83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұайлун Лилмуҭаффифӥна 083-001 Өлшеу, тартуда кеміткендерге нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Актӓлӱ `Алá Анӓси Йастаұфӱна 083-002 Олар қашан өлшеп алса, толық өлшеп алады да; ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Кӓлӱһум 'Аұ Ұазанӱһум Йуҳсирӱна 083-003 Қашан олар, өлшеп немесе тартып беретін болса, кемітеді. ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Алӓ Йаžунну 'Ӱла'ика 'Аннаһум Маб`ӱćӱна 083-004 Олар қайта тірілетіндіктерін ойламай ма? ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Лийаұмин `Аžӥмин 083-005 Ол зор күн үшін; ‍‍‍‍
Йаұма Йақӱму Анӓсу Лирабби Ал-`Ӓламӥна 083-006 Ол күні адамдар, бүкіл әлемнің Раббының алдында тұрады. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Каллӓнна Китӓба Ал-Фуҗҗӓри Лафӥ Сиҗҗӥнин 083-007 Олай емес. Негізінен бұзықтардың дәптері төменгі орында болады. ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Сиҗҗӥнун 083-008 Төменгі орынның не екенін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Китӓбун Марқӱмун 083-009 Ол жазулы бір кітап. ‍‍‌ ‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 083-010 Ол күні, жасынға шығарушыларға нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йукаҙҙибӱна Бийаұми Адӥни 083-011 Олар, сондай қиямет күнін өтіріксінгендер. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йукаҙҙибу Биһи 'Иллӓ Куллу Му`тадин 'Аćӥмин 083-012 Оны, шектен шыққан, күнәкар өтіріксінеді. ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍
'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Қӓла 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 083-013 Қашан оған аяттарымыз оқылса: Бұрынғылардың ертегісі деді. ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Каллӓ ۖ Бал ۜ Рӓна `Алá Қулӱбиһим Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 083-014 Жоқ, бәлкім олардың жүректерін істеген қылықтарының таты басты. ۖ ۜ‍‌‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Каллӓннаһумн Раббиһим Йаұма'иҙин Ламахҗӱбӱна 083-015 Жоқ, олай емес. Негізінде олар ол күні Раббыларының дидарынан мақрұм қалады. ‌ ‌‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ćумма 'Иннаһум Лаҫӓлӱ Ал-Җахӥми 083-016 Сосын олар, әлбетте тозаққа кіреді. ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ćумма Йуқӓлу Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 083-017 Сосын: Міне сендердің өтірік дегендерің осы!, -деліндеді. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Каллӓнна Китӓба Ал-'Абрӓри Лафӥ `Иллӥйӥна 083-018 Жоқ, олай емес. Негізінен ізгілердің дәптері әрине жоғарғы орында болады. ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ `Иллӥйӱна 083-019 Жоғарғы орынның не екенін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Китӓбун Марқӱмун 083-020 Ол жазулы бір кітап. ‍‍‌ ‍‍‍
Йаш/һадуһу Ал-Муқаррабӱна 083-021 Оны, Аллаға жақын періштелер бақылайды. ‍‍‍‍
нна Ал-'Абрӓра Лафӥ На`ӥмин 083-022 Негізінен ізгілер, әрине нығмет ішінде болады. ‍‌‌‍‌ ‍‍‍‍
`Алá Ал-'Арӓ'ики Йанžурӱна 083-023 Олар дивандардың үстінде (Алланың нығметтеріне) қарайды. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Та`рифу Фӥ Ұуҗӱһиһим Наđрата Ан-На`ӥми 083-024 Олардың бақытқа бөленгендіктерін шырайларынан танисың. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Йусқаұна Мин Рахӥқин Маҳтӱмин 083-025 Олар, мөрленген ішімдіктен сусындатылады. ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ҳитӓмуһу Мискун ۚ Ұа Фӥ Ҙӓлика Фалйатанӓфаси Ал-Мутанӓфисӱна 083-026 Оның сарқыны жұпар аңқиды. Жарысушылар, осыған жарыссын. ۚ ‌ ‌ ‍‍
Ұа Мизӓҗуһу Мин Таснӥмин 083-027 Оның қоры, Тәсним бастауынан. ‌ ‍‍‍‍
`Айнӓан Йашрабу Биһӓ Ал-Муқаррабӱна 083-028 Ол бастаудан Аллаға жақын болғандар ішеді. ‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ Кӓнӱ Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Йаđхакӱна 083-029 Расында күнәкарлар, иман келтіргендерге күлетін еді. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Маррӱ Биһим Йатағӓмазӱна 083-030 Олар жандарынан өткенде, ымдасатын еді. ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Анқалабӱ 'Илá 'Аһлиһиму Анқалабӱ Факиһӥна 083-031 Олар үйлеріне қайтып барған кезде, күңкілдесетін еді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұһум Қӓлӱнна Һӓ'уулӓ' Лаđӓллӱна 083-032 Қашан олар Мұсылмандарды көрсе: Сөз жоқ, адасқандар дейтін еді. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Урсилӱ `Алайһим Хӓфиžӥна 083-033 Олар, Мұсылмандарға бақылаушы етіліп жіберілмеді. ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Фӓлйаұма Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Мина Ал-Куффӓри Йаđхакӱна 083-034 Ал енді бүгін мүміндер, кәпірлерге күледі. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
`Алá Ал-'Арӓ'ики Йанžурӱна 083-035 Олар тақтардың үстінде қарайды; ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Һал Ćӱұиба Ал-Куффӓру Мӓ Кӓнӱ Йаф`алӱна 083-036 Кәпірлер, істегендерінің пайдасын көрді ме? ‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah