67) Sūrat Al-Mulk

Printed format

67)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Табӓрака Ал-Лаҙӥ Бийадиһи Ал-Мулку Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 067-001 Сондай бүкіл әкімшілік қолында болған Алла, аса ұлы әрі Ол, әр нәрсеге күші толық жетуші. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-Маұта Ұа Ал-Хайӓата Лийаблуұакум 'Аййукум 'Ахсану `Амалӓан ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Ғафӱру 067-002 Ол сондай Алла, ізгі іс жүзінде қайсыларың жақсы, сынау үшін өліммен тіршілікті жаратқан. Ол, тым үстем, аса жарылқаушы. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Саб`а Самӓұӓтин Ҭибӓқӓан ۖ Мӓ Тарá Фӥ Ҳалқи Ар-Рахмӓни Мин Тафӓұутин ۖ Фӓрҗи`и Ал-Баҫара Һал Тарá Мин Фуҭӱрин 067-003 Ол сондай Алла, жеті аспанды қабат-қабат жаратқан. Рахманның жаратуында еш мүлтік көре алмайсың. Қайта көз сал. Ешбір ақау көре аласың ба? ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‌ۖ ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌
Ćумма Арҗи`и Ал-Баҫара Карратайни Йанқалиб 'Илайка Ал-Баҫару Ҳӓси'ӓан Ұа Һуұа Хасӥрун 067-004 Тағы көзіңді екі қайтарып қара. Көзің саған шаршап, талған түрде айналады. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бимаҫӓбӥха Ұа Җа`алнӓһӓ Руҗӱмӓан Лилшшайӓҭӥни ۖ Ұа 'А`таднӓ Лаһум `Аҙӓба Ас-Са`ӥри 067-005 Расында Біз дүние аспанын шамдар (жұлдыздар) мен безедік. Оны шайтандарды атуға жасадық. Сондай-ақ оларға жалындаған азап әзірледік. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лиллаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим `Аҙӓбу Җаһаннама ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 067-006 Сондай Раббыларына қарсы келгендер үшін тозақ азабы бар. Нендей жаман орын. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‌
'Иҙӓ 'Улқӱ Фӥһӓ Сами`ӱ Лаһӓ Шаһӥқӓан Ұа Һийа Тафӱру 067-007 Ішіне тасталған сәтте, оның қайнап, күжілдеген дауысын естиді. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌
Такӓду Тамаййазу Мина Ал-Ғайžи ۖ Кулламӓ 'Улқийа Фӥһӓ Фаұҗун Са'алаһум Ҳазанатуһӓ 'Алам Йа'тикум Наҙӥрун 067-008 Долданғандығынан жарылып кете жаздайды. Қашан оған бір топ (қылмысты) тасталса, оларға оның сақшылары: Сендерге ескертуші келмеді ме?,- деп сұрайды. ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Балá Қад Җӓ'анӓ Наҙӥрун Факаҙҙабнӓ Ұа Қулнӓ Мӓ Наззала Ал-Лаһу Мин Шай'ин 'Ин 'Антум 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин Кабӥрин 067-009 Олар: Расында бізге ескертуші келді. Сонда оларды жасынға айналдырдық та Алла сендерге еш нәрсе түсірмеген. Сендер зор адасудасыңдар деп едік дейді. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұ Куннӓ Насма`у 'Аұ На`қилу Мӓ Куннӓ Фӥҫхӓби Ас-Са`ӥри 067-010 Егер біз тыңдаған немесе ақылға салған болсақ еді, бұл жалындаған тозақтықтардың ішінде болмас едік дейді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Фӓ`тарафӱ Биҙанбиһим Фасухқӓан Ли'ҫхӓби Ас-Са`ӥри 067-011 Сөйтіп, олар күнәларын мойындайды. Ендеше, жалындаған тозақтықтар оңбасын! ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун Кабӥрун 067-012 Дұрысында сондай Раббыларынан көрмей-ақ қорыққандар, олар үшін жарылқау әрі зор сыйлық бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Асиррӱ Қаұлакум 'Аұ Аҗһарӱ Биһи ۖннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 067-013 Сөздеріңді жасырсаңдар немесе әшкерелесеңдер де шәксіз Алла, көңілдегіні толық біледі. ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
'Алӓ Йа`ламу Ман Ҳалақа Ұа Һуұа Ал-Лаҭӥфу Ал-Ҳабӥру 067-014 Жаратқан білмей ме? Ол тым жұмсақ, әр нәрсені толық білуші. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Ҙалӱлӓан Фӓмшӱ Фӥ Манӓкибиһӓ Ұа Кулӱ Мин Ризқиһи ۖ Ұа 'Илайһи Ан-Нушӱру 067-015 Ол сондай Алла, сендер үшін жерді көнпіс қылып жаратты. Ендеше оның айналасында жүріңдер. Сондай-ақ Оның ризығынан жеңдер. Және барар жерлерің Сол жақ. ‌‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
'А'аминтум Ман Фӥ Ас-Самӓ'и 'Ан Йаҳсифа Бикуму Ал-'Арđа Фа'иҙӓ Һийа Тамӱру 067-016 Жер теңселген сәтте аспандағының сендерді жерге жұттыруынан бейбітсіңдер ме? ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌
м 'Аминтум Ман Фӥ Ас-Самӓ'и 'Ан Йурсила `Алайкум Хӓҫибӓан ۖ Фасата`ламӱна Кайфа Наҙӥри 067-017 Немесе көктегінің сендерге тас жаудыруынан қауіпсізсіңдер ме? Ескертуімнің қалай екенін таяуда білесіңдер. ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ۖ‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Факайфа Кӓна Накӥри 067-018 Расында олардан бұрынғылар да жасынға айналдырған еді. Маған қарсы келу қалай екен? ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Аұалам Йараұ 'Илá Аҭ-Ҭайри Фаұқаһум Ҫӓффӓтин Ұа Йақбиđна ۚ Мӓ Йумсикуһунна 'Иллӓ Ар-Рахмӓну ۚннаһу Бикулли Шай'ин Баҫӥрун 067-019 Үстеріндегі қанаттарын жайып, қомдап ұшқан құсты көрмей ме? Оларды Алла ғана тоқтатады. Сөзсіз Ол, әр нәрсені толық көруші. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
мман Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Һуұа Җундун Лакум Йанҫурукум Мин Дӱни Ар-Рахмӓни ۚ 'Ини Ал-Кӓфирӱна 'Иллӓ Фӥ Ғурӱрин 067-020 Сендердің Алладан өзге көмек беретін жасақтарың кім? Кәпірлер алдануда ғана. ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌
мман Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Йарзуқукум 'Ин 'Амсака Ризқаһу ۚ Бал Лаҗҗӱ Фӥ `Утӱұин Ұа Нуфӱрин 067-021 Алла ризығын тоқтатса, сендерді қоректендіретін кім? Әрине олар тоң мойындықта, жиреніп қасарысуда. ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‌‌
'Афаман Йамшӥ Мукиббӓан `Алá Ұаҗһиһи 'Аһдáмман Йамшӥ Саұӥйӓан `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 067-022 Етпеттеп жүрген біреу турарақ па? Даңғыл жолда тік жүрген біреу турарақ па? ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Қул Һуұа Ал-Лаҙӥнша'акум Ұа Җа`ала Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۖ Қалӥлӓан Мӓ Ташкурӱна 067-023 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Ол сондай Алла, сендер үшін есту, көру және сезуді жаратқан. Сонда да аз шүкір етесіңдер де. ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‌
Қул Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҙара'акум Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Илайһи Тухшарӱна 067-024 Оларға: Ол сондай Алла, сендерді жер жүзіне таратқан және Сол жаққа жиналасыңдар де. ‍ ‌ ‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 067-025 Олар: Егер айтқандарың рас болса, осы уәде қашан?,- дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қул 'Иннамӓ Ал-`Илму `Инда Ал-Лаһи Ұа 'Иннамӓ 'Анӓ Наҙӥрун Мубӥнун 067-026 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шын мәнінде оның мәліметі Аллаға тән. Мен ашық ескертуші ғанамын де. ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фаламмӓ Ра'аұһу Зулфатан Сӥ'ат Ұуҗӱһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Қӥла Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тадда`ӱна 067-027 Олар оны жақыннан көрген сәтте, қарсы болғандардың жүздері бұзылып кетеді. Оларға: Міне осы сендердің тілегендерің делінеді. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аһлаканийа Ал-Лаһу Ұа Ман Ма`ӥ 'Аұ Рахиманӓ Фаман Йуҗӥру Ал-Кӓфирӥна Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 067-028 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Көрдіңдер ме? Егер Алла, мені әрі менімен бірге болғандарды жоқ етсе, немесе мәрхамет етсе, сонда кәпірлерді кім күйзелтуші азаптан құтқарады?,- де. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қул Һуұа Ар-Рахмӓну 'Ӓманнӓ Биһи Ұа `Алайһи Таұаккалнӓ ۖ Фасата`ламӱна Ман Һуұа Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 067-029 Оларға: Ол Алла, аса қамқор. Оған иман келтірдік әрі Оған тәуекел қылдық. Кімнің ашық адасуда екенін таяуда білесіңдер де. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аҫбаха Мӓ'уукум Ғаұрӓан Фаман Йа'тӥкум Бимӓн Ма`ӥнин 067-030 Оларға: Көрдіңдер ме? Егер суларың құрып кетсе, сендерге, бір аққан суды кім келтіреді?,- де. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah