Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

26) Sūrat Ash-Shu`arā'

Printed format

26)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓ-Сӥн-Мӥм 026-001 То. Син. Мим. ‍-‍‌‍‍‍-
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 026-002 Булар очиқ китобнинг оятларидир. ‌‍‍‍ ‍‍
Ла`аллака Бӓҳи`ун Нафсака 'Аллӓ Йакӱнӱ Му'уминӥна 026-003 Эҳтимол, (улар) мўмин бўлмаганлари учун сен ўзингни ҳалок қилмоқчидирсан?! ‌ ‌‌
н Наша' Нуназзил `Алайһим Мина Ас-Самӓ'и 'Ӓйатан Фаžаллат 'А`нӓқуһум Лаһӓ Ҳӓđи`ӥна 026-004 Агар хоҳласак, уларга осмондан оят-мўъжиза нозил қилурмиз. Бас, уларнинг бўйинлари унга эгилиб қоладир. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Ҙикрин Мина Ар-Рахмӓни Мухдаćин 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһу Му`риđӥна 026-005 Уларга Роҳмандан янги эслатма келибдики, албатта, ундан юз ўгиргувчи бўлганлар. ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Фақад Каҙҙабӱ Фасайа'тӥһимнбӓ'у Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 026-006 Бас, батаҳқиқ, ёлғонга чиқардилар. Яқинда уларга ўзлари истеҳзо қилган нарсанинг хабари келажакдир. ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Илá Ал-'Арđи Камнбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Карӥмин 026-007 Улар ерга қарамайдиларми?! Биз унда гўзал навлардан қанчаларини ундириб қўйибмиз. ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-008 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмаслар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-009 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Нӓдá Раббука Мӱсá 'Ани А'ти Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 026-010 Роббинг Мусога: У золим қавмга боргин. ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Қаұма Фирұна ۚ 'Алӓ Йаттақӱна 026-011 Фиръавн қавмига. (Биздан) қўрқмайдиларми?! деб нидо қилганини эсла. ۚ ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥҳӓфу 'Ан Йукаҙҙибӱни 026-012 У: Эй Роббим, улар мени ёлғончи қилишларидан қўрқаман. ‌‍ ‌‍ ‌‌
Ұа Йаđӥқу Ҫадрӥ Ұа Лӓ Йанҭалиқу Лисӓнӥ Фа'арсил 'Илá Һӓрӱна 026-013 Ва дилим сиқилишидан ҳамда тилим бурро бўлмай қолишидан. Бас, Ҳорунни элчи қил. ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Лаһум `Алаййа Ҙанбун Фа'аҳӓфу 'Ан Йақтулӱни 026-014 Менинг зиммамда улар наздида гуноҳ бор. Бас, мени ўлдиришларидан хавфдаман, деди. ‌‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍
Қӓла Каллӓ ۖ Фӓҙ/һабӓ Би'ӓйӓтинӓ ۖннӓ Ма`акум Мустами`ӱна 026-015 У зот:Йўқ! Бас, иккингиз Бизнинг оят-мўъжизаларимиз ила боринглар. Албатта, Биз иккингиз билан эшитгувчилармиз. ۖ ‌‌ ‍ۖ‍‌
Фа'тийӓ Фирұна Фақӱлӓннӓ Расӱлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-016 Бас, Фиръавнга боринглар ва унга: Биз Роббул Оламийннинг Пайғамбарларимиз. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍
'Ан 'Арсил Ма`анӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-017 Бани Исроилни биз билан қўйиб юбор, деб айтинглар, деди. ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Қӓла 'Алам Нураббика Фӥнӓ Ұалӥдӓан Ұа Лабиćта Фӥнӓ Мин `Умурика Синӥна 026-018 У (Фиръавн): Биз сени гўдаклигингдан ўз ичимизда тарбия қилмадикми?! Умрингнинг бир неча йилини бизнинг ичимизда ўтказмадингми?! ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌
Ұа Фа`алта Фа`латака Аллатӥ Фа`алта Ұа 'Анта Мина Ал-Кӓфирӥна 026-019 Ва нонкўрлардан бўлиб, қиладиган ишингни қилиб қўймадингми?! деди. (Фиръавннинг миннатларидан асосий мақсадиМусо алайҳиссалом олиб келган динни инкор қилиш эди. Қўлимизда катта бўла туриб, энди, бизга, динимизга ва мулкимизга қарши чиқасанми? Янги дин келтирдим, деб даъво қиласанми? Бизнинг қавмимиздан бир кишини ўлдириб қўймадингми?!) ‌‌‌
Қӓла Фа`алтуһӓ 'Иҙӓан Ұа 'Анӓ Мина Аđ-Đӓллӥн 026-020 (Мусо): Ўша ишни қилган бўлсам, билмасдан қилганман. ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍
Фафарарту Минкум Ламмӓ Ҳифтукум Фаұаһаба Лӥ Раббӥ Хукмӓан Ұа Җа`аланӥ Мина Ал-Мурсалӥна 026-021 Бас, сизлардан хавфсираб қочиб кетдим. Кейин Аллоҳ менга ҳикмат берди ва мени Пайғамбарлардан қилди. (Ўша қитбтий менинг бир Бани Исроиллик қабиладошим билан уришаётган экан. Қабиладошим мендан ёрдам сўради, мен уега ёрдам бераман деб қибтийни бир урсам ўлиб қолди. Сўнгра хатони тушундим.) ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌
Ұа Тилка Ни`матун Тамуннуһӓ `Алаййа 'Ан `Аббадта Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-022 Ўша менга қилаётган миннатинг Бани Исроилни қул қилиб олганингдандир, деди. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍
Қӓла Фирұну Ұа Мӓ Раббу Ал-`Ӓламӥна 026-023 Фиръавн: Роббул Оламийн нима? деди. ‌‌ ‌‍
Қӓла Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Мӱқинӥна 026-024 У (Мусо): Агар англамоқчи бўлсангиз, У осмонлару ер ва уларнинг орасидаги нарсаларнинг Роббидир, деди. ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍
Қӓла Лиман Хаұлаһу~ 'Алӓ Тастами`ӱна 026-025 У атрофидаги кишиларга: Эшитмаяпсизларми?! деди. ‍‌ ~ ‌‌
Қӓла Раббукум Ұа Раббу 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 026-026 У(Мусо): У зот сизнинг Роббингиз ва аввалги ота-боболарингизнинг Роббидир, деди. ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Қӓла 'Инна Расӱлакуму Ал-Лаҙӥ 'Урсила 'Илайкум Ламаҗнӱнун 026-027 У: Албатта, сизга юборилган Пайғамбарингиз жиннидир, деди. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла Раббу Ал-Машриқи Ұа Ал-Мағриби Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Та`қилӱна 026-028 У(Мусо): У, агар ақл юритсангиз, машриқу мағрибнинг ва улар ўртасидаги нарсаларнинг Роббидир, деди. ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Ла'ини Аттаҳаҙта 'Илаһӓан Ғайрӥ Ла'аҗ`аланнака Мина Ал-Масҗӱнӥна 026-029 У: Агар мендан бошқани илоҳ қилиб олсанг, албатта, мен сени зиндонбандлардан қилурман, деди. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍
Қӓла 'Аұалаұ Җи'тука Бишайн Мубӥнин 026-030 У(Мусо): Агар мен сенга очиқ-ойдин нарса келтирсам ҳам-а?! деди. ‌‌‌ ‍
Қӓла Фа'ти Биһи~н Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-031 У: Агар ростгўйлардан бўлсанг, келтир уни! деди. ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Фа'алқá `Аҫӓһу Фа'иҙӓ Һийа Ćу`бӓнун Мубӥнун 026-032 Бас, у (Мусо) асосини ташлади. Баногоҳ у аниқ аждарга айланди. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Наза`а Йадаһу Фа'иҙӓ Һийа Байđӓ'у Лилннӓžирӥна 026-033 Ва қўлини чиқарди. Банагоҳ у назар қилгувчиларга оппоқ кўринди. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қӓла Лилмала'и Хаұлаһу~нна Һӓҙӓ Ласӓхирун `Алӥмун 026-034 У(Фиръавн) атрофидаги аъёнларига: Албатта, бу ўта билимдон сеҳргардир. ~ ‌‌ ‌
Йурӥду 'Ан Йуҳриҗакум Мин 'Арđикум Бисихриһи Фамӓҙӓ Та'мурӱна 026-035 У ўз сеҳри билан сизларни ерингиздан чиқармоқчи, нима дейсизлар?, деди. (Худонинг динига қарши чиққан, Аллоҳнинг йўлидаги даъватчиларни ўзига душман билган туғёнкорларнинг доимий гапларидан бири. Атрофидаги гумашталарига ва содда халққа даъватчини хавфли қилиб кўрсатади ва уларни қўрқитади.) ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Қӓлӱ 'Арҗиһи Ұа 'Аҳӓһу Ұа Аб`аć Фӥ Ал-Мадӓ'ини Хӓширӥна 026-036 Улар: Уни ва акасини қўйиб тургин-да, шаҳарларга тўпловчиларни юбор. ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌
Йа'тӱка Бикулли Саххӓрин `Алӥмин 026-037 Сенга барча ўта билимдон сеҳргарларни олиб келсинлар, дедилар. (Бу таклиф Фиръавнга маъқул тушди. Зотан, у атрофидагилардан айнан шу жавобни кутган эди. Бошқа сура ва оятлардан биламизки, Мусо алайҳиссалом билан сеҳргарларнинг мусобақалашадиган жойи, вақти ва бошқа шартлари келишиб олинади. Фиъравн шаҳарларга одамларини юбориб, сеҳргарларни тўплатиб келади.) ‍‍‍‍‌‌
Фаҗуми`а Ас-Сахарату Лимӥқӓти Йаұмин Ма`лӱмин 026-038 Бас, сеҳргарлар маълум куни келишилган вақтда жамландилар. ‍‍‍‍
Ұа Қӥла Лилннӓси Һал 'Антум Муҗтами`ӱна 026-039 Ва одамларга: Сизлар тўпланиб бўлдингизми? ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Ла`алланӓ Наттаби`у Ас-Сахарата 'Ин Кӓнӱ Һуму Ал-Ғӓлибӥна 026-040 Ажаб эрмас, устин келсалар, сеҳргарларга эргашсак, дейилди. (Турли муносабатлар ила одамларни тўплаш, билан уларни чалғитиш ва ўзига маҳлиё этиш ҳам туғёнкор ҳокимларнинг одати. Сеҳргарлар билан Мусо алайҳиссалом тортишувини ғанимат билиб роса одам йиғдилар.) ‍‍ ‌‌ ‍‍
Фаламмӓ Җӓ Ас-Сахарату Қӓлӱ Лифирұна 'А'инна Ланӓ Ла'аҗрӓан 'Ин Куннӓ Нахну Ал-Ғӓлибӥна 026-041 Сеҳргарлар келган чоғларида Фиръавнга: Агар биз ғолиб келгувчи бўлсак, бизга, албатта, ҳақ бериладими? дедилар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍
Қӓла На`ам Ұа 'Иннакум 'Иҙӓан Ламина Ал-Муқаррабӥна 026-042 У: Ҳа! У ҳолда сиз, албатта, энг яқинларимдан бўласиз, деди. ‌‌‍ ‌‌‌‍‍
Қӓла Лаһум Мӱсá 'Алқӱ Мӓнтум Мулқӱна 026-043 Мусо уларга: Сиз ташлайдиган нарсангизни ташланг, деди. ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Фа'алқаұ Хибӓлаһум Ұа `Иҫӥйаһум Ұа Қӓлӱ Би`иззати Фирұна 'Иннӓ Ланахну Ал-Ғӓлибӱна 026-044 Бас, улар арқонлари ва асоларини ташладилар ва Фиръавннинг иззати билан қасамки, албатта, биз ғолиблармиз, дедилар. ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Фа'алқá Мӱсá `Аҫӓһу Фа'иҙӓ Һийа Талқафу Мӓ Йа'фикӱна 026-045 Сўнгра Мусо асосини ташлаган эди, бирдан у уларнинг уйдирмаларини юта бошлади. (Сеҳргарлар арқонларини ташлаганида, илонга айланмаган, уларнинг найранги туфайлигина кишилар кўзига шундай кўринган эди, холос. Кейин Мусо алайҳиссалом асоларини ташладилар ва у аждарга айланиб, Фиръавн сеҳргарларининг асо ва арқонларини юта бошлади.) ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Фа'улқийа Ас-Сахарату Сӓҗидӥна 026-046 Бас, сеҳргарлар сажда қилган ҳолларида йиқилдилар. ‍‍‍‍
Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Бирабби Ал-`Ӓламӥна 026-047 Улар: Роббул Оламийнга иймон келтирдик. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Рабби Мӱсá Ұа Һӓрӱна 026-048 Мусо ва Ҳоруннинг Роббига, дедилар. ‌ ‌‌‌
Қӓла 'Ӓмантум Лаһу Қабла 'Ан 'Ӓҙана Лакум ۖннаһу Лакабӥрукуму Ал-Лаҙӥ `Алламакуму Ас-Сихра Фаласаұфа Та`ламӱна ۚ Ла'уқаҭҭи`анна 'Айдийакум Ұа 'Арҗулакум Мин Ҳилӓфин Ұа Ла'уҫаллибаннакумҗма`ӥна 026-049 У: Мен сизга изн бермасимдан олдин унга иймон келтирдингиз! Албатта, у сизга сеҳр ўргатган каттангиздир! Энди тезда биласиз, мен, албатта, қўл-оёғингизни қарама-қарши томонидан кесажакман ва барчангизни осажакман, деди. ‌‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Лӓ Đайра ۖннӓ 'Илá Раббинӓ Мунқалибӱна 026-050 Улар: Зарари йўқ. Албатта, биз Роббимизга қайтгувчимиз. ‌ ‌ ‍‍ۖ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
ннӓ Наҭма`у 'Ан Йағфира Ланӓ Раббунӓ Ҳаҭӓйӓнӓн Куннӓ 'Аұұала Ал-Му'уминӥна 026-051 Мўминларнинг аввалгиси бўлганимиз учун Роббимиз хатоларимизни кечиришидан умид қиламиз, дедилар. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌
Ұа 'Аұхайнӓ 'Илá Мӱсá 'Ан 'Асри Би`ибӓдӥннакум Муттаба`ӱна 026-052 Ва Мусога: Бандаларим билан кечаси йўлга чиқ. Албатта, таъқиб этилурсиз, деб ваҳий юбордик. ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌
Фа'арсала Фирұну Фӥ Ал-Мадӓ'ини Хӓширӥна 026-053 Бас, Фиръавн шаҳарларга тўпловчилар юборди: ‌ ‍ ‍‍‌
нна Һӓ'уулӓ' Лаширҙиматун Қалӥлӱна 026-054 Шубҳасиз, анавилар озгина тоифадирлар. ‍‍‌‌‌ ‍‌‌
Ұа 'Иннаһум Ланӓ Лағӓ'иžӱна 026-055 Албатта, улар бизни ғазаблантиргувчилардир. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Лаҗамӥ`ун Хӓҙирӱна 026-056 Албатта, биз ҳаммамиз ҳушёрмиз, деб. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Фа'аҳраҗнӓһум Мин Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-057 Бас, Биз уларни боғ-роғлар ва булоқлардан. ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Кунӱзин Ұа Мақӓмин Карӥмин 026-058 Хазиналар ва муҳтарам маскандан чиқардик. (Яъни, Фиръавн ва унинг қавмини боғ-роғларидан ва булоқларидан, хазиналаридан ва ҳашаматли масканларидан чиқардик. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍
Каҙӓлика Ұа 'Аұраćнӓһӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-059 Ана шундай. Ўша(нарса)ларни Бани Исроилга мерос қилиб бердик. ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Фа'атба`ӱһум Мушриқӥна 026-060 Бас, уларни қуёш чиқиш пайтида қувиб етдилар. ‍‍
Фаламмӓ Тарӓ'á Ал-Җам`ӓни Қӓла 'Аҫхӓбу Мӱсáннӓ Ламудракӱна 026-061 Икки жамоат бир-бирларини кўрган чоғида, Мусонинг одамлари: Энди қўлга тушдик, дедилар. ‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍
Қӓла Каллӓ ۖнна Ма`ийа Раббӥ Сайаһдӥни 026-062 У (Мусо): Йўқ! Албатта, Роббим мен билан, У менга тўғри йўлни кўрсатур, деди. ۖ ‌‍
Фа'аұхайнӓ 'Илá Мӱсá 'Ани Аđриб Би`аҫӓка Ал-Бахра ۖ Фӓнфалақа Факӓна Куллу Фирқин Кӓлҭҭаұди Ал-`Аžӥми 026-063 Бас, Биз Мусога: Асонг билан денгизни ур, деб ваҳий қилдик. Бас, у (денгиз) бўлиниб, ҳар бўлаги улкан тоғдек бўлди. ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Ұа 'Азлафнӓ Ćамма Ал-'Ӓҳарӥна 026-064 Ва кейин бошқаларни ҳам яқинлаштирдик. (Яъни, Фиръавн ва унинг аскарларини ҳам денгизга яқинлаштирдик.) ‌‌‌ ‍ ‍‍
Ұа 'Анҗайнӓ Мӱсá Ұа Ман Ма`аһу~җма`ӥна 026-065 Мусо ва унга эргашганларга, ҳаммаларига нажот бердик. ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ~
Ćумма 'Ағрақнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 026-066 Сўнгра бошқаларни ғарқ қилдик. (Фиръавн ва унинг аскарлари денгиз бағрига тўлиқ тушиб бўлганларидан кейин, улкан тоғдек ҳайбат-ла тўхтаб турган денгиз яна ҳаракатга келиб, ҳаммаларини ҳалок қилди.) ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-067 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-068 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Атлу `Алайһим Наба'а 'Ибрӓһӥма 026-069 Ва уларга Иброҳимнинг хабарини тиловат қилиб бер. ‌ ‌ ‌‍‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓ Та`будӱна 026-070 Ўшанда у отаси ва қавмига: Нимага ибодат қилмоқдасизлар? деган эди. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Қӓлӱ На`буду 'Аҫнӓмӓан Фанаžаллу Лаһӓ `Ӓкифӥна 026-071 Улар: Санамларга ибодат қилмоқдамиз. Ва уларга ихлос ила ибодат қилишда бардавом бўлурмиз, дедилар. (Тош ёки бошқа нарсадан юзи инсон юзига ўхшатиб ишланган бутга санам дейилади.) ‌ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Қӓла Һал Йасма`ӱнакум 'Иҙ Тад`ӱна 026-072 У: Илтижо қилганингизда улар сизни эшитадиларми? ‌‌‌ ‍
'Аұ Йанфа`ӱнакум 'Аұ Йаđуррӱна 026-073 Ёхуд наф ёки зарар етказа оладиларми? деди. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Бал Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ Каҙӓлика Йаф`алӱна 026-074 Улар: Йўқ, биз ота-боболаримизни шундай қилаётганларини кўрдик, дедилар. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌
Қӓла 'Афара'айтум Мӓ Кунтум Та`будӱна 026-075 У: Нимага ибодат қилаётганингизни билдингизми?! ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
нтум Ұа 'Ӓбӓ'уукуму Ал-'Ақдамӱна 026-076 Сиз ва қадимги оталарингиз?! ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Фа'иннаһум `Адӱұун Лӥ 'Иллӓ Рабба Ал-`Ӓламӥна 026-077 Албатта, Роббул Оламийндан бошқа уларнинг барчаси менга душмандир, деди. ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақанӥ Фаһуұа Йаһдӥни 026-078 У мени яратган зотдир. Бас, мени ҳидоят қилади ҳам Унинг Ўзи. ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Һуұа Йуҭ`имунӥ Ұа Йасқӥни 026-079 Ва мени таомлантирадиган ва суғорадиган ҳам Унинг Ўзи. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Мариđту Фаһуұа Йашфӥни 026-080 Бемор бўлганимда менга шифо берадиган ҳам Унинг Ўзи. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Йумӥтунӥ Ćумма Йухйӥни 026-081 Мени ўлдирадиган, сўнгра тирилтирадиган ҳам Унинг Ўзи. ‌ ‍
Ұа Ал-Лаҙӥҭма`у 'Ан Йағфира Лӥ Ҳаҭӥ'атӥ Йаұма Ад-Дӥни 026-082 Ва менинг хатоимни қиёмат куни мағфират қилишидан умидвор бўлганим ҳам Унинг Ўзи. ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍
Рабби Һаб Лӥ Хукмӓан Ұа 'Алхиқнӥ Биҫ-Ҫӓлихӥна 026-083 Эй Роббим, менга ҳикмат ҳадя эт ва мени солиҳларга қўшгин. ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Аҗл Лӥ Лисӓна Ҫидқин Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 026-084 Ва менга кейин келгувчилар ичида содиқ мақтовлар бўладиган қилгин. (Яъни, ўтиб кетганимдан кейин ҳам одамлар мени қиёматгача яхшилик билан эслаб юрадиган қилгин.) ‍ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Аҗ`алнӥ Мин Ұараćати Җаннати Ан-На`ӥми 026-085 Ва мени наъийм жаннати ворисларидан қилгин. ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа Ағфир Ли'абӥннаһу Кӓна Мина Аđ-Đӓллӥна 026-086 Ва отамни мағфират қил. Албатта, у адашганлардан бўлди. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Туҳзинӥ Йаұма Йуб`аćӱна 026-087 Ва қайта тирилтириладиган кунда мени шарманда қилмагин. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Йаұма Лӓ Йанфа`у Мӓлун Ұа Лӓ Банӱна 026-088 У кунда на мол манфаат берар ва на болалар. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Иллӓ Ман 'Атá Аллӓһа Биқалбин Салӥмин 026-089 Магар ким Аллоҳ ҳузурига тоза қалб ила келар, (ўша манфаат топар). ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Узлифати Ал-Җаннату Лилмуттақӥна 026-090 Ва жаннат тақводорларга яқинлаштирилди. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Бурризати Ал-Җахӥму Лилғӓұӥна 026-091 Жаҳийм иғвога учганларга зоҳир қилинди. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӥла Лаһумйна Мӓ Кунтум Та`будӱна 026-092 Ва уларга: Аллоҳдан ўзга ибодат қилиб юрган нарсаларингиз қани?! ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Мин Дӱни Аллӓһи Һал Йанҫурӱнакум 'Аұ Йантаҫирӱна 026-093 Улар сизга ёрдам бера олурларми ёки ўзларини қутқара олурларми?! дейилди. ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Факубкибӱ Фӥһӓ Һум Ұа Ал-Ғӓұӱна 026-094 Бас, унга улар, иғвога учганлар. ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌
Ұа Җунӱду 'Иблӥса 'Аҗма`ӱна 026-095 Ва Иблиснинг аскарлари биргаликда юзтубан тахлаб ташландилар. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Қӓлӱ Ұа Һум Фӥһӓ Йаҳтаҫимӱна 026-096 Улар унинг ичида бир-бирлари ила хусумат қилар эканлар, дедилар: ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Та-Аллӓһи 'Ин Куннӓ Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 026-097 Аллоҳга қасамки, албатта, биз очиқ-ойдин адашувда эканмиз. ‌‌‍‍‍‌
'Иҙ Нусаұұӥкум Бирабби Ал-`Ӓламӥна 026-098 Чунки сизларни Роббул Оламийнга тенглаштирардик. ‌‌ ‍
Ұа Мӓ 'Аđалланӓ 'Иллӓ Ал-Муҗримӱна 026-099 Бизни фақат жиноятчилар йўлдан оздирдилар. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
Фамӓ Ланӓ Мин Шӓфи`ӥна 026-100 Мана энди биз учун шафоатчилар ҳам йўқ. ‌ ‌ ‍‌
Ұа Лӓ Ҫадӥқин Хамӥмин 026-101 Бирон қадрдон дўст ҳам йўқ. ‍‍‍
Фалаұ 'Анна Ланӓ Карратан Фанакӱна Мина Ал-Му'уминӥна 026-102 Қани энди ортга қайтсагу мўминлардан бўлсак. ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-103 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-104 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Каҙҙабат Қаұму Нӱхин Ал-Мурсалӥна 026-105 Нуҳ қавми Пайғамбарларни ёлғончи қилди. ‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Нӱхун 'Алӓ Таттақӱна 026-106 Ўшанда уларга биродарлари Нуҳ деди:У зотдан қўрқмайсизми?! ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-107 Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‍ ‌‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-108 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрӥ 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-109 Мен сизлардан бунинг учун ҳақ-ажр сўрамасман. Менинг ажрим фақатгина Роббул Оламийннинг зиммасидадир. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-110 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Қӓлӱ 'Ану'умину Лака Ұа Аттаба`ака Ал-'Арҙалӱна 026-111 Улар: Сенга пасткашлар эргашиб турган ҳолда, биз сенга иймон келтирармидик?! дедилар. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌
Қӓла Ұа Мӓ `Илмӥ Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 026-112 У деди: Менинг улар нима қилаётганлари ҳақида илмим йўқ. ‌‌ ‌
'Ин Хисӓбуһум 'Иллӓ `Алá Раббӥ ۖ Лаұ Таш`урӱна 026-113 Агар сезсангиз, уларнинг ҳисоби фақат Аллоҳнинг зиммасидадир. ‌‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌
Ұа Мӓ 'Анӓ Биҭӓриди Ал-Му'уминӥна 026-114 Ва мен мўминларни ҳайдаб юборгувчи эмасман. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌
'Ин 'Анӓ 'Иллӓ Наҙӥрун Мубӥнун 026-115 Мен фақат очиқ-ойдин огоҳлантиргувчиман, холос. ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Ла'ин Лам Тантаһи Йӓ Нӱху Латакӱнанна Мина Ал-Марҗӱмӥна 026-116 Улар: Эй Нуҳ, агар тўхтамасанг, албатта, тошбўрон қилинганлардан бўлурсан, дедилар. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Қӓла Рабби 'Инна Қаұмӥ Каҙҙабӱни 026-117 У: Эй Роббим, шубҳасиз, қавмим мени ёлғончи қилдилар. ‌‍
Фӓфтах Байнӥ Ұа Байнаһум Фатхӓан Ұа Наҗҗинӥ Ұа Ман Ма`ӥ Мина Ал-Му'уминӥна 026-118 Бас, Ўзинг мен билан уларнинг орамизни яхшилаб очгин ва менга ҳамда мен билан бирга бўлган мўминларга нажот бергин, деди. ‌ ‌ ‌‍‌
Фа'анҗайнӓһу Ұа Ман Ма`аһу Фӥ Ал-Фулки Ал-Машхӱни 026-119 Бас, Биз унга ва у билан бирга бўлганларга тўлган кемада нажот бердик. ‍‍‍‍ ‌‍‌
Ćумма 'Ағрақнӓ Ба`ду Ал-Бӓқӥна 026-120 Сўнгра қолганларни ғарқ қилдик. ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-121 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-122 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Каҙҙабат `Ӓдун Ал-Мурсалӥна 026-123 Од қавми Пайғамбарларни ёлғончи қилди. ‍‍‌‌
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Һӱдун 'Алӓ Таттақӱна 026-124 Ўшанда уларга биродарлари Ҳуд деди: Қўрқмайсизларми?! ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-125 Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‍ ‌‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-126 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрӥ 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-127 Мен сизлардан бунинг учун ҳақ-ажр сўрамасман. Менинг ажрим фақатгина Роббул Оламийн зиммасидадир. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Атабнӱна Бикулли Рӥ`ин 'Ӓйатан Та`баćӱна 026-128 Ҳар тепаликка бир белги бўладиган бино қуриб, беҳуда ўйин қилаверасизми? ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Таттаҳиҙӱна Маҫӓни`а Ла`аллакум Таҳлудӱна 026-129 Ва худди мангу туражакдек маснаълар тутаверасизми?. (Оятдаги маснаълар сўзи ҳозирги араб тилида завод-фабрикалар маъносида ишлатилмоқда. Од қавми улкан қасрлар қуриш, тоғларни ўйиб ишлаш ва бошқа фахр учун кўтарадиган биноларида фойдаланадиган асбоб-ускуналарни ишлаб чиқарадиган ишхоналарга эга эди, масонеълардан мурод ўшалар, оятда қурилишларга доир очиқ-ойдин маъно бор.) ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Баҭаштум Баҭаштум Җаббӓрӥна 026-130 Тутганингизда ўта жабрчи бўлиб тутдингиз. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-131 Бас, Аллоҳдан қўрқинг ва менга итоат қилинг. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Аттақӱ Ал-Лаҙӥ 'Амаддакум Бимӓ Та`ламӱна 026-132 Сизга ўзингиз билган нарса ила мадад берган зотдан қўрқинг. ‌‍‍‍ ‌ ‌
'Амаддакум Би'ан`ӓмин Ұа Банӥна 026-133 У сизларга чорва ҳайвонлари ва фарзандлар ила мадад берди. ‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-134 Боғ-роғлар ва булоқлар ила. ‍‍‍‍‌ ‌
ннӥҳӓфу `Алайкум `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 026-135 Мен, албатта, сизга улуғ куннинг азоби келишидан қўрураман. ‌‍ ‍‍‌‍‍
Қӓлӱ Саұӓ'ун `Алайнӓ 'Аұа`аžта 'Ам Лам Такун Мина Ал-Ұӓ`иžӥна 026-136 Улар: Биз учун ваъз қилсанг ҳам ёки ваъз қилгувчилардан бўлмасанг ҳам, барибир. ‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Ҳулуқу Ал-'Аұұалӥна 026-137 Бу эскиларнинг одати, холос. ‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Мӓ Нахну Биму`аҙҙабӥна 026-138 Биз азоблангувчи эмасмиз, дедилар. (Яъни, бизга қанча гапирсанг ҳам, барибир сен айтган йўлдан юрмаймиз. Бу қилмишимиз учун, сен айтаётганингдек, азобланмаймиз ҳам, дедилар.)
Факаҙҙабӱһу Фа'аһлакнӓһум ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-139 Улар у(Ҳуд)ни ёлғончи қилдилар. Бас, Биз уларни ҳалок қилдик. Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ‍‍ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-140 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Каҙҙабат Ćамӱду Ал-Мурсалӥна 026-141 Самуд қавми Пайғамбарларни ёлғончи қилди. ‍‍‌‌
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Ҫӓлихун 'Алӓ Таттақӱна 026-142 Ўшанда уларга биродарлари Солиҳ деди: Қўрқмайсизларми?! ‌‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-143 Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‍ ‌‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-144 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-145 Мен сизлардан бунинг учун ҳақ-ажр сўрамасман. Менинг ажрим фақатгина Роббул оламийн зиммасидадир. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Атутракӱна Фӥ Мӓ Һӓһунӓ 'Ӓминӥна 026-146 Сиз бу жойдаги нарсаларда омон ҳолда тарк қилинасизми?! ‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 026-147 Боғ-роғларда, булоқларда?! ‍‍‍‍‌ ‌
Ұа Зурӱн Ұа Наҳлин Ҭал`уһӓ Һаđӥмун 026-148 Экинзорлару майин хурмозор ичларида-я?! ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍
Ұа Танхитӱна Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан Фӓриһӥна 026-149 Ва тоғлардан манманлик-ла уйлар йўнаверасизми?! ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-150 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Лӓ Туҭӥ`ӱмра Ал-Мусрифӥна 026-151 Ва ер юзида исрофчилик қиладиганларнинг ишига итоат қилманглар. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Ал-Лаҙӥна Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Йуҫлихӱна 026-152 Бузғунчилик қиладиган, ислоҳчилик этмайдиганларнинг. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱннамӓнта Мина Ал-Мусаххарӥна 026-153 Улар: Сен, албатта, сеҳрланганлардандирсан. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Мӓнта 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Фа'ти Би'ӓйатин 'Ин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-154 Сен бизга ўхшаган башардан бошқа ҳеч нарса эмассан. Агар ростгўйлардан бўлсанг, оят-мўъжиза келтир, дедилар. (Самуд қавми уларга Аллоҳнинг гапини етказган Пайғамбарлари Солиҳга алайҳиссалом, алғов-далғов гапирмоқдасан, аниқ сеҳрлангансан, деб туҳмат қилдилар. Кофирлар наздида, Аллоҳнинг йўлига чақирувчилар доимо мажнун ёки сеҳрланган бўлиб кўринади.) ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Һаҙиһи Нӓқатун Лаһӓ Ширбун Ұа Лакум Ширбу Йаұмин Ма`лӱмин 026-155 У: Мана бу туя. Унга (бир кун) сув ичиш ва сизга маълум бир кун сув ичиш. ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍
Ұа Лӓ Тамассӱһӓ Бисӱн Файа'ҳуҙакум `Аҙӓбу Йаұмин `Аžӥмин 026-156 Ва унга ёмонлик етказманглар, унда сизни улуғ куннинг азоби тутадир, деди. (Бошқа оятларда баён этилганидек, туянинг тошдан чиқарилишининг ўзи мўъжиза бўлган эди. Энди ўша мўъжиза туянинг Самуд қавми ичида туриш шарти қўйилди. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Фа`ақарӱһӓ Фа'аҫбахӱ Нӓдимӥна 026-157 Бас, у(туя)ни сўйдилару надомат чекувчига айландилар. ‍‌‌ ‍‌ ‌
Фа'аҳаҙаһуму Ал-`Аҙӓбу ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-158 Бас, уларни азоб тутди. Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ‍‍‌ ۗ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-159 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Каҙҙабат Қаұму Лӱҭин Ал-Мурсалӥна 026-160 Лут қавми Пайғамбарларни ёлғончи қилди. ‍‍‍‌‍‌
'Иҙ Қӓла Лаһумҳӱһум Лӱҭун 'Алӓ Таттақӱна 026-161 Ўшанда уларга биродарлари Лут деди: Қўрқмайсизларми?! ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-162 Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‍ ‌‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-163 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-164 Мен сизлардан бунинг учун ҳақ-ажр сўрамасман. Менинг ажрим фақатгина Роббул Оламийн зиммасидадир. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Ата'тӱна Аҙ-Ҙукрӓна Мина Ал-`Ӓламӥна 026-165 Оламлар ичидан эркакларга борасизми?! ‍‍ ‍‍‍‌
Ұа Таҙарӱна Мӓ Ҳалақа Лакум Раббукум Мин 'Азұӓҗикум ۚ Бал 'Антум Қаұмун `Ӓдӱна 026-166 Ва Роббингиз сиз учун яратган жуфти ҳалолларингизни тарк қиласизми?! Йўқ!!! Сиз ҳаддан ошган қавмсиз. ‍‍‌‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌
Қӓлӱ Ла'ин Лам Тантаһи Йӓ Лӱҭу Латакӱнанна Мина Ал-Муҳраҗӥна 026-167 Улар: Эй Лут, агар тўхтамасанг, албатта, ҳайдаб чиқарилганлардан бўлурсан! дедилар. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Қӓла 'Иннӥ Ли`амаликум Мина Ал-Қӓлӥна 026-168 У: Албатта, мен бу ишингизни ўта ёмон кўргувчиларданман. ‍‍
Рабби Наҗҗинӥ Ұа 'Аһлӥ Миммӓ Йа`малӱна 026-169 Эй Роббим, менга ва аҳлимга қилаётган нарсаларидан нажот бергин! деди. ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фанаҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу~җма`ӥна 026-170 Бас, унга ва аҳлига, ҳаммаларига нажот бердик. ‍‍ ‌‌~
'Иллӓ `Аҗӱзӓан Фӥ Ал-Ғӓбирӥна 026-171 Магар (азобда) қолгувчилардан бўлган бир кампирга (бермадик). ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Ćумма Даммарнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 026-172 Сўнгра қолганларини ер билан яксон қилдик. ‍‌ ‍‍
Ұа 'Амҭарнӓ `Алайһим Маҭарӓан ۖ Фасӓ'а Маҭару Ал-Мунҙарӥна 026-173 Ва уларнинг устига бир ёмғир ёғдирдикки, бас, огоҳлантирилганларнинг ёмғири қандоқ ҳам ёмон бўлди. (Шунинг учун ҳам ҳанафий мазҳабидаги баъзи фақиҳлар, Лут алайҳиссалом қавми кирдикорини қилган баччавозларни, тошбўрон қилиб ўлдириш керак, дейдилар.) ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-174 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-175 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Каҙҙаба 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Ал-Мурсалӥна 026-176 Қалин дарахтзор эгалари Пайғамбарларни ёлғончи қилдилар. (Бу оятда зикри келаётган қалин дарахтзор Мадян ўлкасидир. Аллоҳ таоло Шуайбни алайҳиссалом шу ерга Пайғамбар этиб юборди. Шуайб алайҳиссалом қиссасини, Ҳижр сурасида ўрганганмиз.) ‌‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһум Шу`айбун 'Алӓ Таттақӱна 026-177 Ўшанда уларга биродарлари Шуайб деди: Қўрқмайсизларми?! ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 026-178 Албатта, мен сизларга ишончли Пайғамбарман. ‍ ‌‍‍‍
Фӓттақӱ Аллаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 026-179 Бас, Аллоҳдан қўрқинглар ва менга итоат қилинглар. ‍‍‍ ‌‌‍
Ұа Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-180 Мен сизлардан бунинг учун ҳақ-ажр сўрамасман. Менинг ажрим фақатгина Роббул Оламийн зиммасидадир. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍
'Аұфӱ Ал-Кайла Ұа Лӓ Такӱнӱ Мина Ал-Муҳсирӥна 026-181 Бас, ўлчовни тўлиқ ўлчанглар ва камайтиргувчилардан бўлманглар. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Зинӱ Бил-Қисҭӓси Ал-Мустақӥми 026-182 Ва тўғри тарози ила тортинглар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Табҳасӱ Анӓса 'Ашйӓ'аһум Ұа Лӓ Та`ćаұ Фӥ Ал-'Арđи Муфсидӥна 026-183 Одамларнинг нарсаларини камайтириб берманг. Ер юзида турли бузғунчиликлар қилманглар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍
Ұа Аттақӱ Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Ұа Ал-Җибиллата Ал-'Аұұалӥна 026-184 Сизни ва аввалги наслларни яратган зотдан қўрқинг. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Қӓлӱннамӓнта Мина Ал-Мусаххарӥна 026-185 Улар: Албатта, сен сеҳрланганлардансан. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌
Ұа Мӓнта 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Ұа 'Ин Наžуннука Ламина Ал-Кӓҙибӥна 026-186 Ва сен бизга ўхшаган башардан бошқа нарса эмассан. Биз сени, албатта, ёлғончилардан, деб биурамиз. ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍
Фа'асқиҭ `Алайнӓ Кисафӓан Мина Ас-Самӓ'и 'Ин Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 026-187 Агар ростгўйлардан бўлсанг устимиздан осмоннинг бир бўлагини ташлавор, дедилар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Раббӥ 'А`ламу Бимӓ Та`малӱна 026-188 У: Роббим қилаётган ишингизни ўта яхши билгувчидир, деди. ‌‍‍‍ ‌ ‌
Факаҙҙабӱһу Фа'аҳаҙаһум `Аҙӓбу Йаұми Аž-Žуллати ۚннаһу Кӓна `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 026-189 Бас, улар у(Шуайб)ни ёлғончи қилдилар. Бас, уларни соябон куни азоби тутди. Албатта, у улуғ куннинг азоби эди. ( Аллоҳ таоло Айка халқини азобга дучор этишни ирода қилганида ҳавони ўта иситиб юборди. Шунда пастлаб келаётган булут пайдо бўлди. Булут уларга соябон бўлиб кўринди. Ҳаммалари ўзларини булут соясига урдилар. Жиноятчи қавмнинг ҳаммаси булут соясига кириб бўлгандан сўнг, бирдан чақмоқ чақиб, булутдан ўт-олов чиқиб уларни ҳалок этди.) ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‍‍‌‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан ۖ Ұа Мӓ Кӓна 'Акćаруһум Му'уминӥна 026-190 Албатта, бунда оят-белги бор. Лекин кўплари мўмин бўлмадилар. ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 026-191 Албатта, Роббинг Ўзи азизу меҳрибондир. ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иннаһу Латанзӥлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 026-192 Албатта, у (Қуръон) Роббул Оламийннинг туширганидир. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Назала Биһи Ар-Рӱху Ал-'Амӥну 026-193 Уни Руҳул амийн олиб тушди. ‍‍‌
`Алá Қалбика Литакӱна Мина Ал-Мунҙирӥна 026-194 Сенинг қалбингга, огоҳлантиргувчилардан бўлишинг учун. ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Билисӓнин `Арабӥйин Мубӥнин 026-195 Очиқ-ойдин араб тилида. (Руҳул Амийндан мурод Жаброил фаришта алайҳиссалом; огоҳлантиргувчилардан дегани Пайғамбарлардан деган маънони билдиради. Яъни, Қуръонни Жаброил сенинг қалбингда Пайғамбарлардан бўлишинг учун равшан араб тилида олиб тушди.) ‍‍
Ұа 'Иннаһу Лафӥ Зубури Ал-'Аұұалӥна 026-196 Албатта, у (Қуръон) аввалгиларининг китобларида ҳам бордир. ( Қуръоннинг зикри, аввалги умматларнинг илоҳий китобларида ҳам бордир.) ‌‍‍‍‌
'Аұалам Йакун Лаһум 'Ӓйатан 'Ан Йа`ламаһу `Уламӓ'у Банӥ 'Исрӓ'ӥла 026-197 Уни Бани Исроил уламоларининг билишлари, улар учун оят-далил эмасми?! ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍
Ұа Лаұ Наззалнӓһу `Алá Ба`đи Ал-'А`җамӥна 026-198 Агар Биз уни баъзи ажамийларга нозил қилсак. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍
Фақара'аһу `Алайһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Му'уминӥна 026-199 Бас, у уларга уни ўқиб берса ҳам, мўмин бўлмас эдилар. ‌ ‍
Каҙӓлика Салакнӓһу Фӥ Қулӱби Ал-Муҗримӥна 026-200 Биз у(Қуръон)ни жиноятчилар қалбларига ана шундай йўлладик. (Улар уни эшитадилар, маъноларини тушунадилар, аммо иймон келтирмайдилар.) ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍
Лӓ Йу'уминӱна Биһи Хаттá Йараұ Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 026-201 Улар унга то аламли азобни кўрмагунларича иймон келтирмаслар. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Файа'тийаһум Бағтатан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 026-202 Бас, уларга у(азоб) тўсатдан келур. Улар сезмай қолурлар. ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Файақӱлӱ Һал Нахну Мунžарӱна 026-203 Шунда улар: Бизга муҳлат берилармикан?! дерлар. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Афаби`аҙӓбинӓ Йаста`җилӱна 026-204 Бизнинг азобимизнинг тезроқ келишини истайдиларми-я?! ‌‌
'Афарайта 'Ин Матта`нӓһум Синӥна 026-205 Айтгин-чи, агар Биз уларни йилларча ҳузурлантирсак-да. ‍ ‌‌
Ćумма Җӓ'аһум Мӓ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 026-206 сўнгра уларга ваъда қилинган нарса келса. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Мӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йуматта`ӱна 026-207 Ўша ҳузурланиб юрган нарсалари нимага асқотур?! ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Ұа Мӓ 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин 'Иллӓ Лаһӓ Мунҙирӱна 026-208 Биз бирон шаҳар-қишлоқни ҳалок қилган бўлсак, албатта, унинг огоҳлантиргувчилари бўлган. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Ҙикрá Ұа Мӓ Куннӓ Žӓлимӥна 026-209 Эслатма бўлиши учундир. Биз зулм қилгувчи бўлмасдик. ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Таназзалат Биһи Аш-Шайӓҭӥну 026-210 У(Қуръон)ни шайтонлар олиб тушганлари йўқ. (Мушриклар даъво қилаётганларидек, Қуръонни шайтонлар олиб тушганлари йўқ. Уларнинг бу гаплари бўҳтондан иборат.)
Ұа Мӓ Йанбағӥ Лаһум Ұа Мӓ Йастаҭӥ`ӱна 026-211 Бунга уларнинг имконлари йўқ ва унга қодир ҳам эмаслар. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
ннаһум `Ани Ас-Сам`и Лама`зӱлӱна 026-212 Албатта, улар эшитишдан четлатилгандирлар. ‍ ‌
Фалӓ Тад`у Ма`а Аллӓһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фатакӱна Мина Ал-Му`аҙҙабӥна 026-213 Аллоҳ билан бирга бошқа илоҳга илтижо қилма. Йўқса, азобланганлардан бўлурсан. (Пайғамбарнинг (с.а.в.) Аллоҳга ширк келтиришлари мутлақо мумкин эмас. Аммо бу оятда ширкнинг нақадар улкан гуноҳ эканлигини англатиш учун фаразан шу маъно келтирилган. Пайғамбардек (с.а.в.) зот ширк келтириб, азобдан қутула билмаса, бошқаларнинг ҳоли нима бўлишини билиб олиш қийин эмас.) ‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Анҙир `Ашӥратака Ал-'Ақрабӥна 026-214 Ва яқин қариндошларингни огоҳлантир. ‌‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Ұа Аҳфиđ Җанӓхака Лимани Аттаба`ака Мина Ал-Му'уминӥна 026-215 Ва сенга эргашган мўминларга қанотингни пастлат. ‍‍
Фа'ин `Аҫаұка Фақул 'Иннӥ Барӥн Миммӓ Та`малӱна 026-216 Бас, агар улар сенга исён қилсалар: Мен сиз қилаётган амаллардан безорман, дегин. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Таұаккал `Алá Ал-`Азӥзи Ар-Рахӥми 026-217 Ва азиз ва меҳрибон зотга таваккал қил; ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Йарӓка Хӥна Тақӱму 026-218 Сени қоим бўлганингда кўрадиган. ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Тақаллубака Фӥ Ас-Сӓҗидӥна 026-219 Ва сажда қилгувчилар ичида ҳаракатланишингни (кўрадиган) зотга. (Яъни, ёлғизлигингни ҳам, намозда қоим бўлганингни, шунингдек, мўминлар ичида турли ишларга бош бўлиб юрганингни ҳам кўриб турадиган зотгаАллоҳга таваккал қил.)
ннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 026-220 Албатта, Унинг Ўзи ўта эшитгувчи ва ўта билгувчи зотдир. ‍‍‍‍‍
Һал 'Унабби'укум `Алá Ман Таназзалу Аш-Шайӓҭӥну 026-221 Сизларга шайтонлар кимга тушишини айтиб берайми? ‌ ‌ ‍‌
Таназзалу `Алá Кулли 'Аффӓкин 'Аćӥмин 026-222 Улар ўта уйдирмачи ва ўта гуноҳкорларга тушурлар. ‌ ‌‍‍‍
Йулқӱна Ас-Сам`а Ұа 'Акćаруһум Кӓҙибӱна 026-223 Улар (шайтонларга) қулоқ осарлар. Ва уларнинг кўплари ёлғончилардир. ‍ ‌‌ ‌
Ұа Аш-Шу`арӓ'у Йаттаби`уһуму Ал-Ғӓұӱна 026-224 Ва шоирларга гумроҳлар эргашур. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Алам Тарáннаһум Фӥ Кулли Ұӓдин Йаһӥмӱна 026-225 Уларнинг ҳар водийда дайдишини. ‌ ‌‍ ‌
Ұа 'Аннаһум Йақӱлӱна Мӓ Лӓ Йаф`алӱна 026-226 Ва ўзлари қилмайдиган ишларни айтишини кўрмадингми? ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Ҙакарӱ Аллаһа Каćӥрӓан Ұа Антаҫарӱ Мин Ба`ди Мӓ Žулимӱ ۗ Ұа Сайа`ламу Ал-Лаҙӥна Žаламӱййа Мунқалабин Йанқалибӱна 026-227 Магар иймон келтириб, солиҳ амаллар қилганлар, Аллоҳни кўп зикр этганлар ва мазлум бўлганларидан кейин нусрат қозонганлар (ундай эмаслар). Зулм қилганлар эса, тезда қайси ағдарилиш жойига ағдарилишларини билурлар. (Ҳамма шоир ҳам ҳар водийда дайдийдиган, беамал гапирадиган бўлавермас экан. Агар шоир иймонли, яхши амалли, Аллоҳни кўп эсга оладиган, ўзини хор қилмай, ҳаққини таниган, золимлар устидан ғолиб келадиган бўлса, Аллоҳнинг розилигини топган шоир бўлиши мумкин.) ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah