Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

15) Sūrat Al-Ĥijr

Printed format

15)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ ۚ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ұа Қур'ӓнин Мубӥнин 015-001 Алиф. Лоом. Ро. Ушбулар китобнинг ва равшан Қуръоннинг оятларидир. --‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‌
Рубамӓ Йаұадду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұ Кӓнӱ Муслимӥна 015-002 Ҳали, куфр келтирганлар мусулмон бўлишни ҳам истаб қолурлар. (Ушбу ҳолат жон таслим қилиш чоғида, қиёмат куни Аллоҳ таоло мусулмонларни жаннатга киритаётган пайтда, баъзи гуноҳлари туфайли дўзахга тушган аҳли қиблалар ундан озод бўлиб жаннатга ўтаётганларида бўлади.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Ҙарһум Йа'кулӱ Ұа Йатаматта`ӱ Ұа Йулһиһиму Ал-'Амалу ۖ Фасаұфа Йа`ламӱна 015-003 Уларни тек қўй, еб-ичиб, ҳузурланиб, умидлар ила машғул бўлиб юраверсинлар. Бас, тезда билурлар. ‌ ‌‌ ‌ ۖ
Ұа Мӓ 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин 'Иллӓ Ұа Лаһӓ Китӓбун Ма`лӱмун 015-004 Биз маълум битиксиз ҳеч бир шаҳарни ҳалок этганимиз йўқ. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Мӓ Тасбиқу Мин 'Умматин 'Аҗалаһӓ Ұа Мӓ Йаста'ҳирӱна 015-005 Ҳеч бир уммат ўз ажалидан ўзиб кета олмас ва ортда ҳам қола олмас. ‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥ Нуззила `Алайһи Аҙ-Ҙикруннака Ламаҗнӱнун 015-006 Улар: Эй зикр нозил қилинган киши, албатта, сен мажнунсан. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Лаұ Мӓ Та'тӥнӓ Бил-Малӓ'икати 'Ин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 015-007 Агар ростгўйлардан бўлсанг, бизга фаришталарни келтирсанг-чи, дерлар. (Бу гап ҳам, аввал айтиб ўтилгандек, ўзларига ўхшаган одамни Пайғамбар бўлишини ақлига сиғдира олмасликдан келиб чиқади.) ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Мӓ Нуназзилу Ал-Малӓ'иката 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Мӓ Кӓнӱ 'Иҙӓан Мунžарӥна 015-008 Биз фаришталарни фақат ҳақ ила тушурурмиз, холос. У ҳолда уларга қараб турилмас. (Фаришталарни туширган чоғимизда кофирларга қараб турилмай улар ҳалок қилинади.) ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
ннӓ Нахну Наззалнӓ Аҙ-Ҙикра Ұа 'Иннӓ Лаһу Лахӓфиžӱна 015-009 Албатта, зикрни Биз нозил қилдик ва, албатта, уни Биз муҳофаза қилурмиз.(Ушбу зикрҚуръон.) ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мин Қаблика Фӥ Шийа`и Ал-'Аұұалӥна 015-010 Батаҳқиқ, сендан олдин ҳам аввалгилар гуруҳларига (Пайғамбар) юборганмиз. ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱна 015-011 Уларга қайси бир Пайғамбар келса, уни масхара қилмасдан қўймас эдилар. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Каҙӓлика Наслукуһу Фӥ Қулӱби Ал-Муҗримӥна 015-012 Шунга ўхшаш Биз уни жиноятчилар қалбига солармиз. ‍‍‍‍ ‍‍
Лӓ Йу'уминӱна Биһи ۖ Ұа Қад Ҳалат Суннату Ал-'Аұұалӥна 015-013 Унга (Қуръонга) иймон келтирмаслар. Батаҳқиқ, аввалгиларнинг суннати-одати шундоқ ўтгандир. ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ Фатахнӓ `Алайһим Бӓбӓан Мина Ас-Самӓ'и Фаžаллӱ Фӥһи Йа`руҗӱна 015-014 Агар уларга осмондан бир эшик очсагу ундан чиқиб турсалар ҳам. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Лақӓлӱннамӓ Суккират 'Абҫӓрунӓ Бал Нахну Қаұмун Масхӱрӱна 015-015 Улар: Албатта, кўзларимиз боғланди, балки биз сеҳрланган қавмдирмиз, дерлар. (Аллоҳнинг ҳақлиги ҳақидаги мўъжиза кўрсатилиб, қўлига ушлатиб қўйилса ҳам, эҳтимол удир, эҳтимол будир, балки табиат қонунини мен тушунмаётгандирман, деб тураверадилар.) ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Лақад Җа`алнӓ Фӥ Ас-Самӓ'и Бурӱҗӓан Ұа Заййаннӓһӓ Лилннӓžирӥна 015-016 Батаҳқиқ, Биз осмонларда буржлар қилиб қўйдик ва уни назар солувчилар учун зийнатлаб қўйдик. (Осмон ҳамманинг кўз ўнгида турибди. Лекин ҳамма ҳам осмонни Аллоҳнинг қудратига далолат қилувчи буюк мўъжиза деб тушунавермайди. Аслида, у мўъжизадир. Хўш, шундай улкан, бепоён, чексиз осмонни ким яратган? Яратганда ҳам, юлдузлар юрадиган йўлларбуржлар билан ким яратган? Албатта, Аллоҳ яратган.) ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Хафиžнӓһӓ Мин Кулли Шайҭӓнин Раҗӥмин 015-017 Уни ҳар бир қувилган шайтондан муҳофаза қилдик. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍
'Иллӓ Мани Астарақа Ас-Сам`а Фа'атба`аһу Шиһӓбун Мубӥнун 015-018 Магар бирортаси ўғриликча қулоқ осса, равшан олов унинг ортидан тушар. ‍ ‍‍‍
Ұа Ал-'Арđа Мададнӓһӓ Ұа 'Алқайнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Шайн Маұзӱнин 015-019 Биз ерни ёйиб, устига баланд тоғларни ташлаб қўйдик ва унда ўлчанган турли нарсаларни ўстириб қўйдик. ‌‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌
Ұа Җа`алнӓ Лакум Фӥһӓ Ма`ӓйиша Ұа Ман Ластум Лаһу Бирӓзиқӥна 015-020 Ва унда сизлар учун маош воситаларини ва сиз ризқини бера олмайдиган кимсаларни қилиб қўйдик. ‌ ‌ ‌‍‌‌‌
Ұа 'Ин Мин Шай'ин 'Иллӓ `Инданӓ Ҳазӓ'инуһу Ұа Мӓ Нуназзилуһу~ 'Иллӓ Биқадарин Ма`лӱмин 015-021 Ҳеч бир нарса йўқки, унинг хазиналари Бизнинг ҳузуримизда бўлмаса. Биз уни фақат маълум миқдорла нозил қилурмиз. ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ~ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Арсалнӓ Ар-Рийӓха Лаұӓқиха Фа'анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'асқайнӓкумӱһу Ұа Мӓнтум Лаһу Биҳӓзинӥна 015-022 Биз шамолларни урчитувчилар этиб юбордик. Бас, осмондан сув тушириб, у ила сизларни сероб қилдик. Сизлар уни тўплаб олувчи эмассиз. (Яъни, Биз шамолларни ўлчов билан булутларни урчитувчи, бир-бирига қўшиб сув ҳосил қилувчи этиб юбордик. Асосан, ёмғирнинг ёғишига шамоллар сабаб бўлади. Улар маълум қоидаларга кўра эсади. Пайдо бўлган булутларнинг бир-бирлари ила қўшилишларидан сув ҳосил бўлади. Ана шундан кейин осмондан сув тушади, ёмғир ёғади. Аллоҳ таоло у сув билан ер юзини, одамларни сероб қилади. Деярли ҳамма ризқ осмондан тушган шу сувга боғлиқ бўлади. Инсон эса, Аллоҳ тайёр ҳолда унга осмондан тушириб берган сувни тўплаб олишга ҳам қодир эмас. Уни тўплашни ҳам булоқ, қудуқ, анҳор, ер ости кўллари ва бошқа воситалар орқали Аллоҳ таолонинг Ўзи амалга оширади.) ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иннӓ Ланахну Нухйӥ Ұа Нумӥту Ұа Нахну Ал-Ұӓриćӱна 015-023 Албатта, Биз Ўзимиз тирилтирурмиз ва Биз меросхўрлармиз. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Лақад `Алимнӓ Ал-Мустақдимӥна Минкум Ұа Лақад `Алимнӓ Ал-Муста'ҳирӥна 015-024 Батаҳқиқ, сиздан олдин келганларни билдик. Батаҳқиқ, кейин келганларни ҳам билдик. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
Ұа 'Инна Раббака Һуұа Йахшуруһум ۚннаһу Хакӥмун `Алӥмун 015-025 Албатта, сенинг Роббинг Ўзи уларни маҳшарга жамлар. Албатта, У ҳикматли ва илмли Зотдир. ‌‍ۚ‍‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-026 Батаҳқиқ, Биз инсонни қуруқ лойдан, ўзгартирилган қора балчиқдан яратдик. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Ұа Ал-Җӓнна Ҳалақнӓһу Мин Қаблу Мин Нӓри Ас-Самӱми 015-027 Ва жинларни бундан олдин самум оловидан яратдик. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Раббука Лилмалӓ'икати 'Иннӥ Ҳӓлиқун Башарӓан Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-028 Сен Роббингнинг фаришталарга: Албатта, мен қуруқ лойдан, ўзгартирилган қора балчиқдан башар яратгувчидирман. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Фа'иҙӓ Саұұайтуһу Ұа Нафаҳту Фӥһи Мин Рӱхӥ Фақа`ӱ Лаһу Сӓҗидӥна 015-029 Бас, қачонки уни тўғрилаб бўлганимда ва ичига Ўз руҳимдан пуфлаганимда, унга сажда қилган ҳолингизда йиқилинг, деганини эсла. ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Фасаҗада Ал-Малӓ'икату Куллуһумҗма`ӱна 015-030 Бас, фаришталар барчалари сажда қилдилар.
'Иллӓблӥса 'Абáн Йакӱна Ма`а Ас-Сӓҗидӥна 015-031 Магар Иблис сажда қилувчилар билан бирга бўлишдан бош тортди. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍
Қӓла Йӓблӥсу Мӓ Лака 'Аллӓ Такӱна Ма`а Ас-Сӓҗидӥна 015-032 У зот: Эй иблис! Сенга не бўлди, сажда қилувчилар билан бирга бўлмаслигингга? деди. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Лам 'Акун Ли'сҗуда Либашарин Ҳалақтаһу Мин Ҫалҫӓлин Мин Хама'иин Маснӱнин 015-033 У: Сен қуруқ лойдан, ўзгартирилган қора балчиқдан яратган башарга сажда қила олмасдим, деди. ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Қӓла Фӓҳруҗ Минһӓ Фа'иннака Раҗӥмун 015-034 У зот:Бас, сен ундан чиқ! Албатта, сен қувилгансан! ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Ұа 'Инна `Алайка Ал-Ла`ната 'Илá Йаұми Ад-Дӥни 015-035 Ва, албатта, сенга то жазо кунигача лаънат бўлур! деди. ‍‍‍ ‌‌ ‍
Қӓла Рабби Фа'анžирнӥ 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 015-036 У: Эй Роббим, мени улар қайта тириладиган кунгача қўйиб қўйгин, деди. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Фа'иннака Мина Ал-Мунžарӥна 015-037 У зот: Албатта, сен қўйиб қўйилганлардансан. ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Илá Йаұми Ал-Ұақти Ал-Ма`лӱми 015-038 Маълум вақт кунигача, деди. ‌ ‍ ‍‍
Қӓла Рабби Бимӓғұайтанӥ Ла'узаййинанна Лаһум Фӥ Ал-'Арđи Ұа Ла'уғұийаннаһумҗма`ӥна 015-039 У: Эй Роббим, мени залолатга кетказганинг сабабидан, албатта, мен уларга ер юзида (гуноҳларни) зийнатлаб кўрсатаман ва, албатта, уларнинг ҳаммасини иғво қиламан. ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
'Иллӓ `Ибӓдака Минһуму Ал-Муҳлаҫӥна 015-040 Магар, улардан танланган бандаларингни (адаштира олмайман), деди. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Һӓҙӓ Ҫирӓҭун `Алаййа Мустақӥмун 015-041 У зот: Ушбу зиммамдаги тўғри йўлдир: ‌‌ ‍‌‍‍
нна `Ибӓдӥ Лайса Лака `Алайһим Сулҭӓнун 'Иллӓ Мани Аттаба`ака Мина Ал-Ғӓұӥна 015-042 Албатта, Менинг бандаларим устида сенинг султонинг йўқдир, магар сенга эргашган гумроҳларгагина бордир. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа 'Инна Җаһаннама Ламаұ`идуһумҗма`ӥна 015-043 Албатта, жаҳаннам уларнинг барчасининг ваъда қилинган жойидир. ‍‍‍ ‌
Лаһӓ Саб`ату 'Абұӓбин Ликулли Бӓбин Минһум Җуз'ун Мақсӱмун 015-044 Унинг етти эшиги бордир. Ҳар бир эшик учун улардан тақсимланган бўлаги бордир деди. (Баъзи ривоятларда келишича, жаҳаннам етти қаватдан иборат бўлиб, ҳар қаватининг алоҳида эшиги бўлар экан. Ҳар қавати бир-биридан ашаддийроқ бўлар экан. Чунки гумроҳлик, хатокорлик ҳам ҳар хил бўлади. Қилган гуноҳи даражасига қараб кофирлар турли қаватларга киритилади. Шайтонга эргашган гумроҳлар тақсимлаб, бўлиб-бўлиб, гуруҳларга ажратиб қўйилган бўлади. Ўша мазкур етти эшикдан гуноҳининг кўп-озлигига қараб бирин-кетин киритилаверадилар.) ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 015-045 Албатта, тақводорлар жаннатлар ва чашмалардадир. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Адҳулӱһӓ Бисалӓмин 'Ӓминӥна 015-046 У(жаннатлар)га тинчлик, омонлик ила киринглар (дейилур). ‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Ұа Наза`нӓ Мӓ Фӥ Ҫудӱриһим Мин Ғиллин 'Иҳұӓнӓан `Алá Сурурин Мутақӓбилӥна 015-047 Уларнинг дилларидаги ғилли-ғиштларни чиқариб ташладик. Сўриларда бир-бирларига боқиб, дўст бўлган ҳолларида ўлтирурлар. (Инсон қанчалик моддий роҳат-фароғатга эришмасин, кўнглида бир оз ғашлик бўлса, унга ўша роҳат-фароғат татимайди. Шунинг учун Аллоҳ таоло Ўз раҳмати ила жаннатга сазовор қилган тақводор бандаларининг дилларида ғашликлар, яъни, ҳиқду ҳасад, кўра олмаслик каби баъзи бир иллатлар бўлса, чиқариб ташлайди.) ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Лӓ Йамассуһум Фӥһӓ Наҫабун Ұа Мӓ Һум Минһӓ Бимуҳраҗӥна 015-048 Уларни у жойда чарчоқ тутмас ва улар ундан чиқарилувчи ҳам эмаслар. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Набби' `Ибӓдӥннӥ 'Анӓ Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 015-049 Бандаларимга хабар бергил: Албатта, Менинг Ўзим ғофуру роҳиймдирман. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Анна `Аҙӓбӥ Һуұа Ал-`Аҙӓбу Ал-'Алӥму 015-050 Ва, албатта, азобим аламли азобдир. ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Набби'һумн Đайфи 'Ибрӓһӥма 015-051 Уларга Иброҳимнинг меҳмонлари хабарини бер. ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍
'Иҙ Даҳалӱ `Алайһи Фақӓлӱ Салӓмӓан Қӓла 'Иннӓ Минкум Ұаҗилӱна 015-052 Унинг ҳузурига кирганларида: Салом, дедилар. У: Албатта, биз сизлардан қўрқмоқдамиз, деди. ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Лӓ Таұҗал 'Иннӓ Нубашширука Биғулӓмин `Алӥмин 015-053 Улар: Қўрқма, биз сенга ўта билимдон ўғилнинг хушхабарини берурмиз, дедилар. ‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Қӓла 'Абашшартумӱнӥ `Алáн Массанийа Ал-Кибару Фабима Тубашширӱна 015-054 У: Мени кексалик тутганида, хушхабар берасизларми? Ниманинг хушхабарини беряпсизлар ўзи? деди. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Қӓлӱ Башшарнӓка Бил-Хаққи Фалӓ Такун Мина Ал-Қӓниҭӥна 015-055 Улар: Биз сенга ҳақ ила башорат бердик. Бас, сен ноумид бўлувчилардан бўлма, дедилар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Қӓла Ұа Ман Йақнаҭу Мин Рахмати Раббиһи~ 'Иллӓ Аđ-Đӓллӱна 015-056 У: Фақат залолатга кетган кишиларгина ўз Роббининг раҳматидан ноумид бўлурлар, деди. (Аллоҳнинг раҳматидан ноумид бўлиш фақат бир тоифагайўлдан адашган, гумроҳ тоифага хос. Аллоҳнинг раҳматидан юз ўгириб, залолат йўлига кириб кетган кимсагина ноумид бўлади, холос.) ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Қӓла Фамӓ Ҳаҭбукум 'Аййуһӓ Ал-Мурсалӱна 015-057 У: Эй элчилар, нима иш ила юборилдингиз? деди. (Яъни, менга жуда билимдон ўғил хушхабарини беришдан бошқа яна нима иш билан юборилдингиз, деди.) ‍‍‍ ‌‌
Қӓлӱннӓ 'Урсилнӓ 'Илá Қаұмин Муҗримӥна 015-058 Улар: Биз жиноятчи қавмларга юборилдик. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ 'Ӓла Лӱҭин 'Иннӓ Ламунаҗҗӱһумҗма`ӥна 015-059 Магар Лут аҳлига эмас. Албатта, Биз уларнинг ҳаммасини қутқаргувчилармиз. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‌ ‌
'Иллӓ Амра'атаһу Қаддарнӓ ۙннаһӓ Ламина Ал-Ғӓбирӥна 015-060 Фақат унинг хотинигина истиснодир. Унинг, албатта, қолувчилардан бўлишини тақдир қилдик, дедилар. ‌‍ ‍‌‍ۙ‍‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'а 'Ӓла Лӱҭин Ал-Мурсалӱна 015-061 Элчилар Лут аҳлига келганларида... ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌
Қӓла 'Иннакум Қаұмун Мункарӱна 015-062 У: Албатта, сиз нотаниш қавмсиз, деди. ‌ ‍‌‍‍‍‌
Қӓлӱ Бал Җи'нӓка Бимӓ Кӓнӱ Фӥһи Йамтарӱна 015-063 Улар: Йўқ! Биз сенга улар шак қилаётган нарса ила келдик. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа 'Атайнӓка Бил-Хаққи Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 015-064 Сенга ҳақ ила келдик ва албатта, бизлар ростгўйлардурмиз. ‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Фа'асри Би'аһлика Биқиҭн Мина Ал-Лайли Ұа Аттаби` 'Адбӓраһум Ұа Лӓ Йалтафит Минкум 'Ахадун Ұа Амđӱ Хайćу Ту'умарӱна 015-065 Аҳлинг ила кечанинг бир бўлагида йўлга чиқ, сен уларнинг ортидан кузатиб бор. Сизлардан ҳеч бирларингиз ортга қарамасин. Амр қилинган томонингизга кетаверинглар, дедилар. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Қаđайнӓ 'Илайһи Ҙӓлика Ал-'Амранна Дӓбира Һӓ'уулӓ' Мақҭӱн Муҫбихӥна 015-066 Ва унга ушбу амрни ваҳий қилдик: Албатта, анавиларнинг орқаси субҳ чоғи кесилажакдир. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Җӓ'а 'Аһлу Ал-Мадӥнати Йастабширӱна 015-067 Ва шаҳар аҳли севиниб, етиб келдилар. (Лут (а.с.) қавми яшайдиган Садум шаҳрининг жинояткор аҳолиси, Лутнинг уйига чиройли, ёш йигитлар келган эмиш, улар билан фоҳиша иш қиладиган бўлибмиз, деб севинган ҳолларида етиб келдилар.) ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Қӓла 'Инна Һӓ'уулӓ' Đайфӥ Фалӓ Тафđахӱни 015-068 У: Булар менинг меҳмонларим, ахир. Мени шарманда қилманглар. ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аттақӱ Аллаһа Ұа Лӓ Туҳзӱни 015-069 Ва Аллоҳдан қўрқинглар! Мени хор қилманглар, деди. ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Қӓлӱ 'Аұалам Нанһака `Ани Ал-`Ӓламӥна 015-070 Улар: Биз сени оламлардан қайтармаганмидик?! дедилар. (Лут (а.с.) уларни ўтакетган фаҳш иш бўлмиш баччабозликдан қайтарганлар, кимларнидир ҳимоя қилганлар ва жиноятчи қавм у кишига оламда ҳеч кимни ҳимоя қилмасликни айтиб таҳдид солган. Улар ҳозир Лутга (а.с.) ораларида аввал бўлиб ўтган ўша гап-сўзларни эслатмоқдалар.) ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Қӓла Һӓ'уулӓ' Банӓтӥн Кунтум Фӓ`илӥна 015-071 У: Агар (бу ишни) қилувчи бўлсангиз, анаву қизларим бор, деди. ‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Ла`амрука 'Иннаһум Лафӥ Сакратиһим Йа`маһӱна 015-072 Сенинг умринг ила қасамки, албатта, улар ўз сархушликларида тентирамоқдалар. ‍ ‍
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Мушриқӥна 015-073 Бас, уларни қуёш чиқиш пайтида даҳшатли қичқириқ тутди. ‍‍‍ ‍‍‍
Фаҗа`алнӓ `Ӓлийаһӓ Сӓфилаһӓ Ұа 'Амҭарнӓ `Алайһим Хиҗӓратан Мин Сиҗҗӥлин 015-074 Бас, Биз (бу шаҳарнинг) остини устин қилдик ва улар устига лойи қотган тошлар ёғдирдик. ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лилмутаұассимӥна 015-075 Албатта, бунда фаросатли кишилар учун оят-белгилар бордир. ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһӓ Лабисабӥлин Муқӥмин 015-076 Албатта, у(шаҳар) боқий йўл устидадир. (Яъни, Лут (а.с.) қавми ҳалокатга учраган шаҳарнинг вайроналари ҳозиргача боқий йўл устидадир. У орқали одамлар Ҳижоз билан Шом ўртасида қатнайдилар. Жумладан, Макка аҳли ҳам Шомга борганларида ва у ердан қайтганларида, шу йўлдан юрадилар.) ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лилму'уминӥна 015-077 Албатта, бунда мўминлар учун оят-ибрат бордир.
Ұа 'Ин Кӓна 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Лаžӓлимӥна 015-078 Албатта, бир-бирига киришиб кетган дарахтзор эгалари золимлардан бўлганлар. ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Фӓнтақамнӓ Минһум Ұа 'Иннаһумӓ Лаби'имӓмин Мубӥнин 015-079 Бас, Биз улардан интиқом олдик. Албатта, уларнинг икковлари ҳам очиқ йўл устидадир. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Каҙҙаба 'Аҫхӓбу Ал-Хиҗри Ал-Мурсалӥна 015-080 Батаҳқиқ, Ҳижр эгалари Пайғамбарларни ёлғончига чиқардилар. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ӓтайнӓһум 'Ӓйӓтинӓ Факӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 015-081 Ва уларга оятларимизни бердик. Бас, юз ўгирувчи бўлдилар. ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Кӓнӱ Йанхитӱна Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан 'Ӓминӥна 015-082 Улар тоғдан ўйиб уй ясаб, омонликда юрар эдилар. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌
Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫайхату Муҫбихӥна 015-083 Бас, субҳидам чоғида уларни қаттиқ қичқириқ тутди. ‍‍‍ ‍‍‍
Фамӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 015-084 Қилган касблари уларга бирон фойда бермади. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи ۗ Ұа 'Инна Ас-Сӓ`ата Ла'ӓтийатун ۖ Фӓҫфахи Аҫ-Ҫафха Ал-Җамӥла 015-085 Биз осмонлару ерни ва улардаги нарсаларни ҳақ ила яратдик. Албатта, қиёмат келгувчидир. Бас, сен гўзал шаклда юз ўгир. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ۖ ‍‍
нна Раббака Һуұа Ал-Ҳаллӓқу Ал-`Алӥму 015-086 Албатта, Роббинг яратгувчи ва билгувчи зотдир. ‌‍‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓка Саб`ӓан Мина Ал-Маćӓнӥ Ұа Ал-Қур'ӓна Ал-`Аžӥма 015-087 Ва, батаҳқиқ, сенга етти такрорланувчини ва Улуғ Қуръонни бердик. (Оятдаги етти такрорланувчидан мурод Фотиҳа сурасидир. Чунки бу сураи карима етти оятдан иборат бўлиб, жуда кўп такрорланади. Намознинг ҳар ракатида қайта-қайта ўқилади.) ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Лӓ Тамудданна `Айнайка 'Илá Мӓ Матта`нӓ Биһи~ 'Азұӓҗӓан Минһум Ұа Лӓ Тахзан `Алайһим Ұа Аҳфиđ Җанӓхака Лилму'уминӥна 015-088 Биз улардан баъзи гуруҳларни баҳраманд қилган нарсаларга (ҳавас-ла) назар солма! Улар учун хафа ҳам бўлма! Мўминларга қанотингни пастлат! ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍
Ұа Қул 'Иннӥ 'Анӓ Ан-Наҙӥру Ал-Мубӥну 015-089 Ва: Албатта, мен очиқ-ойдин огоҳлантиргувчиман, деб айт. ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Камӓнзалнӓ `Алá Ал-Муқтасимӥна 015-090 Худди тақсимловчиларга туширганимизга ўхшаш. (Аҳли китоб; яҳудий ва насоролар ўзларига келган илоҳий китобларни тақсимлаб, бир қисмига иймон келтириб, бир қисмига иймон келтирмаган эдилар. Ана ўшаларга китоб туширганимизга ўхшаб сенга ҳам китоб туширдик.) ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Җа`алӱ Ал-Қур'ӓна `Иđӥна 015-091 Қуръонни парча-парча қилганларга. (Қуръонни парча-парча қилган тақсимловчилар деганда аҳли китоб яҳудий ва насоролар назарда тутилгандир. Улар ўзларига келган илоҳий китобларни тақсимлаб, бир қисмига иймон келтириб, бир қисмига иймон келтирмаган эдилар. Энди Қуръонни ҳам парча-парча қилиб, ўз фикрларига мос келганини олиб, тўғри келмаганини тарк этмоқчи бўлмоқдалар.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаұараббика Ланас'аланнаһумҗма`ӥна 015-092 Бас, Роббинг ила қасамки, уларнинг ҳаммасидан, албатта, сўрармиз. ‌‍‍‍‍ ‌
ммӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 015-093 Қилиб юрган ишлари ҳақида. ‍‍‍‌
Фӓҫда` Бимӓ Ту'умару Ұа 'А`риđ `Ани Ал-Мушрикӥна 015-094 Бас, сенга амр этилган нарсани юзага чиқар ва мушриклардан юз ўгир. (Ушбу оят нозил бўлгунга қадар Расулуллоҳ (с.а.в.) одамларни динга сирли-яширин равишда даъват этар эдилар. Бу оятдаги юзага чиқар деган амрга мувофиқ ошкора даъватни бошладилар. Мушрикларнинг гап-сўзларига эътибор бермай қўйдилар.) ‍ ‌ ‌ ‌‌‍
ннӓ Кафайнӓка Ал-Мустаһзи'ӥна 015-095 Албатта, Биз сенга истеҳзо қилувчилардан кифоя қилурмиз. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаҗ`алӱна Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۚ Фасаұфа Йа`ламӱна 015-096 Улар Аллоҳ билан бирга бошқа илоҳ (шерик) қилурлар. Бас, тезда билурлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ
Ұа Лақад На`ламу 'Аннака Йаđӥқу Ҫадрука Бимӓ Йақӱлӱна 015-097 Албатта, Биз уларнинг айтаётганларидан сенинг дилинг сиқилишини яхши биламиз. ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Фасаббих Бихамди Раббика Ұа Кун Мина Ас-Сӓҗидӥна 015-098 Бас, Роббинг ҳамди ила тасбиҳ айт ва сажда қилгувчилардан бўл. ‌ ‌‍ ‌‍‌
Ұа А`буд Раббака Хаттá Йа'тийака Ал-Йақӥну 015-099 Ва сенга аниқ нарса (ўлим) келгунича Роббингга ибодат қил. ‌‍‌ ‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah