70) Sūrat Al-Ma`ārij

Printed format

70)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Са'ала Сӓ'илун Би`аҙӓбин Ұӓқи`ин 070-001 Бір сұраушы, болатын бір азапты сұрады. ‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍
Лилкӓфирйна Лайса Лаһу Дӓфи`ун 070-002 Кәпірлер үшін; оны кетіруші жоқ. ‌ ‌‌
Мина Ал-Лаһи Ҙӥ Ал-Ма`ӓриҗи 070-003 Ол азап биік дәреже иесі Алладан. ‍ ‌
Та`руҗу Ал-Малӓ'икату Ұа Ар-Рӱху 'Илайһи Фӥ Йаұмин Кӓна Миқдӓруһу Ҳамсӥна 'Алфа Санаһин 070-004 Ол жоғарғы орынға періштелер және Жебрейіл (Ғ.С.) мөлшері елу мың жылдық бір күнде шығады. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Фӓҫбир Ҫабрӓан Җамӥлӓан 070-005 (Мұхаммед Ғ.С.) Енді көркем сабырмен сабыр ет. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌
ннаһум Йараұнаһу Ба`ӥдӓан 070-006 Олар қияметті ұзақ көреді. ‍ ‍ ‌ ‌
Ұа Нарӓһу Қарӥбӓан 070-007 Біз жақын көреміз. ‍‌
Йаұма Такӱну Ас-Самӓ'у Кӓлмуһли 070-008 Ол күні, аспан еріген кен сияқты болады. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Ұа Такӱну Ал-Җибӓлу Кӓл`иһни 070-009 Таулар, түтілген жүндей болады. ‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Йас'алу Хамӥмун Хамӥмӓан 070-010 Дос, достың халін сұрамайды. ‌ ‍‍‍‍
Йубаҫҫарӱнаһум ۚ Йаұадду Ал-Муҗриму Лаұ Йафтадӥ Мин `Аҙӓби Йаұми'иҙин Бибанӥһи 070-011 Олар бір-біріне көрсетіледі. Қылмысты, сол күні, ұлдарын ол күннің азабынан (қорқып) төлеуге бергісі келеді; ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ҫӓхибатиһи Ұа 'Аҳӥһи 070-012 Әйелін де туысын да; ‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа Фаҫӥлатиһи Аллатӥ Ту'уұйһи 070-013 Сондай-ақ өзін мәпелеген елін де. ‍‍
Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ćумма Йунҗӥһи 070-014 Тіпті біртұтас жер жүзіндегі адамдарды беріп, сонан соң өзін құтқарғысы келеді. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Каллӓ ۖннаһӓ Лаžá 070-015 Әсте олай болмайды! Шын мәнінде ол тозақ, жалындаған от, ۖ‍‌ ‍‍‍‍‌
Наззӓ`атан Лилшшаұá 070-016 Теріні сояды; ‌ ‌‌
Тад`ӱ Ман 'Адбара Ұа Таұаллá 070-017 Ол теріс айналып, бет бұрғанды шақырады. ‌ ‌‌ ‌‌
Ұа Җама`а Фа'аұ`á 070-018 Дәулет жинап сақтаған (сараң) ды шақырады. ‌‌
нна Ал-'Инсӓна Ҳулиқа Һалӱ`ӓан 070-019 Шын мәнінде адам баласы сабырсыз жаратылған. ‍‍‍‍ ‍‍
'Иҙӓ Массаһу Аш-Шарру Җазӱ`ӓан 070-020 Басына бір бейнет жетсе, тым төзімсіз. ‌‌‌ ‍‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Массаһу Ал-Ҳайру Манӱ`ӓан 070-021 Қашан қолына дәулет түссе, өте сараң. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌
'Иллӓ Ал-Муҫаллӥна 070-022 Бірақ намаз оқушылар басқа. ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалӓтиһим Дӓ'имӱна 070-023 Олар сондай намаздарын ұдайы орындайды. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥмұӓлиһим Хаққун Ма`лӱмун 070-024 Сондай олардың малдарында белгілі хақ бар: ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Лилссӓ'или Ұа Ал-Махрӱми 070-025 Сұрағанға да сұрамағанға да. ‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йуҫаддиқӱна Бийаұми Адӥни 070-026 Тағы сондай қиямет күнін растағандар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Мин `Аҙӓби Раббиһим Мушфиқӱна 070-027 Сондай-ақ олар, Раббыларының азабынан қорқушылар. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍
нна `Аҙӓба Раббиһим Ғайру Ма'мӱнин 070-028 Шын мәнінде Раббының азабы аман қалатын нәрсе емес. ‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Лифурӱҗиһим Хӓфиžӱна 070-029 Сондай ұятты жерлерін сақтағандар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Иллӓ `Алá 'Азұӓҗиһим 'Аұ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фа'иннаһум Ғайру Малӱмӥна 070-030 Бірақ өз әйелдері немесе қолдарындағы күңдері басқа. Расында оларға сөгіс жоқ. ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍
Фамани Абтағá Ұарӓ'а Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-`Ӓдӱна 070-031 Ал сонда кім бұлардан басқаны іздесе, міне сонда олар шектен шығушылар. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Ли'мӓнӓтиһим Ұа `Аһдиһим Рӓ`ӱна 070-032 Тағы олар сондай аманаттарын, уәделерін сақтаушылар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Бишаһӓдӓтиһим Қӓ'имӱна 070-033 Және олар, куәліктерінде бекем тұрушылар. ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һум `Алá Ҫалӓтиһим Йухӓфиžӱна 070-034 Әрі сондай олар намаздарына ұқыптылық істегендер. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Фӥ Җаннӓтин Мукрамӱна 070-035 Міне солар пейіштерде құрметке бөленетіндер. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фамӓли Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Қибалака Муһҭи`ӥна 070-036 (Мұхаммед Ғ.С.) Ал енді сен жаққа мойындарын созып, жүгірген кәпірлерге не болды? ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
`Ани Ал-Йамӥни Ұа `Ани Аш-Шимӓли `Изӥна 070-037 Оңнан, солдан топ-топ болып; ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
'Айаҭма`у Куллу Амри'ин Минһумн Йудҳала Җанната На`ӥмин 070-038 Олардың әрбірі нығметті жұмаққа кіруді үміт ете ме? ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Каллӓ ۖннӓ Ҳалақнӓһум Миммӓ Йа`ламӱна 070-039 Әсте олай емес! Расында Біз оларды өздері білген нәрседен (бір тамшы нәжіс судан) жараттық. ۖ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фалӓқсиму Бирабби Ал-Машӓриқи Ұа Ал-Мағӓриби 'Иннӓ Лақӓдирӱна 070-040 Енді шығыстардың батыстардың Раббына серт! Шын мәнінде әр нәрсеге күшіміз жетеді. ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‌
`Алáн Нубаддила Ҳайрӓан Минһум Ұа Мӓ Нахну Бимасбӱқӥна 070-041 Олардың орнына олардан жақсыны ауыстыра аламыз. Сондай-ақ ешкім Бізден оза алмайды. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Фаҙарһум Йаҳӱđӱ Ұа Йал`абӱ Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 070-042 (Мұхаммед Ғ.С.) Ендеше оларды қойып қой; оларға уәде етілген күнге дейін сүңгіп ойнай тұрсын. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Йаұма Йаҳруҗӱна Мина Ал-'Аҗдӓćи Сирӓ`ӓан Ка'аннаһум 'Илá Нуҫубин Йӱфиđӱна 070-043 Сол күнде олар қабырларынан тез шығып, тігулі көмбеге жүгіргендей жүгіреді. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҳӓши`атан 'Абҫӓруһум Тарһақуһум Ҙиллатун ۚ Ҙӓлика Ал-Йаұму Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 070-044 Олардың көздері төмен қарап, өздерін қорлық басады. Міне осы, оларға уәде етілген күн. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah