Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Waylun Lilmuţaffifīna 83-1 அளவு (எடையில்) மோசம் செய்பவர்களுக்கு கேடுதான். ‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `Alá An-Nāsi Yastawfūna 83-2 அவர்கள் மனிதர்களிடமிருந்து அளந்து வாங்கும் போது நிறைவாக அளந்து வாங்குகின்றனர். ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna 83-3 ஆனால், அவர்கள் அளந்தோ, நிறுத்தோ கொடுக்கும்போது குறை(த்து நஷ்டமுண்டா)க்குகிறார்கள். ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mabthūna 83-4 நிச்சயமாக அவர்கள் எழுப்பப்படுபவர்களென்பதை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவில்லையா? ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Liyawmin `Ažīmin 83-5 மகத்தான ஒரு நாளுக்காக, ‍‍
Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna 83-6 அகிலத்தாரின் இறைவன் முன் மனிதர்கள் நிற்கும் நாள்- ‍‍ ‍‍‍‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-Fujjāri Lafī Sijjīnin 83-7 ஆகவே, நிச்சயமாக தீயோர்களின் பதிவேடு ஸிஜ்ஜீனில் இருக்கிறது ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā Sijjīnun 83-8 'ஸிஜ்ஜீன்' என்பது என்னவென்று உமக்கு எது அறிவிக்கும்? ‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun 83-9 அது (செயல்கள்) எழுதப்பட்ட ஏடாகும். ‍‍‌ ‍
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 83-10 பொய்ப்பிப்பவர்களுக்கு அந்நாளில் கேடுதான்.
Al-Ladhīna Yukadhdhibūna Biyawmi Ad-Dīni 83-11 அவர்கள் நியாயத் தீர்ப்பு நாளையும் பொய்ப்பிக்கிறார்கள். ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Yukadhdhibu Bihi~ 'Illā Kullu Mu`tadin 'Athīmin 83-12 வரம்பு மீறிய, பெரும் பாவியைத் தவிர வேறெவரும் அதைப் பொய்ப்பிக்க மாட்டார். ~‍ ‌‌ ‌ ‌
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 83-13 நம்முடைய வசனங்கள் அவனுக்கு ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டால், "அவை முன்னோர்களின் கட்டுக் கதைகளே" என்று கூறுகின்றான். ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Kallā ۖ Bal ۜ Rāna `Alá Qulūbihim Mā Kānū Yaksibūna 83-14 அப்படியல்ல: அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தவை அவர்களுடைய இருதயங்கள் மீது துருவாகப் படிந்து விட்டன. ۖ ۜ‍‌‍ ‌
Kallā 'Innahum `An Rabbihim Yawma'idhin Lamaĥjūbūna 83-15 (தீர்ப்புக்குரிய) அந்நாளில் அவர்கள் தங்கள் இறைவனை விட்டும் திரையிடப்பட்டவர்களாவார்கள். ‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍
Thumma 'Innahum Laşālū Al-Jaĥīmi 83-16 பின்னர் நிச்சயமாக அவர்கள் நரகில் புகுவார்கள். ‍ ‍‍‍
Thumma Yuqālu Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 83-17 "எதை நீங்கள் பொய்ப்பித்துக் கொண்டு இருந்தீர்களோ, அதுதான் இது" என்று பின் அவர்களுக்குச் சொல்லப்படும். ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Kallā 'Inna Kitāba Al-'Abrāri Lafī `Illīyīna 83-18 நிச்சயமாக நல்லோர்களின் பதிவேடும் "இல்லிய்யீ"னில் இருக்கிறது. ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌
Wa Mā 'Adrāka Mā `Illīyūna 83-19 "இல்லிய்யுன்' என்பது என்னவென்று உமக்கு எது அறிவிக்கும்? ‌ ‌‍‌
Kitābun Marqūmun 83-20 (அது) செயல்கள் எழுதப்பட்ட ஏடாகும். ‍‍‌ ‍
Yash/haduhu Al-Muqarrabūna 83-21 (அல்லாஹ்விடம்) நெருங்கிய (கண்ணியம் மிக்க வான)வர்கள் அதை பார்ப்பார்கள். ‍‍
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 83-22 நிச்சயமாக அப்ரார்கள் (நல்லவர்கள்) 'நயீம்' என்னும் சுவர்க்கத்தில் இருப்பார்கள். ‍‌‌‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 83-23 ஆசனங்களில் அமர்ந்து (சுவர்க்கக் காட்சிகளைப்) பார்ப்பார்கள். ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Ta`rifu Fī Wujūhihim Nađrata An-Na`īmi 83-24 அவர்களுடைய முகங்களிலிருந்தே (அவர்களுக்குக் கிட்டிய) பாக்கியத்தின் செழுமையை நீர் அறிவீர். ‌ ‍‍‍ ‍‍
Yusqawna Min Raĥīqin Makhtūmin 83-25 (பரிசுத்த) முத்திரையிடப்பட்ட தெளிவான (போதையோ, களங்கமோ அற்ற) மதுவிலிருந்து அவர்கள் புகட்டப்படுவார்கள். ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Khitāmuhu Miskun ۚ Wa Fī Dhālika Falyatanāfasi Al-Mutanāfisūna 83-26 அதன் முத்திரை கஸ்தூரியாகும், எனவே (அதற்காக) ஆர்வம் கொள்பவர்கள், (அதைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான நல்ல அமல்களில்) ஆர்வம் கொள்ளட்டும். ‍‍ ۚ ‌ ‌
Wa Mizājuhu Min Tasnīmin 83-27 இன்னும், அதனுடைய கலவை தஸ்னீமில் நின்றுள்ளதாகும். ‌‍ ‍‌
`Aynāan Yashrabu Bihā Al-Muqarrabūna 83-28 அது (தஸ்னீம், ஓர் இனிய) நீர்ச்சுனையாகும். அதிலிருந்து (அல்லாஹ்விடம் நெருங்கியவர்கள்) முகர்ரபுகள் அருந்துவார்கள். ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Ajramū Kānū Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Yađĥakūna 83-29 நிச்சயமாக, குற்றமிழைத்தார்களே அவர்கள், ஈமான் கொண்டவர்களைப் பார்த்து (உலகில்) சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Marrū Bihim Yataghāmazūna 83-30 அன்றியும், அவர்கள் அண்மையில் சென்றால், (ஏளனமாக) ஒருவருக்கொருவர் கண்சாடை செய்துகொள்வார்கள். ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihimu Anqalabū Fakihīna 83-31 இன்னும் அவர்கள் தம் குடும்பத்தார்பால் திரும்பிச் சென்றாலும், (தாங்கள் செய்தது பற்றி) மகிழ்வுடனேயே திரும்பிச் செல்வார்கள். ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
Wa 'Idhā Ra'awhum Qālū 'Inna Hā'uulā' Lađāllūna 83-32 மேலும் அவர்கள் (முஃமின்களைப்) பார்த்தால், "நிச்சமயாக இவர்களே வழி தவறியவர்கள்" என்றும் கூறுவார்கள். ‌‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Ursilū `Alayhim Ĥāfižīna 83-33 (முஃமின்களின் மீது) அவர்கள் பாதுகாவலர்களாக அனுப்பப்படவில்லையே! ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Fālyawma Al-Ladhīna 'Āmanū Mina Al-Kuffāri Yađĥakūna 83-34 ஆனால் (மறுமை) நாளில் ஈமான் கொண்டவர்கள் காஃபிர்களைப் பார்த்து சிரிப்பார்கள். ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 83-35 ஆசனங்களில் அமர்ந்து (அவர்கள் நிலையைப்) பார்ப்பார்கள். ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Hal Thūwiba Al-Kuffāru Mā Kānū Yaf`alūna 83-36 காஃபிர்களுக்கு, அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற்றுக்கு தக்க கூலி கொடுக்கப்பட்டதா? (என்றும் கேட்கப்படும்.) ‍‍‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah