Roman Script    Reciting key words    Quraan Index    Home  

1) Sūrat Al-Fātiĥah

Printed format

1)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 1-1
Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna 1-2 அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும். ‌‍
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 1-3 (அவன்) அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன்.
Māliki Yawmi Ad-Dīni 1-4 (அவனே நியாயத்) தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி(யும் ஆவான்).
'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu 1-5 (இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 1-6 நீ எங்களை நேர் வழியில் நடத்துவாயாக! ‍‍‍‌ ‍‍
Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna 1-7 (அது) நீ எவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவ்வழி,(அது) உன் கோபத்துக்கு ஆளானோர் வழியுமல்ல, நெறி தவறியோர் வழியுமல்ல. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah