Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

99) Sūrat Az-Zalzalh

Printed format

99)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā 99-1 பூமி பெரும் அதிர்ச்சியாக - அதிர்ச்சி அடையும் போது ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌
Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā 99-2 இன்னும், பூமி தன் சுமைகளை வெளிப்படுத்தும் போது- ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā 99-3 "அதற்கு என்ன நேர்ந்தது?" என்று மனிதன் கேட்கும் போது- ‍‍‍‍
Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhra 99-4 அந்நாளில், அது தன் செய்திகளை அறிவிக்கும். ‌ ‌‍‍‌‍
Bi'anna Rabbaka 'Awĥá Lahā 99-5 (அவ்வாறு அறிவிக்குமாறு) உம்முடைய இறைவன் அதற்கு வஹீ மூலம் அறித்ததனால். ‌‍ ‌‌‌
Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum 99-6 அந்நாளில், மக்கள் தங்கள் வினைகள் காண்பிக்கப்படும் பொருட்டு, பல பிரிவினர்களாகப் பிரிந்து வருவார்கள். ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌
Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayan Yarahu 99-7 எனவே, எவர் ஓர் அணுவளவு நன்மை செய்திருந்தாலும் அத(ற்குரிய பல)னை அவர் கண்டு கொள்வார். ‍‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍
Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharan Yarahu 99-8 அன்றியும், எவன் ஓர் அனுவளவு தீமை செய்திருந்தாலும், அ(தற்குரிய பல)னையும் அவன் கண்டு கொள்வான். ‍‌‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah