Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

92) Sūrat Al-Layl

Printed format

92)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshá 92-1 (இருளால்) தன்னை மூடிக்கொள்ளும் இரவின் மீது சத்தியமாக ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa An-Nahāri 'Idhā Tajallá 92-2 பிரகாசம் வெளிப்படும் பகலின் மீதும் சத்தியமாக- ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Wa Mā Khalaqa Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 92-3 ஆணையும், பெண்ணையும் (அவன்) படைத்திருப்பதின் மீதும் சத்தியமாக- ‍‍ ‍‍‌ ‌
'Inna Sa`yakum Lashattá 92-4 நிச்சயமாக உங்களுடைய முயற்சி பலவாகும்.
Fa'ammā Man 'A`ţá Wa Attaqá 92-5 எனவே எவர் (தானதருமம்) கொடுத்து, (தன் இறைவனிடம்) பயபக்தியுடன் நடந்து, ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍
Wa Şaddaqa Bil-Ĥusná 92-6 நல்லவற்றை (அவை நல்லவையென்று) உண்மையாக்குகின்றாரோ, ‍‍
Fasanuyassiruhu Lilyusrá 92-7 அவருக்கு நாம் (சுவர்க்கத்தின் வழியை) இலேசாக்குவோம்.
Wa 'Ammā Man Bakhila Wa Astagh 92-8 ஆனால் எவன் உலோபித்தனம் செய்து அல்லாஹ்விடமிருந்து தன்னைத் தேவையற்றவனாகக் கருதுகிறானோ, ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍
Wa Kadhdhaba Bil-Ĥusná 92-9 இன்னும், நல்லவற்றை பொய்யாக்குகிறானோ,
Fasanuyassiruhu Lil`usrá 92-10 அவனுக்கு கஷ்டத்திற்குள்ள (நரகத்தின்) வழியைத் தான் இலேசாக்குவோம்.
Wa Mā Yughnī `Anhu Māluhu~ 'Idhā Taraddá 92-11 ஆகவே அவன் (நரகத்தில்) விழுந்து விட்டால் அவனுடைய பொருள் அவனுக்குப் பலன் அளிக்காது. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍~ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌
'Inna `Alaynā Lalhudá 92-12 நேர் வழியைக் காண்பித்தல் நிச்சயமாக நம் மீது இருக்கிறது. ‌ ‌
Wa 'Inna Lanā Lal'ākhirata Wa Al-'Ūlá 92-13 அன்றியும் பிந்தியதும் (மறுமையும்) முந்தியதும் (இம்மையும்) நம்முடையவையே ஆகும். ‌ ‍‍‍‍‍
Fa'andhartukuman Talažžá 92-14 ஆதலின், கொழுந்துவிட்டெறியும் (நரக) நெருப்பைப்பற்றி நான் உங்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கிறேன். ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Lā Yaşlāhā 'Illā Al-'Ashqá 92-15 மிக்க துர்ப்பாக்கியமுள்ளவனைத் தவிர (வேறு) எவனும் அதில் புகமாட்டான். ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhī Kadhdhaba Wa Tawallá 92-16 எத்தகையவனென்றால் அவன் (நம் வசனங்களைப்) பொய்யாக்கி, முகம் திரும்பினான்.
Wa Sayujannabuhā Al-'Atqá 92-17 ஆனால் பயபக்தியுடையவர் தாம் அ(ந்நரகத்)திலிருந்து தொலைவிலாக்கப்படுவார். ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhī Yu'utī Mālahu Yatazakká 92-18 (அவர் எத்தகையோரென்றால்) தம்மை தூய்மைப் படுத்தியவராகத் தம் பொருளை (இறைவன் பாதையில்) கொடுக்கிறார்.
Wa Mā Li'ĥadin `Indahu Min Ni`matin Tuj 92-19 மேலும், தாம் பதில் (ஈடு) செய்யுமாறு பிறருடைய உபகாரமும் தம் மீது இல்லாதிருந்தும். ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌
'Illā Abtighā'a Wajhi Rabbihi Al-'A`lá 92-20 மகா மேலான தம் இறைவனின் திருப்பொருத்தத்தை நாடியே (அவர் தானம் கொடுக்கிறார்). ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍
Wa Lasawfa Yarđá 92-21 வெகு விரைவிலேயே (அத்தகையவர் அல்லாஹ்வின் அருள் கொடையால்) திருப்தி பெறுவார்.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah