Унинг Ўзигагина ибодат қилишингни ва ота-онага яхшилик қилишнигни амр этди. Агар ҳузурингда уларнинг бирлари ёки икковлари ҳам кексаликка етсалар, бас, уларга уфф дема, уларга озор берма ва уларга яхши сўз айт! (Бу жумланинг уфф сўзига боғлиқ икки хил маъноси бор. Бир маъноси ота-онага ёмон сўз айтиб, беҳурмат қилма, дегани бўлса, иккинчи маъноси ота-онанг олдида уфф дема, улар болам оғир ҳолга тушибди, деб озорланадилар, деганидир.) ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍
Ұа Аҳфиđ Лаһумӓ Җанӓха Аҙ-Ҙулли Мина Ар-Рахмати Ұа Қул Ррабби Архамһумӓ Камӓ Раббайӓнӥ Ҫағӥрӓан 017-024 Икковларига меҳрибонлик ила хокисорлик қанотингни паслат ва Роббим, алар мени кичикликда тарбия қилганларидек, уларга раҳм қилгин, деб айт. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍
Раббукум 'А`ламу Бимӓ Фӥ Нуфӱсикум ۚн Такӱнӱ Ҫӓлихӥна Фа'иннаһу Кӓна Лил'аұұӓбӥна Ғафӱрӓан 017-025 Роббингиз, сизнинг дилингиздаги нарсани ҳам ўта билгувчидир. Агар аҳли солиҳлардан бўлсангиз, албатта, У сертавбалар учун сермағфиратдир. ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Ӓти Ҙӓ Ал-Қурбá Хаққаһу Ұа Ал-Мискӥна Ұа Абна Ас-Сабӥли Ұа Лӓ Тубаҙҙир Табҙӥрӓан 017-026 Қариндошга ҳаққини бер! Мискинга ва кўчада қолганга ҳам. Исрофгарчиликка мутлақо йўл қўйма. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Мубаҙҙирӥна Кӓнӱҳұӓна Аш-Шайӓҭӥни ۖ Ұа Кӓна Аш-Шайҭӓну Лираббиһи Кафӱрӓан 017-027 Албатта, исрофчилар шайтонларнинг биродарлари бўлганлар. Шайтон эса, Роббига ўта ношукр бўлгандир. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа 'Иммӓ Ту`риđанна `Анһуму АбтиғӓРахматин Мин Раббика Тарҗӱһӓ Фақул Лаһум Қаұлӓан Майсӱрӓан 017-028 Агар улардан Роббингдан раҳмат талаб қилган ҳолда юз ўгирадиган бўлсанг, бас, уларга мулойим сўз айтгин. (Kўлингда берадиган нарсанг бўлмаса, ота-она, қариндош, мискинларга моддий ёрдам бера олмай юз ўгирадиган бўлсанг, Роббингдан келажакда сенга ҳам ризқ-рўзраҳмат талаб қилган ҳолда уларга ширин сўз айт. Ўзимда ҳеч вақо йўқ-ку, сенларга нимани берар эдим! каби қўпол сўзларни айтиш яхши эмас. Кечирасизлар, ҳозир бир оз қўлим қисқароқ бўлиб турувди, Аллоҳнинг раҳматидан умидвормиз, бизга ҳам неъматидан бериб қолса, инша Аллоҳ, сизларга ҳам берамиз, каби ширин сўзлар айтиш керак.) ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Лӓ Таҗ`ал Йадака Мағлӱлатан 'Илá `Унуқика Ұа Лӓ Табсуҭһӓ Кулла Ал-Басҭи Фатақ`уда Малӱмӓан Махсӱрӓан 017-029 Қўлингни бўйнингга боғлаб олма. Уни бир йўла ёзиб ҳам юборма. Яна маломат ва ҳасратда ўтириб қолмагин. (Бахил одам кутилмаганда ҳамёнимга қўл солиб, бировга пул бериб юбормай, деб қўлини бўйнига боғлаб олган кишига ўхшатилмоқда. ҳар бир нарса тавозин ила меъёрида қилиш тавсия этилади. Бир нарсани жуда ошириб ҳам юборилмайди ёки, аксинча, жуда йўқ даражага ҳам тушуриб қўйилмайди. Балки ўртача меъёрида адо этилади.) ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌
нна Раббака Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚннаһу Кӓна Би`ибӓдиһи Ҳабӥрӓан Баҫӥрӓан 017-030 Албатта, Роббинг ризқни кимга хоҳласа, кенг қилур ёки тор қилур. Албатта, у бандаларидан хабардор ва (уларни) кўргувчи зотдир. ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тақтулӱ 'Аұлӓдакум Ҳашйата 'Имлӓқин ۖ Нахну Нарзуқуһум Ұа 'Ӥйӓкум ۚнна Қатлаһум Кӓна Ҳиҭ'ӓан Кабӥрӓан 017-031 Болаларингизни фақирликдан қўрқиб ўлдирманг. Биз уларни ҳам, сизларни ҳам ризқлантирамиз. Албатта, уларни ўлдириш катта хатодир. (Жоҳилият даврида арабларда фақирлик ва очликдан қўрқиб фарзандни тириклай кўмиб юбориш одати бор эди.) ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍ۖ ‌‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍
Ұа Лӓ Тақрабӱ Аз-Зинá ۖннаһу Кӓна Фӓхишатан Ұа Сӓ'а Сабӥлӓан 017-032 Ва зинога яқинлашманглар. Албатта, у фоҳиша иш ва ёмон йўлдир. (Оятда зино қилманглар эмас, балки зинога яқинлашманглар дейилмоқда. Бу дегани, зино қилманглар, дегандан кўра қаттиқроқдир. Мўмин-мусулмон одам зино қилиш тугул, унинг яқинига ҳам йўламаслиги керак. Зинога олиб борувчи нарсалардан ҳам узоқда бўлиши лозим.) ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Ұа Лӓ Тақтулӱ Ан-Нафса Аллатӥ Харрама Аллӓһу 'Иллӓ Бил-Хаққи ۗ Ұа Ман Қутила Маžлӱмӓан Фақад Җа`алнӓ Лиұалӥйиһи Сулҭӓнӓан Фалӓ Йусриф Фӥ Ал-Қатли ۖннаһу Кӓна Манҫӱрӓан 017-033 Аллоҳ (ўлдиришни) ҳаром қилган жонни ўлдирманг. Магар ҳақ ила бўлса, майли. Кимки мазлум ҳолида ўлдирилса, унинг валийсига ҳақ берганмиз. Бас, у ўлдиришда исроф қилмасин. Албатта, у нусрат берилган одамдир. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۗ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Лӓ Тақрабӱ Мӓла Ал-Йатӥми 'Иллӓ Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Хаттá Йаблуға 'Ашуддаһу ۚ Ұа 'Аұфӱ Бил-`Аһди ۖнна Ал-`Аһда Кӓна Мас'ӱлӓан 017-034 Етимнинг молига, токи у балоғат ёшига етгунча, яқинлашманглар. Магар яхшилик ила бўлса, майли. Аҳдга вафо қилинглар. Албатта, аҳд масъул бўлган ишдир. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аұфӱ Ал-Кайла 'Иҙӓ Килтум Ұа Зинӱ Бил-Қисҭӓси Ал-Мустақӥми ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Ұа 'Ахсану Та'ұӥлӓан 017-035 Ўлчаган чоғингизда тўлиқ ўлчанг ва тўғри тарози ила тортинг. Ана ўша яхшидир ва оқибати гўзалдир. ‌‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Лӓ Тақфу Мӓ Лайса Лака Биһи `Илмун ۚнна Ас-Сам`а Ұа Ал-Баҫара Ұа Ал-Фу'уӓда Куллу 'Ӱлӓ'ика Кӓна `Анһу Мас'ӱлӓан 017-036 Ўзинг билмаган нарсага эргашма! Албатта, қулоқ, кўз ва дил ана ўшалар, масъулдирлар. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тамши Фӥ Ал-'Арđи Марахӓан ۖннака Лан Таҳриқа Ал-'Арđа Ұа Лан Таблуға Ал-Җибӓла Ҭӱлӓан 017-037 Ер юзида кибру ҳаво ила юрма! Албатта, сен зинҳор ерни тешиб юбора олмайсан ва зинҳор бўйда тоғларга ета олмассан! ‌‍ۖ‍ ‍‌‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍
Куллу Ҙӓлика Кӓна Саййи'уһунда Раббика Макрӱһӓан 017-038 Буларнинг барча ёмони Роббининг ҳузурида хуш кўрилмагандир. (Яъни, юқоридаги оятларда зикр қилинган нарсаларнинг ёмонлари Аллоҳ севмаган ишлардир.) ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Ҙӓлика Миммӓ 'Аұхá 'Илайка Раббука Мина Ал-Хикмати ۗ Ұа Лӓ Таҗ`ал Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фатулқá Фӥ Җаһаннама Малӱмӓан Мадхӱрӓан 017-039 Ушбулар Роббинг сенга ваҳий қилган баъзи ҳикматлардир. Аллоҳ билан бирга ўзга илоҳ қилма. Яна жаҳаннамга маломат қилинган ва қувилган ҳолингда ташланмагин. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌
'Афа'аҫфӓкум Раббукум Бил-Банӥна Ұа Аттаҳаҙа Мина Ал-Малӓ'икати 'Инӓćӓан ۚннакум Латақӱлӱна Қаұлӓан `Аžӥмӓан 017-040 Роббингиз сизларга ўғилларни хос қилиб бериб, фаришталарни ўзига қиз қилиб олдими? Албатта, сизлар зўр гапни айтмоқдасизлар. (Араб мушриклари қиз фарзандни ҳеч ёқтирмас эдилар. Бошқа оятларда зикр қилинганидек, улардан қиз кўргани қаттиқ хафа бўлиб, юзи қорайиб кетар эди. Kиз фарзанд тўғрисида шунчалар салбий эътиқодда бўла туриб, араб мушриклари, фаришталар Аллоҳнинг қизлари, деб эътиқод қилишар эди. Ояти каримада уларнинг мазкур нотўғри ақидалари инкор этилмоқа.) ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Ҫаррафнӓ Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Лийаҙҙаккарӱ Ұа Мӓ Йазӥдуһум 'Иллӓ Нуфӱрӓан 017-041 Батаҳқиқ, Биз бу Қуръонда эслашлари учун баён қилдик. Лекин бу уларга нафратдан ўзгани зиёда қилмас. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌
Қул Лаұ Кӓна Ма`аһу~ 'Ӓлиһатун Камӓ Йақӱлӱна 'Иҙӓан Лӓбтағаұ 'Илá Ҙӥ Ал-`Арши Сабӥлӓан 017-042 Сен: Агар, улар айтганидек, У билан бирга бошқа илоҳлар бўлганида, улар Арш эгаси томон йўл излардилар, деб айт. (Бу оят мушрикларнинг Аллоҳдан бошқа ибодатга сазовор турли илоҳлар бор, деган даъволарига раддиядир. Фаразан, мушриклар айтаётганидек, Аллоҳ таоло билан бирга бошқа илоҳлар бўлса эди, ўша илоҳлар Арш эгаси бўлмиш Аллоҳ томон, унга яқинлашаман деб ёки унинг мулкига соҳиб бўламан, деб йўл излаган бўлар эдилар.) ‍ ‌ ‍‍‍ ~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йақӱлӱна `Улӱұӓан Кабӥрӓан 017-043 У зот улар айтаётган нарсадан пок ва ниҳоятда олийдир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Тусаббиху Лаһу Ас-Самӓұӓту Ас-Саб`у Ұа Ал-'Арđу Ұа Ман Фӥһинна ۚ Ұа 'Ин Мин Шай'ин 'Иллӓ Йусаббиху Бихамдиһи Ұа Лакин Лӓ Тафқаһӱна Тасбӥхаһум ۗннаһу Кӓна Халӥмӓан Ғафӱрӓан 017-044 Унга етти осмону ер ва улардаги кимсалар тасбеҳ айтур. Унинг ҳамди ила тасбеҳ айтмаган ҳеч бир нарса йўқ. Лекин уларнинг тасбеҳини англамассизлар. Албатта, у ҳалийм ва сермағфират зотдир. (Араб тилида тасбиҳ айтиш Аллоҳни поклаб ёд этиш маъносини англатади. Ушбу ояти карима бутун борлиқ, барча мавжудот Аллоҳ таолони айбу нуқсондан поклаб тасбиҳ айтишини таъкидламоқда.) ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ Қара'та Ал-Қур'ӓна Җа`алнӓ Байнака Ұа Байна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Хиҗӓбӓан Мастӱрӓан 017-045 Қачон Қуръон қироат қилсанг, сен билан охиратга иймон келтирмайдиганлар орасида кўринмас парда қилурмиз. (Ана ўша кўринмас парда уларни Қуръонга ишонишдан тўсиб туради.) ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Ұа Җа`алнӓ `Алá Қулӱбиһим 'Акиннатан 'Ан Йафқаһӱһу Ұа Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрӓан Ұа 'Иҙӓ ۚ Ҙакарта Раббака Фӥ Ал-Қур'ӓни Ұахдаһу Ұа Ллаұ `Алáдбӓриһим Нуфӱрӓан 017-046 Ва қалбларига уни англамасликлари учун ғилоф қилдик ва қулоқларини кар қилдик. Қачон сен Қуръонда Роббингнинг ёлғиз ўзини зикр қилсанг, улар ортларига ўгирилиб қочурлар. ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌
Нахну 'А`ламу Бимӓ Йастами`ӱна Биһи~ 'Иҙ Йастами`ӱна 'Илайка Ұа 'Иҙ Һум Наҗұá 'Иҙ Йақӱлу Аž-Žӓлимӱна 'Ин Таттаби`ӱна 'Иллӓ Раҗулӓан Масхӱрӓан 017-047 Биз улар нима сабабдан тинглаётганларини, улар сени тинглаётганларида ўзаро пичирлашаётганларини, золимларнинг: Сизлар сеҳрланган кишига эргашяпсиз, холос, деганларини ҳам яхши билурмиз. (Улар Қуръондан манфаат олиш, ҳидоят топиш учун эмас, масхара қилиш, айб топиш учун эшитадилар.) ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Анžур Кайфа Đарабӱ Лака Ал-'Амćӓла Фаđаллӱ Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Сабӥлӓан 017-048 Улар сенга қандай мисол келтирганларига назар сол! Бас, залолатга кетдилар ва (тўғри) йўлга қодир бўлмаслар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓлӱ 'А'иҙӓ Куннӓ `Иžӓмӓан Ұа Руфӓтӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна Ҳалқӓан Җадӥдӓан 017-049 Улар: Суяк ва титилган тупроқ бўлганимиздан кейин ҳам, яна янгидан яратилиб тирилтириламизми? дедилар. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Қул Кӱнӱ Хиҗӓратан 'Аұ Хадӥдӓан 017-050 Сен:Тош ёки темир бўлиб олинглар. ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌
'Аұ Ҳалқӓан Миммӓ Йакбуру Фӥ Ҫудӱрикум ۚ Фасайақӱлӱна Ман Йу`ӥдунӓ ۖ Қули Ал-Лаҙӥ Фаҭаракум 'Аұұала Марратин ۚ Фасайунғиđӱна 'Илайка Ру'ӱсаһум Ұа Йақӱлӱна Матá Һуұа ۖ Қул `Асáн Йакӱна Қарӥбӓан 017-051 Ёки кўнгилларингизда катта кўринган бошқа бирон махлуқ бўлиб олинглар, деб айт. Бас, улар: Бизни ким қайта тирилтирур, дерлар. Сен:Сизларни биринчи марта йўқдан бор қилган Зот, дегин. Улар сенга бошларини қимирлатурлар ва: У қачон бўлур? дерлар, Сен:Шояд яқинда бўлса, дегин. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۖ ‍‍ ‌‌ ‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍
Йаұма Йад`ӱкум Фатастаҗӥбӱна Бихамдиһи Ұа Таžуннӱна 'Ин Лабиćтум 'Иллӓ Қалӥлӓан 017-052 У кунда У зот сизни чақирур. Бас, сиз Унга ҳамд ила жавоб берурсиз ва (дунёда) фақат озгина турганлигингизни гумон қилурсиз. ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Қул Ли`ибӓдӥ Йақӱлӱ Аллатӥ Һийа 'Ахсану ۚнна Аш-Шайҭӓна Йанзағу Байнаһум ۚнна Аш-Шайҭӓна Кӓна Лил'инсӓни `Адӱұӓан Мубӥнӓан 017-053 Бандаларимга айтгин, улар энг гўзал бўлган нарсани айтсинлар. Албатта, шайтон ораларини бузиб турадир. Албатта, шайтон инсон учун очиқ-ойдин душмандир. ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Раббукум 'А`ламу Бикум ۖн Йаша' Йархамкум 'Аұ 'Ин Йаша' Йу`аҙҙибкум ۚ Ұа Мӓ 'Арсалнӓка `Алайһим Ұа Кӥлӓан 017-054 Роббингиз сизларни яхши билгувчи зотдир. Хоҳласа, сизга раҳм қилар, хоҳласа сизни азоблар. Ва Биз сени улар устидан қўриқчи қилиб юборганимиз йўқ. (Қиёмат куни ҳамма бир хил бўлиб, титраб-қақшаб, фақат Аллоҳга ҳамд айтишдан бошқа нарсага тили бормай тургани билан, Аллоҳ ҳар бир банданинг кимлигини, нима қилганини ипидан-игнасигача яхши билади. Ҳа, бу дунёдаги ишларни ҳисоб-китоб қилиш, уларга яраша мукофот ёки жазо бериш Аллоҳ таолонинг ишидир. Пайғамбарга эса, Аллоҳнинг таълимотини бандаларга етказиш топширилган, холос.) ۖ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Раббука 'А`ламу Биман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۗ Ұа Лақад Фаđđалнӓ Ба`đа Ан-Набӥйӥна `Алá Ба`đин ۖ Ұа 'Ӓтайнӓ Дӓұӱда Забӱрӓан 017-055 Роббинг осмонлару ердаги кимсаларни яхши билгувчи зотдир. Батаҳқиқ, Биз баъзи Пайғамбарларни баъзиларидан афзал қилдик. Ва Довудга Забурни бердик. (Мисол учун, баъзиларига китоб нозил қилдик, баъзиларига нозил қилмадик. Айримларига кўп ва катта мўъжизалар, айримларига оз ва кичик мўъжизалар бердик ва ҳоказо. Ва Довудга Забурни бердик. Бу ҳам Пайғамбарларнинг бирини бошқасидан афзал қилганимиз намунасидир.) ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌
Қули Ад Ал-Лаҙӥна За`амтум Мин Дӱниһи Фалӓ Йамликӱна Кашфа Аđ-Đурри `Анкум Ұа Лӓ Тахұӥлӓан 017-056 Сен: Ундан ўзга ўзингизча гумон қилганларингизни чақиринг. Бас, улар сиздан зарарни кушойиш қила олишга ёки буриб юборишга молик эмаслар, деб айт. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Йабтағӱна 'Илá Раббиһиму Ал-Ұасӥлата 'Аййуһумқрабу Ұа Йарҗӱна Рахматаһу Ұа Йаҳӓфӱна `Аҙӓбаһу~ ۚнна `Аҙӓба Раббика Кӓна Махҙӱрӓан 017-057 Ана ўша дуо қилаётганлари Роббиларига васила изларлар, қайсилари яқинроқ эканини (билмоқ учун). Унинг раҳматини орзу қилурлар ва азобидан қўрқурлар. Албатта, Роббингнинг азоби ҳазир бўлишга лойиқдир. (Ўзи Аллоҳнинг раҳмати орзуида юрган кимса қандай қилиб бировни раҳмат қила олади? Ўзи Аллоҳнинг азобидан қўрқиб турган кимса қандай қилиб бировни азоблай олади? Шунга қарамасдан, Аллоҳнинг азобидан қўрқмай, бир пулга арзимайдиган нарсаларни уУга шерик қилиб юрганларга ҳайронсан.) ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍~ ۚ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌
Ұа 'Ин Мин Қарйатин 'Иллӓ Нахну Муһликӱһӓ Қабла Йаұми Ал-Қийӓмати 'Аұ Му`аҙҙибӱһӓ `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан ۚ Кӓна Ҙӓлика Фӥ Ал-Китӓби Масҭӱрӓан 017-058 Ҳеч бир шаҳар йўқки, биз уни қиёмат кунидан аввал ҳалок қилгувчи бўлмасак ёки шиддатли азоб-ла азобловчи бўлмасак. Бу китобда битилгандир. (Xеч бир юрт қолмай азобга ёки ҳалокатга учраши Аллоҳнинг ҳузуридаги китобдаЛавҳул Маҳфузда очиқ-ойдин битилгандир.) ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Мӓ Мана`анӓн Нурсила Бил-'Ӓйӓти 'Иллӓн Каҙҙаба Биһӓ Ал-'Аұұалӱна ۚ Ұа 'Ӓтайнӓ Ćамӱда Ан-Нӓқата Мубҫиратан Фаžаламӱ Биһӓ ۚ Ұа Мӓ Нурсилу Бил-'Ӓйӓти 'Иллӓ Таҳұӥфӓан 017-059 Бизни оят-мўъжизаларни юборишимиздан фақат аввалгиларнинг уларни ёлғонга чиқарганлари ман қилди. Самудга туяни кўз очувчи (мўъжиза) қилиб бердик. Бас, унинг сабабидан (ўзларига) зулм қилдилар. Биз оят-мўъжизаларни фақат қўрқитиш учунгина юборурмиз. ( Қурайш кофирлари ҳам худди ўзларидан олдинги кофирларга ўхшаб, оят-мўъжизаларни кўрса ҳам, иймонга келмасликлари турган гап. Бу масаланинг бир томони. Иккинчи томони эса, талабга биноан мўъжиза келтирилгандан кейин ҳам иймонга келмаган қавмни Аллоҳ таоло таг-томири билан йўқ қилиб юбориши керак. Муҳаммаднинг (с.а.в.) умматлари охирги уммат бўлганлари учун уларни бутунлай ҳалок этишни Аллоҳ ирода қилмаган. Бу уммат қиёматгача туриши керак.) ‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Лака 'Инна Раббака 'Ахӓҭа Бинӓси ۚ Ұа Мӓ Җа`алнӓ Ар-Ру'уйӓ Аллатӥрайнӓка 'Иллӓ Фитнатан Лилннӓси Ұа Аш-Шаҗарата Ал-Мал`ӱната Фӥ Ал-Қур'ӓни ۚ Ұа Нуҳаұұифуһум Фамӓ Йазӥдуһум 'Иллӓ Ҭуғйӓнӓан Кабӥрӓан 017-060 Биз сенга: Албатта, Роббинг одамларни иҳота қилиб ўраб олгандир, деганимизни эсла. Биз сенга кўрсатган нарсаларни ва Қуръонда лаънатланган дарахтни фақат одамлар учун синов қилдик, холос. Ва уларни қўрқитамиз. Бас, бу улар учун катта туғёндан бошқани зиёда қилмас. (Пайғамбарнинг (с.а.в.) Исро ва Меърожда кўрган нарсалари одамлар учун синов бўлганидек, Қуръонда лаънатланган дарахт ҳам синов бўлди. Қуръонда лаънатланган дарахтдан мақсад Заққум дарахтидир. Ушбу Заққум дарахти ҳақида ас-Соффат сурасида: ...ёки Заққум дарахтими? Дарҳақиқат, Биз уни золимлар учун фитна қилиб қўйдик. Албатта, у дўзах қаъридан чиқадиган дарахтдир. Унинг шингиллари худди шайтонларнинг бошларига ўхшайди. Бас, албатта, улар ундан егувчилардир ва ундан қоринларини тўлдиргувчилардир. Сўнгра, албатта, улар учун унинг устидан қайноқ сувли ичимлик бўлур, дейилган. Ушбу оятдан ҳам Заққум дарахти нима учун Қуръонда лаънатлангани аниқ кўриниб турибди.) ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Лилмалӓ'икати Асҗудӱ Ли'дама Фасаҗадӱ 'Иллӓблӥса Қӓла 'А'асҗуду Лиман Ҳалақта Ҭӥнӓан 017-061 Фаришталарга: Одамга сажда қилинглар! деганимизда сажда қилганларини, магар иблис қилмаганини, Сен лойдан яратган кимсага сажда қиламанми? деганини эсла. ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Қӓла 'Ара'айтака Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Каррамта `Алаййа Ла'ин 'Аҳҳартанӥ 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ла'ахтаниканна Ҙуррӥйатаһу~ 'Иллӓ Қалӥлӓан 017-062 У:Менга хабар бер-чи, мендан устун қилганинг шуми? Агар мени қиёмат кунигача қўйиб қўйсанг, унинг зурриётининг озгинасидан бошқасини жиловлаб оламан, деди. ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌~ ‌‌
Қӓла Аҙ/һаб Фаман Таби`ака Минһум Фа'инна Җаһаннама Җазӓ'уукум Җазӓн Маұфӱрӓан 017-063 У зот: Боравер, улардан ким сенга эргашса, бас, албатта, жаҳаннам тўлиқ жазоингиз бўлур. ‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Астафзиз Мани Астаҭа`та Минһум Биҫаұтика Ұа 'Аҗлиб `Алайһим Биҳайлика Ұа Раҗилика Ұа Шӓрик/һум Фӥ Ал-'Амұли Ұа Ал-'Аұлӓди Ұа `Ид/һум ۚ Ұа Мӓ Йа`идуһуму Аш-Шайҭӓну 'Иллӓ Ғурӱрӓан 017-064 Улардан кимига кучинг етса, овозинг ила қўзғат, уларнинг устига отлиқ ва пиёда аскарингни торт, уларга молларда ва болаларда шерик бўл ва ваъдалар қил. Шайтон уларга ғурурдан бошқани ваъда қилмайдир. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
нна `Ибӓдӥ Лайса Лака `Алайһим Сулҭӓнун ۚ Ұа Кафá Бираббика Ұа Кӥлӓан 017-065 Албатта, Менинг бандаларим устидан сенинг султонинг йўқ. Роббингнинг Ўзи вакилликка кифоядир, деди. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍
Раббукуму Ал-Лаҙӥ Йузҗӥ Лакуму Ал-Фулка Фӥ Ал-Бахри Литабтағӱ Мин Фаđлиһи~ ۚннаһу Кӓна Бикум Рахӥмӓан 017-066 Роббингиз, Унинг фазлидан талаб қилишингиз учун денгизда кемани юргизиб қўйган зотдир. Албатта, У сизга раҳмлидир. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍ ‌‍
Ұа 'Иҙӓ Массакуму Аđ-Đурру Фӥ Ал-Бахри Đалла Ман Тад`ӱна 'Иллӓ 'Ӥйӓһу ۖ Фаламмӓ Наҗҗӓкум 'Илá Ал-Барри 'А`раđтум ۚ Ұа Кӓна Ал-'Инсӓну Кафӱрӓан 017-067 Қачон сизни денгизда фалокат тутса, Ундан ўзга илтижо қиладиганларингиз ғойиб бўлур. Қачонки сизга нажот бериб қуруқликка чиқарса, юз ўгирасиз. Инсон ўзи куфрон(и неъмат) қилгувчидир. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌
'Афа'аминтумн Йаҳсифа Бикум Җӓниба Ал-Барри 'Аұ Йурсила `Алайкум Хӓҫибӓан Ćумма Лӓ Таҗидӱ Лакум Ұа Кӥлӓан 017-068 Сизни қуруқликнинг бир томонига ютқазиб юборишидан ёки устингиздан тошли шамол юборишидан, сўнгра ўзингизга қутқарувчи топа олмай қолишингиздан хотиржаммисиз?! ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌
м 'Аминтумн Йу`ӥдакум Фӥһи Тӓратан 'Уҳрá Файурсила `Алайкум Қӓҫифӓан Мина Ар-Рӥхи Файуғриқакум Бимӓ Кафартум ۙ Ćумма Лӓ Таҗидӱ Лакум `Алайнӓ Биһи Табӥ`ӓан 017-069 Ёки сизни у(денгиз)га яна бир марта қайтариб, устингиздан шиддатли шамол юбориб, куфр қилган нарсангиз сабабли ғарқ қилиб юборишидан ва сиз ўзингизга Биздан ўч олувчи топа олмай қолишингиздан хотиржаммисиз?! ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۙ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Ұа Лақад Каррамнӓ Банӥ 'Ӓдама Ұа Хамалнӓһум Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Ұа Разақнӓһум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ұа Фаđđалнӓһум `Алá Каćӥрин Мимман Ҳалақнӓ Тафđӥлӓан 017-070 Батаҳқиқ, Биз Бани Одамни азизу мукаррам қилиб қўйдик ва уларни қуруқлигу денгизда (улов-ла) кўтардик ҳамда уларни пок нарсалар ила ризқлантирдик ва уни Ўзимиз яратган кўп нарсалардан мутлақо афзал қилиб қўйдик. (Аллоҳ таоло қуруқликда ҳам, денгизда ҳам инсон боласи учун турли уловларни яратиб, шунга биноан қонун-қоидаларни жорий қилиб қўйди. Бу ҳам Аллоҳ одам боласини азизу мукаррам қилганидандир. Афзалликда унга яқин кела оладиган махлуқот оламда йўқдир. Барча махлуқотлар одам боласи учун беминнат хизматкордир. Лекин бу афзалликнинг жавобгарилиги ҳам бор. Қиёмат куни ҳар бир берилган афзаллик ва неъматлардан сўралади. Ҳисоб-китоб қилинади.) ‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йаұма Над`ӱ Кулла 'Унӓсин Би'имӓмиһим ۖ Фаман 'Ӱтийа Китӓбаһу Бийамӥниһи Фа'ӱлӓ'ика Йақра'ӱна Китӓбаһум Ұа Лӓ Йуžламӱна Фатӥлӓан 017-071 Биз барча одамларни ўз имомлари ила чақирадиган кунни (эсла). Кимга китоби ўнг томонидан берилса, бас, ана ўшалар китобларини ўқирлар ва уларга қилчалик зулм қилинмас. (Аҳли жаннатларнинг, яъни, жаннатга элтувчи амал қилиб ўтганларнинг номаи аъмол китоби ўнг томонидан берилади. Ана ўшанда улар амаллари битилган китобларини мароқ билан ўқийдилар. Ёруғ дунёда ана шундай ишлар қилиб яшаганларидан мамнун бўладилар. Уларга ажру савоблар тўлалигича берилади, заррача зулм қилинмайди.) ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ман Кӓна Фӥ Һаҙиһи~ 'А`мá Фаһуұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати 'А`мá Ұа 'Аđаллу Сабӥлӓан 017-072 Ким бу дунёда кўр-гумроҳ бўлса, у охиратда янада кўр-гумроҳ ва янада йўлдан адашганроқ бўлади. ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‍
Ұа 'Ин Кӓдӱ Лайафтинӱнака `Ани Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Литафтарийа `Алайнӓ Ғайраһу ۖ Ұа 'Иҙӓан Лӓттаҳаҙӱка Ҳалӥлӓан 017-073 Сени Биз ваҳий қилган нарсадан фитна орқали буриб, Бизнинг шаънимизга бошқасини уйдиришингга ундашларига оз қолди. Шундай бўлган тақдирда, албатта, сени дўст тутар эдилар. (Мушриклар турли йўллар билан Муҳаммадни (с.а.в.) Аллоҳ юборган ваҳийдан буриб юборишга кўп уриниб кўрганлар.) ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұлӓн Ćаббатнӓка Лақад Кидтта Таркану 'Илайһим Шай'ӓан Қалӥлӓан 017-074 Агар Биз сени собит қилмаганимизда, батаҳқиқ, уларга бир оз бўлса-да, мойил бўлишингга оз қолар эди. ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Иҙӓан Ла'аҙақнӓка Đи`фа Ал-Хайӓати Ұа Đи`фа Ал-Мамӓти Ćумма Лӓ Таҗиду Лака `Алайнӓ Наҫӥрӓан 017-075 Шундай бўлган тақдирда биз сенга ҳаёт (азобини) ҳам икки ҳисса, мамот (азобини) ҳам икки ҳисса тоттирган бўлардик. Сўнгра Ўзинг учун бизга қарши ёрдамчи топа олмас эдинг. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Кӓдӱ Лайастафиззӱнака Мина Ал-'Арđи Лийуҳриҗӱка Минһӓ ۖ Ұа 'Иҙӓан Лӓ Йалбаćӱна Ҳилӓфака 'Иллӓ Қалӥлӓан 017-076 Улар сени бу ерда безовта қилиб, ундан сени чиқариб юборишларига оз қолди. Шундай бўлган тақдирда, сендан кейин улар озгина муддатдан бошқа тура олмаслар. (Бу қилмишлари учун Аллоҳ таоло уларни ҳалок қилган бўларди. Аллоҳ уларни ҳалок қилишни истамагани учун Пайғамбарни (с.а.в.) Маккадан чиқаришларига йўл қўймади. Балки Пайғамбарнинг (с.а.в.) ўзларига чиқиб кетишни амр қилди.) ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌
Сунната Ман Қад 'Арсалнӓ Қаблака Мин Русулинӓ ۖ Ұа Лӓ Таҗиду Лисуннатинӓ Тахұӥлӓан 017-077 Бу сендан олдин юборган Пайғамбарларимизнинг суннатидир. Бизнинг сунннатимизга ўзгартиш топа олмайссан. ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
қими Аҫ-Ҫалӓата Лидулӱки Аш-Шамси 'Илá Ғасақи Ал-Лайли Ұа Қур'ӓна Ал-Фаҗри ۖнна Қур'ӓна Ал-Фаҗри Кӓна Маш/һӱдӓан 017-078 Қуёш оғишидан то кун қоронғусигача намозни тўкис адо қил. Фажр Қуръонини ҳам. Албатта, фажр Қуръони гувоҳлантирилгандир. (Уламоларимиз, бу оятда беш вақт намозни адо этишга ишора бор, дейдилар. Қуёш қиёмдан оғиши билан Пешин вақти киради. Ҳар бир нарсанинг сояси ўзига икки баравар бўлиши билан Аср вақти киради. Қуёш ботиши билан Шом ва тун қоронғусида Хуфтон вақти бўлади. Фажр қуръони, Бамдоддир. ) ‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Мина Ал-Лайли Фатаһаҗҗад Биһи Нӓфилатан Лака `Асáн Йаб`аćака Раббука Мақӓмӓан Махмӱдӓан 017-079 Кечанинг баъзисида у ила бедор бўл. Сенга нофила бўлсин. Шоядки Роббинг сени мақтовли мақомда тирилтирса. ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Қул Рабби 'Адҳилнӥ Мудҳала Ҫидқин Ұа 'Аҳриҗнӥ Муҳраҗа Ҫидқин Ұа Аҗл Лӥ Мин Ладунка Сулҭӓнӓан Наҫӥрӓан 017-080 Ва сен: Эй Роббим, мени кирадиган жойимга содиқлик ила киритиб, чиқадиган жойимга содиқлик билан чиқаргин ва менга Ўз ҳузурингдан ёрдам берувчи қувват ато эт, дегин. ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Қул Җӓ Ал-Хаққу Ұа Заһақа Ал-Бӓҭилу ۚнна Ал-Бӓҭила Кӓна Заһӱқӓан 017-081 Ва: Ҳақ келди, ботил йўқ бўлди. Зотан, ботил доимо йўқ бўлгувчидир, дегин. ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍
Ұа Нуназзилу Мина Ал-Қур'ӓни Мӓ Һуұа Шифӓн Ұа Рахматун Лилму'уминӥна ۙ Ұа Лӓ Йазӥду Аž-Žӓлимӥна 'Иллӓ Ҳасӓрӓан 017-082 Биз Қуръонни мўминлар учун шифо ва раҳмат ўлароқ нозил қилурмиз. У золимларга зиёндан бошқани зиёда қилмас. (Дарҳақиқат, Қуръони Карим шифодир, Қуръони Карим раҳматдир. Қуръони Карим куфр, ширк ва мунофиқлик каби энг зарарли ақидавий хасталикларни даволайди.) ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ 'Ан`амнӓ `Алá Ал-'Инсӓни 'А`раđа Ұа На'á Биҗӓнибиһи ۖ Ұа 'Иҙӓ Массаһу Аш-Шарру Кӓна Йа'ӱсӓан 017-083 Қачон Биз инсонга неъмат ато этсак, юз ўгирур ва четга бурилиб, узоқлашур. Қачон уни ёмонлик тутса, ноумид бўлур. ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Қул Куллун Йа`малу `Алá Шӓкилатиһи Фараббукум 'А`ламу Биман Һуұа 'Аһдá Сабӥлӓан 017-084 Сен:Ҳар ким ўз ҳолича амал қилур. Бас, Роббингиз ким тўғри йўлдалигини яхши билгувчидир, деб айт. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌
Ұа Йас'алӱнака `Ани Ар-Рӱхи ۖ Қули Ар-Рӱху Мин 'Амри Раббӥ Ұа Мӓ 'Ӱтӥтум Мина Ал-`Илми 'Иллӓ Қалӥлӓан 017-085 Ва сендан руҳ ҳақида сўрарлар. Сен:Руҳ Роббимнинг ишидир. Сизга жуда оз илм берилгандир, деб айт. (Яҳудийлар руҳ ҳақидаги саволга Аллоҳдан бошқа ҳеч ким жавоб бера олмаслигини аввалдан билганлар. Тавротда шу ҳақда маълумот бўлган. Улар қурайшликларга Пайғамбардан (с.а.в.) руҳ ҳақида сўрашни ўргатишлари билан баробар, агар жавоб берса, Пайғамбар эмас, жавоб бермаса, ҳақиқий Пайғамбар бўлади, дейишган. Муҳаммад (с.а.в.) ҳақиқий Пайғамбар бўлганлари учун ҳам, руҳ ва унинг моҳияти ҳақидаги саволларга жавоб бермадилар. Аллоҳ таоло берган жавобни уларга ўқиб бердилар.) ‍‍‌ ۖ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌
Ұа Ла'ин Ши'нӓ Ланаҙ/һабанна Биал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Ćумма Лӓ Таҗиду Лака Биһи `Алайнӓ Ұа Кӥлӓан 017-086 Агар хоҳласак, сенга ваҳий қилган нарсаларимизни кетказамиз. Сўнгра бизга қарши ўзингга вакил топа олмассан. ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌
'Иллӓ Рахматан Мин Раббика ۚнна Фаđлаһу Кӓна `Алайка Кабӥрӓан 017-087 Магар Аллоҳда марҳамат бўлсагина. Албатта, Унинг фазлу карами сен учун каттадир. ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Қул Ла'ини Аҗтама`ати Ал-'Инсу Ұа Ал-Җинну `Алáн Йа'тӱ Бимиćли Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Лӓ Йа'тӱна Бимиćлиһи Ұа Лаұ Кӓна Ба`đуһум Либа`đин Žаһӥрӓан 017-088 Агар инсу жинлар тўпланиб, ушбу Қуръонга ўхшаш нарса келтирмоқчи бўлсалар, бунда баъзилари баъзиларга ёрдамчи бўлсалар ҳам, унга ўхшашини келтира олмаслар. ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лақад Ҫаррафнӓ Лилннӓси Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Мин Кулли Маćалин Фа'абá 'Акćару Анӓси 'Иллӓ Куфӱрӓан 017-089 Батаҳқиқ, ушбу Қуръонда одамларга турли мисолларни баён қилдик. Бас, одамларнинг кўплари куфрдан бошқа нарсадан бош тортдилар. (Аллоҳ таоло Қуръони Каримда одамларни иймонга чорловчи, ҳидоятга йўлловчи, уларнинг қалбларини, ҳис-туйғуларини, ақлларини ишга солувчи турли мисолларни баён қилди. Аммо буни идрок эта олмаган инсонлар ҳамма нарсадан бош тортдилар.) ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Ұа Қӓлӱ Лан Ну'умина Лака Хаттá Тафҗура Ланӓ Мина Ал-'Арđи Йанбӱ`ӓан 017-090 Улар: Токи бизга ердан чашма отилтирмагунингча зинҳор сенга иймон келтирмасмиз, дедилар. ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Аұ Такӱна Лака Җаннатун Мин Наҳӥлин Ұа `Инабин Фатуфаҗҗира Ал-'Анһӓра Ҳилӓлаһӓ Тафҗӥрӓан 017-091 Ёки сенинг хурмо ва узум боғинг бўлиб, уларнинг орасидан анҳорларини отилтириб чиқармагунингча. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍
'Аұ Тусқиҭа Ас-Самӓ'а Камӓ За`амта `Алайнӓ Кисафӓан 'Аұ Та'тийа Биллӓһи Ұа Ал-Малӓ'икати Қабӥлӓан 017-092 Ёки ўзинг даъво қилганингдек, устимиздан осмонни парча-парча қилиб туширмагунингча ёхуд Аллоҳни ва фаришталарни олдимизга келтирмагунингча (сенга иймон келтирмаймиз, дерлар). (Бу таклифда очиқ тажовузкорлик, Аллоҳнинг қудратидан қўрқмаслик кўриниб турибди.) ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌
'Аұ Йакӱна Лака Байтун Мин Зуҳруфин 'Аұ Тарқá Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Лан Ну'умина Лируқӥйика Хаттá Туназзила `Алайнӓ Китӓбӓан Нақра'ууһу ۗ Қул Субхӓна Раббӥ Һал Кунту 'Иллӓ Башарӓан Расӱлӓан 017-093 Ёки сенинг олтиндан безалган уйинг бўлмагунича, ёхуд осмонга кўтарилмагунингча, ўша кўтарилишингга ҳам токи биз ўқишимиз учун китоб келтирмагунингча, ишонмаймиз, (дерлар). Сен: Роббим пок бўлди. Мен фақат башар Пайғамбардан бошқа нарса эмасман, дегин. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Мӓ Мана`а Анӓса 'Ан Йу'уминӱ 'Иҙ Җӓ'аһуму Ал-Һудá 'Иллӓн Қӓлӱ 'Аба`аćа Аллӓһу Башарӓан Расӱлӓан 017-094 Одамларга ҳидоят келган пайтда иймон келтиришларидан манъ қилган нарса фақат, Аллоҳ башардан Пайғамбар юборадими, дейишлари бўлди. (Улар фариштадан кўра, Аллоҳ одамни азизу мукаррам қилиб қўйганини англаб етмас эдилар. Агар одам Аллоҳнинг йўлида юриб, буюрган ишларини қилиб, қайтарганларидан қайтса, фариштадан афзал бўлишини идрок этмас эдилар.) ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Қул Лаұ Кӓна Фӥ Ал-'Арđи Малӓ'икатун Йамшӱна Муҭма'иннӥна Ланаззалнӓ `Алайһим Мина Ас-Самӓ'и Малакӓан Расӱлӓан 017-095 Сен айт:Агар ер юзида фаришталар хотиржам юрганларида, уларга осмондан фаришта Пайғамбар туширган бўлар эдик. (Ер юзида яшаб юрганлар одамлар бўлгани учун уларга одамларни Пайғамбар қилди. Агар ер юзида хотиржам яшаб юрганлар фаришталар бўлганида, уларга осмондан фаришта Пайғамбар туширган бўлар эди.) ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
Қул Кафá Биллӓһи Шаһӥдӓан Байнӥ Ұа Байнакум ۚннаһу Кӓна Би`ибӓдиһи Ҳабӥрӓан Баҫӥрӓан 017-096 Сен:Мен билан сизнинг орамизда гувоҳликка Аллоҳнинг Ўзи кифоя қилур. Албатта, У Ўз бандаларидан хабардор ва уларни кўриб тургувчи зотдир, деб айт. (Одамлар ҳақиқатни, Пайғамбарлик нима эканини англашни хоҳламасалар, улар билан тортишишнинг ҳожати йўқ, уларни Аллоҳнинг ўзига ҳавола қилиб қўйиш керак.) ‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ۚ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Ман Йаһди Аллӓһу Фаһуұа Ал-Муһтади ۖ Ұа Ман Йуđлил Фалан Таҗида Лаһум 'Аұлийӓ'а Мин Дӱниһи ۖ Ұа Нахшуруһум Йаұма Ал-Қийӓмати `Алá Ұаҗӱһиһиммйӓан Ұа Букмӓан Ұа Ҫуммӓан ۖ Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۖ Кулламӓ Ҳабат Зиднӓһум Са`ӥрӓан 017-097 Аллоҳ кимни ҳидоят қилса, ўша ҳидоят топгувчидир. У кимни адаштирса, уларга Ундан ўзга зинҳор валийлар топа олмассан. Уларни қиёмат куни юзтубан, кўр, кар, соқов ҳолларида тўплармиз. Уларнинг турар жойлари жаҳаннамдир. У қачон сокин бўлса, уларга оловни зиёда қилармиз. (Аллоҳ таоло, ақлини ишлатиб ҳидоят йўлини ихтиёр этган бандаларини ҳидоятга бошлайди. Ана ўша одам ҳақиқий ҳидоят топган одам бўлади. Ҳавои нафсининг гапига кириб, залолат йўлини ихтиёр этганларни эса, залолатга кетказади.) ‍‌‍ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ۖ‍ ‌
Ҙӓлика Җазӓ'ууһум Би'аннаһум Кафарӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Қӓлӱ 'А'иҙӓ Куннӓ `Иžӓмӓан Ұа Руфӓтӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна Ҳалқӓан Җадӥдӓан 017-098 Ана ўша, Бизнинг оятларимизга куфр келтирганлари ва Агар суяк ва титилган тупроқ бўлсак ҳам, албатта, янгитдан яратилиб, қайта тирилтирилурмизми?! деганлари учун жазоларидир. ‍‍‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
'Аұалам Йараұ 'Анна Аллӓһа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Қӓдирун `Алáн Йаҳлуқа Миćлаһум Ұа Җа`ала Лаһум 'Аҗалӓан Лӓ Райба Фӥһи Фа'абá Аž-Žӓлимӱна 'Иллӓ Куфӱрӓан 017-099 Улар осмонлару ерни яратган Аллоҳ уларга ўхшашини яратишга қодир эканини ва улар учун шак-шубҳасиз ажал белгилаганини билмадиларми?! Бас, золимлар куфрдан бошқа нарсадан бош тортдилар. ‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Қул Лаұ 'Антум Тамликӱна Ҳазӓ'ина Рахмати Раббӥ 'Иҙӓан Ла'амсактум Ҳашйата Ал-'Инфӓқи ۚ Ұа Кӓна Ал-'Инсӓну Қатӱрӓан 017-100 Сен:Агар сизлар Роббим раҳмати хазиналарига эга бўлсангиз ҳам, уни сарфлашдан қўрқиб, мумсиклик қилган бўлар эдингиз. Инсон зоти ўзи бахил бўлур, деб айт. ‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Тис`а 'Ӓйӓтин Баййинӓтин ۖ Фӓс'л Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Иҙ Җӓ'аһум Фақӓла Лаһу Фирұну 'Иннӥ Ла'аžуннука Йӓмӱсá Масхӱрӓан 017-101 Батаҳқиқ, Биз Мусога тўққизта очиқ-ойдин оят-мўъжиза бердик. Бани Исроилдан уларга у (Мусо) келган пайтини ўрагин. Бас, Фиръавн унга: Албатта, мен сени, эй Мусо, сеҳрлангансан деб ўйлайман, деди. (Мазкур тўққиз мўъжизақўл, асо, тўфон, чигиртка, бит, бақалар, қон, очарчилик йиллари ва меваларнинг камчил бўлиши эди. Бу мўъжизалар ҳақида Аъроф сурасида ва бошқа сураларда сўз кетган.) ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Қӓла Лақад `Алимта Мӓнзала Һӓ'уулӓ' 'Иллӓ Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Баҫӓра Ұа 'Иннӥ Ла'аžуннука Йӓ Фирұну Маćбӱрӓан 017-102 У:Ановиларни кўзни очгувчи қилиб, осмонлару ернинг Роббидан ўзга ҳеч бир зот туширмаганини яхши биласан. Албатта, мен сени, эй Фиръавн, ҳалок бўлгувчисан деб ўйлайман, деди. (Анови тўққиз очиқ-ойдин мўъжизаларни ғафлат уйқусида қолганлар учун кўзини очувчи қилиб осмонлару ернинг Робби туширганини, ундан ўзга ҳеч ким тушира олмаслигини яхши биласан. Лекин шундай бўлса ҳам, инкор қилмоқдасан.) ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌
Фа'арӓда 'Ан Йастафиззаһум Мина Ал-'Арđи Фа'ағрақнӓһу Ұа Ман Ма`аһу Җамӥ`ӓан 017-103 Бас, уларни ердан қўзғатиб чиқармоқчи бўлди. Шунда биз уни ва у билан бирга бўлганларни жамлаб ғарқ қилдик. (Фиръавн Мусони (а.с.) ва у кишининг қавмлари Бани Исроилни Миср еридан қўзғатиб чиқармоқчи бўлди. Шунда Аллоҳ таоло Фиръавнни ва унинг қавмини жамлаб денгизга ғарқ қилди. Ҳаммалари ҳалок бўлдилар.) ‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Ұа Қулнӓ Мин Ба`диһи Либанӥ 'Исрӓ'ӥла Аскунӱ Ал-'Арđа Фа'иҙӓ Җӓ'а Ұа`ду Ал-'Ӓҳирати Җи'нӓ Бикум Лафӥфӓан 017-104 У(Фиръавн)дан сўнг Бани Исроилга: Мана шу ерни маскан тутинглар. Бас, охират ваъдаси келган чоғида ҳаммангизни тўплаб келтирурмиз, дедик. (Қиёмат қоим бўлганида, ҳаммангизнисизни ҳам, Фиръавн ва унинг қавмини ҳам тўплаб келтирамиз. Ўшанда ҳисоб-китоб бўлаверади.) ‍‌ ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Бил-Хаққи 'Анзалнӓһу Ұа Бил-Хаққи Назала ۗ Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 017-105 Уни ҳақ ила нозил қилдик ва ҳақ ила нозил бўлди. Биз сени фақат хушхабар бергувчи ва огоҳлантиргувчи этиб юбордик, холос. ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Ұа Қур'ӓнӓан Фарақнӓһу Литақра'аһу `Алá Анӓси `Алá Мукćин Ұа Наззалнӓһу Танзӥлӓан 017-106 Ва Қуръонни одамларга аста-секин ўқиб беришинг учун бўлиб қўйдик ва бўлак-бўлак қилиб туширдик. ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Қул 'Ӓминӱ Биһи~ 'Аұ Лӓ Ту'уминӱ ۚнна Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Мин Қаблиһи~ 'Иҙӓ Йутлá `Алайһим Йаҳиррӱна Лил'аҙқӓни Суҗҗадӓан 017-107 Сен: Унга иймон келтиринглар ёки иймон келтирманглар барибир. Албатта, ундан олдин илм берилганлар у уларга тиловат қилинганда юзлари ила саждага йиқилурлар, деб айт. (Ушбу оят сажда ояти бўлиб уни ўқиган ёки эшитган одамга қироат саждаси қилишлик вожиб бўлади. Қуръондан олдин илм берилганлар деганда Таврот ва Инжил берилганлар тушунилади. Аллоҳни таниганлар, дин-диёнат, Пайғамбар, илоҳий китоб, ваҳий, фаришта каби нарсалар нима эканини биладиганлар уларга Қуръони Карим тиловат қилиниши билан ўзларини тута олмай саждага йиқиладилар.) ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Ұа Йақӱлӱна Субхӓна Раббинӓн Кӓна Ұа`ду Раббинӓ Ламаф`ӱлӓан 017-108 Ва улар: Роббимиз мутлақо пок бўлди. Шубҳасиз, Роббимизнинг ваъдаси амалга ошажак, дерлар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍
Ұа Йаҳиррӱна Лил'аҙқӓни Йабкӱна Ұа Йазӥдуһум Ҳушӱ`ӓан 017-109 Ва юзлари ила йиқилиб йиғларлар ва у хокисорликларни зиёда қилур. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Қул Ад Аллаһа 'Аұ Ад Ар-Рахмана ۖ 'Аййанан Ммӓ Тад`ӱ Фалаһу Ал-'Асмӓ Ал-Хуснá ۚ Ұа Лӓ Таҗһар Биҫалӓтика Ұа Лӓ Туҳӓфит Биһӓ Ұа Абтағи Байна Ҙӓлика Сабӥлӓан 017-110 Сен: Аллоҳга дуо қилинглар, Роҳманга дуо қилинглар, қайсисига дуо қилсангиз ҳам, барибир. Гўзал исмлар Уникидир, деб айт. Намозингни жуда баланд овоз ила ўқима, уни жуда махфий ҳам ўқима, бунинг орасида бир йўл тут. ‍ ‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Қули Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Лам Йаттаҳиҙ Ұаладӓан Ұа Лам Йакун Лаһу Шарӥкун Фӥ Ал-Мулки Ұа Лам Йакун Лаһу Ұа Лӥйун Мина Аҙ-Ҙулли ۖ Ұа Каббирһу Такбӥрӓан 017-111 Сен:Ҳамд бўлсин, фарзанд тутмаган, мулкда шериги бўлмаган ва хорликдан қутқаргувчи дўстга зор бўлмаган Аллоҳга, дегин. Ва Уни мутлақо улуғла! ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ۖ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah