54) Sūrat Al-Qamar

Printed format

54)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ақтарабати Ас-Сӓ`ату Ұа Аншаққа Ал-Қамару 054-001 Қиямет жақындады, ай жарылды. ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍‍‌
Ұа 'Ин Йараұ 'Ӓйатан Йу`риđӱ Ұа Йақӱлӱ Сихрун Мустамиррун 054-002 Олар бір мұғжиза көрсе бет бұрады да: Жалғасты түрдегі бір сиқыр дейді. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Каҙҙабӱ Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум ۚ Ұа Куллу 'Амрин Мустақиррун 054-003 Олар жасынға шығарып, әуестеріне ерді. Негізінде әр істің бір тұрағы бар. ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Җӓ'аһум Мина Ал-'Анбӓ'и Мӓ Фӥһи Муздаҗарун 054-004 Расында оларға секем аларлық хабар келіп болды. ‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌
Хикматун Бӓлиғатун ۖ Фамӓ Туғни Ан-Нуҙуру 054-005 Жеткілікті хикмет бар. Сонда да ескертулер пайда бермес. ‍‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Фатаұалла `Анһум ۘ Йаұма Йад Адӓ`и 'Илá Шай'ин Нукурин 054-006 (Мұхаммед Ғ.С.) ендеше, олардан бет бұр. Бір күні шақырушы жаман іске шақырады. ۘ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Ҳушша`ӓан 'Абҫӓруһум Йаҳруҗӱна Мина Ал-'Аҗдӓćи Ка'аннаһум Җарӓдун Мунташирун 054-007 Олар, қабірлерінен көздерін сүлмейтіп, таралған шегіртке құсап шығады. ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Муһҭи`ӥна 'Илá Адӓۖ Йақӱлу Ал-Кӓфирӱна Һӓҙӓ Йаұмун `Асирун 054-008 Шақырушы жаққа жүгірген кәпірлер: Бұл ауыр күн дейді. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Факаҙҙабӱ `Абданӓ Ұа Қӓлӱ Маҗнӱнун Ұа Аздуҗира 054-009 Олардан бұрын Нұх (Ғ.С.) тың қауымы да өтірік деген. Құлымызды жасынға шығарып: Жынды деген, әрі жәбірленген еді. ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Фада`ӓ Раббаһуннӥ Мағлӱбун Фӓнтаҫир 054-010 Сонда ол, Раббына: Күдіксіз мен жеңілдім, маған нұсрат бер деп, жалбарынған. ‌ ‌‍‍~‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Фафатахнӓбұӓба Ас-Самӓ'и Бимӓн Мунһамирин 054-011 Сондықтан көктің есігін құйылған жаңбырмен аштық. ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Фаҗҗарнӓ Ал-'Арđа `Уйӱнӓан Фӓлтақá Ал-Мӓ'у `Алáмрин Қад Қудира 054-012 Жерді жарып, қайнарлар шығардық. Сонда су өлшеулі әмір бойынша қосылды. ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Хамалнӓһу `Алá Ҙӓти 'Алұӓхин Ұа Дусурин 054-013 Оны (Нұхты) шегеленген тақтайлы кемеге орналастырдық. ‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌
Таҗрӥ Би'а`йунинӓ Җазӓн Лиман Кӓна Куфира 054-014 Қарсы келгендерге жаза түрінде Нұх (Ғ.С.) тың кемесі көз алдымызда жүріп бара жатты. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Таракнӓһӓ 'Ӓйатан Фаһал Мин Муддакирин 054-015 Расында оны ғибрат қып қалдырдық. Сонда түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-016 Азабым, ескертуім қалай екен? ‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-017 Расында Құранды үгіт үшін оңайластырдық. Ал сонда түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍
Каҙҙабат `Ӓдун Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-018 Ғад елі де жасынға айналдырған. Азабым ескертуім қалай екен? ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ҫарҫарӓан Фӥ Йаұми Нахсин Мустамиррин 054-019 Өйткені, оларға сәтсіз күнде; үздіксіз куілдеген боран жібердік. ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Танзи`у Анӓса Ка'аннаһум 'А`җӓзу Наҳлин Мунқа`ирин 054-020 Адамдарды түбінен қопарылған құрманың ағашындай жұлып, әкететін еді. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-021 Азабым, ескертуім қалай екен? ‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-022 Расында Құранды насихат үшін қолайлы қылдық. Қане, сонда түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍
Каҙҙабат Ćамӱду Бин-Нуҙури 054-023 Сәмүд елі ескертушіні жасынға айналдырды: ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фақӓлӱ 'Абашарӓан Миннӓ Ұӓхидӓан Наттаби`уһуннӓ 'Иҙӓан Лафӥ Đалӓлин Ұа Су`урин 054-024 Өзімізден бір адамға ерейік пе? Әрине ол уақытта біз адасуда, әрі есі алаң боламыз деді. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍~‌ ‌‌‌ ‌ ‌
'А'уулқийа Аҙ-Ҙикру `Алайһи Мин Байнинӓ Бал Һуұа Каҙҙӓбун 'Аширун 054-025 Арамыздан үгіт оған түсірілді ме? Жоқ, ол, мүлде өтірікші, өзімшіл деді. ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‌
Сайа`ламӱна Ғадӓан Мани Ал-Каҙҙӓбу Ал-'Аширу 054-026 Олар ертең-ақ кімнің барып тұрған суайт, құж екенін біледі. ‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌
ннӓ Мурсилӱ Ан-Нӓқати Фитнатан Лаһум Фӓртақибһум Ұа Аҫҭабир 054-027 Расында аруананы оларға сын үшін жібердік. Сондықтан оларды байқа, сабыр ет. ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Набби'һумнна Ал-МӓҚисматун Байнаһум ۖ Куллу Ширбин Мухтаđарун 054-028 Оларға: Су араларында кезекті; әркім ішу кезегінде әзір болсын деп түсіндір. ‍‍‌‌ ‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌
Фанӓдаұ Ҫӓхибаһум Фата`ӓҭá Фа`ақара 054-029 Сонда олар жолдастарын шақырды да сонда ол, қылышын алып, түйені өлтірді. ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Факайфа Кӓна `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-030 Сонда азабым, ескертуім қалай екен? ‍‍ ‌ ‌‍‍‌
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Ҫайхатан Ұӓхидатан Факӓнӱ Каһашӥми Ал-Мухтаžири 054-031 Дұрысында оларға бір қатты дауыс жібердік те, олар шарбақ қораның ұматылган қу жапырағындай болды. ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-032 Шүбәсіз Құранды үгіт үшін оңайластырдық. Қане сонда түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍
Каҙҙабат Қаұму Лӱҭин Бин-Нуҙури 054-033 Лұт елі де ескертуді жасынға айналдырған. ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
ннӓ 'Арсалнӓ `Алайһим Хӓҫибӓан 'Иллӓ 'Ӓла Лӱҭин ۖ Наҗҗайнӓһум Бисахарин 054-034 Дұрысында оларға тас жаудырған боран жібердік. Бірақ Лұт (Ғ.С.) тың семьясын таңменен құтқардық. ‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ
Ни`матан Мин `Индинӓ ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Ман Шакара 054-035 Бізден бір нығметке бөленеді. Осылайша кім шүкірлік етсе, сыйлық береміз. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍ ‍‌
Ұа Лақаднҙараһум Баҭшатанӓ Фатамӓраұ Бин-Нуҙури 054-036 Расында (Лұт Ғ.С.) оларға, апатымызды ескертті. Дегенмен олар, ескертуге күмәнмен қарады. ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Рӓұадӱһун Đайфиһи Фаҭамаснӓ 'А`йунаһум Фаҙӱқӱ `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-037 Расында олар Лұт (Ғ.С.) тың қонақтарынан дәме қылды. Сондықтан олардың көздерін соқыр қылдық: Ал азабымды, ескертуімді татыңдар. ‍‍‌ ‌‍‌‌‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Лақад Ҫаббахаһум Букратан `Аҙӓбун Мустақиррун 054-038 Расында оларға таңертең ерте бір азап келді. ‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍
Фаҙӱқӱ `Аҙӓбӥ Ұа Нуҙури 054-039 Ал азабым, ескертуім қалай екен? ‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Лақад Йассарнӓ Ал-Қур'ӓна Лилҙҙикри Фаһал Мин Муддакирин 054-040 Әрине Құранды үгіт үшін оңайластырдық. Қане түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍
Ұа Лақад Җӓ'а 'Ӓла Фир`аұна Ан-Нуҙуру 054-041 Расында Перғауындықтарға да ескертуші келген еді. ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌
Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Куллиһӓ Фа'аҳаҙнӓһумҳҙа `Азӥзин Муқтадирин 054-042 Олар мұгжизаларымыздың бәрін жасынға айналдырды. Сондықтан оларды өте күшті қолға алумен қолға алдық. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'Акуффӓрукум Ҳайрун Мин 'Ӱла'икумм Лакум Барӓ'атун Фӥ Аз-Зубури 054-043 Сендердің қасарысуларың олардан артық па? Немесе сендер үшін кітаптарда бір ақтама бар ма? ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‌
м Йақӱлӱна Нахну Җамӥн Мунтаҫирун 054-044 Не олар: Біз өш алушы бір топпыз дей ме? ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Сайуһзаму Ал-Җам`у Ұа Йуұаллӱна Ад-Дубура 054-045 Ол топ, таяуда жеңіліске ұшырап, арттарына бұрылып қашады. ‌‍‍‍ ‍‍
Бали Ас-Сӓ`ату Маұ`идуһум Ұа Ас-Сӓ`ату 'Ад/һá Ұа 'Амарру 054-046 Әлбетте оларға уәде етілген қиямет, ол; үрейлі, тым ащы бір мезгіл. ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌‌
нна Ал-Муҗримӥна Фӥ Đалӓлин Ұа Су`урин 054-047 Шәксіз күнәкарлар, адасуда және құтыруда. ‍‍‍‍‍‌ ‌
Йаұма Йусхабӱна Фӥ Анӓри `Алá Ұуҗӱһиһим Ҙӱқӱ Масса Сақара 054-048 Ол күні, олар, тозақта етпетінен сүйреледі: Тозақтың азабын татыңдар (делінеді). ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
ннӓ Кулла Шай'ин Ҳалақнӓһу Биқадарин 054-049 Шын мәнінде әр нәрсені бір өлшеумен жараттық. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓмрунӓ 'Иллӓ Ұӓхидатун Каламхин Бил-Баҫари 054-050 Әміріміз бір-ақ қас қаққандай. ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Аһлакнӓ 'Ашйӓ`акум Фаһал Мин Муддакирин 054-051 Расында сендер сияқтыларды жоқ еткен едік. Ал сонда түсінуші бар ма? ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍
Ұа Куллу Шай'ин Фа`алӱһу Фӥ Аз-Зубури 054-052 Олар істеген әр нәрсе дәптерде бекітілген. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Куллу Ҫағӥрин Ұа Кабӥрин Мустаҭарун 054-053 Үлкен-кіші әр нәрсе жазулы. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа Наһарин 054-054 Күдіксіз тақуалар, пейіштердегі өзен жағасында. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Фӥ Мақ`ади Ҫидқин `Инда Малӥкин Муқтадирин 054-055 Ықпалды үкім иесінің құзырындағы қалаған орнында. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah