Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

39) Sūrat Az-Zumar

Printed format

39)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Аллӓһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 039-001 Бу китобнинг нозил қилиниши азизу ҳаким бўлган Аллоҳ томонидандир. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
ннӓнзалнӓ 'Илайка Ал-Китӓба Бил-Хаққи Фӓ`буди Аллӓһа Муҳлиҫӓан Лаһу Ад-Дӥна 039-002 Албатта, Биз сенга китобни ҳақ ила нозил қилдик. Бас, сен Аллоҳга Унга динни холис қилган ҳолингда ибодат эт. ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Алӓ Лиллӓһ Ад-Дӥну Ал-Ҳӓлиҫу Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи~ 'Аұлийӓ'а Мӓ На`будуһум 'Иллӓ Лийуқаррибӱнӓ 'Илá Аллӓһи Зулфáнна Аллӓһа Йахкуму Байнаһум Фӥ Мӓ Һум Фӥһи Йаҳталифӱна ۗнна Аллӓһа Лӓ Йаһдӥ Ман Һуұа Кӓҙибун Каффӓрун 039-003 Огоҳ бўлингким, холис дин Аллоҳникидир. Ундан ўзга авлиё-дўстлар тутганлар: Биз уларга фақат бизларни Аллоҳга жуда ҳам яқин қилишлари учунгина ибодат қилурмиз, (дерлар). Албатта, У зот улар орасида ихтилоф этаётган нарсалар бўйича ҳукм қилур. Албатта, Аллоҳ ёлғончи ва кофир кимсаларни ҳидоят қилмас. (Мушриклар Аллоҳ таолонинг яратувчи зот эканини, осмонлару ерни яратганини тан олар эди. Аммо ўша холиқнинг тавҳидини, якка Ўзигина ибодатга сазовор эканини тан олмасди. Ибодатда унга турли бут ва санамларни шерик қилар эди. Улар ўзларича афсона тўқиб, фаришталар Аллоҳнинг қизлари, деб сафсата сотишарди. Фаришталарга турли ҳайкаллар ясаб ўшаларга сиғинишарди. Биз малоикаларга ибодат қилиш зарурлигидан эмас, улар бизни шафоат этиб, Аллоҳга жуда ҳам яқинлаштиришлари учун сиғинамиз, дейишарди. Бу ишлари эса, ботил иш эди. Аллоҳнинг тавҳидига хилоф эди. Куфр ва ширк эди.) ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌
Лаұ 'Арӓда Аллӓһу 'Ан Йаттаҳиҙа Ұаладӓан Лӓҫҭафá Миммӓ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۚ Субхӓнаһу ۖ Һуұа Аллӓһу Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 039-004 Агар Аллоҳ бола тутишни истаса, албатта, Ўзи яратган нарсалардан хоҳлаганини танлаб олар эди. У зот покдир. У якка ва ўта қаҳрли Аллоҳдир. ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍ ۖ‌‌ ‍‍‍‌
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۖ Йукаұұиру Ал-Лайла `Алá Ан-Наһӓри Ұа Йукаұұиру Ан-Наһӓра `Алá Ал-Лайли ۖ Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусамман ۗ 'Алӓ Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Ғаффӓру 039-005 У осмонлару ерни ҳақ ила яратган, кечани кундуз устига ўрайдиган, кундузни кеча устига ўрайдиган, қуёш ва ойни бўйсундирадиган зотдир. Ҳар бири белгиланган муддатча юрмоқда. Огоҳ бўлингким, У азизу ўта мағфиратли зотдир. (Оятда Аллоҳ таолонинг ҳеч бир шерикка, фарзандга мутлақо ҳожати йўқлиги баён қилинмоқда. Аллоҳ таолонинг ваҳдониятининг далиллари эслатилмоқда.) ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Ҳалақакум Мин Нафсин Ұӓхидатин Ćумма Җа`ала Минһӓ Заұҗаһӓ Ұа 'Анзала Лакум Мина Ал-'Ан`ӓм Ćамӓнийата 'Азұӓҗин ۚ Йаҳлуқукум Фӥ Буҭӱни 'Уммаһӓтикум Ҳалқӓан Мин Ба`ди Ҳалқин Фӥ Žулумӓтин Ćалӓćин ۚ Ҙаликуму Аллӓһу Раббукум Лаһу Ал-Мулку ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Фа'аннá Туҫрафӱна 039-006 У сизларни бир жондан яратди. Сўнгра ундан жуфтини қилди ва сизларга чорва ҳайвонларидан саккиз жуфтни туширди. У сизни оналарингиз қорнида уч зулмат ичида, бир яратишдан кейин яна бошқа яратишга ўтказиб, аста яратадир. Ана ўша Аллоҳ Роббингиздир. Барча мулк Уникидир. Ундан ўзга ҳеч бир ибодатга сазовор зот йўқ. Бас, қаён бурилиб кетмоқдасиз?! (Ушбу оятда Аллоҳ таоло инсонни она қорнида уч зулмат ичида яратганининг хабарини бермоқда. Уч зулмат нима? Тафсирчи уламоларимиз бу саволга, уч зулматнинг бири ҳомилани ўраб турувчи парда, иккинчиси бачадон, учинчиси қорин, деб жавоб берганлар. Илмий тараққиёт бу жавобни яна ҳам аниқлаштирди. Мутахассис олимлар ўтказган текширишлардан ҳомилани ўраб турувчи парда уч қават экани маълум бўлди. Аллоҳ таолонинг: оналарингиз қорнида уч зулмат ичида, дегани бежиз эмас экан. Қориннинг ичида уч зулмат, уч қават пардани яратган ким? Нима учун бир эмас, икки эмас ёки тўрт эмас, айнан уч қават? Шунинг ўзи Аллоҳ таолонинг ваҳдониятига далил эмасми?) ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍
н Такфурӱ Фа'инна Аллӓһа Ғанӥйун `Анкум ۖ Ұа Лӓ Йарđá Ли`ибӓдиһи Ал-Куфра ۖ Ұа 'Ин Ташкурӱ Йарđаһу Лакум ۗ Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۗ Ćумма 'Илá Раббикум Марҗи`укум Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 039-007 Агар куфр келтирсангиз, албатта, Аллоҳ сиздан беҳожатдир. У ўз бандаларининг кофир бўлишига рози бўлмас. Агар Унга шукр келтирсангиз, сиздан рози бўлур. Ҳеч бир оғирлик кўтаргувчи жон ўзга жоннинг оғирлигини кўтармас. Сўнгра фақатгина Роббингизга қайтишингиз бор. Бас, У нима амал қилиб юрганингизнинг хабарини берур. Албатта, У диллардаги нарсаларни ҳам ўта билгувчи зотдир. ‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Масса Ал-'Инсӓна Đуррун Да`ӓ Раббаһу Мунӥбӓан 'Илайһи Ćумма 'Иҙӓ Ҳаұұалаһу Ни`матан Минһу Насийа Мӓ Кӓна Йад`ӱ 'Илайһи Мин Қаблу Ұа Җа`ала Лиллӓһ 'Андӓдӓан Лийуđилла `Ан Сабӥлиһи ۚ Қул Таматта` Бикуфрика Қалӥлӓан ۖннака Мин 'Аҫхӓби Анӓри 039-008 Қачонки инсонни зарар тутса, Роббига тавба қилган ҳолида дуо қиладир. Сўнгра унга Ўз фазлидан неъмат берса, олдин дуо қилиб турган нарсасини унутадир ва Аллоҳга Унинг йўлидан адаштирмоқ учун тенгдошлар қилади. Сен: Куфринг билан бир оз ҳузурланиб тур. Албатта, сен жаҳаннам эгаларидансан, деб айт. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍ ‍ ‍‌ۖ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
мман Һуұа Қӓнитун 'Ӓнӓ Ал-Лайли Сӓҗидӓан Ұа Қӓ'имӓан Йахҙару Ал-'Ӓҳирата Ұа Йарҗӱ Рахмата Раббиһи ۗ Қул Һал Йастаұӥ Ал-Лаҙӥна Йа`ламӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна ۗннамӓ Йатаҙаккару 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 039-009 Йўқса, у кечалари ибодат қилиб, сажда этган, бедор ҳолида охиратдан қўрқиб, Робби раҳматидан умидвор бўлган одамга тенгми?! Сен: Биладиганлар билан билмайдиганлар тенг бўлармиди?! деб айт. Албатта, ақл эгаларигина эсларлар. (Аллоҳга куфр келтирган, Унга ибодат қилмаган, Унга бўйин эгмаган, кечалари Унинг розилигини йўлида бедор бўлмаган, охиратдан қўрқмаган, Робби раҳматидан умид этмаган одам, албатта, ушбу кечалари Аллоҳга ибодат қилган, Аллоҳнинг Ўзигагина сиғинган, Аллоҳ таолонинг розилигини топиш учун бедор бўлган, охиратдан қўрққан ва Робби раҳматидан умидвор кимсага тенг бўла олмайди.) ‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ۗ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍‌ ‌ ‌‍‍
Қул Йӓ `Ибӓди Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Раббакум ۚ Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Хасанатун ۗ Ұа 'Арđу Аллӓһи Ұӓси`атун ۗннамӓ Йуұаффá Аҫ-Ҫӓбирӱна 'Аҗраһум Биғайри Хисӓбин 039-010 Сен менинг тарафимдан: Эй иймон келтирган бандаларим, Роббингизга тақво қилинг. Бу дунёда гўзал амал қилганларга гўзаллик бордир. Аллоҳнинг ери кенгдир. Албатта, сабр қилгувчиларга ажрлари ҳисобсиз, тўлиқ берилур, деб айт. ( Иймон Аллоҳга ишониш ва унинг айтганига юришдир. Тақво эса, доимо Аллоҳни ҳис қилиб туриш ва амрларини бажаришдир.) ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍ۚ‍‌‍‌ ‌ ‌‌‌‍ ۗ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ۗ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Иннӥ 'Умирту 'Ан 'А`буда Аллӓһа Муҳлиҫӓан Лаһу Ад-Дӥна 039-011 Сен: Албатта, мен динни Ўзи учун холис қилган ҳолимда Аллоҳга ибодат этишимга буюрилганман. ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Умирту Ли'н 'Акӱна 'Аұұала Ал-Муслимӥна 039-012 Ва мен мусулмонларнинг аввалгиси бўлишимга амр этилганман, деб айт. (Аввал айтилганидек, дин итоат, ибодат, жазо, мукофот ҳамда шариат маъноларини англатади. Демак, Пайғамбаримиз (с.а.в.) фақат холис Аллоҳгагина итоат қилишга, фақат холис Аллоҳнинг кўрсатмаларига амал қилишга буюрилганлар, фақат холис Аллоҳдангина жазо ва мукофот кутишга, фақат Аллоҳнинг шариатига амал этишга буюрилганлар. Мана шу нарса соф тавҳиддир. Аллоҳ таолонинг ваҳдониятига иқрорликдир.) ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Қул 'Иннӥҳӓфу 'Ин `Аҫайту Раббӥ `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 039-013 Сен: Албатта, мен агар Роббимга исён этсам, улуғ куннинг азобидан қўрқаман, деб айт. ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Қули Аллӓһа 'А`буду Муҳлиҫӓан Лаһу Дӥни 039-014 Сен: Динимни Ўзига холис қилган ҳолимда Аллоҳгагина ибодат қилурман. ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Фӓ`будӱ Мӓ Ши'тум Мин Дӱниһи ۗ Қул 'Инна Ал-Ҳӓсирӥна Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Ұа 'Аһлӥһим Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ 'Алӓ Ҙӓлика Һуұа Ал-Ҳусрӓну Ал-Мубӥну 039-015 Бас, сизлар ундан ўзга нимани хоҳласангиз, ўшанга ибодат қилаверинглар, деб айт. Сен: Албатта, зиёнкорлар қиёмат куни ўзларига ва аҳлларига зиён қилгувчилардир. Огоҳ бўлингким, ана ўша очиқ-ойдин зиёнкорликдир, деб айт. ‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Лаһум Мин Фаұқиһим Žулалун Мина Анӓри Ұа Мин Тахтиһим Žулалун ۚ Ҙӓлика Йуҳаұұифу Аллӓһу Биһи `Ибӓдаһу ۚ Йӓ `Ибӓди Фа Аттақӱни 039-016 Улар учун тепаларидан ҳам оловдан соябонлар бор, остларидан ҳам оловдан соябонлар бор. Бу билан Аллоҳ Ўз бандаларини қўрқитур: Эй бандаларим, менга тақво қилинглар! (Аллоҳ таоло қиёматнинг азоблари ҳақида олдиндан огоҳлантириб қўяди. Бошларига мусибат тушганда, эй Роббимиз, аввалроқ айтмаган экансан, демасинлар). ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Аҗтанабӱ Аҭ-Ҭӓғӱта 'Ан Йа`будӱһӓ Ұа 'Анӓбӱ 'Илá Аллӓһи Лаһуму Ал-Бушрá ۚ Фабашшир `Ибӓди 039-017 Тоғутдан, унга ибодат қилишдан четда бўлганларга ва Аллоҳга қайтганларга хушхабар бор. Бас, бир бандаларимга хушхабар бер. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Йастами`ӱна Ал-Қаұла Файаттаби`ӱна 'Ахсанаһу~ ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Һадӓһуму Аллӓһу ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һум 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 039-018 Улар гапни эшитиб, энг гўзалига эргашадиганлардир. Ана ўшалар Аллоҳ ҳидоят қилганлардир. Ана ўшалар, ҳа, ўшалар ақл эгаларидир. (Ушбу жумладан билинадики, одамлар икки тоифаАллоҳга ёки тоғутга ибодат этадиган бўлади. Учинчи хили бўлиши мумкин эмас. Аллоҳга ибодат қилмаган одам, албатта, тоғутга, яъни, Аллоҳдан ўзгага сиғинган бўлади. Мен динсизман, ҳеч нарсага ибодат қилмайман, деганлар ёлғон гапирадилар. Улар, ҳеч бўлмаса, ҳавои нафсига ёки ўзи аъзо бўлган жамиятнинг урф-одатига бўйсунадиларибодат қиладилар.) ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍
'Афаман Хаққа `Алайһи Калимату Ал-`Аҙӓби 'Афа'анта Тунқиҙу Ман Фӥ Анӓри 039-019 Ёки ҳақида азоб сўзи ҳақ бўлган кимсани дўзахдаги кимсани сен қутқара олурмисан?! ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍
Лакини Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Раббаһум Лаһум Ғурафун Мин Фаұқиһӓ Ғурафун Мабнӥйатун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Ұа`да Аллӓһи ۖ Лӓ Йуҳлифу Аллӓһу Ал-Мӥ`ӓд 039-020 Лекин Роббиларига тақво қилганлар учун болохоналар устидан болохоналар бино қилингандир. Остларидан анҳорлар оқиб турур. Аллоҳнинг ваъдаси шу! Аллоҳ ваъдага хилоф қилмас. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
'Алам Тарáнна Аллӓһа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фасалакаһу Йанӓбӥ`а Фӥ Ал-'Арđи Ćумма Йуҳриҗу Биһи Зар`ӓан Муҳталифӓан 'Алұӓнуһу Ćумма Йаһӥҗу Фатарӓһу Муҫфаррӓан Ćумма Йаҗ`алуһу Хуҭӓмӓан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Лаҙикрá Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби 039-021 Аллоҳ осмондан сув тушириб, уни ердаги манбаълардан юритиб қўйганини кўрмадингми?! Сўнгра у ила турли рангдаги экинларни чиқарур. Кейин у қурийдир. Бас, уни сарғайган ҳолида кўрарсан. Сўнгра уни қуруқ чўпга айлантирур. Албаттта, бунда ақл эгалари учун эслатма бордир. ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‍
'Афаман Шараха Аллӓһу Ҫадраһу Лил'ислӓми Фаһуұа `Алá Нӱрин Мин Раббиһи ۚ Фаұайлун Лилқӓсийати Қулӱбуһум Мин Ҙикри Аллӓһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 039-022 Аллоҳ кўксини Исломга кенг қилиб очиб қўйган шахс ўз Роббидан бўлган нурда эмасми?! Аллоҳни зикр қилишдан қалблари қотиб қолганларга вой бўлсин! Ана ўшалар очиқ-ойдин залолатдадирлар. ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍
Ал-Лаһу Наззала 'Ахсана Ал-Хадӥćи Китӓбӓан Муташӓбиһӓан Маćӓнийа Тақша`ирру Минһу Җулӱду Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Ćумма Талӥну Җулӱдуһум Ұа Қулӱбуһум 'Илá Ҙикри Аллӓһи ۚ Ҙӓлика Һудá Аллӓһи Йаһдӥ Биһи Ман Йашӓۚ Ұа Ман Йуđлили Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 039-023 Аллоҳ энг гўзал сўзни ўхшаш ва такрорланган китоб этиб туширар. Ундан Роббиларидан қўрқадиганларнинг терилари титрар. Сўнгра уларнинг терилари ва қалблари Аллоҳнинг зикрига юмшар. Ана шу Аллоҳнинг ҳидоятидир. У ила Аллоҳ хоҳлаган кимсани ҳидоят қилур. Кимни Аллоҳ залолатига кетказса, бас, унинг учун ҳидоят қилгувчи йўқ. (Қуръони Карим энг гўзал сўздир. Унинг оятлари гўзалликда, пурмаъноликда, ҳикматда, тўғриликда ва ҳукмда бир-бирига ўхшашдир. Такрорланадиган бўлиши эса, ҳукмлари такрор-такрор келади, ҳикматлари такрор-таркор келади, ваъзлари, огоҳлантиришлари, ваъдаю таҳдидлари ҳам такрор-такрор келади. Шунингдек, суралари, оятлари такрор-такрор ўқилади, ёд олинади, ўрганилади. Бу сифат Аллоҳ таолонинг аброр бандаларининг сифатидир. Улар Қуръон тиловатидан, ундаги маънолардан жуда қаттиқ таъсирланадилар. Огоҳлантирувчи, таҳдид қилувчи оятлар келганида хавфдан, қўрқинчдан баданлари титрайди, яхши ваъда ва раҳмат оятлари келганида умидворликдан баданлари ва қалблари юмшайди, Аллоҳнинг зикрига яна ҳам кўпроқ бериладилар. Бундай бўлиши яхшилик аломатидир.) ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
'Афаман Йаттақӥ Биұаҗһиһи Сӱ Ал-`Аҙӓби Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ Ұа Қӥла Лилžžӓлимӥна Ҙӱқӱ Мӓ Кунтум Таксибӱна 039-024 Ахир қиёмат куни золимларга, касб қилиб юрган нарсангизни тотиб кўринг, дейилганида ёмон азобдан юзи ила сақланадиган одам (мўмин ила тенг бўлармиди)?! ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фа'атӓһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 039-025 Улардан олдингилар ҳам ёлғончи қилганлар, бас, уларга ўзлари сезмаган томондан азоб келган. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Фа'аҙӓқаһуму Аллӓһу Ал-Ҳизйа Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 039-026 Аллоҳ уларга бу дунёда хорликни тотдирди, албатта, охират азоби, агар билсалар, янада улкан бўлур. ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
Ұа Лақад Đарабнӓ Лилннӓси Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Мин Кулли Маćалин Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 039-027 Батаҳқиқ, Биз ушбу Қуръонда одамларга турли мисоллар келтирдик. Шоядки эсласалар. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌
Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ғайра Ҙӥ `Иұаҗин Ла`аллаһум Йаттақӱна 039-028 Арабча Қуръонни эгриликсиз қилиб (туширдикки), шоядки тақво қилсалар. ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Đараба Аллӓһу Маćалӓан Раҗулӓан Фӥһи Шуракӓ'у Муташӓкисӱна Ұа Раҗулӓан Саламӓан Лираҗулин Һал Йастаұийӓни Маćалӓан ۚ Ал-Хамду Лиллӓһ ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 039-029 Аллоҳ бир мисол келтирур. Бир одамга талашувчи шериклар эгадир. Саломат ҳолидаги бошқа бирига бир киши эгадир. Икковларининг мисоли баробарми?! Аллоҳга ҳамд бўлсин. Йўқ, кўплари билмаслар. ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍ۚ ۚ ‌ ‌
ннака Маййитун Ұа 'Иннаһум Маййитӱна 039-030 Албатта, сен ҳам ўлгувчисан, улар ҳам ўлгувчидирлар. (Аллоҳдан бошқа ҳар бир тирик жон ўлади. Ҳамма ҳам ўлади. Ўлмайдиган ҳеч ким йўқ. Фақат Аллоҳ таолонинг Ўзигина қолади.) ‌ ‌‌
Ćумма 'Иннакум Йаұма Ал-Қийӓмати `Инда Раббикум Таҳтаҫимӱна 039-031 Сўнгра, албатта, сизлар қиёмат куни Роббингиз ҳузурида тортишурсизлар. ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фаман 'Аžламу Мимман Каҙаба `Алá Аллӓһи Ұа Каҙҙаба Биҫ-Ҫидқи 'Иҙ Җӓ'аһу~ ۚ 'Алайса Фӥ Җаһаннама Маćұан Лилкӓфирӥна 039-032 Аллоҳга нисбатан ёлғон гапирган ва ўзига содиқ (сўз) келганида уни ёлғонга чиқаргандан ҳам золимроқ кимса борми?! Кофирларнинг жойи жаҳаннамда эмасми?! ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍~ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Җӓ'а Биҫ-Ҫидқи Ұа Ҫаддақа Биһи~ ۙ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муттақӱна 039-033 Содиқ (сўз)ни келтирган ва уни тасдиқ қилган эса, ана ўшалар тақводорлардир. (Яъни, Аллоҳнинг содиқ сўзини бандаларга етказган ва ўша содиқ сўзни тасдиқлаганлар тақводорлардир. Қуръони Каримни келтирган Муҳаммад (с.а.в.) ҳамда бошқа барча Пайғамбарлар алайҳиссалом ва барча мўмин бандалар шу сирага кирадилар. Улар Аллоҳ таолога тақво этган, унинг айтганини қилган, қайтарганидан қайтган бандалардир.) ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна `Инда Раббиһим ۚ Ҙӓлика Җазӓ Ал-Мухсинӥна 039-034 Улар учун Роббилари ҳузурида хоҳлаган нарсалари бордир. Ана ўша гўзал амал қилгувчиларнинг мукофотидир. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‌‌‌
Лийукаффира Аллӓһу `Анһум 'Асұа'а Ал-Лаҙӥ `Амилӱ Ұа Йаҗзийаһумҗраһум Би'ахсани Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йа`малӱна 039-035 Зеро, Аллоҳ уларнинг қилган энг ёмон амалини ўчириб, қилиб юрган энг гўзал амаллари ажри ила мукофотлар. ‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍
'Алайса Аллӓһу Бикӓфин `Абдаһу ۖ Ұа Йуҳаұұифӱнака Биал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи ۚ Ұа Ман Йуđлили Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 039-036 Аллоҳ Ўз бандасига етарли эмасми?! Улар сени ундан бошқалар билан қўрқитадилар. Кимни Аллоҳ залолатга кеткизса, бас, унинг учун ҳеч бир ҳидоят қилгувчи йўқ. (Пайғамбаримиз (с.а.в.) мушрикларни Аллоҳ таолонинг тавҳидига чақириб, уларнинг турли сохта худоларини айблаганларида, улар: Муҳаммад худоларимизни сўкишдан тўхтамаса, унга, албатта, ёмонлик етади, деб у зотни (с.а.в.) қўрқитмоқчи бўлганлар. Ушбу оят шу муносабат ила тушган экан. Гарчи хос сабаб билан нозил бўлса ҳам, маъноси умумийдир.) ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Ұа Ман Йаһди Аллӓһу Фамӓ Лаһу Мин Муđиллин ۗ 'Алайса Аллӓһу Би`азӥзин Ҙӥ Антиқӓмин 039-037 Кимни Аллоҳ ҳидоятга солса, бас, унинг учун ҳеч бир залолатга кетказгувчи йўқ. Аллоҳ азизу интиқом эгаси эмасми?! ‍‌‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Аллӓһу ۚ Қул 'Афара'айтум Мӓ Тад`ӱна Мин Дӱни Аллӓһи 'Ин 'Арӓданийа Аллӓһу Биđуррин Һал Һунна Кӓшифӓту Đурриһи~ 'Аұ 'Арӓданӥ Бирахматин Һал Һунна Мумсикӓту Рахматиһи ۚ Қул Хасбийа Аллӓһу ۖ `Алайһи Йатаұаккалу Ал-Мутаұаккилӱна 039-038 Агар улардан: Осмонлару ерни ким яратди? деб сўрасанг, албатта: Аллоҳ! дерлар. Сен: Менга хабар беринглар-чи! Сиз илтижо қилаётган Аллоҳдан бошқа нарсалар, агар Аллоҳ менга зарарни ирода қилса, ўшалар унинг зарарини аритгувчи бўла олурларми?! Ёки менга марҳаматни ирода қилса, ўшалар Унинг марҳаматини тутиб қолгувчи бўла олурми?! деб айт. Сен: Менга Аллоҳ етарли, таваккал қилгувчилар унгагина таваккал қилурлар, деб айт. ‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ۚ ۖ‍‍
Қул Йӓ Қаұми А`малӱ `Алá Макӓнатикумннӥ `Ӓмилун ۖ Фасаұфа Та`ламӱна 039-039 Сен: Эй қавмим, ўз ҳолингизча амал қилаверинг. Албатта, мен ҳам амал қилгувчиман. Бас, тезда билурсиз. ‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ۖ
Ман Йа'тӥһи `Аҙӓбун Йуҳзӥһи Ұа Йахиллу `Алайһи `Аҙӓбун Муқӥмун 039-040 Кимга уни расво қиладиган азоб келажагини ва кимга давомли азоб тушажагини, деб айт. (Яъни, эй қавмим, Аллоҳнинг тавҳид йўлига юрмай, Унга ширк келтирадиган бўлсангиз, ўз ихтиёрингиз билан, ўз хоҳишингиз ва йўлингиз билан амал қилаверинг. Аммо мен Аллоҳнинг айтганига амал қиламан. Тезда қиёмат қоим бўлажак, ўшанда биласиз. Кимнинг устидан муқим турадиган азоб тушажагини биласиз. Менингми, сизларнингми?) ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
ннӓнзалнӓ `Алайка Ал-Китӓба Лилннӓси Бил-Хаққи ۖ Фамани Аһтадá Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман Đалла Фа'иннамӓ Йаđиллу `Алайһӓ ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 039-041 Албатта, Биз одамлар учун сенга китобни ҳақ ила туширдик. Бас, ким ҳидоятга юрса, ўзига фойда. Ким залолатга кетса, ўзига зарар. Сен уларга вакил-қўриқчи эмассан. (Ким ақлини ишлатиб, инсоф қилиб ҳидоятга юрса, Аллоҳ туширган Қуръонга амал қилса, ўзига фойда бўлади. Ким шунчалик гап-сўздан кейин ҳам, Аллоҳ унга ақл-ҳуш бериб, Пайғамбар юбориб, китоб тушириб, ҳақ йўлни кўрсатиб қўйганидан кейин ҳам залолат йўлини танласа, ўзига зарар қилади, бошқага эмас.) ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Ал-Лаһу Йатаұаффá Ал-'Анфуса Хӥна Маұтиһӓ Ұа А-Атӥ Лам Тамут Фӥ Манӓмиһӓ ۖ Файумсику Аллатӥ Қаđá `Алайһӓ Ал-Маұта Ұа Йурсилу Ал-'Уҳрá 'Илá 'Аҗалин Мусамман ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 039-042 Аллоҳ жонларни ўлими вақтида, ўлмаганларини эса, уйқуси вақтида олур. Бас, ўлишига ҳукм қилганларини ушлаб қолур, қолганларини маълум муддатгача қўйиб юборур. Албатта, бунда тафаккур қиладиган қавмлар учун оят-ибратлар бордир. (Ҳар лаҳзада қанчадан қанча одамлар жон берадилар. Уларнинг жонини ким олади? Ҳар бир одам ҳар куни маълум муддат ухлайди, ўшанда у ўликка ўхшаб ётади. Унинг жони нима бўлади? Бу саволларга мазкур жумлада жавоб бор. Жонларни ўлим вақтида ҳам, ухлаган вақтида ҳам оладиган зот Аллоҳдир. Тандан жон чиқиши катта вафот, ухлаганда тана билан жон орасида алоқанинг кучсизланиши кичик вафот дейилади. Чунки ухлаган одамнинг жонини ҳам Аллоҳ таоло олган бўлади. Кимнинг қазоси етган бўлса, уйқусидан қайта уйғонмай, кичик вафоти катта вафотга айланиб қолаверади. Аллоҳ ажали етмаганларнинг жонини қўйиб юборади. Улар белгиланган ажалгача яшаб юрадилар.) ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
'Ами Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Аллӓһи Шуфа`ӓۚ Қул 'Аұалаұ Кӓнӱ Лӓ Йамликӱна Шай'ӓан Ұа Лӓ Йа`қилӱна 039-043 Ёки Аллоҳдан ўзга шафоатчилар тутганларми?! Сен: Ахир улар бирор нарсага эга бўлмасалар ва бирор нарсани англамасалар ҳам-а?! деб айт. ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул Лиллӓһ Аш-Шафӓ`ату Җамӥ`ӓан ۖ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ćумма 'Илайһи Турҗа`ӱна 039-044 Сен: Барча шафоат ёлғиз Аллоҳникидир. Осмонлару ернинг мулки-эгалиги ҳам ёлғиз Уникидир. Сўнгра Унгагина қайтарилурсизлар, деб айт. ۖ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ҙукира Аллӓһу Ұахдаһу Ашма'аззат Қулӱбу Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати ۖ Ұа 'Иҙӓ Ҙукира Ал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи~ 'Иҙӓ Һум Йастабширӱна 039-045 Қачонки Аллоҳнинг ёлғиз Ўзи зикр қилинса, охиратга иймон келтирмайдиганларнинг қалблари сиқилиб кетар. Қачонки ундан ўзгалар зикр қилинсалар, бирдан шодланиб кетарлар. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Қули Аллӓһумма Фӓҭира Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи `Ӓлима Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати 'Анта Тахкуму Байна `Ибӓдика Фӥ Мӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 039-046 Сен: Эй Аллоҳим! Осмонлару ерни яратган зот! Ғойиб ва ошкорни билгувчи зот! Сенинг Ўзинг бандаларнинг орасида улар ихтилоф қилиб юрган нарсаларда ҳукм қилурсан, деб айт. ‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна Лиллаҙӥна Žаламӱ Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ұа Миćлаһу Ма`аһу Лӓфтадаұ Биһи Мин Сӱ Ал-`Аҙӓби Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ Ұа Бадӓ Лаһум Мина Аллӓһи Мӓ Лам Йакӱнӱ Йахтасибӱна 039-047 Агар зулм этганларга ер юзидаги барча нарса ва у билан яна шу қадар нарса берилса ҳам, қиёмат куни ёмон азобга тўлов қилиб юборишлари аниқ. Ва уларга Аллоҳ томонидан ўзлари хаёлларига ҳам келтирмаган нарсалар зоҳир бўлур. (Кофир ва мушриклар бу дунёда гердайиб, талашиб - тортишганлари билан, қиёмат қоим бўлиб, ўзларига бериладиган азобни тушуниб етганларида, азобдан қутулиши учун бор-йўқ дунёсини беришга тайёр турадилар. Аммо бу тўлов кимга ҳам керак? Қиёмат кунининг қозиси пора ҳам, тўлов ҳам олмайди. У беҳожат зот. Унинг ҳузурида кофир ва мушриклар учун амалларига яраша жазо бор, холос.) ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍ ‌
Ұа Бадӓ Лаһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 039-048 Ва уларга ўзлари касб қилган нарсаларнинг ёмонлиги зоҳир бўлур ва уларни ўзлари масхара қилиб юрган нарса ўраб олур. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Масса Ал-'Инсӓна Đуррун Да`ӓнӓ Ćумма 'Иҙӓ Ҳаұұалнӓһу Ни`матан Миннӓ Қӓла 'Иннамӓ 'Ӱтӥтуһу `Алá `Илмин ۚ Бал Һийа Фитнатун Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 039-049 Бас, қачонки инсонни зарар тутса, у бизга дуо қилур. Сўнгра унга Биз ўзимиздан неъмат берсак: Албатта, бу менга илмим туфайли берилди, дер. Йўқ! У синовдир. Лекин кўплари билмаслар. (Бошига мусибат тушса, бало-офат келса, ўшандай кимса ҳам сохта худоларига эмас, Аллоҳ таолога ёлборади. Оғир мусибат вақтида манманлик ва такаббурлик ҳам қолмайди, инсоннинг фитрати соф табиати очилади. Инсоннинг фитратида эса, Аллоҳ таолонинг ваҳдониятини тан олиш хусусияти бор. Шу боис ҳар қандай инсон у қанчалик кофир, қанчалик мушрик бўлмасин, бошига мусибат тушиб, зарарга юз тутса, фақат Аллоҳ таолонинг ўзига ёлборади. Аллоҳ таоло ундан зарарни олиб, унга яна тинчлик-омонлик ва офиятни берса, у эски ҳолатига қайтади. Аллоҳ берган неъматни, тинчлик-омонлик, офият ва яхшиликларни ўз илмим, хатти-ҳаракатим билан топдим, деб даъво қила бошлайди.) ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍ ۚ ‌ ‌‍ ‌‍
Қад Қӓлаһӓ Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фамӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 039-050 Батаҳқиқ, буни улардан аввалгилар ҳам айтган эдилар. Бас, уларнинг қилган касблари ўзларига асқотмади. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Фа'аҫӓбаһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Мин Һӓ'уулӓ' Сайуҫӥбуһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа Мӓ Һум Биму`җизӥна 039-051 Бас, уларга қилган касбларининг ёмонликлари мусибат бўлди. Анавилардан зулм қилганларига ҳам тезда қилган касбларининг ёмонликлари мусибат бўлур. Улар қочиб қутулгувчи ҳам эмаслар. ‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Аұалам Йа`ламӱнна Аллӓһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 039-052 Улар Аллоҳ хоҳлаган кишисига ризқни кенг ва тор қилишини билмасмидилар?! Албатта, бунда иймон келтиргувчи қавмлар учун оят-белгилар бордир. ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Қул Йӓ `Ибӓдӥ Ал-Лаҙӥна 'Асрафӱ `Алáнфусиһим Лӓ Тақнаҭӱ Мин Рахмати Аллӓһи ۚнна Аллӓһа Йағфиру Аҙ-Ҙунӱба Җамӥ`ӓан ۚннаһу Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 039-053 Сен менинг тарафимдан: Эй ўз жонларига исроф (жабр) қилган бандаларим, Аллоҳнинг раҳматидан ноумид бўлманг! Албатта, Аллоҳ барча гуноҳларни мағфират этар. Албатта, унинг ўзи ўта мағфиратли ва ўта раҳмли зотдир, деб айт. (Имом Бухорий Саъд ибн Жубайрдан (р.а.) келтирган ривоятда айтилишича, кўплаб гуноҳлар қилган бир гуруҳ мушрик Расулуллоҳнинг (с.а.в.) ҳузурларига келиб: Албатта, сен даъват қилаётган нарса жуда ҳам гўзал. Қани, айт-чи, биз қилган нарсаларни ювадиган нарса ҳам борми? деб сўрашганида Аллоҳ таоло ушбу ояти каримани туширган экан.) ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Анӥбӱ 'Илá Раббикум Ұа 'Аслимӱ Лаһу Мин Қабли 'Ан Йа'тийакуму Ал-`Аҙӓбу Ćумма Лӓ Тунҫарӱна 039-054 Сизга азоб келишидан олдин Роббингизга қайтинг ва Унга таслим бўлинг. Сўнгра сизга ёрдам берилмас. ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Аттаби`ӱ 'Ахсана Мӓнзила 'Илайкум Мин Раббикум Мин Қабли 'Ан Йа'тийакуму Ал-`Аҙӓбу Бағтатан Ұа 'Антум Лӓ Таш`урӱна 039-055 Сизга ўзингиз сезмаган ҳолда тўсатдан азоб келиб қолишидан олдин Роббингиздан сизга туширилган энг гўзал нарсага эргашинг. ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌
н Тақӱла Нафсун Йӓ Хасратӓ `Алá Мӓ Фарраҭту Фӥ Җанби Аллӓһи Ұа 'Ин Кунту Ламина Ас-Сӓҳирӥна 039-056 Жон: Аллоҳ ҳақида йўл қўйган камчиликларим учун надомат бўлсин. Тўғриси, мен масхара қилгувчилардан бўлган эдим, демасидан олдин... ‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
'Аұ Тақӱла Лаұ 'Анна Аллӓһа Һадӓнӥ Лакунту Мина Ал-Муттақӥна 039-057 Ёки: Агар Аллоҳ мени ҳидоят қилганида, албатта, тақводорлардан бўлар эдим, демасидан олдин... ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍
'Аұ Тақӱла Хӥна Тарá Ал-`Аҙӓба Лаұ 'Анна Лӥ Карратан Фа'акӱна Мина Ал-Мухсинӥна 039-058 Ёки азобни кўрган чоғида: Агар менга яна бир марта ортга (дунёга) қайтиш бўлганида, гўзал амал қилгувчилардан бўлар эдим, демасидан олдин... (Охират азобини, ўлим талвасасини кўргандан кейинги надоматлар фойда бермайди. Ҳақ калом етиши билан дарҳол тавба қилиш, Аллоҳга тўла-тўкис таслим бўлиш ва Қуръонга эргашиш керак.Чунки, охиратда ушбу сўзларга жавобан Аллоҳ:) ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Балá Қад Җӓ'атка 'Ӓйӓтӥ Факаҙҙабта Биһӓ Ұа Астакбарта Ұа Кунта Мина Ал-Кӓфирӥна 039-059 Йўқ! Батаҳқиқ, сенга Менинг оятларим келди. Бас, сен уларни ёлғонга чиқардинг, мутакаббирлик қилдинг ва кофирлардан бўлдинг! дейди. (Эй кофир! Эй мушрик! Эй осий! Айтаётган гапларинг ҳаммаси ёлғон. Сен азобни кўрганингдан сўнг ноилож қолиб, дўппинг тор келганидан айтмоқдасан бу гапларни. Агар сенинг ниятинг тўғри бўлса, у дунёда яхши ишларни қилишинг мумкин эди. Сенга қулай фурсат берилган эди.) ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍
Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Тарá Ал-Лаҙӥна Каҙабӱ `Алá Аллӓһи Ұуҗӱһуһум Мусұаддатун ۚ 'Алайса Фӥ Җаһаннама Маćұан Лилмутакаббирӥна 039-060 Қиёмат куни Аллоҳга нисбатан ёлғон сўзлаганларни кўрсанг, юзлари қоп-қорадир. Ёки мутакаббирларнинг жойи жаҳаннамда эмасми?! ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Ұа Йунаҗҗӥ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Бимафӓзатиһим Лӓ Йамассуһуму Ас-Сӱ'у Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 039-061 Аллоҳ тақво қилганларга ютуқлари туфайли нажот берур. Уларга ёмонлик етмас ва улар хафа ҳам бўлмас. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ал-Лаһу Ҳӓлиқу Кулли Шайн ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шайн Ұа Кӥлун 039-062 Аллоҳ ҳар бир нарсанинг яратгувчисидир. Ва У ҳар бир нарсага вакилдир. ‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌
Лаһу Мақӓлӥду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Аллӓһи 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 039-063 Осмонлару ернинг калитлари Унгагина хосдир. Аллоҳнинг оятларига куфр келтирганлар, ана ўшалар зиёнкорлардир. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Қул 'Афағайра Аллӓһи Та'мурӱннӥ 'А`буду 'Аййуһӓ Ал-Җӓһилӱна 039-064 Сен: Эй жоҳиллар! Мени Аллоҳдан ўзгага ибодат қилишимга буюрурмисиз?! деб айт. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Лақад 'Ӱхийа 'Илайка Ұа 'Илá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблика Ла'ин 'Ашракта Лайахбаҭанна `Амалука Ұа Латакӱнанна Мина Ал-Ҳӓсирӥна 039-065 Батаҳқиқ, сенга ва сендан олдин ўтганларга ҳам: Агар ширк келтирсанг, албатта, амалинг беҳуда кетур ва, албатта, зиёнкорлардан бўлурсан. ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍
Бали Аллӓһа Фӓ`буд Ұа Кун Мина Аш-Шӓкирӥна 039-066 Йўқ! Аллоҳгагина ибодат қил ва шукр этгувчилардан бўл! деб ваҳий қилинган. ‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍
Ұа Мӓ Қадарӱ Аллаһа Хаққа Қадриһи Ұа Ал-'Арđу Җамӥ`ӓан Қабđатуһу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Ас-Самӓұӓту Маҭұӥйӓтун Бийамӥниһи ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 039-067 Улар Аллоҳнинг қадрини тўғри тақдирламадилар. Ҳолбуки, ер борлигича Унинг сиқимидадир. Осмонлар эса, Унинг қудрат қўлига йиғилгандир. У зот улар ширк келтираётган нарсалардан пок ва юксакдир. (Бу дунёда Аллоҳга ширк келтирганлар Аллоҳ таолонинг қандай зот эканини тўғри тақдир қилмадилар. Улар Аллоҳ таолонинг ёлғиз Ўзига ибодат қилмаётганлари, Унга ширк келтираётганлари шунга далолатдир. Аллоҳнинг ваҳдониятини ҳам, Аллоҳнинг улуғлигини ҳам идрок қилмадилар. Улар Аллоҳнинг ҳар бир нарсага қодирлигини англамадилар. Агар шу маъноларни идрок қилганларида унга ширк келтирмас эдилар.) ‍‌‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фаҫа`иқа Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи 'Иллӓ Ман Шӓ Аллӓһу ۖ Ćумма Нуфиҳа Фӥһи 'Уҳрá Фа'иҙӓ Һум Қийӓмун Йанžурӱна 039-068 Ва сурга пуфланди. Осмонлару ерда ким бўлса, қулаб ўлди. Магар Аллоҳ хоҳлаганларгина қолди. Сўнгра унга яна бир бор пуфланди. Бас, тўсатдан улар туриб интизор бўлурлар. (Демак, сурга биринчи бор пуфланганда осмонлару ердаги барча жонзотлар чақмоқ ургандай бирдан йиқилиб ўладилар. Шунинг учун ҳам бу пуфлаш саъқйиқилиб ўлиш пуфлаши, дейилади. Аллоҳнинг хоҳиши ҳамма нарсадан устун, шунинг учун у зот хоҳласа, баъзи жонзотлар саъқпуфлашидан кейин ҳам тирик қолади. Исрофил алайҳиссалом томонидан сурга иккинчи бор пуфланди, барча халойиқ тирилиб, ўринларидан туриб, бундан кейин нима бўлишини кутадилар. Шунинг учун ҳам иккинчи пуфлаш туриш пуфлаши деб номланади.) ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ашрақати Ал-'Арđу Бинӱри Раббиһӓ Ұа Ұуđи`а Ал-Китӓбу Ұа Җӥ'а Бин-Набӥйӥна Ұа Аш-Шуһадӓ'и Ұа Қуđийа Байнаһум Бил-Хаққи Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 039-069 Ва ер Робби нури ила ёришди. Китоб қўйилди. Пайғамбарлар ва гувоҳлар келтирилди. Улар орасида ҳақ ила ҳукм чиқарилди. Уларга зулм қилинмади. (Яъни, маҳшар майдони Аллоҳнинг нури ила ёп-ёруғ бўлди. У кунда фақат Аллоҳнинг нури бўлади. Энди ҳамма нарса ҳисоб-китобга тайёр ҳам бўлди. Бандаларнинг номаи амалларибу дунёда қилган амаллари фаришталар томонидан ёзиб юрилган китоб ўртага қўйилди.) ‌‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ұуффийат Куллу Нафсин Мӓ `Амилат Ұа Һуұа 'А`ламу Бимӓ Йаф`алӱна 039-070 Ва ҳар бир жонга қилган амали (жазо ёки мукофоти) тўлиқ берилди. У зот улар қилаётган ишларни ўта яхши билгувчидир. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Ұа Сӥқа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Илá Җаһаннама Зумарӓан ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ӱһӓ Футихат 'Абұӓбуһӓ Ұа Қӓла Лаһум Ҳазанатуһӓ 'Алам Йа'тикум Русулун Минкум Йатлӱна `Алайкум 'Ӓйӓти Раббикум Ұа Йунҙирӱнакум Лиқӓ'а Йаұмикум Һӓҙӓ ۚ Қӓлӱ Балá Ұа Лакин Хаққат Калимату Ал-`Аҙӓби `Алá Ал-Кӓфирӥна 039-071 Ва куфр келтирганлар жаҳаннамга гуруҳ-гуруҳ қилиб ҳайдалди. Токи унга етиб келган чоғларида унинг эшиклари очилди ва унинг қўриқчилари уларга: Сизларга ўзингиздан бўлган Пайғамбарлар келиб, Роббингиз оятларини тиловат қилиб бермадиларми? Сизларни ушбу кунингизга дучор бўлишингиздан огоҳлантирмадиларми?! дедилар. Улар: Ҳа! Лекин азоб сўзи кофирлар устига ҳақ бўлгандир, дедилар. (Ҳа, ўзимиздан бўлган Пайғамбарлар бизга келган, улар бизга Роббимизнинг оятларини тиловат қилиб берган ва у куннинг даҳшатидан огоҳлантирган эдилар, демоқчилар. Лекин тўлиқ айта олмайдилар. Ҳа, деб қўйишга зўрға ярайдилар.) ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌
Қӥла Адҳулӱбұӓба Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Фаби'са Маćұá Ал-Мутакаббирӥна 039-072 Жаҳаннам эшикларидан унда абадий қолгувчи бўлган ҳолингизда киринг, дейилди. Бас, мутакаббирларнинг жойи қандай ҳам ёмон бўлди. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌
Ұа Сӥқа Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Раббаһум 'Илá Ал-Җаннати Зумарӓан ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ӱһӓ Ұа Футихат 'Абұӓбуһӓ Ұа Қӓла Лаһум Ҳазанатуһӓ Салӓмун `Алайкум Ҭибтум Фӓдҳулӱһӓ Ҳӓлидӥна 039-073 Ва Роббиларига тақво қилганлар жаннатга гуруҳ-гуруҳ қилиб олиб борилдилар. Токи унга етиб келган чоғларида унинг эшиклари очилди ва унинг қўриқчилари уларга: Сизга саломлар бўлсин! Хуш келдингиз! Бас, унга абадий қолгувчи бўлган ҳолингизда киринг, дедилар. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Ал-Хамду Лиллӓһ Ал-Лаҙӥ Ҫадақанӓ Ұа`даһу Ұа 'Аұраćанӓ Ал-'Арđа Натабаұұа'у Мина Ал-Җаннати Хайćу Нашӓۖ Фани`ма 'Аҗру Ал-`Ӓмилӥна 039-074 Улар: Бизларга берган ваъдасини рост қилган ва бизга бу ерни мерос қилиб берган Аллоҳга ҳамдлар бўлсин. Энди ундан хоҳлаган жойимизни оламиз, дедилар. Бас, амал қилувчиларнинг ажри қандай ҳам яхши бўлди! ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‌
Ұа Тарá Ал-Малӓ'иката Хӓффӥна Мин Хаұли Ал-`Арши Йусаббихӱна Бихамди Раббиһим ۖ Ұа Қуđийа Байнаһум Бил-Хаққи Ұа Қӥла Ал-Хамду Лиллӓһ Рабби Ал-`Ӓламӥна 039-075 Ва фаришталарни Аршни ўраб олиб Роббиларига ҳамд ила тасбиҳ айтаётган ҳолда кўрурсан. Улар орасида ҳақ ила ҳукм қилинур ва: Оламларнинг Робби Аллоҳга ҳамду сано бўлсин! дейилди. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah