68) Sūrat Al-Qalam

Printed format

68)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Нӱн Ұа Ал-Қалами Ұа Мӓ Йасҭурӱна 068-001 Нун. Қалам әрі оның жазған нәрселеріне серт. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Мӓнта Бини`мати Раббика Бимаҗнӱнин 068-002 (Мұхаммед Ғ.С.) Сен Раббыңның мәрхаметінде жынды емессің. ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Лака Ла'аҗрӓан Ғайра Мамнӱнин 068-003 Сөзсіз сен үшін таусылмайтын бір сыйлық бар. ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннака Ла`алá Ҳулуқин `Аžӥмин 068-004 Шын мәнінде сен әлбетте ұлы мінезге иесің. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Фасатубҫиру Ұа Йубҫирӱна 068-005 Енді таяуда сен де көресің, олар да көреді. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Би'айййикуму Ал-Мафтӱну 068-006 Жындылық қайсыларыңда екен? ‍‍
нна Раббака Һуұа 'А`ламу Биман Đалла `Ан Сабӥлиһи Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 068-007 Күдіксіз Раббың кімнің жолынан адасқанын жақсы біледі. Және тура жолдағыны да біледі. ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Фалӓ Туҭи`и Ал-Мукаҙҙибӥна 068-008 Ендеше, өтірікшілерге бой ұсынба. ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ддӱ Лаұ Туд/һину Файуд/һинӱна 068-009 Егер сен босасаң сонда олардың да босағылары келеді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Туҭи` Кулла Халлӓфин Маһӥнин 068-010 (Мұхаммед Ғ.С.) Әрбір көп ант ішкен ынжықтарға бой ұсынба; ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Һаммӓзин Машшӓн Бинамӥмин 068-011 Өте айыптағыш, өсек тасығышқа да, ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Маннӓн Лилҳайри Му`тадин 'Аćӥмин 068-012 Жақсылыққа тыйым салушы, шектен шығушы күнәкарға да, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
`Утуллин Ба`да Ҙӓлика Занӥмин 068-013 Сотқар, сондай-ақ тексізге де, ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍
н Кӓна Ҙӓ Мӓлин Ұа Банӥна 068-014 Бұлар малды, балалы болса да. ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Қӓла 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 068-015 Оған аяттарымыз оқылған сәтте: Бұрынғылардың ертегісі деді. ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Санасимуһу `Алá Ал-Ҳурҭӱми 068-016 Жуырда оның мұрнына дақ саламыз. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
ннӓ Балаұнӓһум Камӓ Балаұнӓҫхӓба Ал-Җаннати 'Иҙ 'Ақсамӱ Лайаҫримуннаһӓ Муҫбихӥна 068-017 Бұларға бақша иелеріне пәле бергендей пәле бердік. Сол уақытта олар, таң сәріден оның жемісін жинап алуға ант ішті. ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йастаćнӱна 068-018 Алла қаласа демеді. ‌ ‍‍‍
Фаҭӓфа `Алайһӓ Ҭӓ'ифун Мин Раббика Ұа Һум Нӓ'имӱна 068-019 Олар ұйықтап жатқанда бақшаға бір апат айналды. ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Фа'аҫбахат Кӓлҫҫарӥми 068-020 Бақша қара түнектей болды. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Фатанӓдаұ Муҫбихӥна 068-021 Сонда олар, таң сәріден дабыстады: ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Ани Ағдӱ `Алá Харćикумн Кунтум Ҫӓримӥна 068-022 Егер жеміс алатын болсаңдар, бақшаларыңа жүріңдер деп. ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Фӓнҭалақӱ Ұа Һум Йатаҳӓфатӱна 068-023 Сонда олар сыбырласып, кетіп бара жатты: ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
н Лӓ Йадҳуланнаһӓ Ал-Йаұма `Алайкум Мискӥнун 068-024 Бүгін бақшада сендерге ешбір міскін кірмесін деп. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұағадаұ `Алá Хардин Қӓдирӥна 068-025 Олар, күші жете тұра таң сәріден оңаша кетті. ‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍
Фаламмӓ Ра'аұһӓ Қӓлӱннӓ Лаđӓллӱна 068-026 Сонда олар, бақшаны көрген сәтте: Анық адасқан екенбіз,- десті. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
Бал Нахну Махрӱмӱна 068-027 Жоқ, біз құр қалған екенбіз (десті.) ‌‍‍‍
Қӓла 'Аұсаҭуһум 'Аламқул Лакум Лаұлӓ Тусаббихӱна 068-028 Олардың орта көз қарастағысы: Сендерге Алланы неге дәріптемейсіңдер демедім бе?,- деді. ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Субхӓна Раббинӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 068-029 Олар: Раббымыз! Сені дәріптейміз. Расында залымдардан болған екенбіз десті. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фа'ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йаталӓұамӱна 068-030 Сонда олар, бір-біріне қарсы кінәласты: ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Ҭӓғӥна 068-031 Нендей өкініш бізге, анық шектен шығушылардан болдық десті. ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
`Асá Раббунӓн Йубдиланӓ Ҳайрӓан Минһӓннӓ 'Илá Раббинӓ Рӓғибӱна 068-032 Мүмкін Раббымыз оның орнына жақсырағын берер. Расында Раббымызға ынтықпыз. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Ал-`Аҙӓбу ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 068-033 Міне бейнет осындай. Әрине ақырет азабы тағы зор, егер олар білген болса. ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
нна Лилмуттақӥна `Инда Раббиһим Җаннӓти Ан-На`ӥми 068-034 Күдіксіз тақуалар үшін; Раббыларының қасында Нағым жаннаттары бар. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афанаҗ`алу Ал-Муслимӥна Кӓлмуҗримӥна 068-035 Бой ұсынушыларды, күнәкарлардай етеміз бе? ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Мӓ Лакум Кайфа Тахкумӱна 068-036 Сендерге не болды, қалай үкім бересіңдер? ‌ ‍‍‍
м Лакум Китӓбун Фӥһи Тадрусӱна 068-037 Немесе оқитын бір кітаптарың бар ма? ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍
нна Лакум Фӥһи Ламӓ Таҳаййарӱна 068-038 Расында онда сендердің ұнатқандарың бар ма? ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
м Лакум 'Аймӓнун `Алайнӓ Бӓлиғатун 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати ۙнна Лакум Ламӓ Тахкумӱна 068-039 Немесе сендер үшін Бізге қарсы қияметке дейін жалғасатын, шексіз өз пайдаларыңа үкім берілетін бір ант бар ма? ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍ۙ ‌ ‍‍‍
Салһум 'Аййуһум Биҙӓлика За`ӥмун 068-040 (Мұхаммед Ғ.С.) Олардан сұра: Расында осыған олардың қайсылары жауапкер екен? ‌‍ ‌‍‍‍‍
м Лаһум Шуракӓ'у Фалйа'тӱ Бишуракӓ'иһимн Кӓнӱ Ҫӓдиқӥна 068-041 Не олардың ортақтары бар ма? Егер сөздері шын болса, ортақтарын әкелсін. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Йаұма Йукшафу `Ан Сӓқин Ұа Йуд`аұна 'Илá Ас-Суҗӱди Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна 068-042 Қиямет күні, балтыр (шындық) ашылады. Олар сәждеге шақырылады, сәжде қыла алмайды. ‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ҳӓши`атан 'Абҫӓруһум Тарһақуһум Ҙиллатун ۖ Ұа Қад Кӓнӱ Йуд`аұна 'Илá Ас-Суҗӱди Ұа Һум Сӓлимӱна 068-043 Олардың көздері сүлкиіп, ездерін қорлық баураған. Расында олар аман-сауында (дүниеде) сәждеге шақырылған болатын. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Фаҙарнӥ Ұа Ман Йукаҙҙибу Биһаҙӓ Ал-Хадӥćи ۖ Санастадриҗуһум Мин Хайćу Лӓ Йа`ламӱна 068-044 (Мұхаммед Ғ.С.) Енді осы сөзді (Құранды) жасынға шығарғандарды Маған таста; оларды білмеген жақтан баяулап кеміте береміз. ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Умлӥ Лаһум ۚнна Кайдӥ Матӥнун 068-045 Оларға мұрсат беремін. Шынында шараларым күшті. ۚ‍‍‍‍‌
м Тас'алуһумҗрӓан Фаһум Мин Мағрамин Муćқалӱна 068-046 (Мұхаммед Ғ.С.) Немесе сен олардан жалақы сұрап, олар, ауыр зиянға ұшырады ма? ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
мндаһуму Ал-Ғайбу Фаһум Йактубӱна 068-047 Не жасырын ғылым олардың жанында да олар соны жаза ма? ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӓҫбир Лихукми Раббика Ұа Лӓ Такун Каҫӓхиби Ал-Хӱти 'Иҙ Нӓдá Ұа Һуұа Макžӱмун 068-048 (Мұхаммед Ғ.С.) Ендеше Раббыңның үкімі бойынша сабыр ет. Балық иесі (Юныс Ғ.С.) құсама. Сол уақытта ол, қайғыға булығып, жалбарынған болатын. ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Лаұлӓн Тадӓракаһу Ни`матун Мин Раббиһи Ланубиҙа Бил-`Арӓ'и Ұа Һуұа Маҙмӱмун 068-049 Егер оған Раббынан бір нығмет болмаса еді, сонда ол, қорланған түрде қырға тасталар еді. ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Фӓҗтабӓһу Раббуһу Фаҗа`алаһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 068-050 Өйткені, Раббы оны таңдап жақсылардан етті. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Йакӓду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лайузлиқӱнака Би'абҫӓриһим Ламмӓ Сами`ӱ Аҙ-Ҙикра Ұа Йақӱлӱна 'Иннаһу Ламаҗнӱнун 068-051 Расында қарсы келгендер, Құранды тыңдаған сәтте, олар көздерімен ішіп-жеп, сені жыға жаздайды. Және: Ол анық жынды дейді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Лил`ӓламӥна 068-052 Негізінде бұл Құран әлемдерге насихаттан басқа нәрсе емес. ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah