Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

96) Sūrat Al-`Alaq

Printed format

96)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa 96-1 (யாவற்றையும்) படைத்த உம்முடைய இறைவனின் திருநாமத்தைக் கொண்டு ஓதுவீராக. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍
Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin 96-2 'அலக்' என்ற நிலையிலிருந்து மனிதனை படைத்தான். ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu 96-3 ஓதுவீராக: உம் இறைவன் மாபெரும் கொடையாளி. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍
Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami 96-4 அவனே எழுது கோலைக் கொண்டு கற்றுக் கொடுத்தான். ‍‍
`Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam 96-5 மனிதனுக்கு அவன் அறியாதவற்றையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தான். ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Al-'Insāna Layaţghá 96-6 எனினும் நிச்சயமாக மனிதன் வரம்பு மீறுகிறான். ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'An Ra'āhu Astagh 96-7 அவன் தன்னை (இறைவனிடமிருந்து) தேவையற்றவன் என்று காணும் போது, ‌‍‍‍
'Inna 'Ilá Rabbika Ar-Ruj 96-8 நிச்சயமாக அவன் மீளுதல் உம்முடைய இறைவன்பாலே இருக்கிறது. ‌‌ ‌‍
'Ara'ayta Al-Ladhī Yanhá 96-9 தடை செய்கிறானே (அவனை) நீர் பார்த்தீரா? ‌‍ ‍‌‍‍
`Abdāan 'Idhā Şallá 96-10 ஓர் அடியாரை - அவர் தொழும்போது, ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌
'Ara'ayta 'In Kāna `Alá Al-Hudá 96-11 நீர் பார்த்தீரா? அவர் நேர்வழியில் இருந்து கொண்டும், ‌‍‍ ‌‌‍‍
'Aw 'Amara Bit-Taq 96-12 அல்லது அவர் பயபக்தியைக் கொண்டு ஏவியவாறு இருந்தும், ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa Tawallá 96-13 அவரை அவன் பொய்யாக்கி, முகத்தைத் திருப்பிக் கொண்டான் என்பதை நிர் பார்த்தீரா, ‌‍‍ ‌‌
'Alam Ya`lam Bi'anna Allāha Yará 96-14 நிச்சயமாக அல்லாஹ் (அவனைப்) பார்க்கிறான் என்பதை அவன் அறியவில்லையா? ‍ ‍
Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`āan Bin-Nāşiyati 96-15 அப்படியல்ல: அவன் விலகிக் கொள்ளவில்லையானால், நிச்சயமாக நாம் (அவனுடைய) முன்னெற்றி ரோமத்தைப் பிடித்து அவனை இழுப்போம். ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
şiyatindhibatin Khāţi'atin 96-16 தவறிழைத்து பொய்யுரைக்கும் முன்னெற்றி ரோமத்தை, ‍‌‌ ‌
Falyad`u Nādiyah 96-17 ஆகவே, அவன் தன் சபையோரை அழைக்கட்டும்.
Sanad`u Az-Zabāniyata 96-18 நாமும் நரகக் காவலாளிகளை அழைப்போம்.
Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjudqtarib 96-19 (அவன் கூறுவது போலல்ல) அவனுக்கு நீர் வழிபடாதீர்; (உம் இறைவனுக்கு) ஸுஜூது செய்து (வணங்கி அவனை) நெருங்குவீராக. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah