Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

101) Sūrat Al-Qāri`ah

Printed format

101)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Qāri`atu 101-1 திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி). ‍‍
Al-Qāri`atu 101-2 திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன? ‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`atu 101-3 திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன வென்று உமக்கு எது அறிவித்தது? ‌ ‌‍‌‍‍
Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfashi Al-Mabthūthi 101-4 அந்நாளில் சிதறடிக்கப்பட்ட ஈசல்களைப் போன்று மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manshi 101-5 மேலும், மலைகள் கொட்டப்பட்ட பஞ்சைப் போன்று ஆகிவிடும். ‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍
Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu 101-6 எனவே, (அந்நாளில்) எவருடைய (நன்மையின்) நிறை கனத்ததோ- ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Fahuwa Fī `Īshatin điyatin 101-7 அவர் திருப்தி பொருந்திய வாழ்வில் இருப்பார். ‌ ‌‍
Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu 101-8 ஆனால் எவனுடைய (நன்மையின்) நிறை இலேசாக இருக்கிறதோ- ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌
Fa'ummuhu Hāwiyatun 101-9 அவன் தங்குமிடம் "ஹாவியா" தான்.
Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah 101-10 இன்னும் ('ஹாவியா') என்ன என்று உமக்கு அறிவித்தது எது? ‌ ‌‍‌
Nārun Ĥāmiyatun 101-11 அது சுட்டெரிக்கும் (நரகத்தின்) தீக்கிடங்காகும். ‍‍‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah