71) Sūrat Nūĥ

Printed format

71)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ннӓ 'Арсалнӓ Нӱхӓан 'Илá Қаұмиһи 'Ан 'Анҙир Қаұмака Мин Қабли 'Ан Йа'тийаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 071-001 Расында Нұх (Ғ.С.) ты, еліне: Қауымыңды күйзелтуші азап келуден бұрын қорқыт деп, жібердік. ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қӓла Йӓ Қаұми 'Иннӥ Лакум Наҙӥрун Мубӥнун 071-002 (Нұх Ғ.С.): Шын мәнінде мен сендерге ашық ескертушімін деді. ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Ани А`будӱ Ал-Лаһа Ұа Аттақӱһу Ұа 'Аҭӥ`ӱни 071-003 Аллаға құлшылық қылыңдар, Одан қорқыңдар, маған бағыныңдар; ‍ ‌‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Йағфир Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йу'уаҳҳиркум 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан ۚнна 'Аҗала Ал-Лаһи 'Иҙӓ Җӓ'а Лӓ Йу'уаҳҳару ۖ Лаұ Кунтум Та`ламӱна 071-004 Күнәларыңды жарылқайды және өздеріңді белгілі бір мерзімге дейін кешіктіреді. (Өмір сүрдіреді.) Егер білген болсаңдар, шын мәнінде Алланың өлшеулі мезгілі жетсе кешіктірілмейді. ‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥ Да`аұту Қаұмӥ Лайлӓан Ұа Наһӓрӓан 071-005 (Нұх Ғ.С.): Раббым! Расында мен елімді күндіз-түні шақырдым. ‌‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌
Фалам Йазид/һум Ду`ӓ'ӥ 'Иллӓ Фирӓрӓан 071-006 Бірақ шақыруым, олардың қашуын ғана арттырды. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
Ұа 'Иннӥ Кулламӓ Да`аұтуһум Литағфира Лаһум Җа`алӱҫӓби`аһум Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұа Астағшаұ Ćийӓбаһум Ұа 'Аҫаррӱ Ұа Астакбарӱ Астикбӓрӓан 071-007 Расында мен оларды Сенің бағыштауың үшін шақырған сайын, олар саусақтарын құлақтарына тығып, киімдерін бүркенген бойда, қасарысып, паңданған сайын паңданды. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Ćумма 'Иннӥ Да`аұтуһум Җиһӓрӓан 071-008 Сосын рас мен оларды қатты дабыстап шақырдым. ‍ ‌ ‌‌
Ćумма 'Иннӥ 'А`ланту Лаһум Ұа 'Асрарту Лаһум 'Исрӓрӓан 071-009 Одан кейін мен оларға ашықша да тіпті өздеріне көмес түрде жасырын да айттым. ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‌‌‌
Фақулту Астағфирӱ Раббакумннаһу Кӓна Ғаффӓрӓан 071-010 (Сондай-ақ оларға): Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Өйткені Ол, өте жарылқаушы. дедім. ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Йурсили Ас-Самӓ'а `Алайкум Мидрӓрӓан 071-011 Ол, сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌
Ұа Йумдидкум Би'амұӓлин Ұа Банӥна Ұа Йаҗл Лакум Җаннӓтин Ұа Йаҗл Лакум 'Анһӓрӓан 071-012 Әрі өздеріңді малдар, балалармен қамдайды. Және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Мӓ Лакум Лӓ Тарҗӱна Лиллаһи Ұақӓрӓан 071-013 Алланың ұлықтығын ойламайтын сендерге не болды? ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌
Ұа Қад Ҳалақакумҭұӓрӓан 071-014 Расында Ол, сендерді түрлі жағдайларда жаратты. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌
'Алам Тараұ Кайфа Ҳалақа Ал-Лаһу Саб`а Самӓұӓтин Ҭибӓқӓан 071-015 Алланың жеті аспанды қабат-қабат жаратқанын көрмедіңдер ме? ‌‌‌ ‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Ұа Җа`ала Ал-Қамара Фӥһинна Нӱрӓан Ұа Җа`ала Аш-Шамса Сирӓҗӓан 071-016 Олардың ішінде айды нұр қылып, күнді шам қылды. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍
Ұа Аллӓһу 'Анбатакум Мина Ал-'Арđи Набӓтӓан 071-017 Алла, сендерді жерден өсіріп өндірді. ‍‍ ‌‍
Ćумма Йу`ӥдукум Фӥһӓ Ұа Йуҳриҗукумҳрӓҗӓан 071-018 Сосын сендерді, ол жерге қайтарады сонан кейін қайта шығарады. ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Бисӓҭӓан 071-019 Алла сендерге жерді төсеніш қылды. ‌‍
Литаслукӱ Минһӓ Субулӓан Фиҗӓҗӓан 071-020 Оның кең жолдарында жүрулерің үшін. ‌ ‌
Қӓла Нӱхун Рабби 'Иннаһумҫаұнӥ Ұа Аттаба`ӱ Ман Лам Йазид/һу Мӓлуһу Ұа Ұаладуһу 'Иллӓ Ҳасӓрӓан 071-021 Нүх (Ғ.С.): Раббым! Расында олар маған қарсы келді. Сондай-ақ олар, малдары, балалары өздеріне зияннан басқаны арттырмаған біреулерге ілесті. ‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍~ ‌‌ ‍‌‌
Ұа Макарӱ Макрӓан Куббӓрӓан 071-022 Олар зор айлакерліктер істеді. ‌ ‌ ‌ ‌‌
Ұа Қӓлӱ Лӓ Таҙарунна 'Ӓлиһатакум Ұа Лӓ Таҙарунна Ұаддӓан Ұа Лӓ Суұӓ`ӓан Ұа Лӓ Йағӱćа Ұа Йа`ӱқа Ұа Насрӓан 071-023 Және олар: Тәңірлеріңді тастамаңдар; Уад, Суағ, Яғұс, Яғұқ және Насырды әсте тастамаңдар деседі. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Ұа Қад 'Аđаллӱ Каćӥрӓан ۖ Ұа Лӓ Тазиди Аž-Žӓлимӥна 'Иллӓ Đалӓлӓан 071-024 Расында олар көпшілікті адастырды. Раббым! Сен де залымдардың адасуларын ғана арттыр. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Миммӓ Ҳаҭӥ'ӓтиһимғриқӱ Фа'удҳилӱ Нӓрӓан Фалам Йаҗидӱ Лаһум Мин Дӱни Ал-Лаһинҫӓрӓан 071-025 Қылмыстарының салдарынан суға батырылды да отқа салынды. Енді олар, өздеріне Алладан өзге көмекші таба алмады. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Нӱхун Рабби Лӓ Таҙар `Алá Ал-'Арđи Мина Ал-Кӓфирӥна Даййӓрӓан 071-026 Нұх (Ғ.С.): Раббым! Жер жүзінде кәпірлерден ешбіреу тұрғын қалдырма деді. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌
ннака 'Ин Таҙарһум Йуđиллӱ `Ибӓдака Ұа Лӓ Йалидӱ 'Иллӓ Фӓҗирӓан Каффӓрӓан 071-027 Егер оларды қалдырсаң, құлдарыңды жолдан адастырады да бұзақы кәпір балаларды ғана тудырады; ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌
Рабби Ағфир Лӥ Ұа Лиұӓлидаййа Ұа Лиман Даҳала Байтийа Му'уминӓан Ұа Лилму'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа Лӓ Тазиди Аž-Žӓлимӥна 'Иллӓ Табӓрӓан 071-028 Раббым! Мені, әке-шешемді, мүмін болып үйіме кірген кісіні және мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді жарылқа! Сондай-ақ залымдардың жоқ болуларын ғана арттыр деді. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah