Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

89) Sūrat Al-Fajr

Printed format

89)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa Al-Fajri 89-1 விடியற் காலையின் மீது சத்தியமாக, ‌‍‍‍
Wa Layālin `Ashrin 89-2 பத்து இரவுகளின் மீது சத்தியமாக, ‍‍
Wa Ash-Shaf`i Wa Al-Watri 89-3 இரட்டையின் மீதும், ஒற்றையின் மீதும் சத்தியமாக, ‌ ‌
Wa Al-Layli 'Idhā Yasri 89-4 செல்கின்ற இரவின் மீதும், சத்தியமாக, ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍
Hal Fī Dhālika Qasamun Lidhī Ĥijrin 89-5 இதில் அறிவுடையோருக்கு (போதுமான) சத்தியம் இருக்கிறதல்லவா? ‌ ‍‍‍
'Alam Tara Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi`ādin 89-6 உம்முடைய இறைவன் ஆ(து கூட்டத்)தை என்ன செய்தான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா? ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
'Irama Dhāti Al-`Imādi 89-7 (அவர்கள்) தூண்களையுடைய 'இரம்' (நகர) வாசிகள், ‌‍‍‍‌
Allatī Lam Yukhlaq Mithluhā Fī Al-Bilādi 89-8 அவர்கள் போன்ற ஒரு சமுதாயம் எந்த நாடுகளிலும் படைக்கப்படவில்லை. ‍‍‍‍
Wa Thamūda Al-Ladhīna Jābū Aş-Şakhra Bil-Wādi 89-9 பள்ளத்தாக்குகளில் பாறைகளைக் குடைந்(து வசித்து வந்)த ஸமூது கூட்டத்தையும் (என்ன செய்தான் என்று பார்க்கவில்லையா?) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌
Wa Fir`awna Dhī Al-'Awtādi 89-10 மேலும், பெரும் படைகளைக் கொண்ட ஃபிர்அவ்னையும் (உம் இறைவன் என்ன செய்தான் என்பதை நீர் பார்க்கவில்லையா?) ‌‌
Al-Ladhīna Ţaghaw Fī Al-Bilādi 89-11 அவர்களெல்லாம் நாடுகளில் வரம்பு மீறி நடந்தனர். ‍‍‍‍‍‍‌‌
Fa'aktharū Fīhā Al-Fasāda 89-12 அன்றியும், அவற்றில் குழப்பத்தை அதிகப்படுத்தினர். ‌ ‌
Faşabba `Alayhim Rabbuka Sawţa `Adhābin 89-13 எனவே, உம்முடைய இறைவன் அவர்கள் மேல் வேதனையின் சாட்டையை எறிந்தான். ‍ ‌‍
'Inna Rabbaka Labiālmirşādi 89-14 நிச்சயமாக, உம்முடைய இறைவன் கண்காணித்துக் கொண்டு இருக்கிறன்றான். ‌‍‍‍‍‌
Fa'ammā Al-'Insānu 'Idhā Mā Abtalāhu Rabbuhu Fa'akramahu Wa Na``amahu Fayaqūlu Rabbī 'Akramani 89-15 ஆனால், இறைவன் மனிதனுக்கு கண்ணியப்படுத்தி, பாக்கியம் அளித்து அவனைச் சோதிக்கும் போது அவன்; "என் இறைவன் என்னை கண்ணியப்படுத்தியுள்ளான்" என்று கூறுகிறான். ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Wa 'Ammā 'Idhā Mā Abtalāhu Faqadara `Alayhi Rizqahu Fayaqūlu Rabbī 'Ahānani 89-16 எனினும் அவனுடைய உணவு வசதிகளைக் குறைத்து, அவனை (இறைவன்) சோதித்தாலோ, அவன், "என் இறைவன் என்னைச் சிறுமைப் படுத்தி விட்டான்" எனக் கூறுகின்றான். ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Kallā ۖ Bal Lā Tukrimūna Al-Yatīma 89-17 அப்படியல்ல! நீங்கள் அநாதையைக் கண்ணியப்படுத்துவது இல்லை. ۖ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Taĥāđđūna `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 89-18 ஏழைக்கு உணவளிக்குமாறு தூண்டுவதில்லை. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Ta'kulūna At-Tutha 'Aklāan Lammāan 89-19 இன்னும் (பிறருடைய) அநந்தரச் சொத்துக்களையும் (சேர்த்து) உண்டு வருகின்றீர்கள். ‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Tuĥibbūna Al-Māla Ĥubbāan Jammāan 89-20 இன்னும், பொருளை அளவு கடந்து பிரியத்துடன் நேசிக்கின்றீர்கள். ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Kallā 'Idhā Dukkati Al-'Arđu Dakkāan Dakkāan 89-21 அப்படியல்ல! பூமி தூள் தூளாகத் தகர்க்கப்படும் போது, ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌
Wa Jā'a Rabbuka Wa Al-Malaku Şaffāan Şaffāan 89-22 உம்முடைய இறைவனும், வானவரும் அணியணியாக வரும்போது, ‍‍‌‌ ‌‍ ‍‌
Wa Jī'a Yawma'idhin Bijahannama ۚ Yawma'idhin Yatadhakkaru Al-'Insānu Wa 'Anná Lahu Adh-Dhikrá 89-23 அந்நாளில் நரகம் முன் கொண்டு வரப்படும் போது - அந்நாளில் மனிதன் உணர்வு பெறுவான்; அந்த (நாளில்) உணர்வு (பெறுவதினால்) அவனுக்கு என்ன பலன். ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Yaqūlu Yā Laytanī Qaddamtu Liĥayātī 89-24 "என் (மறுமை) வாழ்க்கைக்காக நன்மையை நான் முற்படுத்தி (அனுப்பி)யிருக்க வேண்டுமே!" என்று அப்போது மனிதன் கூறுவான்.
Fayawma'idhin Lā Yu`adhdhibu `Adhābahu~ 'Aĥadun 89-25 ஆனால் அந்நாளில் (அல்லாஹ் செய்யும்) வேதனையைப் போல், வேறு எவனும் வேதனை செய்யமாட்டான். ‌ ‌ ‌~
Wa Lā Yūthiqu Wathāqahu~ 'Aĥadun 89-26 மேலும், அவன் கட்டுவது போல் வேறு எவனும் கட்டமாட்டான். ‌ ‍~
Yā 'Ayyatuhā An-Nafsu Al-Muţma'innatu 89-27 (ஆனால், அந்நாளில் நல்லடியார்களிடம்) சாந்தியடைந்த ஆத்மாவே! ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Arji`ī 'Ilá Rabbiki điyatan Marđīyatan 89-28 நீ உன்னுடைய இறைவன்பால் திருப்தி அடைந்த நிலையிலும், (அவன்) உன்மீது திருப்தியடைந்த நிலையிலும் மீளுவாயாக. ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍
dkhulī Fī `Ibādī 89-29 நீ என் நல்லடியார்களில் சேர்ந்து கொள்வாயாக. ‍‍‍ ‌
Wa Adkhulī Jannatī 89-30 மேலும், நீ என் சுவர்க்கத்தில் பிரவேசிப்பாயாக (என்று இறைவன் கூறுவான்). ‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah