Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa As-Samā'i Dhāti Al-Burūji 85-1 கிரகங்களுடைய வானத்தின் மீது சத்தியமாக, ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Wa Al-Yawmi Al-Maw`ūdi 85-2 இன்னும், வாக்களிக்கப்பட்ட (இறுதி) நாள் மீதும் சத்தியமாக, ‌‍
Wa Shāhidin Wa Mash/hūdin 85-3 மேலும், சாட்சிகள் மீதும், சாட்சி சொல்லப்படுவதன் மீதும் சத்தியமாக, ‌ ‌‌
Qutila 'Aşĥābu Al-'Ukhdūdi 85-4 (நெருப்புக்) குண்டங்களையுடையவர்கள் கொல்லப்பட்டனர். ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌
An-Nāri Dhāti Al-Waqūdi 85-5 விறகுகள் போட்டு எரித்த பெரும் நெருப்புக் (குண்டம்). ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌
'Idh Hum `Alayhā Qu`ūdun 85-6 அவர்கள் அதன்பால் உட்கார்ந்திருந்த போது, ‌‌ ‌ ‍‌
Wa Hum `Alá Mā Yaf`alūna Bil-Mu'uminīna Shuhūdun 85-7 முஃமின்களை அவர்கள் (நெருப்புக் குண்டத்தில் போட்டு வேதனை) செய்ததற்கு அவர்களே சாட்சிகளாக இருந்தனர். ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Mā Naqamū Minhum 'Illā 'An Yu'uminū Billāhi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi 85-8 (யாவரையும்) மிகைத்தவனும், புகழுடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் மீது அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் என்பதற்காக அன்றி வேறெதற்கும் அவர்களைப் பழி வாங்கவில்லை. ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa ۚ Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 85-9 வானங்கள், பூமியின் ஆட்சி அவனுக்கே உரியது, எனவே அல்லாஹ் அனைத்துப் பொருள்கள் மீதும் சாட்சியாக இருக்கிறான். ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Fatanū Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Thumma Lam Yatūbū Falahum `Adhābu Jahannama Wa Lahum `Adhābu Al-Ĥarīqi 85-10 நிச்சயமாக, எவர்கள் முஃமினான ஆண்களையும், முஃமினான பெண்களையும் துன்புறுத்திப் பின்னர், தவ்பா செய்யவில்லையோ அவர்களுக்கு நரக வேதனை உண்டு மேலும், கரித்துப் பொசுக்கும் வேதனையும் அவர்களுக்கு உண்டு. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۚ Dhālika Al-Fawzu Al-Kabīru 85-11 ஆனால் எவர்கள் ஈமான் கொண்டு, ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்கிறார்களோ, அவர்களுக்குச் சுவர்க்கச் சோலைகள் உண்டு, அவற்றின் கீழ் நதிகள் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் - அதுவே மாபெரும் பாக்கியமாகும். ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‌‌
'Inna Baţsha Rabbika Lashadīdun 85-12 நிச்சயமாக, உம்முடைய இறைவனின் பிடி மிகவும் கடினமானது. ‍‍‍ ‌‍
'Innahu Huwa Yubdi'u Wa Yu`īdu 85-13 நிச்சயமாக, அவனே ஆதியில் உற்பத்தி செய்தான், மேலும் (மரணத்தற்குப் பின்னும்) மீள வைக்கிறான். ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Huwa Al-Ghafūru Al-Wadūdu 85-14 அன்றியும், அவன் மிகவும் மன்னிப்பவன்; மிக்க அன்புடையவன். ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Dhū Al-`Arshi Al-Majīdu 85-15 (அவனே) அர்ஷுக்குடையவன் பெருந்தன்மை மிக்கவன். ‌‌
Fa``ālun Limā Yurīdu 85-16 தான் விரும்பியவற்றைச் செய்கிறவன். ‍‍ ‌ ‌ ‍
Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Junūdi 85-17 (நபியே!) அந்தப் படைகளின் செய்தி உமக்கு வந்ததா, ‌‍‍‍ ‍‍‍
Fir`awna Wa Thamūda 85-18 ஃபிர்அவ்னுடையவும், ஸமூதுடையவும், ‌‌
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī Takdhībin 85-19 எனினும், நிராகரிப்பவர்கள் பொய்ப்பிப்பதிலேயே இருக்கின்றனர். ‍‍‍‍ ‌
Wa Allāhu Min Warā'ihim Muĥīţun 85-20 ஆனால், அல்லாஹ்வோ அவர்களை முற்றிலும் சூழ்ந்திருக்கிறான். ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌
Bal Huwa Qur'ānun Majīdun 85-21 (நிராகரிப்போர் எவ்வளவு முயன்றாலும்) இது பெருமை பொருந்திய குர்ஆனாக இருக்கும். ‍‌
Fī Lawĥin Maĥfūžin 85-22 (எவ்வித மாற்றத்துக்கும் இடமில்லாமல்) லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூளில் - பதிவாகி பாது காக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah