Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥāqqatu 69-1 நிச்சயமானது. ‍‍
Al-Ĥāqqatu 69-2 நிச்சயமானது எது? ‍‍
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥāqqatu 69-3 அன்றியும் நிச்சயமானது என்னவென்று உமக்கு அறிவித்தது எது? ‌ ‌‍‌‍‍
Kadhdhabat Thamūdu Wa `Ādun Bil-Qāri`ati 69-4 ஸமூது (கூட்டத்தாரு)ம், ஆது (கூட்டத்தாரு)ம் திடுக்கிடச் செய்வதை (கியாம நாளைப்) பொய்ப்பித்தனர். ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Fa'ammā Thamūdu Fa'uhlikū Biţ-Ţāghiyati 69-5 எனவே, ஸமூது கூட்டத்தார் (அண்டம் கிடுகிடச் செய்யும்) பெரும் சப்தத்தால் அழிக்கப்பட்டனர். ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Ammā `Ādun Fa'uhlikū Birīĥin Şarşarin `Ātiyatin 69-6 இன்னும், ஆது கூட்டத்தாரோ பேரொலியோடு வேகமாகச் சுழன்று அடித்த கொடுங்காற்றினால் அழிக்கப்பட்டனர். ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌
Sakhkharahā `Alayhim Sab`a Layālin Wa Thamāniyata 'Ayyāmin Ĥusūmāan Fatará Al-Qawma Fīhā Şar`á Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Khāwiyatin 69-7 அவர்கள் மீது, அதை ஏழு இரவுகளும், எட்டுப் பகல்களும் தொடர்ந்து வீசச் செய்தான், எனவே அந்த சமூகத்தினரை, அடியுடன் சாய்ந்துவிட்ட ஈச்சமரங்களைப் போல் (பூமியில்) விழுந்து கிடப்பதை (அக்காலை நீர் இருந்திருந்தால்) பார்ப்பீர். ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Fahal Tará Lahum Minqiyatin 69-8 ஆகவே, அவர்களில் எஞ்சிய எவரையும் நீர் காண்கிறீரா? ‌‌ ‍‌
Wa Jā'a Fir`awnu Wa Man Qablahu Wa Al-Mu'utafikātu Bil-Khāţi'ati 69-9 அன்றியும் ஃபிர்அவ்னும், அவனுக்கு முன் இருந்தோரும் தலை கீழாய்ப்புரட்டப்பட்ட ஊராரும், (மறுமையை மறுத்து) பாவங்களைச் செய்து வந்தனர். ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Fa`aşaw Rasūla Rabbihim Fa'akhadhahum 'Akhdhatan biyatan 69-10 அதனால், அவர்கள் தம் இறைவனின் தூதருக்கு மாறு செய்தனர், ஆதலால் அவன் அவர்களைப் பலமான பிடியாகப் பிடித்துக் கொண்டான். ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Innā Lammā Ţaghá Al-Mā'u Ĥamalnākum Al-Jāriyati 69-11 தண்ணீர் பொங்கிய போது நிச்சயமாக நாம் உங்களைக் கப்பலில் ஏற்றி(க் காப்பாற்றி)னோம். ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Linaj`alahā Lakum Tadhkiratan Wa Ta`iyahā 'Udhunun Wā`iyatun 69-12 அதை உங்களுக்கு நினைவூட்டும் ஒரு படிப்பினையாக்குவதற்கும், பேணிக்காக்கும் செவி (அதை நினைவில் ஞாபகத்தில் வைத்து)ப் பேணிக்கொள்வதற்கும் (ஆக அவ்வாறு செய்தோம்). ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Nafkhatun Wāĥidatun 69-13 எனவே, ஸூரில் (எக்காளத்தில்) ஊதல் ஒருமுறை ஊதப்படும் போது: ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Wa Ĥumilati Al-'Arđu Wa Al-Jibālu Fadukkatā Dakkatan Wāĥidatan 69-14 இன்னும் பூமியும் மலைகளும் தூக்கி (எறியப்பட்டு) பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அவையிரண்டும் ஒரே தூளாக ஆக்கப்பட்டால் - ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Fayawma'idhin Waqa`ati Al-Wāqi`atu 69-15 அந்த நாளில் தாம் நிகழ வேண்டிய (மாபெரும் சம்பவம்) நிகழும். ‌ ‌‍
Wa Anshaqqati As-Samā'u Fahiya Yawma'idhin Wāhiyatun 69-16 வானமும் பிளந்து, அன்னாளில் அது அடியோடு தன் சக்தியை இழந்து விடும். ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Wa Al-Malaku `Alá 'Arjā'ihā ۚ Wa Yaĥmilu `Arsha Rabbika Fawqahum Yawma'idhin Thamāniyatun 69-17 இன்னும் மலக்குகள் அதன் கோடியிலிருப்பார்கள், அன்றியும், அந்நாளில் உம்முடைய இறைவனின் அர்ஷை (வானவர்) எட்டுப்பேர் தம் மேல் சுமந்திருப்பார்கள். ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍ ‌
Yawma'idhin Tu`rađūna Lā Takhfá Minkum Khāfiyatun 69-18 (மானிடர்களே!) அந்நாளில் நீங்கள் (இறைவன் முன்) கொண்டுபோகப்படுவீர்கள், மறைவான உங்களுடைய எந்த விஷயமும் அவனுக்கு மறைந்து விடாது. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fa'ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fayaqūlu Hā'uum Aqra'ū Kitābī 69-19 ஆகவே, எவருடைய பட்டோலை அவருடைய வலக்கையில் கொடுக்கப்படுமோ, அவர் (மகிழ்வுடன்), "இதோ! என் பட்டோலையைப் படியுங்கள்" எனக் கூறுவார். ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
'Innī Žanantu 'Annī Mulāqin Ĥisābiyah 69-20 "நிச்சயமாக, நாம் உன்னுடைய கேள்வி கணக்கை, திட்டமாக சந்திப்பேன் என்று எண்ணியே இருந்தேன்." ‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍
Fahuwa Fī `Īshatin điyatin 69-21 ஆகவே, அவர் திருப்தியான சுக வாழ்க்கையில் - ‌ ‌‍
Fī Jannatin `Āliyatin 69-22 உயர்ந்த சுவர்க்கத்தில் இருப்பார். ‍‍
Quţūfuhā Dāniyatun 69-23 அதன் கனி(வகை)கள் (கைக்கு எட்டியதாக) சமீபத்திருக்கும். ‍‌ ‌‌
Kulū Wa Ashrabū Hanī'āan Bimā 'Aslaftum Al-'Ayyāmi Al-Khāliyati 69-24 "சென்று போன நாட்களில் நீங்கள் முற்படுத்தி(யனுப்பி)ய (நல்ல அமல்களின்) காரணத்தால், நீங்கள் இப்போது மகிழ்வோடு புசியுங்கள்; இன்னும் பருகுங்கள்" (என அவர்களுக்குக் கூறப்படும்). ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa 'Ammā Man 'Ūtiya Kitābahu Bishimālihi Fayaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ūta Kitābīh 69-25 ஆனால் எவனுடைய பட்டோலை அவனுடைய இடக்கையில் கொடுக்கப்படுமோ அவன் கூறுவான்; "என்னுடைய பட்டோலை எனக்குக் கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa Lam 'Adri Mā Ĥisābīh 69-26 "அன்றியும், என் கேள்வி கணக்கு என்ன என்பதை நான் அறியவில்லையே- ‍‍‌ ‌
Yā Laytahā Kānati Al-Qāđiyata 69-27 "(நான் இறந்த போதே) இது முற்றிலும் முடிந்திருக்கக் கூடாதா? ‌ ‌ ‍‍
Mā 'Aghná `Annī Mālīh ۜ 69-28 "என் செல்வம் எனக்குப் பயன்படவில்லையே! ‍‍
Halaka `Annī Sulţānīh 69-29 "என் செல்வாக்கும் அதிகாரமும் என்னை விட்டு அழிந்து விட்டதே!" (என்று அரற்றுவான்). ‍‍‍ ‍‍‍
Khudhūhu Faghullūhu 69-30 "(அப்போது) அவனைப் பிடித்து, பிறகு அவனுக்கு அரிகண்டமும் (விலங்கும்) மாட்டுங்கள்." ‍‍‌‍‍
Thumma Al-Jaĥīma Şallūhu 69-31 "பின், அவனை நரகத்தில் தள்ளுங்கள். ‍‍‍
Thumma Fī Silsilatin Dhar`uhā Sab`ūna Dhirā`āan Fāslukūhu 69-32 "பின்னர், எழுபது முழ நீளமுள்ள சங்கிலியால் அவனைக் கட்டுங்கள்" (என்று உத்தரவிடப்படும்). ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
'Innahu Kāna Lā Yu'uminu Billāhi Al-`Ažīmi 69-33 "நிச்சயமாக அவன் மகத்துவமிக்க அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் கொள்ளாதிருந்தான்." ‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaĥuđđu `Alá Ţa`āmi Al-Miskīni 69-34 "அன்றியும், அவன் ஏழைகளுக்கு(த் தானும் உணவளிக்கவில்லை, பிறரையும்) உணவளிக்கத் தூண்டவில்லை." ‌ ‍‍‍‍‍
Falaysa Lahu Al-Yawma Hāhunā Ĥamīmun 69-35 "எனவே, அவனுக்கு இன்றைய தினம் இங்கே (அனுதாபப்படும்) எந்த நண்பனும் இல்லை." ‍‍
Wa Lā Ţa`āmun 'Illā Min Ghislīnin 69-36 "சீழ் நீரைத் தவிர, அவனுக்கு வேறு எந்த உணவுமில்லை." ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Lā Ya'kuluhu~ 'Illā Al-Khāţi'ūna 69-37 "குற்றவாளிகளைத் தவிர, வேறு எவரும் அதைப் புசியார்." ~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Falā 'Uqsimu Bimā Tubşirūna 69-38 ஆகவே, நீங்கள் பார்ப்பவற்றின் மீதும் சத்தியம் செய்கிறேன். ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Lā Tubşirūna 69-39 நீங்கள் பார்க்காதவற்றின் மீதும், (சத்தியம் செய்கிறேன்.) ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Innahu Laqawlu Rasūlin Karīmin 69-40 நிச்சயமாக, இது (நாம் அருளியவாறு ஓதி வரும்) கண்ணியமிக்க தூதரின் சொல்லாகும். ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Wa Mā Huwa Biqawli Shā`irin ۚ Qalīlāan Mā Tu'uminūna 69-41 இது ஒரு கவிஞனின் சொல்லன்று (எனினும்) நீங்கள் மிகவும் சொற்பமாகவே நம்புகிறீர்கள். ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Wa Lā Biqawli Kāhinin ۚ Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 69-42 (இது) ஒரு குறிகாரனின் சொல்லுமன்று (எனினும்) நீங்கள் சொற்பமாகவே (இதை நினைந்து) நல்லறிவு பெறுகிறீர்கள். ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌
Tanzīlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 69-43 அகிலத்தாருக்கெல்லாம் இறைவனிடமிருந்து (இது) இறக்கியருளப்பட்டதாகும். ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
Wa Law Taqawwala `Alaynā Ba`đa Al-'Aqāwīli 69-44 அன்றியும், நம்மீது சொற்களில் சிலவற்றை இட்டுக் கட்டிக் கூறியிருப்பாரானால் - ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
La'akhadhnā Minhu Bil-Yamīni 69-45 அவருடைய வலக்கையை நாம் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு- ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Thumma Laqaţa`nā Minhu Al-Watīna 69-46 பின்னர், அவருடைய நாடி நரம்பை நாம் தரித்திருப்போம். ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Famā Minkum Min 'Aĥadin `Anhu Ĥājizīna 69-47 அன்றியும், உங்களில் எவரும் (நாம்) அ(வ்வாறு செய்வ)தைத் தடுப்பவர்களில்லை. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Latadhkiratun Lilmuttaqīna 69-48 ஆகவே, நிச்சயமாக அது (குர்ஆன்) பயபக்தியுடையவர்களுக்கு நல்லுபதேசமாகும். ‌ ‍‍‍
Wa 'Innā Lana`lamu 'Anna Minkum Mukadhdhibīna 69-49 ஆயினும், (அதைப்) பொய்ப்பிப்பவர்களும் உங்களில் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நிச்சயமாக நாம் அறிவோம். ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Innahu Laĥasratun `Alá Al-Kāfirīna 69-50 அன்றியும், நிச்சயமாக அது காஃபிர்களுக்கு கைசேதமாக இருக்கிறது.
Wa 'Innahu Laĥaqqu Al-Yaqīni 69-51 மேலும், அது நிச்சயமாக உறுதியான உண்மையாகும். ‍‍
Fasabbiĥ Biāsmi Rabbika Al-`Ažīmi 69-52 ஆகவே, மகத்தான உம்முடைய இறைவனின் திருப்பெயரைக் கொண்டு (துதி செய்து) தஸ்பீஹு செய்வீராக. ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah