Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

109) Sūrat Al-Kāfirūn

Printed format

109)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna 109-1 (நபியே!) நீர் சொல்வீராக: "காஃபிர்களே! ‍ ‍‍‍‌‌
Lā 'A`budu Mā Ta`budūna 109-2 நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்கமாட்டேன். ‌ ‌‌ ‌ ‌
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu 109-3 இன்னும், நான் வணங்குகிறவனை நீங்கள் வணங்குகிறவர்களல்லர். ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum 109-4 அன்றியும், நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்குபவனல்லன். ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu 109-5 மேலும், நான் வணங்குபவனை நீங்கள் வணங்குபவர்கள் அல்லர். ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni 109-6 உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கம்; எனக்கு என்னுடைய மார்க்கம்." ‌ ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah