Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

105) Sūrat Al-Fīl

Printed format

105)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alam Tará Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi'aşĥābi Al-Fīl 105-1 (நபியே!) யானை(ப் படை)க் காரர்களை உம் இறைவன் என்ன செய்தான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
'Alam Yaj`al Kaydahum Fī Tađlīlin 105-2 அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை அவன் பாழாக்கி விடவில்லையா? ‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Arsala `Alayhim Ţayan 'Abābīla 105-3 மேலும், அவர்கள் மீது பறவைகளைக் கூட்டங் கூட்டமாக அவன் அனுப்பினான். ‌‌ ‍‌‌ ‌
Tarmīhim Biĥijāratin Min Sijjīlin 105-4 சுடப்பட்ட சிறு கற்களை அவர்கள் மீது அவை எறிந்தன. ‌‍‌ ‍‌
Faja`alahum Ka`aşfin Ma'kūlin 105-5 அதனால், அவர்களை மென்று தின்னப்பட்ட வைக்கோலைப் போல் அவன் ஆக்கி விட்டான். ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah