Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

13) Sūrat Ar-Ra`d

Printed format

13)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм-Рӓ ۚ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ұа ۗ Ал-Лаҙӥнзила 'Илайка Мин Раббика Ал-Хаққу Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йу'уминӱна 013-001 Алиф. Лом. Мим. Ро. Ушбулар китобнинг оятларидир. Ва сенга Роббингдан нозил қилинган нарса ҳақдир. Лекин одамларнинг кўплари иймон келтирмаслар. ---‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍ ۗ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Рафа`а Ас-Самӓұӓти Биғайри `Амадин Тараұнаһӓ ۖ Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۖ Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусамман ۚ Йудаббиру Ал-'Амра Йуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Ла`аллакум БилиқӓРаббикум Тӱқинӱна 013-002 Аллоҳ сиз кўриб турган осмонни устунсиз кўтарган, сўнгра аршга эга бўлган, қуёш ва ойни Ўзига бўйинсундирган зотдир. Ҳар бири номланган ажалгача юрадир. У ишнинг тадбирини қиладир, оятларни муфассал этадир. Шоядки Роббингизга мулоқот бўлишга ишонч ҳосил қилсангиз. (УАллоҳ дунёдаги барча ишнинг тадбирини қилади. Ҳа, нима ҳодиса рўй берса, ҳаммаси Аллоҳнинг тадбири биландир, жумладан, юқорида зикр қилинган ишлар ҳам. Ана шундай ишларга қодир Аллоҳ Пайғамбарига ҳақ китобни юбора олмасмиди?! Ана ўша Роббингизга мулоқот бўлганингизда, яъни, қиёматда қайта тирилганингизда иймондан, жумладан, Аллоҳнинг ҳақ китобига бўлган иймондан ҳам сўраласиз.) ‌‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Мадда Ал-'Арđа Ұа Җа`ала Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анһӓрӓан ۖ Ұа Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Җа`ала Фӥһӓ Заұҗайни Аćнайни ۖ Йуғшӥ Ал-Лайла Ан-Наһӓра ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 013-003 У ерни чўзиб, унда баланд тоғлар ва анҳорлар қилган, ҳар хил мевалардан жуфт-жуфт қилган зотдир. У кечани кундузга ўратур. Бунда, албатта, тафаккур қилувчи қавмлар учун оят-белгилар бордир. (Ҳа, у кўз ўнгингизда ерни чўзиб қўйган зотдир. Қаердан қарасангиз, қаршингизда ер чўзилиб ётибди. Буни ким қилган? Албатта, Аллоҳ қилган.) ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Фӥ Ал-'Арđи Қиҭа`ун Мутаҗӓұирӓтун Ұа Җаннӓтун Мин 'А`нӓбин Ұа Зар`ун Ұа Наҳӥлун Ҫинұӓнун Ұа Ғайру Ҫинұӓнин Йусқá Бимӓн Ұӓхидин Ұа Нуфаđđилу Ба`đаһӓ `Алá Ба`đин Фӥ Ал-'Укули ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 013-004 Ва ер юзида қўшни бўлаклар бор. Шунингдек, узумлар, боғлар, экинзорлар, шохлаган ва шохламаган хурмолар бўлиб, бир хил сув ила суғориларлар ва уларнинг баъзиларининг мевасини баъзилариникидан афзал қиламиз. Бунда, албатта, ақл ишлатувчи қавмлар учун оят-белгилар бордир. (Дарҳақиқат, ўйлаб кўрадиган бўлсак. Улар бир хил ерга экилади, бир хил суғорилади, аммо таъми хилма хилдир. Хурмо ҳам шу. Ер бир, сув бир, лекин мевасининг таъми бир-бириникига ўхшамайди. Хўш, буни ким қилади? Албатта, Аллоҳ.) ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Та`җаб Фа`аҗабун Қаұлуһум 'А'иҙӓ Куннӓ Турӓбӓан 'А'иннӓ Лафӥ Ҳалқин Җадӥдин ۗ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Ал-'Ағлӓлу Фӥ 'А`нӓқиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 013-005 Агар ажабланадиган бўлсанг, уларнинг: Агар биз тупроқ бўлиб кетсак ҳам, янгидан яратиламизми?! дейишлари яна ҳам ажабланарлидир. Ана ўшалар Роббиларига куфр келтирганлардир. Ана ўшалар бўйинлари кишанларда бўлганлардир. Ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий қолурлар. ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‌
Ұа Йаста`җилӱнака Бис-Саййи'ати Қабла Ал-Хасанати Ұа Қад Ҳалат Мин Қаблиһиму Ал-Маćулӓту ۗ Ұа 'Инна Раббака Лаҙӱ Мағфиратин Лилннӓси `Алá Žулмиһим ۖ Ұа 'Инна Раббака Лашадӥду Ал-`Иқӓби 013-006 Улар сендан яхшиликдан аввал ёмонлик келтиришни талаб қилурлар. Ҳолбуки, улардан аввал мисоллар ўтмишдир. Ва, албатта, Роббинг одамларнинг зулмига қарамай, улар учун мағфиратлидир. Ва, албатта, Роббинг иқоби шиддатлидир. (Уларга ўхшаган кофир қавмлар кўп ўтган. Улар ҳам буларга ўхшаб Пайғамбарларга қарши чиққан ва турли талаблар қўйган эдилар. Оқибатда ҳаммалари ҳалок бўлганлар. Эндигилар аввал ўтган мисоллардан ибрат олсалар, тавба қилсалар, яхши бўлар эди.) ‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓнзила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи~ ۗннамӓнта Мунҙирун ۖ Ұа Ликулли Қаұмин Һӓдин 013-007 Куфр келтирганлар: Унга Роббидан бир оят нозил қилинса эди, дерлар. Сен фақат огоҳлантирувчисан, холос. Ва ҳар қавмнинг ҳидоятчиси бордир. (Ҳа, Пайғамбар кишиларни куфрнинг, исённинг ва гуноҳкорликнинг оқибатидан огоҳлантиради, холос. У одамлар сўраган оят-мўъжизаларни келтиришга масъул эмас. ) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۗ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ۖ
Ал-Лаһу Йа`ламу Мӓ Тахмилу Куллу 'Унćá Ұа Мӓ Тағӥđу Ал-'Архӓму Ұа Мӓ Таздӓду ۖ Ұа Куллу Шай'ин `Индаһу Бимиқдӓрин 013-008 Аллоҳ ҳар бир урғочининг ҳомиласини ҳамда бачадонлар нуқсон ёки зиёда қиладиган нарсаларни биладир. Ҳар бир нарса Унинг ҳузурида ўлчовлидир. ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
`Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Ал-Кабӥру Ал-Мута`ӓлӥ 013-009 У зот ғойибни ҳам, шоҳидни ҳам билгувчидир. У буюкдир, юксакдир. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Саұӓн Минкум Ман 'Асарра Ал-Қаұла Ұа Ман Җаһара Биһи Ұа Ман Һуұа Мустаҳфин Бил-Лайли Ұа Сӓрибун Бин-Наһӓри 013-010 Сиздан ким гапни сир тутса, ким уни ошкор қилса ёки ким кечаси беркинувчи бўлсаю ким кундузи ошкор юрувчи бўлса, барибир. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Лаһу Му`аққибӓтун Мин Байни Йадайһи Ұа Мин Ҳалфиһи Йахфаžӱнаһу Мин 'Амри Аллӓһи ۗнна Аллӓһа Лӓ Йуғаййиру Мӓ Биқаұмин Хаттá Йуғаййирӱ Мӓ Би'анфусиһим ۗ Ұа 'Иҙӓрӓда Аллӓһу Биқаұмин Сӱ'ӓан Фалӓ Марадда Лаһу ۚ Ұа Мӓ Лаһум Мин Дӱниһи Мин Ұа А- 013-011 Унинг олдида ҳам, ортида ҳам таъқиб қилгувчилар бор. Улар уни Аллоҳнинг амри ила ҳифз қилиб турурлар. Албатта, то бир қавм ўзларини ўзгартирмагунларича, Аллоҳ уларнинг ҳолини ўзгартирмас. Агар Аллоҳ бирор қавмга ёмонликни ирода қилса, бас, уни қайтариб бўлмас ва улар учун Ундан ўзга валий ҳам йўқ. (Аллоҳ Ўзи юқорида зикр қилганидек, бандалар учун ўта махфий бўлган ҳолатларни ҳам жуда аниқлик ила билиб туришига қарамай, ҳар бир бандага тўрттадан фариштани бириктириб қўйгандир. Улардан иккитаси банданинг ҳар бир қилган амалини ўша вақтнинг ўзидаёқ ёзиб қўяди. Бу ҳар бир бандага катта масъулият юклайди. Фаришталардан иккитасининг бандани қўриқлаб туриши эса, Аллоҳ уни мукаррам қилганини кўрсатади. Демак, ҳар бир инсон ўша икромга лойиқ бўлиб, ўша масъулиятни ҳис этмоғи керак. Ўзини ўнглашга, тузатишга, Аллоҳнинг розилигини қозонтирадиган амалларни бажаришга уриниши лозим.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ۗ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йурӥкуму Ал-Барқа Ҳаұфӓан Ұа Ҭама`ӓан Ұа Йунши'у Ас-Сахӓба Аć-Ćиқӓла 013-012 У сизларга чақмоқни хавф ва тамаъ қилиб кўрсатади ва оғир булутларни пайдо қилади. ‌ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Йусаббиху Ар-Ра`ду Бихамдиһи Ұа Ал-Малӓ'икату Мин Ҳӥфатиһи Ұа Йурсилу Аҫ-Ҫаұӓ`иқа Файуҫӥбу Биһӓ Ман Йашӓ'у Ұа Һум Йуҗӓдилӱна Фӥ Ал-Лаһи Ұа Һуұа Шадӥду Ал-Михӓли 013-013 Ва момақалдироқ (раъд) Унинг ҳамди ила тасбиҳ айтадир ва фаришталар ҳам ундан қўрққанларидан (тасбиҳ айтадир). У чақмоқларни юборадир ва улар ила хоҳлаган одамларини, улар Аллоҳ ҳақида талашиб турганларида, урадир. У қаттиқ ушлайдиган зотдир. ( Инсон момақалдироқнинг овозидан даҳшатга тушади, бу овоз унга қўрқинчли бир қувват бўлиб туюлади, аслида эса, момақалдироқ ўзининг ХолиқигаАллоҳ таолога ҳамд ва тасбеҳ айтаётган бўлади.) ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Лаһу Да`ұату Ал-Хаққи Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱниһи Лӓ Йастаҗӥбӱна Лаһум Бишай'ин 'Иллӓ Кабӓсиҭи Каффайһи 'Илá Ал-Мӓ'и Лийаблуға Фӓһу Ұа Мӓ Һуұа Бибӓлиғиһи ۚ Ұа Мӓ Ду`ӓ Ал-Кӓфирӥна 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин 013-014 Ҳақ даъвати Уникидир. Ундан ўзгага дуо қилаётганларга эса, ҳеч бир нарсада ижобат этмаслар. Магар, икки кафтини сувга узатиб, сув оғзига етишини кутган одамга ўхшарлар. Ҳолбуки, унга етмас. Кофирларнинг дуоси залолатдан ўзга ҳеч нарса эмасдир. ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Лиллӓһ Йасҗуду Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ҭаұ`ӓан Ұа Карһӓан Ұа Žилӓлуһум Бил-Ғудӱұи Ұа Ал-'Ӓҫӓли 013-015 Аллоҳга осмонлару ерлардаги кимсалар ва уларнинг соялари хоҳ истасинлар, хоҳ истамасинлар, эртаю кеч сажда қилурлар. (Осмонлардаги кимсалар фаришталар ва яна уларга ўхшаган-ўхшамаган ёки умуман бошқа махлуқлар бўлиши мумкин. Ердаги кимсалар деганда эса, инсонлар ва жинлар тушунилади. Уларнинг ҳаммаси, хоҳласалар ҳам, хоҳламасалар ҳам, Аллоҳ таолога сажда қиладилар, Унга таслимдирлар, У жорий этган қонунларга бўйинсуниб яшайдилар. Нафақат уларнинг жасадлари, балки соялари ҳам Аллоҳнинг амрига эртаю кеч бўйинсунадиларсажда қиладилар. Бирорта соя ўз эгасининг хоҳишига биноан тушмайди, унинг хоҳлаганича ҳам бўлмайди.) ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Қул Ман Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Қули Аллӓһу ۚ Қул 'Афӓттаҳаҙтум Мин Дӱниһи~ 'Аұлийӓ'а Лӓ Йамликӱна Ли'нфусиһим Наф`ӓан Ұа Лӓ Đаррӓан ۚ Қул Һал Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру 'Ам Һал Тастаұӥ Аž-Žулумӓту Ұа Ан-Нӱр ۗм Җа`алӱ Лиллӓһ ШуракӓҲалақӱ Каҳалқиһи Фаташӓбаһа Ал-Ҳалқу `Алайһим ۚ Қули Аллӓһу Ҳӓлиқу Кулли Шайн Ұа Һуұа Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 013-016 Сен: Осмонлару ернинг Робби ким? деб айт. Аллоҳ, дегин. Ўзингизга Ундан ўзга, ўзларига фойда ёки зарарга эга бўлмаган валийларни тутдингизми? дегин. Кўзи кўр билан кўрувчи баробар бўлурми ёки зулматлар билан нур баробар бўлурми? дегин. Ёки улар Аллоҳга У яратган махлуқотларга ўхшаш махуқотларни яратганларни шерик қилиб олдилару уларга яратилган махлуқотларга ўхшаш кўринмоқдами? Барча нарсанинг яратувчиси Аллоҳдир. Ва У бирдир, Қаҳҳордир, дегин. ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
нзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фасӓлат 'Аұдийатун Биқадариһӓ Фӓхтамала Ас-Сайлу Забадӓан Рӓбӥӓан ۚ Ұа Миммӓ Йӱқидӱна `Алайһи Фӥ Анӓри Абтиғӓ'а Хилйатин 'Аұ Матӓн Забадун Миćлуһу ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Аллӓһу Ал-Хаққа Ұа Ал-Бӓҭила ۚ Фа'аммӓ Аз-Забаду Файаҙ/һабу Җуфӓн ۖ Ұа 'Аммӓ Мӓ Йанфа`у Анӓса Файамкуćу Фӥ Ал-'Арđи ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Аллӓһу Ал-'Амćӓла 013-017 У зот осмондан сув туширди. Сўнгра водийларда ўз миқдорича сел оқди. Бас, сел ўз устига чиққан кўпикни кўтариб келди. Ва зеб-зийнат, асбоб-ускуна ясаш мақсадида ўтда тобланадиган нарсаларда ҳам шунга ўхшаш кўпик бўладир. Аллоҳ ҳақ ва ботилга мана шундай зарбулмасал келтирур. Аммо кўпик ўз-ўзидан йўқ бўлиб кетди. Одамларга манфаат берадиган нарса эса, ер юзида қолди. Аллоҳ мисолларни ана шундай келтирадир. (Аллоҳ таоло осмондан сув тушириб, ёмғир ёғдирса, сел оқади. Шу билан бирга, сел ўзининг устида кўпикни ҳам оқизиб келади. Бунда сув ҳаққа, кўпик ботилга ўхшатилмоқда. Зеб-зийнат ясаладиган олтин ва кумуш, асбоб-ускуна ясаладиган темир ва мис каби маъданлар устида ҳам занг ва кераксиз моддалар бўлади. Бу масалда ҳаққа асл маъданлар, ботилга занг ва кўпик қиёс қилинмоқда. Кўпик, гарчанд сувнинг устига чиқиб турган бўлса ҳам, барибир у кўпикдир. Маъданлардаги занг ва бошқа моддалар уларни ўраб турган бўлсалар ҳам, тобланиш вақти келганда, бирпасда йўқ бўлиб кетадилар. Ботил ҳам шундай: ўзидан-ўзи йўқ бўлиб кетади.) ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ‍‍ ۚ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‍
Лиллаҙӥна Астаҗӓбӱ Лираббиһиму Ал-Хуснá Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Лам Йастаҗӥбӱ Лаһу Лаұ 'Анна Лаһум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ұа Миćлаһу Ма`аһу Лӓфтадаұ Биһи~ ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум Сӱ Ал-Хисӓби Ұа Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۖ Ұа Би'са Ал-Миһӓду 013-018 Роббиларига ижобат этганларга гўзаллик бордир. Унга ижобат этмаганларга эса, агар ер юзидаги ҳамма нарсалар ва яна шунчасига эга бўлсалару уни фидо қилсалар ҳам, ана ўшаларга ёмон ҳисоб бўлур ва жойлари жаҳаннамдадир. У қандай ҳам ёмон жойдир. ‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ
'Афаман Йа`ламу 'Аннамӓнзила 'Илайка Мин Раббика Ал-Хаққу Каман Һуұа 'А`мá ۚннамӓ Йатаҙаккару 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 013-019 Сенга Роббингдан нозил қилинган нарса, албатта, ҳақ эканини биладиган кимса кўр одамга ўхшармиди? Буни, албатта, ақл эгаларигина эслайдилар. ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‌ ‌‍‍
Ал-Лаҙӥна Йӱфӱна Би`аһди Аллӓһи Ұа Лӓ Йанқуđӱна Ал-Мӥćӓқа 013-020 Улар Аллоҳнинг аҳдига вафо қиладиган ва мийсоқни бузмайдиганлардир. (Бу ояти каримадаги аҳд барча аҳдларни ўз ичига олади, бу аҳдларнинг аввалида иймон аҳди туради. Бу ояти каримадаги мийсоқ ҳам барча мийсоқларини ўз ичига олади.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йаҫилӱна Мӓ 'Амара Аллӓһу Биһи~н Йӱҫала Ұа Йаҳшаұна Раббаһум Ұа Йаҳӓфӱна Сӱ Ал-Хисӓби 013-021 Улар Аллоҳ боғланишига амр этган нарсани боғларлар, Роббиларидан чўчирлар ва ёмон ҳисобдан қўрқарлар. (Бу ишларнинг бошида силайи раҳмқариндошлик алоқаларини боғлаш, уларга яхшилик қилиш туради. Шунингдек, бева-бечора, етим-есир ва барча муҳтожларга, бутун мавжудодга яхшилик қилишлик мусулмон инсонга вазифа қилиб юклатилгандир.) ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Абтиғӓ'а Ұаҗһи Раббиһим Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Анфақӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Ұа Йадра'ӱна Бил-Хасанати Ас-Саййи'ата 'Ӱлӓ'ика Лаһумқбá Ад-Дӓри 013-022 Улар Роббилари юзини кўзлаб, сабр қиларлар. Намозни тўкис адо этарлар, Биз уларга ризқ қилиб берган нарсадан махфий ва ошкора инфоқ қиларлар ва ёмонликни яхшилик ила қайтарарлар. Ана ўшаларга оқибат диёри бордир. ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Ұа Ман Ҫалаха Мин 'Ӓбӓ'иһим Ұа 'Азұӓҗиһим Ұа Ҙуррӥйӓтиһим Ұа ۖ Ал-Малӓ'икату Йадҳулӱна `Алайһим Мин Кулли Бӓбин 013-023 Адн жаннатларидир. Унга улар ва уларнинг оталари, жуфти ҳалоллари ва зурриётларидан солиҳ бўлганлари кирарлар. Сўнгра уларнинг ҳузурларига ҳар эшикдан фаришталар кириб: ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Салӓмун `Алайкум Бимӓ Ҫабартум ۚ Фани`ма `Уқбá Ад-Дӓри 013-024 Сабр қилганингиз учун сизларга Салом бўлсин! Бу оқибат диёри қандай ҳам яхши!!! (дерлар). (Мазкур жаннатга ҳузур-ҳаловатлари янада тўлиқ бўлсин учун ота-оналари, эр ёки хотинлари ва ўғил-қизлари ҳам қўшилиб кирадилар. Аммо шарти бор. Ўша ота-оналар, жуфти ҳалоллар ва зурриётлар аҳли солиҳ бўлишлари керак. Аҳли солиҳ бўлмасалар, кира олмайдилар. Адн жаннатлари катта неъмат, унга кирганлар улуғ мақомга эришадилар.) ۚ‍‍‍‌ ‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йанқуđӱна `Аһда Аллӓһи Мин Ба`ди Мӥćӓқиһи Ұа Йақҭа`ӱна Мӓ 'Амара Аллӓһу Биһи~н Йӱҫала Ұа Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи ۙ 'Ӱлӓ'ика Лаһуму Ал-Ла`нату Ұа Лаһум Сӱ Ад-Дӓри 013-025 Аллоҳнинг аҳдини мийсоқдан кейин бузадиганлар, Аллоҳ боғланишига амр этган нарсаларни узадиганлар ва ер юзида бузғунчилик қиладиганларга, ана ўшаларга лаънат ва уларга ёмон диёр бор. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌
Ал-Лаһу Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚ Ұа Фарихӱ Бил-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Фӥ Ал-'Ӓҳирати 'Иллӓ Матӓн 013-026 Аллоҳ хоҳлаган кишисининг ризқини кенг қилур ва (хоҳлаганиникини) тор қилур. Улар бу дунё ҳаёти ила шод бўлдилар. Ҳолбуки, бу дунё ҳаёти охират олдида арзимас матоҳ, холос. ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍ ‌‌
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұлӓнзила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۗ Қул 'Инна Аллӓһа Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ 'Илайһи Ман 'Анӓба 013-027 Ва куфр келтирганлар: Унга Роббидан бир оят-мўъжиза тушса эди, дерлар. Сен: Албатта, Аллоҳ кимни хоҳласа, залолатга кетказадир ва Ўзига йўналганларини ҳидоят қиладир, деб айт. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Таҭма'инну Қулӱбуһум Биҙикри Аллӓһи ۗ 'Алӓ Биҙикри Аллӓһи Таҭма'инну Ал-Қулӱбу 013-028 Иймон келтирганлар ва Аллоҳнинг зикри ила қалблари ором топганлар. Аё, Аллоҳнинг зикри ила қалблар ором топмасми? (Ҳа, иймон келтирганларнинг қалблари Аллоҳнинг зикри ила ором топади. Чунки у қалблар ўзларининг Аллоҳга доимий боғлиқ эканларини ҳис этадилар. Чунки бу қалблар дунёдаги ҳамма нарса Аллоҳдан эканлигини яхши биладилар.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ҭӱбá Лаһум Ұа Хусну Ма'ӓбин 013-029 Иймон келтирганлар ва яхши амалларни қилганларга хушнудлик ва гўзал маскан бор. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌
Каҙӓлика 'Арсалнӓка Фӥмматин Қад Ҳалат Мин Қаблиһӓ 'Умамун Литатлуұа `Алайһиму Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Ұа Һум Йакфурӱна Бир-Рахмани ۚ Қул Һуұа Раббӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа `Алайһи Таұаккалту Ұа 'Илайһи Матӓби 013-030 Шундай қилиб, сени ўзларидан олдин ҳам умматлар ўтган бир умматга уларга ўзингга ваҳий қилган нарсамизни тиловат қилиб беришинг учун юбордик. Ҳолбуки, улар Роҳманга куфр келтирурлар. Сен: У менинг Роббимдир, Ундан ўзга ибодатга сазовор зот йўқ. Унинг Ўзигагина таваккал қилдим. Тавбам ҳам Унинг Ўзигадир, деб айт. ‌‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна Қур'ӓнӓан Суййират Биһи Ал-Җибӓлу 'Аұ Қуҭҭи`ат Биһи Ал-'Арđу 'Аұ Куллима Биһи Ал-Маұтá ۗ Бал Лиллӓһ Ал-'Амру Җамӥ`ӓан ۗ 'Афалам Йай'аси Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Лаұ Йашӓ Аллӓһу Лаһадá Анӓса Җамӥ`ӓан ۗ Ұа Лӓ Йазӓлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Туҫӥбуһум Бимӓ Ҫана`ӱ Қӓри`атун 'Аұ Тахуллу Қарӥбӓан Мин Дӓриһим Хаттá Йа'тийа Ұа`ду Аллӓһи ۚнна Аллӓһа Лӓ Йуҳлифу Ал-Мӥ`ӓда 013-031 Агар Қуръон ила тоғлар жилдириладиган, ер парчаланадиган ёки ўликлар тилга киритиладиган бўлганида (имкони бор эди). Аммо ишнинг барчаси Аллоҳга хосдир. Иймон келтирганлар, агар Аллоҳ хоҳласа, одамларнинг ҳаммасини ҳидоят қила олишини билмадиларми? Куфр келтирганларга то Аллоҳнинг ваъдаси келгунча ўз ишлари сабабли мудом ларзага солувчи мусибатлар етар ёки уларнинг диёрлари яқинига тушиб турар. Албатта, Аллоҳ ваъдага хилоф қилмас. (Қуръоннинг иши ҳам Аллоҳга хосдир. Аллоҳ Қуръонни одамларга хитоб этиш учун, уларнинг қалбларига таъсир ўтказиш учун нозил этди. Бу билан эса, тоғларни жойидан жилдиришдан, ерни парчалашдан ёки ўликларни тилга киритишдан кўра улканроқ ишлар қилинди. Бутун дунё халқларининг тарихи жойидан жилдирилди, қалбларидаги, фикрлардаги тошлар, музлар парчаланди ва халқларнинг руҳига жон кирди.) ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍ ‌‌‌ ۗ ‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фа'амлайту Лиллаҙӥна Кафарӱ Ćумма 'Аҳаҙтуһум ۖ Факайфа Кӓна `Иқӓби 013-032 Батаҳқиқ, сендан олдин ҳам Пайғамбарлар масхара қилинганлар. Бас, куфр келтирганларга муҳлат бердим. Сўнгра, уларни ушладим. Бас, иқобим қандоқ бўлган эди?! ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Афаман Һуұа Қӓ'имун `Алá Кулли Нафсин Бимӓ Касабат ۗ Ұа Җа`алӱ Лиллӓһ ШуракӓҚул Саммӱһум ۚм Тунабби'ӱнаһу Бимӓ Лӓ Йа`ламу Фӥ Ал-'Арđи 'Ам Биžӓһирин Мина Ал-Қаұли ۗ Бал Зуййина Лиллаҙӥна Кафарӱ Макруһум Ұа Ҫуддӱ `Ани Ас-Сабӥли ۗ Ұа Ман Йуđлили Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 013-033 Ҳар бир жоннинг қилган касби устидан турувчи зот ким? Аллоҳга ширк келтирдилар. Сен:Уларнинг номларини айтинг. Ёки Унга ер юзида У билмайдиган нарсанинг хабарини берасизларми? Балки, юзаки гапдир, дегин. Йўқ, куфр келтирганларга макрлари зийнатлаб кўрсатилди ва улар йўлдан тўсилдилар. Аллоҳ кимни залолатга кетказса, унга ҳеч бир ҳидоятчи бўлмас. (Демак, гап бошқа ёқда экан. Кофирларнинг дину диёнатга қарши қилаётган макр-ҳийлалари уларга зийнатлаб кўрсатилибди. Улар, бу қилаётган ишимиз тўғри ва гўзалдир, деб ўйладилар. Макр-ҳийлаларида давом этавердилар. Оқибатда эса, Аллоҳнинг йўлидан тўсилдилар. Залолатга кетдилар.) ‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Лаһум `Аҙӓбун Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Ашаққу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мина Аллӓһи Мин Ұӓқин 013-034 Уларга бу дунё ҳаётида азоб бор. Албатта, охират азоби машаққатлироқ. Улар учун Аллоҳдан сақловчи бўлмас. ‍‍‌‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌
Маćалу Ал-Җаннати Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۖ Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ 'Укулуһӓ Дӓ'имун Ұа Žиллуһӓ ۚ Тилка `Уқбá Ал-Лаҙӥна Аттақаұ ۖ Ұа `Уқбá Ал-Кӓфирӥна Анӓру 013-035 Тақводорларга ваъда қилинган жаннатнинг мисоли (будир): остидан анҳорлар оқади, мевалари ва соялари доимийдир. Бу тақво қилганларнинг оқибатидир. Кофирларнинг оқибати эса, дўзахдир. ‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йафрахӱна Бимӓнзила 'Илайка ۖ Ұа Мина Ал-'Ахзӓби Ман Йункиру Ба`đаһу ۚ Қул 'Иннамӓ 'Умирту 'Ан 'А`буда Аллӓһа Ұа Лӓ 'Ушрика Биһи~ ۚ 'Илайһи 'Ад`ӱ Ұа 'Илайһи Ма'ӓби 013-036 Биз китоб берганлар, сенга нозил қилинган нарсадан хурсанд бўлурлар. Гуруҳлар ичида унинг баъзисини инкор қиладиган кимсалар ҳам бор. Сен: Албатта, мен Аллоҳга ибодат қилишга, Унга ширк келтирмасликка амр қилиндим. Унгагина даъват қиламан ҳамда қайтишим ҳам Унгадир, деб айт. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Каҙалика 'Анзалнӓһу Хукмӓан `Арабӥйӓан ۚ Ұа Ла'ини Аттаба`та 'Аһұӓ'аһум Ба`дамӓ Җӓ'ака Мина Ал-`Илми Мӓ Лака Мина Аллӓһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Ұӓқин 013-037 Шунингдек, Биз уни арабий ҳукм этиб нозил қилдик. Агар сен ўзингга келган илмдан сўнг уларнинг ҳавойи нафсларига эргашсанг, сен учун Аллоҳдан на бир дўст ва на бир сақловчи бўлмас. ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Русулӓан Мин Қаблика Ұа Җа`алнӓ Лаһум 'Азұӓҗӓан Ұа Ҙуррӥйатан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Лирасӱлин 'Ан Йа'тийа Би'ӓйатин 'Иллӓ Би'иҙни Аллӓһи ۗ Ликулли 'Аҗалин Китӓбун 013-038 Батаҳқиқ, Биз сендан олдин ҳам Пайғамбарлар юбордик ва уларга хотинлар ва зурриётлар ато қилганмиз. Ҳеч бир Пайғамбар Аллоҳнинг изнисиз оят-мўъжиза келтирган эмас. Ҳар бир ажалнинг ўз китоби бордир. (Яъни, сенинг оддий башар бўлишингнинг ажабланадиган жойи йўқ. Биров, бу ўзимизга ўхшаган одам экан, унга иймон келтирмайман, агар фаришта бўлганида иймон келтирар эдим, дейишга ҳаққи йўқ. Биз доимо оддий одамларни Пайғамбар қилиб келганмиз, фаришталарни эмас. Ўша сендан олдин ўтган Пайғамбарларнинг ҳам сенга ўхшаб оиласи, бола-чақалари бўлган.) ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌
Йамхӱ Аллаһу Мӓ Йашӓ'у Ұа Йуćбиту ۖ Ұа `Индаһу~мму Ал-Китӓби 013-039 Аллоҳ нимани хоҳласа, маҳв қилур, нимани хоҳласа, собит қилур. Она китоб Унинг даргоҳидадир. (Дунёдаги нарсалардан нимани хоҳласа, фойдасиз ёки муддати битди, деб топса, маҳв этади, йўқотади. Нимани фойдали деб топса, турсин деса, собит қилади, қолдиради. Буларнинг ҳаммаси ва бошқа нарсалар ёзилган она китоб Аллоҳнинг ҳузуридадир.) ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍~
Ұа 'Ин Мӓ Нурийаннака Ба`đа Ал-Лаҙӥ На`идуһум 'Аұ Натаұаффайаннака Фа'иннамӓ `Алайка Ал-Балӓғу Ұа `Алайнӓ Ал-Хисӓбу 013-040 Уларга ваъда қилганимизнинг баъзисини сенга кўрсатармиз ёки сени (ундан олдин) вафот этдираримз. Албатта, етказиш сенинг зиммангда, ҳисоб қилиш Бизнинг зиммамиздадир. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
'Аұалам Йараұ 'Аннӓ На'тӥ Ал-'Арđа Нанқуҫуһӓ Мин 'Аҭрӓфиһӓ Ұа ۚ Аллӓһу Йахкуму Лӓ Му`аққиба Лихукмиһи ۚ Ұа Һуұа Сарӥ Ал-Хисӓби 013-041 Биз ерга келиб, унинг атрофидан қисқартириб бораётганимизни кўрмайдиларми?! Ҳукмни Аллоҳ қиладир. Унинг ҳукмини таъқиб қилгувчи йўқ. У ҳисоби тез зотдир. (Кофирлар вақт ўтиши билан ердаги ҳайротлар камайиб бораётганини кўрмайдиларми? Бой-бадавлат, ҳайротларга тўла юртлар аҳолисининг кофирлиги туфайли бойлиги, давлати ва ҳайротларидан жудо бўлаётганларини кўрмайдиларми? Уни биз қилмоқдамиз. Аллоҳдан ўзга ҳеч ким ҳукм қила олмайди. Агар У бирор юртни таназзулга учрашига ҳукм қилса, ўша бўлади. Агар ишонмайдиган бўлсалар, тарихга бир назар солсинлар.) ‌ ‍‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Қад Макара Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фалиллӓһи Ал-Макру Җамӥ`ӓан ۖ Йа`ламу Мӓ Таксибу Куллу Нафсин ۗ Ұа Сайа`ламу Ал-Куффӓру Лиман `Уқбá Ад-Дӓри 013-042 Батаҳқиқ, улардан олдингилар ҳам макр қилдилар. Аммо барча макрлар Аллоҳнинг (илкидадир). У ҳар бир жон нима қилишини биладир. Яқинда кофирлар оқибат диёри кимга бўлишини билажаклар. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ۖۗ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ласта Мурсалӓан ۚ Қул Кафá Биллӓһи Шаһӥдӓан Байнӥ Ұа Байнакум Ұа Ман `Индаһу `Илму Ал-Китӓби 013-043 Куфр келтирганлар: Пайғамбар эмассан, дерлар. Сен: Мен билан сизнинг орангизда Аллоҳ ва Китоб илми бор кимсалар етарли гувоҳдир, деб айт. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah