Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

106) Sūrat Quraysh

Printed format

106)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Li'īlāfi Qurayshin 106-1 குறைஷிகளுக்கு விருப்பம் உண்டாக்கி,
'Īlāfihim Riĥlata Ash-Shitā'i Wa Aş-Şayfi 106-2 மாரி காலத்துடையவும் கோடைக்காலத்துடையவும் பிரயாணத்தில் அவர்களுக்கு மன விருப்பத்தை உண்டாக்கியமைக்காக- ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Falya`budū Rabba Hādhā Al-Bayti 106-3 இவ்வீட்டின் (கஅபாவின்) இறைவனை அவர்கள் வணங்குவார்களாக. ‌ ‌‍ ‌‌
Al-Ladhī 'Aţ`amahum Min Jū`in Wa 'Āmanahum Min Khawfin 106-4 அவனே, அவர்களுக்கு பசிக்கு உணவளித்தான்; மேலும் அவர்களுக்கு அச்சத்திலிருந்தும் அபயமளித்தான். ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah