76) Sūrat Al-'Inn

Printed format

76)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Һал 'Атá `Алá Ал-'Инсӓни Хӥнун Мина Ад-Даһри Лам Йакун Шай'ӓан Маҙкӱрӓан 076-001 Адамзат еске аларлық бір нәрсе болғанға дейін дәуірден бірталай мерзім өтпеді ме? ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌
ннӓ Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Мин Нуҭфатин 'Амшӓҗин Набталӥһи Фаҗа`алнӓһу Самӥ`ӓан Баҫӥрӓан 076-002 Шын мәнінде Біз адам баласын біріккен тамшыдан жараттық. Оны сынаймыз. Сондықтан оны еститін, көретін қылдық. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
ннӓ Һадайнӓһу Ас-Сабӥла 'Иммӓ Шӓкирӓан Ұа 'Иммӓ Кафӱрӓан 076-003 Расында оған тура жол көрсеттік. Мейлі шүкірлік қылсын, мейлі қарсы келсін. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌
ннӓ 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна Салӓсилӓан Ұа 'Ағлӓлӓан Ұа Са`ӥрӓан 076-004 Әрине, қарсы келушілер үшін шынжырлар, боғаулар және жалындаған тозақ әзірледік. ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌
нна Ал-'Абрӓра Йашрабӱна Мин Ка'син Кӓна Мизӓҗуһӓ Кӓфӱрӓан 076-005 Әрине жақсылар, жаннатта Кәфұр қосылған кеседен ішеді. ‍‌‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌
`Айнӓан Йашрабу Биһӓ `Ибӓду Ал-Лаһи Йуфаҗҗирӱнаһӓ Тафҗӥрӓан 076-006 Ол, Алланың құлдары ішетін, қалаған жағына ағызатын бастау. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌
Йӱфӱна Бин-Наҙри Ұа Йаҳӓфӱна Йаұмӓан Кӓна Шарруһу Мустаҭӥрӓан 076-007 Ол Алланың құлдары нәзірін орындайды әрі апаты етек алатын бір күннен қорқады. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йуҭ`имӱна Аҭ-Ҭа`ӓма `Алá Хуббиһи Мискӥнӓан Ұа Йатӥмӓан Ұа 'Асӥрӓан 076-008 Тамақты жақсы көре тұра міскінге, жетімге және тұтқынға жегізеді. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌
ннамӓ Нуҭ`имукум Лиұаҗһи Ал-Лаһи Лӓ Нурӥду Минкум Җазӓн Ұа Лӓ Шукӱрӓан 076-009 Олар: Шын мәнінде сендерді Алланың ризалығы үшін тамақтандырамыз. Сендерден бір төлеу, алғыс тілемейміз. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌
ннӓ Наҳӓфу Мин Раббинӓ Йаұмӓан `Абӱсӓан Қамҭарӥрӓан 076-010 Расында біз түксиіп қатты томсарған күннен Раббымыздан қорқамыз. (дейді) ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Фаұақӓһуму Ал-Лаһу Шарра Ҙӓлика Ал-Йаұми Ұа Лаққӓһум Наđратан Ұа Сурӱрӓан 076-011 Сондықтан Алла, оларды сол күннің апатынан сақтап, жарық жүз әрі қуанышқа бөлейді. ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌
Ұа Җазӓһум Бимӓ Ҫабарӱ Җаннатан Ұа Харӥрӓан 076-012 Оларды сабыр еткендіктері үшін жұмақ және жібекпен сыйлайды. ‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍
Муттаки'ӥна Фӥһӓ `Алá Ал-'Арӓ'ики ۖ Лӓ Йараұна Фӥһӓ Шамсӓан Ұа Лӓ Замһарӥрӓан 076-013 Олар, ол арада дивандарға жастанған түрде отырады. Олар онда ыстық та суық та көрмейді. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌
Ұа Дӓнийатан `Алайһим Žилӓлуһӓ Ұа Ҙуллилат Қуҭӱфуһӓ Таҙлӥлӓан 076-014 Оларға пейіштің көлеңкелері иіліп, жемістері мүлде еріктерінде болады. ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа Йуҭӓфу `Алайһим Би'ӓнийатин Мин Фиđđатин Ұа 'Акұӓбин Кӓнат Қаұӓрӥра 076-015 Оларға күмістен ыдыстар, шыныдан құмыралар ұсынылады. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Қаұӓрӥра Мин Фиđđатин Қаддарӱһӓ Тақдӥрӓан 076-016 Күмістен шынылары өлшеумен толтырылған болады. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йусқаұна Фӥһӓ Ка'сӓан Кӓна Мизӓҗуһӓ Занҗабӥлӓан 076-017 Пейіште оларға Зәнжәбил араластырылған ішімдік кәсемен ішкізіледі. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
`Айнӓан Фӥһӓ Тусаммá Салсабӥлӓан 076-018 Ол пейіште Сәлсәбил деп аталатын бір бастау бар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йаҭӱфу `Алайһим Ұилдӓнун Муҳалладӱна 'Иҙӓ Ра'айтаһум Хасибтаһум Лу'улу'уӓан Манćӱрӓан 076-019 Олардың айналасында мәңгілік қызметші жастар болады. Оларды көрсең шашылған інжу деп ойлайсың. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'айта Ćамма Ра'айта На`ӥмӓан Ұа Мулкӓан Кабӥрӓан 076-020 Сол жерге қараған сәтте; нығмет, зор салтанат көресің. ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌
`Ӓлийаһум Ćийӓбу Сундусин Ҳуđрун Ұа 'Истабрақун ۖ Ұа Хуллӱ 'Асӓұира Мин Фиđđатин Ұа Сақӓһум Раббуһум Шарӓбӓан Ҭаһӱрӓан 076-021 Олардың киімдері жұқа, қалың жасыл жібек, күміс білезіктермен безенген болады. Сондай-ақ Раббылары, тап-таза ішімдік ішкізеді. ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‌‍‌‌‌
нна Һӓҙӓ Кӓна Лакум Җазӓн Ұа Кӓна Са`йукум Машкӱрӓан 076-022 Расында бұл сендердің сыйлықтарың, еңбектерің жоғары бағалануға лайық болды. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌
ннӓ Нахну Наззалнӓ `Алайка Ал-Қур'ӓна Танзӥлӓан 076-023 (Мұхаммед Ғ.С.) расында Біз саған Құранды аз-аздап түсірдік. ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фӓҫбир Лихукми Раббика Ұа Лӓ Туҭи` Минһум 'Ӓćимӓан 'Аұ Кафӱрӓан 076-024 Ендеше, Раббыңның үкіміне сабыр ет. Олардан күнәкарлар немесе қарсыларға бағынба. ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌
Ұа Аҙкур Асма Раббика Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 076-025 Ертелі-кеш Раббыңның атын зікір ет. ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Мина Ал-Лайли Фӓсҗуд Лаһу Ұа Саббихһу Лайлӓан Ҭаұӥлӓан 076-026 Кештің бір бөлімінде Оған сәжде қыл. Әрі Оны түн бойы дәріпте. ‍ ‍ ‌ ‌
нна Һӓ'уулӓ' Йухиббӱна Ал-`Ӓҗилата Ұа Йаҙарӱна Ұарӓ'аһум Йаұмӓан Ćақӥлӓан 076-027 Расында олар, тез өтетін дүниені жақсы көріп, ауыр күнді арттарына тастайды. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍
Нахну Ҳалақнӓһум Ұа Шададнӓ 'Асраһум ۖ Ұа 'Иҙӓ Ши'нӓ Баддалнӓмćӓлаһум Табдӥлӓан 076-028 Оларды Біз жаратып, буындарын бекіттік. (Өмір бердік.) Егер қаласақ оларды ұқсастарына ауыстырамыз. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
нна Һаҙиһи Таҙкиратун ۖ Фаман ШӓАттаҳаҙа 'Илá Раббиһи Сабӥлӓан 076-029 Шын мәнінде бұл бір насихат. Енді кім қаласа, Раббына бір жол ұстар. ‍‍‌ ‍ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌
Ұа Мӓ Ташӓ'ӱна 'Иллӓн Йашӓ Ал-Лаһу ۚнна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥмӓан Хакӥмӓан 076-030 Сендердің қалауларың болмайды. Алла қаласа ғана болады. Расында Алла, өте білуші, хикмет иесі. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Йудҳилу Ман Йашӓ'у Фӥ Рахматиһи Ұа ۚ Аž-Žӓлимӥна 'А`адда Лаһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 076-031 Алла кімді қаласа, мәрхаметіне бөлейді. Залымдарға күйзелтуші азап даярлады. ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah