Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

17) Sūrat Al-'Isrā'

Printed format

17)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Subĥāna Al-Ladhī 'Asrá Bi`abdihi Laylāan Mina Al-Masjidi Al-Ĥarāmi 'Ilá Al-Masjidi Al-'Aqşá Al-Ladhī Bāraknā Ĥawlahu Linuriyahu Min 'Āyātinā ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-Başīru

017001.Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu(Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimizMescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıylaişitendir, hakkıyla görendir.1

‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Ja`alnāhu Hudan Libanī 'Isrā'īla 'Allā Tattakhidhū Min Dūnī Wa Kīlāan

017002.Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, “Benden başkasını vekiledinmeyin” diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık.

‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌
Dhurrīyata Man Ĥamalnā Ma`a Nūĥin ۚ 'Innahu Kāna `Abdāan Shakūan

017003.Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerinçocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu.

‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌
Wa Qađaynā 'Ilá Banī 'Isrā'īla Fī Al-Kitābi Latufsidunna Fī Al-'Arđi Marratayni Wa Lata`lunna `Ulūwāan Kabīrāan

017004.Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak ikidefa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarakböbürleneceksiniz” diye hükmettik.

‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍
Fa'idhā Jā'a Wa`du 'Ūlāhumā Ba`athnā `Alaykum `Ibādāan Lanā 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Fajāsū Khilāla Ad-Diyāri ۚ Wa Kāna Wa`dāan Maf`ūlāan

017005.Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmakiçin) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlarevlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhâlde yerine gelmesi gerekenbir va’d idi.

‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌‌
Thumma Radadnā Lakumu Al-Karrata `Alayhim Wa 'Amdadnākum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Ja`alnākum 'Akthara Nafīrāan

017006.Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarlasizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalttık.

‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍
'In 'Aĥsantum 'Aĥsantum Li'nfusikum ۖ Wa 'In 'Asa'tum Falahā ۚ Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Liyasū'ū Wujūhakum Wa Liyadkhulū Al-Masjida Kamā Dakhalūhu 'Awwala Marratin Wa Liyutabbirū Mā `Alaw Tatbīrāan

017007.İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanızyine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince,yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-iMakdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinlerdiye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.)

‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍
`Asá Rabbukum 'An Yarĥamakum ۚ Wa 'In `Udtum `Udۘ Wa Ja`alnā Jahannama Lilkāfirīna Ĥaşīrāan

017008.Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de(cezaya) döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır.

‌ ‌‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌ۘ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Inna Hādhā Al-Qur'āna Yahdī Lillatī Hiya 'Aqwamu Wa Yubashshiru Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajan Kabīrāan

017009,10.Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapanmü’minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar içinelem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.

‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍
Wa 'Anna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan

017010.

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌
Wa Yad`u Al-'Insānu Bish-Sharri Du`ā'ahu Bil-Khayri ۖ Wa Kāna Al-'Insānu `Ajūlāan

017011.İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.

‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Ja`alnā Al-Layla Wa An-Nahāra 'Āyatayni ۖ Famaĥawnā 'Āyata Al-Layli Wa Ja`alnā 'Āyata An-Nahāri Mubşiratan Litabtaghū Fađlāan Min Rabbikum Wa Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba ۚ Wa Kulla Shay'in Faşşalnāhu Tafşīlāan

017012.Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık.Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesinizdiye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte bizher şeyi açıkça anlattık.

‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Kulla 'Insānin 'Alzamnāhu Ţā'irahu Fī `Unuqihi ۖ Wa Nukhriju Lahu Yawma Al-Qiyāmati Kitābāan Yalqāhu Manshūan

017013.Her insanın amelini boynuna yükledik.Kıyamet günü kendisine, açılmışolarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.

‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌
Aqra' Kitābaka Kafá Binafsika Al-Yawma `Alayka Ĥasībāan

017014.“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter”denilecektir.

‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍
Mani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۚ Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۗ Wa Mā Kunnā Mu`adhdhibīna Ĥattá Nab`atha Rasūlāan

017015.Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim desapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka birgünahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azapedici değiliz.3

‌‌ ‍‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'Idhā 'Aradnā 'An Nuhlika Qaryatan 'Amarnā Mutrafīhā Fafasaqū Fīhā Faĥaqqa `Alayhā Al-Qawlu Fadammarnāhā Tadrāan

017016.Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayanşımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz deonlar orada kötülük işlerler.Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstünegetiririz.

‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍
Wa Kam 'Ahlaknā Mina Al-Qurūni Min Ba`di Nūĥin ۗ Wa Kafá Birabbika Bidhunūbi `Ibādihi Khabīrāan Başīrāan

017017.Nûh’tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarınıhakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.

‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Man Kāna Yurīdu Al-`Ājilata `Ajjalnā Lahu Fīhā Mā Nashā'u Liman Nurīdu Thumma Ja`alnā Lahu Jahannama Yaşlāhā Madhmūmāan Madĥūan

017018.Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimizkadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış veAllah’ın rahmetinden kovulmuş olarak girer.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌
Wa Man 'Arāda Al-'Ākhirata Wa Sa`á Lahā Sa`yahā Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Kāna Sa`yuhum Mashan

017019.Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibiçalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.

‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Kullāan Numiddu Hā'uulā' Wa Hā'uulā' Min `Aţā'i Rabbika ۚ Wa Mā Kāna `Aţā'u Rabbika Maĥžūan

017020.Rabbinin lütfundan her birine; onlara da, bunlara da veririz. Rabbininlütfu (hiç kimseye) yasaklanmış değildir.

‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌
Anžur Kayfa Fađđalnā Ba`đahum `Alá Ba`đin ۚ Wa Lal'ākhiratu 'Akbaru Darajātin Wa 'Akbaru Tafđīlāan

017021.Bak nasıl, onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirettekidereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Lā Taj`al Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fataq`uda Madhmūmāan Makhdhūlāan

017022.Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığaitilmiş olarak kalırsın.

‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qađá Rabbuka 'Allā Ta`budū 'Illā 'Īyāhu Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan ۚ 'Immā Yablughanna `Indaka Al-Kibara 'Aĥaduhumā 'Aw Kilāhumā Falā Taqul Lahumā 'Uffin Wa Lā Tanharhumā Wa Qul Lahumā Qawlāan Karīmāan

017023.Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyidavranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisisenin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme;onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.

‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍
Wa Akhfiđ Lahumā Janāĥa Adh-Dhulli Mina Ar-Raĥmati Wa Qul Rrabbi Arĥamhumā Kamā Rabbayānī Şaghīrāan

017024.Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!, Tıpkıbeni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”

‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍
Rabbukum 'A`lamu Bimā Fī Nufūsikum ۚ 'In Takūnū Şāliĥīna Fa'innahu Kāna Lil'awwābīna Ghafūan

017025.Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişilerolursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.

‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli Wa Lā Tubadhdhir Tabdhīrāan

017026.Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıpsavurma.

‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Mubadhdhirīna Kānū 'Ikhwāna Ash-Shayāţīni ۖ Wa Kāna Ash-Shayţānu Lirabbihi Kafūan

017027.Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbinekarşı çok nankörlük etmiştir.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'Immā Tu`riđanna `Anhumu Abtighā'a Raĥmatin Min Rabbika Tarjūhā Faqul Lahum Qawlāan Maysūan

017028.Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan,o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.5

‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Wa Lā Taj`al Yadaka Maghlūlatan 'Ilá `Unuqika Wa Lā Tabsuţhā Kulla Al-Basţi Fataq`uda Malūmāan Maĥsūan

017029.Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresizkalırsın.6

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌
'Inna Rabbaka Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīrāan Başīrāan

017030.Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar.Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lā Taqtulū 'Awlādakum Khashyata 'Imlāqin ۖ Naĥnu Narzuquhum Wa 'Īyākum ۚ 'Inna Qatlahum Kāna Khiţ'āan Kabīrāan

017031.Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de bizrızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍ۖ ‌‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍
Wa Lā Taqra Az-Ziná ۖ 'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Sā'a Sabīlāan

017032.Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötübir yoldur.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Wa Lā Taqtulū An-Nafsa Allatī Ĥarrama Allāhu 'Illā Bil-Ĥaqqi ۗ Wa Man Qutila Mažlūmāan Faqad Ja`alnā Liwalīyihi Sulţānāan Falā Yusrif Al-Qatli ۖ 'Innahu Kāna Manşūan

017033.Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı canakıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetkivermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın.Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۗ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍ۖ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa Lā Taqrabū Māla Al-Yatīmi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Ĥattá Yablugha 'Ashuddahu ۚ Wa 'Awfū Bil-`Ahdi ۖ 'Inna Al-`Ahda Kāna Mas'ūlāan

017034.Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekildeyaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden)sorumludur.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Awfū Al-Kayla 'Idhā Kiltum Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi ۚ Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'wīlāan

017035.Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu dahahayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.

‌‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Lā Taqfu Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun ۚ 'Inna As-Sam`a Wa Al-Başara Wa Al-Fu'uāda Kullu 'Ūlā'ika Kāna `Anhu Mas'ūlāan

017036.Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak,göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur

‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan ۖ 'Innaka Lan Takhriqa Al-'Arđa Wa Lan Tablugha Al-Jibāla Ţūlāan

017037.Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boycada dağlara asla erişemezsin.

‌‍ۖ‍ ‍‌‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍
Kullu Dhālika Kāna Sayyi'uhu `Inda Rabbika Makrūhāan

017038.Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsizşeylerdir.

‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍
Dhālika Mimmā 'Awĥá 'Ilayka Rabbuka Mina Al-Ĥikmati ۗ Wa Lā Taj`al Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fatulqá Fī Jahannama Malūmāan Madĥūan

017039.Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başkailah edinme. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehennemeatılırsın.

‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌
'Afa'aşfākum Rabbukum Bil-Banīna Wa Attakhadha Mina Al-Malā'ikati 'Ināthāan ۚ 'Innakum Lataqūlūna Qawlāan `Ažīmāan

017040.Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da kendisine meleklerdenkız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.7

‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Liyadhdhakkarū Wa Mā Yazīduhum 'Illā Nufūan

017041.Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) buKur’an’da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarınıartırıyor.

‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌
Qul Law Kāna Ma`ahu~ 'Ālihatun Kamā Yaqūlūna 'Idhāanbtaghaw 'Ilá Dhī Al-`Arshi Sabīlāan

017042.De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka)ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbettebir yol ararlardı.8

‍ ‌ ‍‍‍ ~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yaqūlūna `Ulūwāan Kabīrāan

017043.Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerininötesindedir, yücedir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Tusabbiĥu Lahu As-Samāwātu As-Sab`u Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna ۚ Wa 'In Min Shay'in 'Illā Yusabbiĥu Biĥamdihi Wa Lakin Lā Tafqahūna Tasbīĥahum ۗ 'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūan

017044.Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Herşey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerinianlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çokbağışlayandır.

‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‌‌
Wa 'Idhā Qara'ta Al-Qur'āna Ja`alnā Baynaka Wa Bayna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Ĥijābāan Mastūan

017045.Kur’an okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli birperde çekeriz.

‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fīdhānihim Waqan Wa 'Idhā ۚ Dhakarta Rabbaka Fī Al-Qur'āni Waĥdahu Wa Llaw `Alá 'Adrihim Nufūan

017046.Kur’an’ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına daağırlık koyarız. Kur’an’da (ibadete layık ilah olarak) sadece Rabbiniandığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.9

‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yastami`ūna Bihi~ 'Idh Yastami`ūna 'Ilayka Wa 'Idh Hum Najwá 'Idh Yaqūlu Až-Žālimūna 'In Tattabi`ūna 'Illā Rajulāan Masĥūan

017047.Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarındakonuşurlarken de o zalimlerin, “Siz ancak büyülenmiş bir adamauyuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliyoruz.

‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌
Anžur Kayfa Đarabū Laka Al-'Amthāla Fađallū Falā Yastaţī`ūna Sabīlāan

017048.Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık (doğru)yolu bulamazlar.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan

017049.Dediler ki: “Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mıyeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?”

‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Qul Kūnū Ĥijāratan 'Aw Ĥadīdāan

017050.De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!”

‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌
'Aw Khalqāan Mimmā YakburuŞudūrikum ۚ Fasayaqūlūna Man Yu`īdunā ۖ Quli Al-Ladhī Faţarakum 'Awwala Marratin ۚ Fasayunghūna 'Ilayka Ru'ūsahum Wa Yaqūlūna Matá Huwa ۖ Qul `Asá 'An Yakūna Qarībāan

017051.“Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlıkolun, (yine de diriltileceksiniz.)” Diyecekler ki: “Peki bizi hayatatekrar kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan”. Bunun üzerinebaşlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve “Ne zamanmış o?”diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!”

‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۖ ‍‍ ‌‌ ‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍‌ ‌‌‍‍
Yawma Yad`ūkum Fatastajībūna Biĥamdihi Wa Tažunnūna 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan

017052.Allah’ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O’na hamd ederekemrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınızgünü hatırla!

‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Qul Li`ibādī Yaqūlū Allatī Hiya 'Aĥsanu ۚ 'Inna Ash-Shayţāna Yanzaghu Baynahum ۚ 'Inna Ash-Shayţāna Kāna Lil'insāni `Adūwāan Mubīnāan

017053.. Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünküşeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.

‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Rabbukum 'A`lamu Bikum ۖ 'In Yasha' Yarĥamkum 'Aw 'In Yasha' Yu`adhdhibkum ۚ Wa Mā 'Arsalnāka `Alayhim Wa Kīlāan

017054.Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhameteder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.

ۖ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍
Wa Rabbuka 'A`lamu Biman As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Laqad Fađđalnā Ba`đa An-Nabīyīna `Alá Ba`đin ۖ Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūan

017055.Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun,peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’uverdik.10

‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌
Quli Ad Al-Ladhīna Za`amtum Min Dūnihi Falā Yamlikūna Kashfa Ađ-Đurri `Ankum Wa Lā Taĥwīlāan

017056.De ki: “Onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar,başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler.”

‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Yad`ūna Yabtaghūna 'Ilá Rabbihimu Al-Wasīlata 'Ayyuhum 'Aqrabu Wa Yarjūna Raĥmatahu Wa Yakhāfūna `Adhābahu~ ۚ 'Inna `Adhāba Rabbika Kāna Maĥdhūan

017057.Onların yalvardıkları bu varlıklar, “hangimiz daha yakın olacağız” diyeRablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar.Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍~ ۚ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌
Wa 'In Min Qaryatin 'Illā Naĥnu Muhlikūhā Qabla Yawmi Al-Qiyāmati 'Aw Mu`adhdhibūhā `Adhābāan Shadīdāan ۚ Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūan

017058.Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helakedeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta(Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor.11

‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Mā Mana`anā 'An Nursila Bil-'Āyāti 'Illā 'An Kadhdhaba Bihā Al-'Awwalūna ۚ Wa 'Ātaynā Thamūda An-Nāqata Mubşiratan Fažalamū Bihā ۚ Wa Mā Nursilu Bil-'Āyāti 'Illā Takhwīfāan

017059.Bizi, (Kureyş’in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onlarıyalanlamış olması alıkoydu. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık birmucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırfkorkutmak için göndeririz.

‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Qulnā Laka 'Inna Rabbaka 'Aĥāţa Bin-Nāsi ۚ Wa Mā Ja`alnā Ar-Ru'uyā Allatī 'Araynāka 'Illā Fitnatan Lilnnāsi Wa Ash-Shajarata Al-Mal`ūnata Fī Al-Qur'āni ۚ Wa Nukhawwifuhum Famā Yazīduhum 'Illā Ţughyānāan Kabīrāan

017060.Hani sana, “Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır”demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’an’da lanetlenmiş bulunan oağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onlarıkorkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük azgınlıklarını (daha da)artırdı.12

‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Qāla 'A'asjudu Liman Khalaqta Ţīnāan

017061.Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik, onlar da saygıile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, “Hiç ben, çamurhalinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?” demişti.

‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Qāla 'Ara'aytaka Hādhā Al-Ladhī Karramta `Alayya La'in 'Akhkhartanī 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati La'aĥtanikanna Dhurrīyatahu~ 'Illā Qalīlāan

017062.Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin?Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç,(azdırarak) kontrolüm altına alacağım.”

‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌~ ‌‌
Qāla Adh/hab Faman Tabi`aka Minhum Fa'inna Jahannama Jazā'uukum Jazā'an Mawfūan

017063.Allah şöyle dedi: “Çekil, git”. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuzcehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.”

‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Wa Astafziz Mani Astaţa`ta Minhum Bişawtika Wa 'Ajlib `Alayhim Bikhaylika Wa Rajilika Wa Shārik/hum Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi Wa `Id/hum ۚ Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūan

017064.“(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlılarınve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarınaortak ol. Onlara vaadlerde bulun.” Halbuki şeytan onlara aldatmadan başkabir şey va’detmez.

‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun ۚ Wa Kafá Birabbika Wa Kīlāan

017065.“Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetinolmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!”

‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍
Rabbukumu Al-Ladhī Yuzjī Lakumu Al-Fulka Fī Al-Baĥri Litabtaghū Min Fađlihi~ ۚ 'Innahu Kāna Bikum Raĥīmāan

017066.Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemileryürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir.

‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍ ‌‍
Wa 'Idhā Massakumu Ađ-Đurru Al-Baĥri Đalla Man Tad`ūna 'Illā 'Īyāhu ۖ Falammā Najjākum 'Ilá Al-Barri 'A`rađtum ۚ Wa Kāna Al-'Insānu Kafūan

017067.Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız (sizi yüzüstü bırakıp)kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüzçevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür.

‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌
'Afa'amintum 'An Yakhsifa Bikum Jāniba Al-Barri 'Aw Yursila `Alaykum Ĥāşibāan Thumma Lā Tajidū Lakum Wa Kīlāan

017068.Peki, karada sizi yere geçirmesinden, yahut üzerinize taşlar savurankasırga göndermesinden, sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvendemisiniz?

‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌
'Am 'Amintum 'An Yu`īdakum Fīhi Tāratan 'Ukhrá Fayursila `Alaykum Qāşifāan Mina Ar-Rīĥi Fayughriqakum Bimā Kafartum ۙ Thumma Lā Tajidū Lakum `Alaynā Bihi Tabī`āan

017069.Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze, kasıp kavuran bir fırtınayollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşıkendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama (durumun) dan güvendemisiniz?

‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۙ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Wa Laqad Karramnā Banī 'Ādama Wa Ĥamalnāhum Al-Barri Wa Al-Baĥri Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Kathīrin Mimman Khalaqnā Tafđīlāan

017070.Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizdetaşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onlarıyarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Yawma Nad`ū Kulla 'Unāsin Bi'imāmihim ۖ Faman 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fa'ūlā'ika Yaqra'ūna Kitābahum Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan

017071.Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla.(O gün) her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlarve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.13

‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man Kāna Fī Hadhihi~ 'A`má Fahuwa Fī Al-'Ākhirati 'A`má Wa 'Ađallu Sabīlāan

017072.Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha daşaşırmıştır.

‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‍
Wa 'In Kādū Layaftinūnaka `Ani Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Litaftariya `Alaynā Ghayrahu ۖ Wa 'Idhāan Lāttakhadhūka Khalīlāan

017073.Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için azkalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte ozaman seni dost edinirlerdi.

‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Wa Lawlā 'An Thabbatnāka Laqad Kidtta Tarkanu 'Ilayhim Shay'āan Qalīlāan

017074.Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara birazmeyledecektin.

‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Idhāan La'adhaqnāka Đi`fa Al-Ĥayāati Wa Đi`fa Al-Mamāti Thumma Lā Tajidu Laka `Alaynā Naşīrāan

017075.İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarınıtattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.

‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'In Kādū Layastafizzūnaka Mina Al-'Arđi Liyukhrijūka Minhā ۖ Wa 'Idhāan Lā Yalbathūna Khilāfaka 'Illā Qalīlāan

017076.Seni o yerden (Mekke’den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı.Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı.

‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌
Sunnata Man Qad 'Arsalnā Qablaka Min Rusulinā ۖ Wa Lā Tajidu Lisunnatinā Taĥwīlāan

017077.Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir.Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
'Aqimi Aş-Şalāata Lidulūki Ash-Shamsi 'Ilá Ghasaqi Al-Layli Wa Qur'āna Al-Fajri ۖ 'Inna Qur'āna Al-Fajri Kāna Mash/hūdāan

017078.Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) geceninkaranlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazınıkıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.14

‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Mina Al-Layli Fatahajjad Bihi Nāfilatan Laka `Asá 'An Yab`athaka Rabbuka Maqāmāan Maĥmūdāan

017079.Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmaküzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.

‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Wa Qul Rabbi 'Adkhilnī Mudkhala Şidqin Wa 'Akhrijnī Mukhraja Şidqin Wa Aj`al Lī Min Ladunka Sulţānāan Naşīrāan

017080.Deki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemisağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”

‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qul Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Zahaqa Al-Bāţilu ۚ 'Inna Al-Bāţila Kāna Zahūqāan

017081.De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmayamahkumdur.”

‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‍ ‍‍‍
Wa Nunazzilu Mina Al-Qur'āni Mā Huwa Shifā'un Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna ۙ Wa Lā Yazīdu Až-Žālimīna 'Illā Khasāan

017082.Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeylerindiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.

‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi ۖ Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Kāna Ya'ūsāan

017083.İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şerdokununca da umutsuzluğa düşer.

‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Qul Kullun Ya`malu `Alá Shākilatihi Farabbukum 'A`lamu Biman Huwa 'Ahdá Sabīlāan

017084.De ki: “Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğruyolda olanı daha iyi bilir.”

‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌
Wa Yas'alūnaka `Ani Ar-Rūĥi ۖ Quli Ar-Rūĥu Min 'Amri Rabbī Wa Mā 'Ūtītum Mina Al-`Ilmi 'Illā Qalīlāan

017085.Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceğibir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”

‍‍‌ ۖ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌
Wa La'in Shi'nā Lanadh/habanna Bial-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Thumma Lā Tajidu Laka Bihi `Alaynā Wa Kīlāan

017086.Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadankaldırırdık; sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı dabulamazdın.

‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌
'Illā Raĥmatan Min Rabbika ۚ 'Inna Fađlahu Kāna `Alayka Kabīrāan

017087.Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfubüyüktür.

‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Qul La'ini Ajtama`ati Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá 'An Ya'tū Bimithli Hādhā Al-Qur'āni Lā Ya'tūna Bimithlihi Wa Law Kāna Ba`đuhum Liba`đin Žahīrāan

017088.De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerinigetirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onunbenzerini getiremezler.”

‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin Fa'abá 'Aktharu An-Nāsi 'Illā Kufūan

017089.Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişikşekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler.

‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Qālū Lan Nu'umina Laka Ĥattá Tafjura Lanā Mina Al-'Arđi Yanbū`āan

017090,91,92,93.Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut seninhurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarılırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parçaparça düşürmedikçe, yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe,yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana aslainanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğeçıktığına da inanacak değiliz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. Ben ancakresul olarak gönderilen bir beşerim.”

‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍
'Aw Takūna Laka Jannatun Min Nakhīlin Wa `Inabin Fatufajjira Al-'Anhāra Khilālahā Tafjīrāan

017091.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍
'Aw Tusqiţa As-Samā'a Kamā Za`amta `Alaynā Kisafāan 'Aw Ta'tiya Billāhi Wa Al-Malā'ikati Qabīlāan

017092.

‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌
'Aw Yakūna Laka Baytun Min Zukhrufin 'Aw Tarqá Fī As-Samā'i Wa Lan Nu'umina Liruqīyika Ĥattá Tunazzila `Alaynā Kitābāan Naqra'uuhu ۗ Qul Subĥāna Rabbī Hal Kuntu 'Illā Bashaan Rasūlāan

017093.

‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá 'Illā 'An Qālū 'Aba`atha Allāhu Bashaan Rasūlāan

017094.İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerineancak, “Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engelolmuştur.

‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Qul Law Kāna Fī Al-'Arđi Malā'ikatun Yamshūna Muţma'innīna Lanazzalnā `Alayhim Mina As-Samā'i Malakāan Rasūlāan

017095.De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan meleklerolsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”

‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
Qul Kafá Billāhi Shahīdāan Baynī Wa Baynakum ۚ 'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīrāan Başīrāan

017096.De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü Okullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.”

‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ۚ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Man Yahdi Allāhu Fahuwa Al-Muhtadi ۖ Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahum 'Awliyā'a Min Dūnihi ۖ Wa Naĥshuruhum Yawma Al-Qiyāmati `Alá Wajūhihim `Umyāan Wa Bukmāan Wa Şummāan ۖ Ma'wāhum Jahannamu ۖ Kullamā Khabat Zidnāhum Sa`īrāan

017097.Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsaböyleleri için O’nun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler,dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir.Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.

‍‌‍ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍ۖ‍ ‌
Dhālika Jazā'uuhum Bi'annahum Kafarū Bi'āyātinā Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan

017098.Bu, onların cezasıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi inkar ettiler ve, “Bizbir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden biryaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?” dediler.

‍‍‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌
'Awalam Yaraw 'Anna Allāha Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Qādirun `Alá 'An Yakhluqa Mithlahum Wa Ja`ala Lahum 'AjalāanRayba Fīhi Fa'abá Až-Žālimūna 'Illā Kufūan

017099.Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmayakadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphebulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkardadirettiler.

‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Qul Law 'Antum Tamlikūna Khazā'ina Raĥmati Rabbī 'Idhāan La'amsaktum Khashyata Al-'Infāqi ۚ Wa Kāna Al-'Insānu Qatūan

017100.De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, ozaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.”

‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Tis`a 'Āyātin Bayyinātin ۖ Fās'l Banī 'Isrā'īla 'Idh Jā'ahum Faqāla Lahu Fir`awnu 'Innī La'ažunnuka Yāmūsá Masĥūan

017101.Andolsun, biz Mûsâ’ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor(sana anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, “Ben seninkesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!” demişti.15

‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Qāla Laqad `Alimta Mā 'Anzala Hā'uulā' 'Illā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Başā'ira Wa 'Innī La'ažunnuka Yā Fir`awnu Mathan

017102.Mûsâ ise, “İyi biliyorsun ki, bunları ancak, göklerin ve yerin Rabbiapaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinliklehelak olmuş bir kişi olarak görüyorum” demişti.

‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌
Fa'arāda 'An Yastafizzahum Mina Al-'Arđi Fa'aghraqnāhu Wa Man Ma`ahu Jamī`āan

017103.Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerdenonların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birdensuda boğduk.

‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Wa Qulnā Min Ba`dihi Libanī 'Isrā'īla Askunū Al-'Arđa Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Ji'nā Bikum Lafīfāan

017104.Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: “Bu topraklarda oturun,ahiret va’di (kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.”

‍‌ ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Wa Bil-Ĥaqqi 'Anzalnāhu Wa Bil-Ĥaqqi Nazala ۗ Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Mubashshirāan Wa Nadhīrāan

017105.Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancakmüjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍
Wa Qur'ānāan Faraqnāhu Litaqra'ahu `Alá An-Nāsi `Alá Mukthin Wa Nazzalnāhu Tanzīlāan

017106.Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık veonu peyderpey indirdik.

‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Qul 'Āminū Bihi~ 'Aw Lā Tu'uminū ۚ 'Inna Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Min Qablihi~ 'Idhā Yutlá `Alayhim Yakhirrūna Lil'adhqāni Sujjadāan

017107.De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha öncekendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstüsecdeye kapanırlar.”

‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Yaqūlūna Subĥāna Rabbinā 'In Kāna Wa`du Rabbinā Lamaf`ūlāan

017108.“Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va’di mutlaka gerçekleşecektir”derler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍
Wa Yakhirrūna Lil'adhqāni Yabkūna Wa Yazīduhum Khushū`āan

017109.Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısınıartırır.

‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Qul Ad Allaha 'Aw Ad Ar-Raĥmana ۖ 'Ayyanan Mmā Tad`ū Falahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná ۚ Wa Lā Tajhar Bişalātika Wa Lā Tukhāfit Bihā Wa Abtaghi Bayna Dhālika Sabīlāan

017110.De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diyeçağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimlerO’nundur.” Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası biryol tut.

‍ ‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Quli Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Lam Yattakhidh Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Al-Mulki Wa Lam Yakun Lahu Wa Līyun Mina Adh-Dhulli ۖ Wa Kabbirhu Takbīrāan

017111.“Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğingerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur” de veO’nu tekbir ile yücelt.

‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ۖ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah