Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

14) Sūrat 'Ibrāhīm

Printed format

14)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ ۚ Китӓбун 'Анзалнӓһу 'Илайка Литуҳриҗа Анӓса Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Ан-Нӱр Би'иҙни Раббиһим 'Илá Ҫирӓҭи Ал-`Азӥзи Ал-Хамӥди 014-001 Алиф. Лом. Ро. Бу китобни сенга одамларни Роббиларининг изни ила зулматлардан нурга, азиз ва мақталган зотнинг йўлига чиқаришинг учун нозил қилдик. --‍‌‌ ۚ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа Ұайлун Лилкӓфирӥна Мин `Аҙӓбин Шадӥдин 014-002 Аллоҳ осмонлару ердаги нарсалар Уники бўлган зотдир. Кофирлар ҳолига шиддатли азобдан вой бўлсин. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йастахиббӱна Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ `Алá Ал-'Ӓҳирати Ұа Йаҫуддӱна `Ан Сабӥли Аллӓһи Ұа Йабғӱнаһӓ `Иұаҗӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 014-003 Улар бу дунё ҳаётини охиратдан афзал кўрадиганлар, Аллоҳнинг йўлидан тўсадиганлар ва у(йўл)нинг эгри бўлишини хоҳлайдиганлардир. Ана ўшалар йироқ адашувдадирлар. (Қаттиқ азобдан ҳолига вой бўладиган кофирларнинг шундай ҳолатга тушишининг сабаблари ушбу оятда келтирилади. Улар дунёни охиратдан устун қўйганлари учун иймон йўлига юра олмайдилар. Фақат бу дунёни кўзлаган одам беш кунлик ҳаётида кўпроқ матоҳга эришиш учун ўлиб-тирилади. Ҳаром-харишга қўл уради. Одамларнинг ҳаққини ейдии Одамларга зулм, хиёнат қилади. Шунинг учун ҳам Пайғамбаримиз Муҳаммад мустафо (с.а.в.): Дунёнинг муҳаббати ҳар бир хатонинг бошидир, деганлар.) ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‌‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Расӱлин 'Иллӓ Билисӓни Қаұмиһи Лийубаййина Лаһум ۖ Файуđиллу Аллӓһу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 014-004 Қайсики Пайғамбарни юборган бўлсак, баён қилиб бериши учун ўз қавми тили ила юборганмиз. Бас, Аллоҳ кимни хоҳласа, залолатга кетказадир, кимни хоҳласа, ҳидоятга соладир. У азиз ва ҳикматли зотдир. (Бутун оламларга ва барча қавмларга Пайғамбар бўлган Ҳазрати Муҳаммадга (с.а.в.) ҳам араблар тилида ваҳий келди. Бунинг асосий ҳикматларини Аллоҳнинг Ўзи билади. Бошқа Пайғамбарлар маълум қавмга ва маълум муддатга келган бўлсалар, Муҳаммад (с.а.в.) қавмларнинг ҳаммасига қиёмат кунига қадар Пайғамбар қилиб юборилганлар. Пайғамбаримиз (с.а.в.) Ислом дини араблар яшаб турган ерларга ёйилиб бўлиши билан вафот топдилар. Исломни дунёнинг қолган қисмига у кишининг қавмлари етказдилар.) ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ 'Ан 'Аҳриҗ Қаұмака Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри Ұа Ҙаккирһум Би'аййӓми Аллӓһи ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 014-005 Батаҳқиқ, Биз Мусони оятларимиз ила: Қавмингни зулматлардан нурга чиқар ва уларга Аллоҳнинг кунларини эслат! Албатта, бунда ҳар бир сабрли ва шукрли учун ибратлар бордир, деб юбордик. ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Аҙкурӱ Ни`мата Аллӓһи `Алайкум 'Иҙ 'Анҗӓкум Мин 'Ӓли Фирұна Йасӱмӱнакум Сӱ Ал-`Аҙӓби Ұа Йуҙаббихӱна 'Абнӓ'акум Ұа Йастахйӱна Нисӓ'акум ۚ Ұа Фӥ Ҙӓликум Балӓн Мин Раббикум `Аžӥмун 014-006 Ўшанда Мусо қавмига: Аллоҳнинг сизга берган неъматларини эсланг; вақтики, у сизни Оли Фиръавндан қутқарди. Улар сизга бардавом ёмон азоб берардилар. Ўғилларингизни сўйиб, қизларингизни тирик қолдирардилар. Ана ўшанда Роббингиздан буюк синов бордир, деган эди. (Яъни, азоб-уқубатга дучор қилиш бир синов. Ундан қутулиш неъматини бериш иккинчи бир синовдир. Биринчисида банда сабр қилиб, иккинчисида шукр қилиб синовдан ўтиши керак.) ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Ұа 'Иҙ Та'аҙҙана Раббукум Ла'ин Шакартум Ла'азӥданнакум ۖ Ұа Ла'ин Кафартумнна `Аҙӓбӥ Лашадӥдун 014-007 Ва Роббингиз сизга: Қасамки, агар шукр қилсангиз, албатта, сизга зиёда қилурман. Агар куфр келтирсангиз, албатта, азобим шиддатлидир, деб билдирганини эсланг. ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‌ۖ ‌‍‌
Ұа Қӓла Мӱсáн Такфурӱнтум Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Фа'инна Аллӓһа Лағанӥйун Хамӥдун 014-008 Мусо: Агар сиз ва ер юзидаги кимсалар ҳаммангиз куфр келтирсангизлар ҳам, албатта, Аллоҳ беҳожат ва мақталган зотдир, деди. (Демак, шукр этган киши ўзига фойда келтиради. Куфр қилган одам ўзига зарар орттиради. Аллоҳ шундоқ ҳам беҳожат ва мақталган зотдир.) Эй Муҳаммад уммати! ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍
'Алам Йа'тикум Наба'у Ал-Лаҙӥна Мин Қабликум Қаұми Нӱхин Ұа `Ӓдин Ұа Ćамӱда Ұа ۛ Ал-Лаҙӥна Мин Ба`диһим ۛ Лӓ Йа`ламуһум 'Иллӓ Ал-Лаһу ۚ Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Фараддӱ 'Айдийаһум Фӥ 'Афұӓһиһим Ұа Қӓлӱннӓ Кафарнӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Ұа 'Иннӓ Лафӥ Шаккин Миммӓ Тад`ӱнанӓ 'Илайһи Мурӥбин 014-009 Сизга ўзингиздан олдин ўтган Нуҳ, Од, Самуд қавмларининг ва улардан кейингиларнинг, Аллоҳдан ўзга ҳеч ким билмайдиганларнинг, хабари келмадими? Уларга Пайғамбарлари очиқ-ойдин ҳужжатлар билан келдилар. Улар эса, қўлларини оғизларига қўйиб: Биз сиз бизни чақираётган нарсада шубҳалантирувчи шакдадирмиз! дедилар. (Яъни, ўша нобакор қавмлар овозлари баланд чиқиши учун қўлларини оғизларига карнай қилиб қўйиб: Биз сиз орқали Аллоҳ томонидан юборилган динга куфр келтирдик. Биз сиз даъват қилаётган нарсада кучли шак ва шубҳадамиз! дедилар. Демак, улар ўзларини зулматлардан нурга олиб чиқиш учун Аллоҳ томонидан келган ҳодий Пайғамбарларга нисбатан беодобларча муносабатда бўлдилар.) ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۛ‍‍‍‍ ‍‌ ۛ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍
Қӓлат Русулуһум 'Афӥ Ал-Лаһи Шаккун Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йад`ӱкум Лийағфира Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йу'уаҳҳиракум 'Илá 'Аҗалин Мусамман ۚ Қӓлӱ 'Ин 'Антум 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Турӥдӱна 'Ан Таҫуддӱнӓ `Аммӓ Кӓна Йа`буду 'Ӓбӓ'уунӓ Фа'тӱнӓ Бисулҭӓнин Мубӥнин 014-010 Пайғамбарлари уларга: Осмонлару ернинг яратгувчиси бўлмиш Аллоҳга шак борми? У сизларни гуноҳларингизни мағфират қилишга ва ўзингизни маълум муддатга қолдиришга чақирмоқда-ку! дедилар. Улар эса: Сиз бизга ўхшаш башардан ўзга ҳеч нарса эмассиз. Бизни оталаримиз ибодат қилиб юрган нарсадан тўсмоқчисиз. Бас, бизга очиқ-ойдин ҳужжат келтиринг, дедилар. (Барча қавм кофирлари барча Пайғамбарларга шу гапни айтганлар. Уларнинг ўз оталари нимага ибодат қилиб юргани билан ишлари йўқ. Оталари ибодат этган нарса нима бўлса ҳам, бари бир. У нарсалар бир қийматга арзийдими? Уларга ибодат қилиш лозимлиги ҳақида бирор далил борми? Бу ва бунга ўхшаш саволлар билан ишлари йўқ. Аммо Аллоҳ томонидан очиқ ҳужжатлар билан келган Пайғамбарлардан (а.с) яна ҳужжат-далил сўрайдилар.) ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Қӓлат Лаһум Русулуһумн Нахну 'Иллӓ Башарун Миćлукум Ұа Лакинна Аллӓһа Йамунну `Алá Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи ۖ Ұа Мӓ Кӓна Ланӓн На'тийакум Бисулҭӓнин 'Иллӓ Би'иҙни Аллӓһи ۚ Ұа `Алá Аллӓһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 014-011 Пайғамбарлари уларга: Биз сизга ўхшаш башардан ўзга ҳеч нарса эмасмиз. Лекин Аллоҳ Ўз бандаларидан кимни хоҳласа, ўшанга (Пайғамбарлик) инъом қилур. Биз ўзимизча сизга бирор ҳужжат келтира олмаймиз, илло Аллоҳнинг изни ила. Мўминлар фақат Аллоҳгагина таваккал қилсинлар. (Яъни, бу гапингиз тўғри. Биз фаришта ҳам ёки бошқа бир олий мақомли алоҳида зот ҳам эмасмиз. Бироқ бу дегани одам зотидан Пайғамбар бўлиши мумкин эмас деган гап эмас. Тўғри, биз башармиз.) ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Ұа Мӓ Ланӓ 'Аллӓ Натаұаккала `Алá Аллӓһи Ұа Қад Һадӓнӓ Субуланӓ ۚ Ұа Ланаҫбиранна `Алá Мӓ 'Ӓҙайтумӱнӓ ۚ Ұа `Алá Аллӓһи Фалйатаұаккали Ал-Мутаұаккилӱна 014-012 Нима учун биз Аллоҳга таваккал қилмас эканмиз?! Ҳолбуки, У бизни йўлимизга ҳидоят қилди. Бизга берган озорларингизга, албатта, сабр қиламиз. Таваккал қилувчилар фақат Аллоҳгагина таваккал қилсинлар, дедилар. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лирусулиһим Лануҳриҗаннакум Мин 'Арđинӓ 'Аұ Лата`ӱдунна Фӥ Миллатинӓ ۖ Фа'аұхá 'Илайһим Раббуһум Лануһликанна Аž-Žӓлимӥна 014-013 Куфр келтирганлар ўз Пайғамбарларига: Албатта, биз сизларни еримиздан чиқариб юборамиз ёки, албатта, миллатимизга қайтасизлар, дедилар. Бас, Роббилари уларга: Албатта, Биз золимларни ҳалок қилурмиз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍
Ұа Ланускинаннакуму Ал-'Арđа Мин Ба`диһим ۚ Ҙӓлика Лиман Ҳӓфа Мақӓмӥ Ұа Ҳӓфа Ұа`ӥди 014-014 Ва улардан сўнг у ерга сизни жойлаштирурмиз. Бу эса, мақомимдан хавф қилганлар ва таҳдидимдан қўрққанлар учундир, деб ваҳий қилди. (Аллоҳ таоло, Пайғамбарларнинг кўнгилларини тинчлантириб, башорат берди. Золимлар албатта ҳалок бўлишини таъкидлади. Золимлар деганда кофирлар кўзда тутилади. Чунки куфр энг катта зулмдир. Ўша кофир золимларни ҳалок этгандан сўнг у ерга сизларни, яъни, Пайғамбарларни ва уларга эргашган мўмин-мусулмонларни жойлаштирамиз, деди. У ерга кимки менинг мақомимдан қўрқса, ўзидан кетиб ҳаддидан ошмаса, ўша жойлашади, деди.) ‍‍‌‍ ‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍
Ұа Астафтахӱ Ұа Ҳӓба Куллу Җаббӓрин `Анӥдин 014-015 Фатҳу нусрат сўрадилар ва ҳар бир жабрчи, саркаш кимса ноумидликка учради. ‌ ‌‍‍‍‌‌
Мин Ұарӓ'иһи Җаһаннаму Ұа Йусқá Мин Мӓн Ҫадӥдин 014-016 Унинг ортида жаҳаннам бордир. Йиринг сув ила суғориладир. ‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌
Йатаҗарра`уһу Ұа Лӓ Йакӓду Йусӥғуһу Ұа Йа'тӥһи Ал-Маұту Мин Кулли Макӓнин Ұа Мӓ Һуұа Бимаййитин ۖ Ұа Мин Ұарӓ'иһи `Аҙӓбун Ғалӥžун 014-017 Уни ютишга уринади-ю, юта олмас. Унга ҳар томондан ўлим келади-ю, ўла олмас. Унинг ортидан эса, қаттиқ азоб бор. (Жаҳаннамда уларга алвон-алвон азоблар берилади. Жумладан, ўша жабрчи-саркаш жаҳаннам оловида ёниб-чанқаб сув сўраганида, унга йиринг берилади. Йирингни оғизга олишнинг ўзи қаттиқ азоб. Уни чанқоқбосди учун ичиш икки карра азоб,уни юта олмай қийналиш азобдир. Ўлимни ўйлашнинг ўзи бир азоб. Ўлимнинг келиши баттарроқ азоб. Энди такрор ва такрор ўлим келиб туриб ўла олмаслик мислсиз азобдир.) ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Маćалу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим ۖ 'А`мӓлуһум Карамӓдин Аштаддат Биһи Ар-Рӥху Фӥ Йаұмин `Ӓҫифин ۖ Лӓ Йақдирӱна Миммӓ Касабӱ `Алá Шайн ۚ Ҙӓлика Һуұа Аđ-Đалӓлу Ал-Ба`ӥду 014-018 Роббиларига куфр келтирганларнинг амалларининг мисоли, худди бўронли кунда шамол учириб кетган кулга ўхшайдир. Улар ўз касбларидан бирор нарсага эга бўлмаслар. Ана ўша узоқ адашувнинг ўзидир. (Ҳар қандай амал, агар эгасида кофирлик бўлса, бехудага айланади. Кофирлик ҳар қандай яхши амални худди кулга ўхшатиб кераксиз қилиб қўяди. Чўғи йўқ кул бефойда нарсага айланиб, уни шамол тўзитиб учириб кетганидек, кофирларнинг амаллари ҳам бехуда кетади. Улар турли амалларни қилишлари мумкин, аммо фойда ола билмайдилар.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ۚ ‌ ‌ ‍‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۚн Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йа'ти Биҳалқин Җадӥдин 014-019 Аллоҳ осмонлару ерни ҳақ ила яратиб қўйганини кўрмадингми? Агар истаса, сизларни кетказиб, янги халқ келтиради. ‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙӓлика `Алá Аллӓһи Би`азӥзин 014-020 Бу эса, Аллоҳ учун қийин эмас. ‌ ‌ ‌
Ұа Баразӱ Лиллӓһ Җамӥ`ӓан Фақӓла Аđ-Đу`афӓ'у Лиллаҙӥна Астакбарӱннӓ Куннӓ Лакум Таба`ӓан Фаһал 'Антум Муғнӱна `Аннӓ Мин `Аҙӓби Аллӓһи Мин Шайн ۚ Қӓлӱ Лаұ Һадӓнӓ Ал-Лаһу Лаһадайнӓкум ۖ Саұӓ'ун `Алайнӓ 'Аҗази`нӓм Ҫабарнӓ Мӓ Ланӓ Мин Махӥҫин 014-021 Уларнинг ҳаммалари Аллоҳ ҳузурида пайдо бўлдилар. Бас, заифлар мутакаббирларга: Албатта, биз сизларга тобе бўлган эдик. Энди, сизлар устимиздаги Аллоҳнинг азобидан бирор нарсани енгиллата оласизларми? дедилар. Улар: Агар Аллоҳ бизни ҳидоят қилганида, биз ҳам сизларни, албатта, ҳидоят қилар эдик. Биз учун энди, дод-вой қиламизми ёки сабр қиламизми, бари бир. Биз учун қочар жой йўқ, дедилар. (Заифларбу дунёда заифҳол бўлиб ўзидан кучли, ақлли, юқори мансабдорларга эргашиб гуноҳ этганлар қиёмат кунида Аллоҳнинг ҳузурида ишининг чатоқ эканлигини англаб етиб, ўз хўжайинларига юазкур мурожаатни қиладилар.) ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Ұа Қӓла Аш-Шайҭӓну Ламмӓ Қуđийа Ал-'Амрунна Аллӓһа Ұа`адакум Ұа`да Ал-Хаққи Ұа Ұа`адтукум Фа'аҳлафтукум ۖ Ұа Мӓ Кӓна Лӥ `Алайкум Мин Сулҭӓнин 'Иллӓн Да`аұтукум Фӓстаҗабтум Лӥ ۖ Фалӓ Талӱмӱнӥ Ұа Лӱмӱнфусакум ۖ Мӓ 'Анӓ Бимуҫриҳикум Ұа Мӓнтум Бимуҫриҳӥйа ۖннӥ Кафарту Бимӓ 'Ашрактумӱнӥ Мин Қаблу ۗнна Аž-Žӓлимӥна Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 014-022 Иш битиб бўлганда шайтон: Албатта, Аллоҳ сизга ҳақ ваъдани қилган эди. Мен эса, сизга ваъда бердим-у, ваъдамга хилоф қилдим. Менинг устингиздан ҳеч қандай ҳукмронлигим йўқ эди. Фақат даъват қилсам, ўзингиз менга ижобат қилдингиз. Бас, мени маломат қилманг, ўзингизни маломат қилинг. Мен сизларни қутқарувчи эмасман, сизлар ҳам мени қутқарувчи эмассизлар. Энди, мен, албатта, илгари мени шерик қилганингизни инкор қиламан. Албатта, золимларга, ҳа, уларга аламли азоб бор, деди. (Бу дунёда ҳар ишнинг бошида турган, ҳар қилмишга бош-қош бўлган лаънати шайтон у дунёда ҳамма иш битиб, ҳукм чиққандан сўнг пайдо бўлади. Бир-бирини маломат қилиб турган кучлию заиф, эргашгану эргаштирган атбоъларига қараб, сўз бошлайди.) ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‍‌ ‌‌ۖ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Удҳила Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Би'иҙни Раббиһим ۖ Тахӥйатуһум Фӥһӓ Салӓмун 014-023 Ва иймон келтириб, амали солиҳ қилганлар остидан анҳорлар оқиб турган жаннатларга киритилурлар. Унда Роббилари изни ила абадий қолурлар. Уларнинг ундаги сўрашишлари Саломдир. (Демак, ҳар бир нарса ўз жойини топди. Мантиқий ва адолатли ниҳояга етди. Шайтон ва унга эргашганлар дўзахнинг даҳшатли азобига маҳкум бўлдилар. Пайғамбарлар ва уларнинг мўмин умматлари жаннат ва унинг моддий-маънавий неъматларига эришдилар.) ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ
'Алам Тарá Кайфа Đараба Аллӓһу Маćалӓан Калиматан Ҭаййибатан Кашаҗаратин Ҭаййибатин 'Аҫлуһӓ Ćӓбитун Ұа Фар`уһӓ Фӥ Ас-Самӓ 014-024 Аллоҳ яхши сўзга қандай мисол келтирганини кўрмайсанми? У худди бир яхши дарахтга ўхшайдир. Унинг асли собит турадир. Шохлари эса, осмонда. (Яхши сўз, ҳақ сўз иймон сўзидир. У сўзни Аллоҳ таоло бир яхши, соғлом дарахтга ўхшатмоқда. Бу дарахтнинг асли собитдир. Унинг томирлари ерга чуқур илдиз отгани учун мустаҳкамдир. Турли шамоллар, бўронлар ва бошқа омиллар уни жойидан қимирлата олмайди. Айни чоқда, бу дарахтнинг шохлари осмонда, юксакликдадир. У доимо мева бериб туради. Иймон ҳам худди шу яхши дарахтга ўхшайди. Асли мустаҳкам. Ҳеч нарсадан таъсирланмайди. Мартабаси олий. Доимо самарасини ҳам бериб туради.) ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ту'утӥ 'Укулаһӓ Кулла Хӥнин Би'иҙни Раббиһӓ ۗ Ұа Йаđрибу Аллӓһу Ал-'Амćӓла Лилннӓси Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 014-025 Робби изни ила ҳар доим меваларини бериб турадир. Аллоҳ, шояд эсласалар, деб одамларга мисоллар келтирадир. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Маćалу Калиматин Ҳабӥćатин Кашаҗаратин Ҳабӥćатин Аҗтуććат Мин Фаұқи Ал-'Арđи Мӓ Лаһӓ Мин Қарӓрин 014-026 Ёмон сўзнинг мисоли, худди ёмон дарахтга ўхшайдир. У ердан узилиб қолган, унинг қарори йўқдир. (Ёмон сўз,куфр сўздир. У илдизи ердан узилган, қўпорилган, беқарор бир дарахтга ўхшайди. Суврати, шакли дарахтни эслатади. Аммо унинг на ерга чуқур илдиз отган томири, на осмонга кўтарилган шохлари ва на меваси бор. Шунга ўхшаб, куфрнинг ҳам асли мустаҳкам эмас. Сал нарсага қулайди. Мақташга арзимайди. Берадиган самараси ҳам йўқ.) ‍‌‌ ‍ ‍‌‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌
Йуćаббиту Аллӓһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Қаұли Аć-Ćӓбити Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Йуđиллу Аллӓһу Аž-Žӓлимӥна ۚ Ұа Йаф`алу Аллӓһу Мӓ Йашӓ 014-027 Аллоҳ иймон келтирганларни бу дунё ҳаётида ҳам, охиратда ҳам собит сўз ила собитқадам қилур. Аллоҳ золимларни залолатга кетказур. Аллоҳ хоҳлаганини қилур. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Баддалӱ Ни`мата Аллӓһи Куфрӓан Ұа 'Ахаллӱ Қаұмаһум Дӓра Ал-Баұӓри 014-028 Аллоҳнинг неъматини куфрга алмаштирган ва қавмларини ҳалокат диёрига туширганларни кўрмадингми? (Ўйлаб кўргин, бу нарса таажжубланарли эмасми? Аллоҳ бир қавмга ўзларидан Пайғамбар юбориб, уларни иймонга, Исломга даъват қилса, охирги илоҳий китоби Қуръонни индириб, ҳеч кимга бермаган улуғ неъматини ато этса-ю, гумроҳ қавм бу неъмат ўрнига куфрни ихтиёр қилса! Иймонни куфрга алмаштириб олса! Ўзларига қўшиб қавмларини ҳам ҳалокат диёрига туширсалар!) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‌‌‍
Җаһаннама Йаҫлаұнаһӓ ۖ Ұа Би'са Ал-Қарӓру 014-029 Улар жаҳаннамга кирурлар. Бу қандоқ ҳам ёмон қароргоҳ! (Ҳа, ҳалокат диёри дейилганидан мурод жаҳаннамдир. Улар ўша жаҳаннамга кирадилар. Жаҳаннам қандай ҳам ёмон жой.) ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌‌
Ұа Җа`алӱ Лиллӓһ 'Андӓдӓан Лийуđиллӱ `Ан Сабӥлиһи ۗ Қул Таматта`ӱ Фа'инна Маҫӥракум 'Илá Анӓри 014-030 Улар Аллоҳнинг йўлидан адаштириш учун Унга тенгдошлар қилдилар. Сен уларга: Ҳузурланиб қолинг! Бас, албатта, борадиган жойингиз дўзахдир, деб айт! (Одамларни Аллоҳнинг йўлидан адаштириб, ўзингиз айтган йўлга юргизиб, гапингизни қилдириб, ўзингизча ҳузурланяпсизми? Майли, ҳозирча ҳузурланиб тураверинг. Аммо билиб қўйингки, албатта, охир-оқибат борадиган жойингиз жаҳаннамдир.) ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Қул Ли`ибӓдийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Йуқӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йунфиқӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Байн Фӥһи Ұа Лӓ Ҳилӓлун 014-031 Сен иймон келтирган бандаларимга айтгин, намозни тўла-тўкис адо этсинлар. Савдо-сотиқ, оғайнигарчилик йўқ бўлган Кун келмасидан олдин уларга ризқ қилиб берган нарсаларимиздан махфий ва ошкор инфоқ қилсинлар. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗа Биһи Мина Аć-Ćамарӓти Ризқӓан Лакум ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Фулка Литаҗрийа Фӥ Ал-Бахри Би'амриһи ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-'Анһӓра 014-032 Аллоҳ осмонлару ерни яратган, осмондан сув тушириб, у ила меваларни сизга ризқ қилиб чиқарган, Ўз амри ила денгизда сузмоғи учун кемаларни сизга бўйсундирган ва анҳорларни сизга бўйсундирган зотдир. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ۖ ‌‍‍‍‌‍
Ұа Саҳҳара Лакуму Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Дӓ'ибайни ۖ Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓр 014-033 У сизга доимий ҳаракатдаги қуёш ва ойни ҳам, шунингдек, кеча ила кундузни ҳам хизматчи қилиб қўйди. ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Ұа 'Ӓтӓкум Мин Кулли Мӓ Са'алтумӱһу ۚ Ұа 'Ин Та`уддӱ Ни`мата Аллӓһи Лӓ Тухҫӱһӓ ۗнна Ал-'Инсӓна Лаžалӱмун Каффӓрун 014-034 Ва У сизга барча сўраган нарсаларингиздан берди. Агар Аллоҳнинг неъматларини санасангиз, саноғига ета олмассизлар. Албатта, инсон ўта золим ва ўта ношукрдир. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Рабби Аҗ`ал Һӓҙӓ Ал-Балада 'Ӓминӓан Ұа Аҗнубнӥ Ұа Банӥйа 'Ан На`буда Ал-'Аҫнӓма 014-035 Эсла, Иброҳим демишди: Эй Роббим, бу юртни омонлик юрти қилгин, мени ва болаларимни санамларга ибодат қилишимиздан четда қилгин. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Рабби 'Иннаһунна 'Аđлална Каćӥрӓан Мина Анӓси ۖ Фаман Таби`анӥ Фа'иннаһу Миннӥ ۖ Ұа Ман `Аҫӓнӥ Фа'иннака Ғафӱрун Рахӥмун 014-036 Эй Роббим, албатта, у(санам)лар одамлардан кўпини адаштирдилар. Бас, ким менга эргашса, у мендандир. Ким менга осий бўлса, албатта, Ўзинг мағфират қилгувчи ва раҳмлисан. (Иброҳим (а.с.) ўз даврларида ва ундан олдинги замонларда бут-санамлар кўплаб кишиларнинг залолатга кетишига сабаб бўлганини яхши билар эдилар. Шунинг учун ҳам ушбу маънодаги дуони қилдилар.) ‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Раббанӓннӥ 'Асканту Мин Ҙуррӥйатӥ Биұӓдин Ғайри Ҙӥ Зар`ин `Инда Байтика Ал-Мухаррами Раббанӓ Лийуқӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Фӓҗ`ал 'Аф'идатан Мина Анӓси Таһұӥ 'Илайһим Ұа Арзуқһум Мина Аć-Ćамарӓти Ла`аллаһум Йашкурӱна 014-037 Эй Роббимиз, ҳақиқатда мен ўз зурриётимдан, сенинг Байтул Ҳароминг ёнига, гиёҳсиз водийга жойлаштирдим. Эй Роббимиз, намозни тўкис адо этишлари учун Бас, Ўзинг одамлардан баъзиларининг қалбларини уларга талпинадиган қилгин ва уларни мевалардан ризқлантиргин. Шояд шукр қилсалар. (Аллоҳ таоло Иброҳимнинг (а.с.) бу дуоларини қабул этди. Мазкур юртни, Ҳарами Шарифни омонлик юрти қилиб қўйди. Унинг омонлигига таҳдид соладиганларни ҳалок қилди. У ердагилар Аллоҳга ибодатни тўғри қилиб, намозни тўкис адо этганларида, омонликка қўшиб тўқчиликни ҳам берди. Мусулмон бўлган одамлар қалбини ўша томонга талпиниб турадиган этиб қўйди. У жойнию аҳолисини, ерларида ҳеч нарса ўсмаслигига қарамасдан, турли мевалар билан ризқлантириб қўйди. Фақат, ўша ер аҳолисининг шукр қилиши қолди, холос.) ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌
Раббанӓннака Та`ламу Мӓ Нуҳфӥ Ұа Мӓ Ну`лину ۗ Ұа Мӓ Йаҳфá `Алá Аллӓһи Мин Шайн Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥ Ас-Самӓ 014-038 Эй Роббимиз, албатта, Сенинг Ўзинг махфий тутган нарсамизни ҳам, ошкор қилган нарсамизни ҳам яхши биласан. Аллоҳ учун на ердаю на осмонда бирор нарса махфий қолмас. ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Ұаһаба Лӥ `Алá Ал-Кибари 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа ۚнна Раббӥ Ласамӥ Ад-Ду`ӓ 014-039 Кексалик пайтимда менга Исмоил ва Исҳоқни ато қилган Аллоҳга ҳамд бўлсин. Албатта, Роббим дуони эшитгувчидир. (Маълумки, Иброҳим (а.с.) узоқ вақт фарзанд кўрмаганлар. Тўқсон ёшларида Исмоил (а.с.), сўнгра Исҳоқ (а.с.) дунёга келган. Кекса кишига фарзанд бериш Аллоҳнинг улуғ неъматидир.) ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Рабби Аҗ`алнӥ Муқӥма Аҫ-Ҫалӓати Ұа Мин Ҙуррӥйатӥ ۚ Раббанӓ Ұа Тақаббал Ду`ӓ 014-040 Эй Роббим, мени ва зурриётларимни намозни тўкис адо этадиганлардан қилгин. Эй Роббимиз, дуони қабул этгин. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Раббанӓ Ағфир Лӥ Ұа Лиұӓлидаййа Ұа Лилму'уминӥна Йаұма Йақӱму Ал-Хисӓбу 014-041 Эй Роббимиз, мени, ота-онамни ва мўминларни ҳисоб қилинадиган куни мағфират айлагин. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тахсабанна Аллӓһа Ғӓфилӓан `Аммӓ Йа`малу Аž-Žӓлимӱна ۚннамӓ Йу'уаҳҳируһум Лийаұмин Ташҳаҫу Фӥһи Ал-'Абҫӓру 014-042 Сен ҳаргиз, Аллоҳ золимлар қилаётган нарсадан ғофил, деб гумон қилма. Фақатгина уларни кўзлар қотиб қоладиган кунгача қўйиб қўяди, холос. ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Муһҭи`ӥна Муқни`ӥ Ру'ӱсиһим Лӓ Йартадду 'Илайһим Ҭарфуһум ۖ Ұа 'Аф'идатуһум Һаұӓн 014-043 Улар бошларини кўтарган ҳолда югурурлар. Кўзлари ўзларига қайтмайдир. Кўнгиллари эса, бўм-бўш бўлур. (Уларнинг кўзлари даҳшатдан қотиб қолган. Атрофларидаги даҳшатли нарсалардан узилмайди. Ўзларига қайтмайди. Қўрқув туфайли бўм-бўш бўлиб қолган кўнгилларига бирон нарса сиғмайди.) ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Ұа 'Анҙири Анӓса Йаұма Йа'тӥһиму Ал-`Аҙӓбу Файақӱлу Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Раббанӓҳҳирнӓ 'Илá 'Аҗалин Қарӥбин Нуҗиб Да`ұатака Ұа Наттаби`и Ар-Русула ۗ 'Аұалам Такӱнӱқсамтум Мин Қаблу Мӓ Лакум Мин Заұӓлин 014-044 Сен одамларни уларга азоб келадиган Кундан огоҳлантир. Ўшанда зулм қилганлар: Эй Роббимиз, бизни озгина вақт қўйиб тургин, Сенинг даъватингни қабул қиламиз ва Пайғамбарларга эргашамиз, дерлар. Бундан олдин сизларга завол йўқлигига қасам ичмаган эдингизми?! ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌
Ұа Сакантум Фӥ Масӓкини Ал-Лаҙӥна Žаламӱнфусаһум Ұа Табаййана Лакум Кайфа Фа`алнӓ Биһим Ұа Đарабнӓ Лакуму Ал-'Амćӓла 014-045 Ва ўзига зулм қилганларнинг масканларига жойлашмадингизми? Сизга уларни қандай қилганимиз равшан бўлмадими? Сизга мисоллар келтирмадикми? (Ушбу ояти каримада Аллоҳ таоло Пайғамбаримизга (с.а.в.) ўзларининг асосий ишлариодамларни огоҳлантиришда бардавом бўлишни амр этмоқда. Бошқа нарса билан, яъни, кимга иқоб тез келяптию кимга келмай тургани билан ишинг бўлмасин. Қиёмат куни ҳамманинг кўзи мошдай очилиши турган гап.) ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Қад Макарӱ Макраһум Ұа `Инда Аллӓһи Макруһум Ұа 'Ин Кӓна Макруһум Литазӱла Минһу Ал-Җибӓлу 014-046 Дарҳақиқат, улар ўз макрларини қилдилар. Ҳолбуки, уларнинг макрлари, гарчи макрларидан тоғлар заволга учрайдиган бўлса ҳам, Аллоҳнинг ҳузуридадир. (Кофир-мушриклар Пайғамбарга (с.а.в.), мўминларга, динга қарши қўлларидан келган барча макрларни қилдилар. Аммо уларнинг макрлари ҳар қанча кучли ҳатто тоғларни йўқ қилиб юборадиган даражада бўлмасин, ҳеч нарса қила олмайдилар. Чунки уларнинг барча макрлари Аллоҳ таолонинг ҳузуридадир, У ҳаммасини кўриб, билиб туради. Ўзи хоҳлаганича тасарруф қилади.) ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍
Фалӓ Тахсабанна Аллӓһа Муҳлифа Ұа`диһи Русулаһу~ ۗнна Аллӓһа `Азӥзун Ҙӱ Антиқӓмин 014-047 Сен, Аллоҳ Пайғамбарларига берган ваъдасига хилоф қилувчи, деб гумон қилма. Албатта, Аллоҳ азиз ва интиқом эгасидир. ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌~ ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Йаұма Тубаддалу Ал-'Арđу Ғайра Ал-'Арđи Ұа Ас-Самӓұӓту ۖ Ұа Баразӱ Лиллӓһ Ал-Ұӓхиди Ал-Қаһһӓри 014-048 Ер бошқа ерга ва осмонлар ҳам бошқа осмонларга алмаштириладиган, ёлғиз ва қаҳҳор Аллоҳ ҳузурида пайдо бўлишадиган Кунда бўлади. (Яъни, қиёмат кунининг даҳшатидан бизга ҳозир жуда ҳам улкан бўлиб кўриниб турган Ер бошқача, умуман бошқа ерга айланиб қолади. Шунингдек, осмонлар ҳам ўзгариб кетади. Одамларнинг ҳаммаси Аллоҳ ҳузурида ҳисоб-китоб учун йиғиладилар. Ўшандай кунда Аллоҳ Пайғамбарларга ва уларга эргашган мўминларга нажот беради. Золим ва кофирлардан интиқом олади.) ‌‍ ‍‍‌‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Тарá Ал-Муҗримӥна Йаұма'иҙин Муқарранӥна Фӥ Ал-'Аҫфӓди 014-049 Ва у кунда жиноятчиларни кишанлар ила тўпланган ҳолларида кўрасан. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Сарӓбӥлуһум Мин Қаҭирӓнин Ұа Тағшá Ұуҗӱһаһуму Анӓру 014-050 Уларнинг кийимлари қора мойдан бўлиб, юзларини олов қоплагандир. ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Лийаҗзийа Аллӓһу Кулла Нафсин Мӓ Касабат ۚнна Аллӓһа Сарӥ Ал-Хисӓби 014-051 Аллоҳ ҳар бир жонга қилган касбига яраша жазо бериши учундир. Албатта, Аллоҳ тез ҳисоб қилгувчидир. ‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍
Һӓҙӓ Балӓғун Лилннӓси Ұа Лийунҙарӱ Биһи Ұа Лийа`ламӱннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун Ұа Лийаҙҙаккара 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 014-052 Бу(Қуръон) одамлар учун, уларнинг у ила огоҳлантирилишлари, У ягона илоҳ эканини билишлари ва ақл эгалари эслашлари учун баёнотдир. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah