51) Sūrat Adh-Dhāriyāt

Printed format

51)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҙ-Ҙӓрийӓти Ҙарұан 051-001 Соғып ұшырушы желдерге, ‍‍ ‌‌‌‌
Фӓлхӓмилӓти Ұиқрӓан 051-002 Мол жаңбыр көтеруші бұлттарға, ‍‍‍‌
Фӓлҗӓрийӓти Йусрӓан 051-003 Жеңіл жүруші кемелерге, ‍‍
Фӓлмуқассимӓти 'Амрӓан 051-004 Істі бөлуші періштелерге серт! ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
ннамӓ Тӱ`адӱна Лаҫӓдиқун 051-005 Шын мәнінде сендерге уәде етілген қиямет әрине рас. ‍‌ ‍‍‌‍‍‍‌‍‍
Ұа 'Инна Адӥна Лаұӓқи`ун 051-006 Әлбетте қиямет болады. ‍‍‍‍ ‌
Ұа Ас-Самӓ'и Ҙӓти Ал-Хубуки 051-007 Жолдары бар аспанға серт! ‍‍‌‌ ‌‍‍‌
ннакум Лафӥ Қаұлин Муҳталифин 051-008 Күмәнсіз сендер талас-тартыс сөздесіңдер. ‌ ‍‍‍
Йу'уфаку `Анһу Ман 'Уфика 051-009 Шындықтан бұрылған бұрылады.
Қутила Ал-Ҳаррӓҫӱна 051-010 Ой жорушылар құрысын. ‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ғамратин Сӓһӱна 051-011 Міне солар, білімсіздік ішінде жаңылуда. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йас'алӱна 'Аййӓна Йаұму Адӥни 051-012 Олар: Қиямет қашан? деп сұрайды. ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Йаұма Һум `Алá Анӓри Йуфтанӱна 051-013 Ол, олардың отқа жағылатын күні. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҙӱқӱ Фитнатакум Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Таста`җилӱна 051-014 Оларға: Азаптарыңды татыңдар! Асығып, тілегендерің осы (делінеді). ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 051-015 Шәксіз тақуалар бақшаларда, бұлақтарда болады. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
'Ӓҳиҙӥна Мӓ 'Ӓтӓһум Раббуһум ۚннаһум Кӓнӱ Қабла Ҙӓлика Мухсинӥна 051-016 Олар, өздеріне Раббыларының бергенін алады. Өйткені олар, бұдан бұрын жақсылық істеуші еді. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Кӓнӱ Қалӥлӓан Мина Ал-Лайли Мӓ Йаһҗа`ӱна 051-017 Олар түнде аз ғана ұйықтаушы еді. ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Бил-'Асхӓри Һум Йастағфирӱна 051-018 Олар таң сәрілерде жарылқану тілеуші еді. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Фӥмұӓлиһим Хаққун Лилссӓ'или Ұа Ал-Махрӱми 051-019 Олардың малдарында; сұрағанға да сұрамағанға да тиесі бар. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Фӥ Ал-'Арđи 'Ӓйӓтун Лилмӱқинӥна 051-020 Жер жүзінде нақ сенушілерге дәлелдер бар; ‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Фӥнфусикум ۚ 'Афалӓ Тубҫирӱна 051-021 Сондай-ақ өздеріңде де бар. Көрмейсіңдер ме? ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Фӥ Ас-СамӓРизқукум Ұа Мӓ Тӱ`адӱна 051-022 Сендердің несібелерің әрі уәде етілген нәрселер көкте. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Фаұарабби Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'Иннаһу Лахаққун Миćла Мӓннакум Танҭиқӱна 051-023 Көк пен жердің Раббына серт. Шүбәсыз бұл, сендердің сөйлегендерің сияқты рас. ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Һал 'Атӓка Хадӥćу Đайфи 'Ибрӓһӥма Ал-Мукрамӥна 051-024 (Мұхаммед Ғ.С.) саған Ыбырайым (Ғ.С.) ның ардақты қонақтарының (періштелердің) әңгімесі келді ме? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Даҳалӱ `Алайһи Фақӓлӱ Салӓмӓан ۖ Қӓла Салӓмун Қаұмун Мункарӱна 051-025 Олар Ыбырайым (Ғ.С.) ға кіргенде: Сәлем десті. Ыбырайым (Ғ.С.) да оларға: Сәлем, бөгде қауым деді. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Фарӓға 'Илá 'Аһлиһи Фаҗӓ'а Би`иҗлин Самӥнин 051-026 Дереу үйіне барып, семіз бір бұзау әкелді. ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фақаррабаһу 'Илайһим Қӓла 'Алӓ Та'кулӱна 051-027 Оны оларға жақындатып: Жемейсіңдер ме?,-деді. ‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍
Фа'аұҗаса Минһум Ҳӥфатан ۖ Қӓлӱ Лӓ Таҳаф ۖ Ұа Башшарӱһу Биғулӓмин `Алӥмин 051-028 Олардан тіксініп, қорықты. Олар: Қорықпа!,- деді де оны білгіш бір ұлмен куантты. ‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Фа'ақбалати Амра'атуһу Фӥ Ҫарратин Фаҫаккат Ұаҗһаһӓ Ұа Қӓлат `Аҗӱзун `Ақӥмун 051-029 Сонда Ыбырайым (Ғ.С.) ның жұбайы, алдына ойбайлап келіп, өз бетін ұрды да: Баладан қалған бір кемпірмін деді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Каҙӓлики Қӓла Раббуки ۖннаһу Һуұа Ал-Хакӥму Ал-`Алӥму 051-030 Олар: Осылайша Раббың бұйырды. Өйткені Ол, аса дана, толық білуші десті. ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Қӓла Фамӓ Ҳаҭбукум 'Аййуһӓ Ал-Мурсалӱна 051-031 (Ыбырайым Ғ.С.): Әй елшілер! Бұйымтайларың не?,- деді. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Қӓлӱннӓ 'Урсилнӓ 'Илá Қаұмин Муҗримӥна 051-032 Шынында біз қылмысты бір елге жіберілдік. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Линурсила `Алайһим Хиҗӓратан Мин Ҭӥнин 051-033 Оларға балшықтан пісірілген тас жаудыру үшін! ‌‍ ‌ ‍ ‍‍
Мусаұұаматан `Инда Раббика Лилмусрифӥна 051-034 Раббың тарапынан, шектен шығушылар үшін белгіленген (деді). ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Фа'аҳраҗнӓ Ман Кӓна Фӥһӓ Мина Ал-Му'уминӥна 051-035 Ол жерден мүміндерді шығардық. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Фамӓ Ұаҗаднӓ Фӥһӓ Ғайра Байтин Мина Ал-Муслимӥна 051-036 Дегенмен ол жерде Мұсылманнан бір үйден басқа таппадық. ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ Фӥһӓ 'Ӓйатан Лиллаҙӥна Йаҳӓфӱна Ал-`Аҙӓба Ал-'Алӥма 051-037 Ол арада күйзелтуші азаптан қорқушылар үшін бір ғибрат қалдырдық. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Фӥ Мӱсá 'Иҙ 'Арсалнӓһу 'Илá Фир`аұна Бисулҭӓнин Мубӥнин 051-038 Мұса (Ғ.С.) да да (ғибрат) бар. Оны ашық мұғжизалармен жіберген уақытта: ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фатаұаллá Бирукниһи Ұа Қӓла Сӓхирун 'Аұ Маҗнӱнун 051-039 Перғауын сыбайластарымен теріс айналып: Жады немесе жынды деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'аҳаҙнӓһу Ұа Җунӱдаһу Фанабаҙнӓһум Фӥ Ал-Йамми Ұа Һуұа Мулӥмун 051-040 Сондықтан оны әрі ләшкерлерін қолға алып, оны өзіне сөгіс берген түрде теңізге тастадық. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Фӥ `Ӓдин 'Иҙ 'Арсалнӓ `Алайһиму Ар-Рӥха Ал-`Ақӥма 051-041 Ғад елінде де (ғибрат) бар. Сол уақытта оларға зиянды қатты дауыл жібердік; ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Мӓ Таҙару Мин Шай'ин 'Атат `Алайһи 'Иллӓ Җа`алат/һу Кӓлррамӥми 051-042 Ол, тиген нәрсесін мүлде шіріген сүйектей етіп тастайды. ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Фӥ Ćамӱда 'Иҙ Қӥла Лаһум Таматта`ӱ Хаттá Хӥнин 051-043 Сәмүд елінде де (ғибрат) бар. Сол уақытта оларға: Бір мерзімге дейін пайдалана тұрыңдар делінді. ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Фа`атаұ `Ан 'Амри Раббиһим Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫӓ`иқату Ұа Һум Йанžурӱна 051-044 Сонда олар, Раббыларының әміріне қарсы келді. Сондықтан олар, қарап түрғанда найзағай түсті. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Фамӓ Астаҭӓ`ӱ Мин Қийӓмин Ұа Мӓ Кӓнӱ Мунтаҫирӥна 051-045 Сонда олардың тұруға да шамалары келмеді, әрі жәрдем де көрмеді. ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қаұма Нӱхин Мин Қаблу ۖннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 051-046 Бұрын Нұх (Ғ.С.) елін жоқ еттік. Өйткені олар, бұзақы ел еді. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Ас-Самӓ'а Банайнӓһӓ Би'аййдин Ұа 'Иннӓ Ламӱси`ӱна 051-047 Аспанды құдыретімізбен жасадық. Шын мәнінде күшіміз жетеді. ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-'Арđа Фарашнӓһӓ Фани`ма Ал-Мӓһидӱна 051-048 Сондай-ақ жерді төседік. Не деген жақсы төсеушіміз. ‌‍‍‍‌
Ұа Мин Кулли Шай'ин Ҳалақнӓ Заұҗайни Ла`аллакум Таҙаккарӱна 051-049 Түсінулерің үшін әр нәрсені пар-парымен жараттық. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Фафиррӱ 'Илá Ал-Лаһи ۖннӥ Лакум Минһу Наҙӥрун Мубӥнун 051-050 (Мұхаммед Ғ.С. оларға): Алла жаққа жүгіріңдер. Сөзсіз мен, Оның тарапынан сендерге ашық ескертушімін (де). ‌ ‌‌ ۖ‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Таҗ`алӱ Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۖннӥ Лакум Минһу Наҙӥрун Мубӥнун 051-051 Алламен бірге басқа тәңір қылмаңдар. Шын мәнінде сендерге ашық ескертушімін (де). ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Каҙӓлика Мӓ 'Атá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Қӓлӱ Сӓхирун 'Аұ Маҗнӱнун 051-052 Міне осылайша олардан бұрынғылар да пайғамбар келгенде, оларды: Мүлде жады немесе жынды деген. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Атаұӓҫаұ Биһи ۚ Бал Һум Қаұмун Ҭӓғӱна 051-053 Олар бұл жөнде өзара келіскен бе? Жоқ, олар шектен шыққан қауым. ‍‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍‌
Фатаұалла `Анһум Фамӓнта Бималӱмин 051-054 (Мұхаммед Ғ.С.) олардан бет бұр. Сонда сөгіске ұшырамайсың. ‍‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Ҙаккир Фа'инна Аҙ-Ҙикрá Танфа`у Ал-Му'уминӥна 051-055 Үгітте! Өйткені үгіт мүміндерге пайда береді. ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақту Ал-Җинна Ұа Ал-'Инса 'Иллӓ Лийа`будӱни 051-056 Жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылулары үшін ғана жараттым. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Мӓрӥду Минһум Мин Ризқин Ұа Мӓрӥду 'Ан Йуҭ`имӱни 051-057 Олардан бір несібе тілемеймін әрі олардың Мені тамақтандыруларын да қаламаймын. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Һуұа Ар-Раззӓқу Ҙӱ Ал-Қӱұати Ал-Матӥну 051-058 Шүбәсыз Ол Алла, ризықтандырушы және мықты күшке ие. ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Фа'инна Лиллаҙӥна Žаламӱ Ҙанӱбӓан Миćла Ҙанӱби 'Аҫхӓбиһим Фалӓ Йаста`җилӱни 051-059 Сөз жоқ. Сондай зұлымдық қылғандардың, жолдастарының күнәлары тәрізді күнәлары бар. Сондықтан Менен асығып тілемесін. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фаұайлун Лиллаҙӥна Кафарӱ Мин Йаұмиһиму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 051-060 Өздеріне уәде етілген күнге қарсы келгендерге нендей өкініш! ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah