Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

38) Sūrat Şād

Printed format

38)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Şād Wa ۚ Al-Qur'āni Dhī Adh-Dhikri

038001.Sâd.O şanlı, şerefli Kur’an’a andolsun (ki o, Allah sözüdür).

ۚ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī `Izzatin Wa Shiqāqin

038002.Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍
Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Fanādaw Walāta Ĥīna Manāşin

038003.Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler,ama artık kurtuluş zamanı değildi.

‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum ۖ Wa Qāla Al-Kāfirūna Hādhā Sāĥirun Kadhdhābun

038004.Kafirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar veşöyle dediler: “Bu yalancı bir sihirbazdır.”

‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌
'Aja`ala Al-'Ālihata 'Ilahāan Wāĥidāan ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un `Ujābun

038005.“İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!”

‌ ‌‌‌‌ۖ ‌‌ ‍
Wa Anţalaqa Al-Mala'u Minhum 'Ani Amshū Wa Aşbirū `Alá 'Ālihatikum ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un Yurādu

038006,7,8.İçlerinden ileri gelenler, “Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin.İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda)duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir (Kur’an) içimizden ona mıindirildi?” diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim Zikrimden(Kur’an’-dan) şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.

‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌
Mā Sami`nā Bihadhā Fī Al-Millati Al-'Ākhirati 'In Hādhā 'Illā Akhtilāqun

038007.

‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍
'A'uunzila `Alayhi Adh-Dhikru Min Bayninā ۚ Bal HumShakkin Min Dhikrī ۖ Bal Lammā Yadhūqū `Adhābi

038008.

‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌ ‌
'Am `Indahum Khazā'inu Raĥmati Rabbika Al-`Azīzi Al-Wahhābi

038009.Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazinelerionların yanında mıdır?

‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
'Am Lahum Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ Falyartaqū Fī Al-'Asbābi

038010.Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onlarınmıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍
Jundun Mā Hunālika Mahzūmun Mina Al-'Aĥzābi

038011.Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak dermeçatma bir ordudur.

‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Fir`awnu Dhū Al-'Awtādi

038012,13.Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibiFiravun,Semûd kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı.İşte onlar da (böyle) gruplardı.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌
Wa Thamūdu Wa Qawmu Lūţin Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati ۚ 'Ūlā'ika Al-'Aĥzābu

038013.

‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍
'In Kullun 'Illā Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa `Iqābi

038014.(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmamhak oldu.

‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Wa Mā Yanžuru Hā'uulā' 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Mā Lahā Min Fawāqin

038015.Bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacakkorkunç bir ses bekliyorlar

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌
Wa Qālū Rabbanā `Ajjil Lanā Qiţţanā Qabla Yawmi Al-Ĥisābi

038016.Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Hesap günündenönce payımızı hemen ver!”

‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍
Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Adhkur `Abdanā Dāwūda Dhā Al-'Aydi ۖ 'Innahu~ 'Awwābun

038017.Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla.O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.

‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ۖ~ ‌‌‌
'Innā Sakhkharnā Al-Jibāla Ma`ahu Yusabbiĥna Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ishrāqi

038018,19.Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıpgelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onların her biri Allah’ayönelmişlerdi.

‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Aţ-Ţayra Maĥshūratan ۖ Kullun Lahu~ 'Awwābun

038019.

‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ~ ‌‌‌
Wa Shadadnā Mulkahu Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥikmata Wa Faşla Al-Khiţābi

038020.Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıransöz (hüküm verme) yeteneği verdik.

‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Wa Hal 'Atāka Naba'u Al-Khaşmi 'Idh Tasawwarū Al-Miĥrāba

038021.Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabedegirmişlerdi.

‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
'Idh Dakhalū `Alá Dāwūda Fafazi`a Minhum ۖ Qālū Lā Takhaf ۖ Khaşmāni Baghá Ba`đunā `Alá Ba`đin Fāĥkum Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tushţiţ Wa Ahdinā 'Ilá Sawā'i Aş-Şirāţi

038022.Hani Dâvûd’un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar,“Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir.Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet” dediler.

‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍
'Inna Hādhā 'Akhī Lahu Tis`un Wa Tis`ūna Na`jatan Wa Liya Na`jatun Wāĥidatun Faqāla 'Akfilnīhā Wa `Azzanī Fī Al-Khiţābi

038023.İçlerinden biri şöyle dedi: “Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuzkoyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken “Onu da bana ver”dedi ve tartışmada beni bastırdı.”

‌ ‌‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Qāla Laqad Žalamaka Bisu'uāli Na`jatika 'Ilá Ni`ājihi ۖ Wa 'Inna Kathīrāan Mina Al-Khulaţā'i Layabghī Ba`đuhum `Alá Ba`đin 'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Qalīlun Mā Hum ۗ Wa Žanna Dāwūdu 'Annamā Fatannāhu Fāstaghfara Rabbahu Wa Kharra ki`āan Wa 'Anāba

038024.Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmakistemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirinehaksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar dapek azdır.” Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. DerkenRabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.

‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌
Faghafarnā Lahu Dhālika ۖ Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin

038025.Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlıkve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.

‍‍‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌
Yā Dāwūdu 'Innā Ja`alnāka Khalīfatan Al-'Arđi Fāĥkum Bayna An-Nāsi Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tattabi`i Al-Hawá Fayuđillaka `An Sabīli Allāhi ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yađillūna `An Sabīli Allāhi Lahum `Adhābun Shadīdun Bimā Nasū Yawma Al-Ĥisābi

038026.Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık.İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seniAllah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününüunutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.”

‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Bāţilāan ۚ Dhālika Žannu Al-Ladhīna Kafarū ۚ Fawaylun Lilladhīna Kafarū Mina An-Nāri

038027.Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanlarınboş yere yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşindendolayı vay inkar edenlerin haline!

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍
'Am Naj`alu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kālmufsidīna Fī Al-'Arđi 'Am Naj`alu Al-Muttaqīna Kālfujjāri

038028.Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesatçıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanlarıyoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?

‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Mubārakun Liyaddabbarū 'Āyātihi Wa Liyatadhakkara 'Ūlū Al-'Albābi

038029.Bu Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diyesana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍
Wa Wahabnā Lidāwūda Sulaymāna ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu~ 'Awwābun

038030.Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’açok yönelen bir kimse idi.

‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ۖ~ ‌‌‌
'Idh `Uriđa `Alayhi Bil-`Ashīyi Aş-Şāfinātu Al-Jiyādu

038031.Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağınınüzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu.

‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Faqāla 'Innī 'Aĥbabtu Ĥubba Al-Khayri `An Dhikri Rabbī Ĥattá Tawārat Bil-Ĥijābi

038032,33.Süleyman, “Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayıçok severim” dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, “Onları banageri getirin” dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamayabaşladı.

‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍
Ruddūhā `Alayya ۖ Faţafiqa Masĥāan Bis-Sūqi Wa Al-'A`nāqi

038033.

‌‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Fatannā Sulaymāna Wa 'Alqaynā `Alá Kursīyihi Jasadāan Thumma 'Anāba

038034.Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir cesetbıraktık.Sonra tövbe edip bize yöneldi.

‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Hab Lī Mulkāan Lā Yanbaghī Li'ĥadin Min Ba`dī ۖ 'Innaka 'Anta Al-Wahhābu

038035.Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layıkolmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!”dedi.

‌‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۖ‍ ‌‌
Fasakhkharnā Lahu Ar-Rīĥa Tajrī Bi'amrihi Rukhā'an Ĥaythu 'Aşāba

038036.Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yerehafif hafif eserdi.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Ash-Shayāţīna Kulla Bannā'in Wa Ghawwāşin

038037,38.Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılarabağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Wa 'Ākharīna Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi

038038.

‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
dhā `Aţā'uunā Fāmnun 'Aw 'Amsik Bighayri Ĥisābin

038039.“İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca veryahut verme” dedik.

‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin

038040.Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel biryer vardır.

‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Adhkur `Abdanā 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu~ 'Annī Massanī Ash-Shayţānu Binuşbin Wa `Adhābin

038041.(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana biryorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍~‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Arkuđ Birijlika ۖdhā Mughtasalunridun Wa Sharābun

038042.Biz de ona, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su”dedik.

‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍
Wa Wahabnā Lahu~ 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Minnā Wa Dhikrá Li'wlī Al-'Albābi

038043.Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzereailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.

‌‍‍‍‍‌ ~ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍
Wa Khudh Biyadika Đighthāan Fāđrib Bihi Wa Lā Taĥnath ۗ 'Innā Wa Jadnāhu Şābirāan ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu~ 'Awwābun

038044.Şöyle dedik: “Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma.”5Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel birkuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.

‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۗ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍ۚ ‍‍‍‌ ۖ~ ‌‌‌
Wa Adhkur `Ibādanā 'Ibhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba 'Ūlī Al-'Aydī Wa Al-'Abşāri

038045.(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı veYakub’u da an.

‌‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Innā 'Akhlaşnāhum Bikhālişatin Dhikrá Ad-Dāri

038046.Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip)ihlâslı kimseler kıldık.

‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍‌
Wa 'Innahum `Indanā Lamina Al-Muşţafayna Al-'Akhyāri

038047.Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir

‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Adhkur 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Dhā Al-Kifli ۖ Wa Kullun Mina Al-'Akhyāri

038048.(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biriiyi kimselerdi.

‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ
dhā Dhikrun ۚ Wa 'Inna Lilmuttaqīna Laĥusna Ma'ābin

038049,50.Bu bir öğüttür. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbettegüzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetlerivardır.

‌‌ ‌ۚ ‌‌‍‍‍‍
Jannāti `Adnin Mufattaĥatan Lahumu Al-'Abwābu

038050.

‍‍‍‍ ‍‌
Muttaki'īna Fīhā Yad`ūna Fīhā Bifākihatin Kathīratin Wa Sharābin

038051.Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekleristerler.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi 'Atrābun

038052.Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.

‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍
dhā Mā Tū`adūna Liyawmi Al-Ĥisābi

038053.İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.

‌‌ ‌ ‍‍‌
'Inna Hādhā Larizqunā Mā Lahu Min Nafādin

038054.İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.

‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌
dhā ۚ Wa 'Inna Lilţţāghīna Lasharra Ma'ābin

038055,56.İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri,cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!

‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍
Jahannama Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Mihādu

038056.

‍‍‍ ‍‍‍‍‌
dhā Falyadhūqūhu Ĥamīmun Wa Ghassāqun

038057.İşte (azap), onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.

‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa 'Ākharu Min Shaklihi~ 'Azwājun

038058.O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır.

‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ~‍ ‌‌‌‌
dhā Fawjun Muqtaĥimun Ma`akum ۖ Lā Marĥabāan Bihim ۚ 'Innahum Şālū An-Nāri

038059.(Kendi aralarında şöyle derler:) “İşte sizinle beraber cehennemetıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlarcehenneme gireceklerdir.”

‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖۚ‍‍
Qālū Bal 'Antum Lā Marĥabāan Bikum ۖ 'Antum Qaddamtumūhu Lanā ۖ Fabi'sa Al-Qarāru

038060.O grup da, “Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizimönümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir!” der.

‌ ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ۖ ‍‍‌‌
Qālū Rabbanā Man Qaddama Lanā Hādhā Fazid/hu `Adhābāan Đi`fāan An-Nāri

038061.Şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemdeonun azabını bir kat daha artır.”

‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‍‍
Wa Qālū Mā Lanā Lā Nará Rijālāan Kunnā Na`udduhum Mina Al-'Ashr

038062.Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba nedengöremiyoruz?”

‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌
'Āttakhadhnāhum Sikhrīyāan 'Amghat `Anhumu Al-'Abşāru

038063.“(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa(buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?”

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Dhālika Laĥaqqun Takhāşumu 'Ahli An-Nāri

038064.Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin birgerçektir.

‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Qul 'Innamā 'Anā Mundhirun ۖ Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru

038065.(Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerindemutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.”

‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Al-`Azīzu Al-Ghaffāru

038066.“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güçsahibidir, çok bağışlayandır.”

‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Qul Huwa Naba'un `Ažīmun

038067.De ki, “Bu Kur’an, büyük bir haberdir.”

‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Antum `Anhu Mu`rūna

038068.“Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.”

‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Mā Kāna Liya Min `Ilmin Bil-Mala'i Al-'A`lá 'Idh Yakhtaşimūna

038069.“Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen meleklertopluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu.”

‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'In Yūĥá 'Ilayya 'Illā 'Annamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun

038070.“Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Bashaan Min Ţīnin

038071.Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insanyaratacağım.”

‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna

038072.“Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ileeğilin.”

‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna

038073.Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler.

'Illā 'Iblīsa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna

038074.Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Mana`aka 'An Tasjuda Limā Khalaqtu Biyadayya ۖ 'Āstakbarta 'Am Kunta Mina Al-`Ālīna

038075.Allah, “Ey İblis! “Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni nealıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi.

‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍
Qāla 'Anā Khayrun Minhu ۖ Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin

038076.İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu iseçamurdan yarattın” dedi.

‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun

038077.Allah şöyle dedi: “Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü senkovuldun.”

‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Wa 'Inna `Alayka La`natī 'Ilá Yawmi Ad-Dīni

038078.“Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.”

‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna

038079.İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadarmühlet ver” dedi

‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna

038080,81.Allah şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühletverilenlerdensin.”

‍‌‍‍‍‍
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi

038081.

‌ ‍ ‍‍
Qāla Fabi`izzatika La'ughwiyannahum 'Ajma`īna

038082,83.İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kullarınhariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.

‍‍‍‍‍ ‌
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna

038083.

‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Fālĥaqqu Wa Al-Ĥaqqa 'Aqūlu

038084.Allah şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:”

‌‍
La'amla'anna Jahannama Minka Wa Mimman Tabi`aka Minhum 'Ajma`īna

038085.“Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyledolduracağım.”

‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin Wa Mā 'Anā Mina Al-Mutakallifīna

038086.(Ey Muhammed!) De ki: “Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbirücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerdendeğilim.”

‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna

038087.“Bu Kur’an âlemler için ancak bir öğüttür.”

‌ ‌‌ ‌
Wa Lata`lamunna Naba'ahu Ba`da Ĥīnin

038088.“Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah