Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұайлун Лилмуҭаффифӥна 083-001 Вайл (вой) бўлсин, ўлчовдан уриб қолувчиларга. ‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Актӓлӱ `Алá Анӓси Йастаұфӱна 083-002 Улар одамлардан нарса ўлчаб олсалар, тўлиқ оларлар. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Кӓлӱһум 'Аұ Ұазанӱһум Йуҳсирӱна 083-003 Ва агар одамларга ўлчаб ёки тортиб берсалар, камайтирарлар. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Алӓ Йаžунну 'Ӱла'ика 'Аннаһум Маб`ӱćӱна 083-004 Ана шулар, албатта, қайта тирилтирилишларини ўйламайдиларми? ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Лийаұмин `Аžӥмин 083-005 Улуғ бир кунда. ‍‍
Йаұма Йақӱму Анӓсу Лирабби Ал-`Ӓламӥна 083-006 У кунда, одамлар оламлар Роббиси ҳузурида тик турарлар. ‍‍ ‍‍‍‍
Каллӓнна Китӓба Ал-Фуҗҗӓри Лафӥ Сиҗҗӥнин 083-007 Йўқ! Албатта фожирларларнинг китоби сижжиндадир. ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Сиҗҗӥнун 083-008 Сижжин қандай нарса эканини сенга нима билдирди?! (Сижжин нима эканини қаердан ҳам билардинг, унинг моҳияти шундоқ каттаки, сен уни идрок эта олмайсан. Билиб қўй!) ‌ ‌‍‌
Китӓбун Марқӱмун 083-009 У ёзилган китобдур. ‍‍‌ ‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 083-010 Ўша кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!
Ал-Лаҙӥна Йукаҙҙибӱна Бийаұми Ад-Дӥни 083-011 Улар жазо кунини ёлғонга чиқарарлар. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йукаҙҙибу Биһи~ 'Иллӓ Куллу Му`тадин 'Аćӥмин 083-012 У кунни ҳаддан ошувчи ва ўта гуноҳкорлардан бошқалар ёлғонга чиқармаслар. ~‍ ‌‌ ‌ ‌
'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Қӓла 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 083-013 Қачон унга оятларимиз тиловат қилинса, авалгиларнинг афсоналари, дер. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Каллӓ ۖ Бал ۜ Рӓна `Алá Қулӱбиһим Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 083-014 Йўқ! Уларнинг қилган касблари қалбларига моғор бўлиб ўрнашиб қолган, холос. ۖ ۜ‍‌‍ ‌
Каллӓннаһумн Раббиһим Йаұма'иҙин Ламахҗӱбӱна 083-015 Йўқ! Албатта, улар ўша кунда ўз Роббиларини кўришдан тўсиларлар. ‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍
Ćумма 'Иннаһум Лаҫӓлӱ Ал-Җахӥми 083-016 Сўнгра улар албатта жаҳиймга кирувчидирлар. ‍ ‍‍‍
Ćумма Йуқӓлу Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 083-017 Сўнгра, мана бу, сизлар ёлғонга чиқариб юрган нарса, дейилар. ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Каллӓнна Китӓба Ал-'Абрӓри Лафӥ `Иллӥйӥна 083-018 Йўқ! Албатта аброрларнинг китоби Иллиййундадир. ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌
Ұа Мӓдрӓка Мӓ `Иллӥйӱна 083-019 Иллиййун қандоқ нарса эканини сенга нима билдирди?! ‌ ‌‍‌
Китӓбун Марқӱмун 083-020 У ёзилган китобдур. ‍‍‌ ‍
Йаш/һадуһу Ал-Муқаррабӱна 083-021 Унга муқарраб(фаришта)лар шоҳид бўларлар. ‍‍
нна Ал-'Абрӓра Лафӥ На`ӥмин 083-022 Албатта, аброрлар жаннати найимдадирлар. ‍‌‌‍
`Алá Ал-'Арӓ'ики Йанžурӱна 083-023 Пардали баланд сўрилар устида назар солиб турарлар. ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Та`рифу Фӥ Ұуҗӱһиһим Наđрата Ан-На`ӥми 083-024 Уларнинг чеҳраларидан жаннат равнақини билиб оларсан. ‌ ‍‍‍ ‍‍
Йусқаұна Мин Рахӥқин Маҳтӱмин 083-025 Улар муҳрланган, ниҳоятда пок, шаробдан ичарлар. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҳитӓмуһу Мискун ۚ Ұа Фӥ Ҙӓлика Фалйатанӓфаси Ал-Мутанӓфисӱна 083-026 У(шароб)нинг хотимаси мискдир. Ва шу нарса учун мусобақа қилувчилар мусобақа қилсинлар. ‍‍ ۚ ‌ ‌
Ұа Мизӓҗуһу Мин Таснӥмин 083-027 У(шароб)нинг аралашмаси таснимдандир. ‌‍ ‍‌
`Айнӓан Йашрабу Биһӓ Ал-Муқаррабӱна 083-028 У(Тасним) бир булоқдирки, ундан муқарраблар ичарлар. ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ Кӓнӱ Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Йаđхакӱна 083-029 Албатта жиноят қилганлар иймон келтирганлар устидан кулар эдилар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Маррӱ Биһим Йатағӓмазӱна 083-030 Агар ул(мўмин)лар аларнинг ёнидан ўтсалар, масхаралаб, ишоралар қила эдилар. ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Анқалабӱ 'Илá 'Аһлиһиму Анқалабӱ Факиһӥна 083-031 Агар у(кофир)лар ўз аҳллари ҳузурига қайтиб борсалар, ҳузурланиб қайтиб борар эдилар. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұһум Қӓлӱнна Һӓ'уулӓ' Лаđӓллӱна 083-032 Ва агар у(мўмин)ларни кўрсалар, албатта ановилар адашганлар, дер эдилар. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Урсилӱ `Алайһим Хӓфиžӥна 083-033 Ҳолбуки, улар а(мўмин)лар устидан кузатувчи қилиб юборилган эмаслар! ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Фӓлйаұма Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Мина Ал-Куффӓри Йаđхакӱна 083-034 Энди, бу Кунда иймон келтирганлар кофирлар устидан куларлар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
`Алá Ал-'Арӓ'ики Йанžурӱна 083-035 Пардали, баланд сўрилар устида назар солиб турарлар. ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Һал Ćӱұиба Ал-Куффӓру Мӓ Кӓнӱ Йаф`алӱна 083-036 Кофирлар қилган ишларининг савобини олар миканлар?! ‍‍‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah