50) Sūrat Qāf

Printed format

50)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қӓф Ұа Ал-Қур'ӓни Ал-Маҗӥди 050-001 Қаф. Биік дәрежелі Құранға серт. ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Бал `Аҗибӱн Җӓ'аһум Мунҙирун Минһум Фақӓла Ал-Кӓфирӱна Һӓҙӓ Шай'ун `Аҗӥбун 050-002 Керісінше кәпірлер өздеріне араларынан бір ескертуші келуін: Бұл бір ғажайып нәрсе десті. ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан ۖ Ҙӓлика Раҗн Ба`ӥдун 050-003 (Және былай десті): Біз өліп топырақ болған кезде (қайта тірілеміз бе)? Бұл қайту ақылдан ұзақ. ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ۖ ‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Қад `Алимнӓ Мӓ Танқуҫу Ал-'Арđу Минһум ۖ Ұа `Инданӓ Китӓбун Хафӥžун 050-004 Расында жердің олардан нені кеміткенін білеміз. Жанымызда әр нәрсені сақтаушы бір Кітап бар. ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Бал Каҙҙабӱ Бил-Хаққи Ламмӓ Җӓ'аһум Фаһум Фӥмрин Марӥҗин 050-005 Әрине олар, ақиқат келген сәтте, жасынға шығарды. Сондықтан олар, бір дағдарыста. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍
'Афалам Йанžурӱ 'Илá Ас-Самӓ'и Фаұқаһум Кайфа Банайнӓһӓ Ұа Заййаннӓһӓ Ұа Мӓ Лаһӓ Мин Фурӱҗин 050-006 Олар үстеріндегі аспанға қарамай ма? Оны қалай жасап, безедік. Оның ешбір сызаты жоқ. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌
Ұа Ал-'Арđа Мададнӓһӓ Ұа 'Алқайнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Ұа 'Анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Баһӥҗин 050-007 Жерді төсеп, онда әр түрлі көркем нәрселерді өсірдік. ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Табҫиратан Ұа Ҙикрá Ликулли `Абдин Мунӥбин 050-008 Әрбір бейім құл үшін; бір белгі және үгіт. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Наззалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Мубӓракӓан Фа'анбатнӓ Биһи Җаннӓтин Ұа Хабба Ал-Хаҫӥди 050-009 Аспаннан берекетті жаңбыр жаудырып, сонда ол арқылы бақшалар және орылатын астық өсірдік. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ан-Наҳла Бӓсиқӓтин Лаһӓ Ҭал`ун Наđӥдун 050-010 Қауашақтары шоғырланған ұзын құрма ағаштарын өсірдік; ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ризқӓан Лил`ибӓди ۖ Ұа 'Ахйайнӓ Биһи Балдатан Майтӓан ۚ Каҙӓлика Ал-Ҳурӱҗу 050-011 Құлдарға қорек үшін. Сондай-ақ жаңбырмен жансыз жерге жан бердік. (Қайта тіріліп,) Шығу да сол тәрізді. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа 'Аҫхӓбу Ар-Расси Ұа Ćамӱду 050-012 Олардан бұрын Нұх (Ғ.С.) қауымы, Рәс халқы және Сәмүд елі де жасынға айналдырған болатын. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа `Ӓдун Ұа Фир`аұну Ұа 'Иҳұӓну Лӱҭин 050-013 Ғад, Перғауын және Лұттың ағайындары да. ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати Ұа Қаұму Тубба`ин ۚ Куллун Каҙҙаба Ар-Русула Фахаққа Ұа`ӥди 050-014 Әйкеліктер және Тұббағ елі, барлығы пайғамбарларды жасынға айналдырған. Сондықтан уәде шынға айналған (азапқа ұшыраған). ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
'Афа`айӥнӓ Бил-Ҳалқи Ал-'Аұұали ۚ Бал Һум Фӥ Лабсин Мин Ҳалқин Җадӥдин 050-015 Алғашқы жарату Бізді шаршатты ма? Жоқ, олар жаңа жаратылыстан күмәндануда. ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ал-'Инсӓна Ұа На`ламу Мӓ Туұасұису Биһи Нафсуһу ۖ Ұа Нахну 'Ақрабу 'Илайһи Мин Хабли Ал-Ұарӥди 050-016 Расында адамзатты жараттық. Оған, нәпсісінің не сыбырлағанын білеміз. Өйткені Біз, оған күре тамырынан да жақынбыз. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Йаталаққá Ал-Муталаққийӓни `Ани Ал-Йамӥни Ұа `Ани Аш-Шимӓли Қа`ӥдун 050-017 Оның оңынан да, солынан да екі байқаушы отырады. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Мӓ Йалфиžу Мин Қаұлин 'Иллӓ Ладайһи Рақӥбун `Атӥдун 050-018 Аузынан бір сөз шығарса-ақ болды, алдында аңдушы дайын. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Җӓ'ат Сакрату Ал-Маұти Бил-Хаққи ۖ Ҙӓлика Мӓ Кунта Минһу Тахӥду 050-019 Өлім есірігі шындықты келтірді. Одан қашушы едің. ‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри ۚ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ұа`ӥди 050-020 Сұр үріледі. Осы уәделі күн. ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‌
Ұа Җӓ'ат Куллу Нафсин Ма`аһӓ Сӓқун Ұа Шаһӥдун 050-021 Әркіммен айдаушы және куә бірге келеді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Лақад Кунта Фӥ Ғафлатин Мин Һӓҙӓ Факашафнӓ `Анка Ғиҭӓ'ака Фабаҫарука Ал-Йаұма Хадӥдун 050-022 Расында осыдан кәперсіз едің. Ал енді сенен шымылдықты аштық. Сондықтан бүгін көзің өткірлесті (делінеді). ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Қӓла Қарӥнуһу Һӓҙӓ Мӓ Ладаййа `Атӥдун 050-023 Жанындағы (періште): Міне мендегі дайын дейді. ‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
'Алқийӓ Фӥ Җаһаннама Кулла Каффӓрин `Анӥдин 050-024 Бүкіл қарсы болған қиқарды, тозаққа салыңдар (делінеді). ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Маннӓн Лилҳайри Му`тадин Мурӥбин 050-025 Жақсылыққа тыйым салушы, шектен шығушы және күмәнданушы, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара Фа'алқийӓһу Фӥ Ал-`Аҙӓби Аш-Шадӥди 050-026 Бұлар сондай Алламен бірге тәңір жасап алған. Енді оны қатты азапқа салыңдар! ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓла Қарӥнуһу Раббанӓ Мӓҭғайтуһу Ұа Лакин Кӓна Фӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 050-027 Оның сыбайласы (шайтан): Раббым! Оны, мен аздырмадым. Дегенмен өзі де ұзақ адасуда еді дейді. ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Лӓ Таҳтаҫимӱ Ладаййа Ұа Қад Қаддамту 'Илайкум Бил-Ұа`ӥди 050-028 (Алла): Менің алдымда тартыспаңдар. Сендерге алдын ала уәдені білдірген едім дейді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Мӓ Йубаддалу Ал-Қаұлу Ладаййа Ұа Мӓ 'Анӓ Биžаллӓмин Лил`абӥди 050-029 Менің алдымда сөз ауыстырылмайды. Сондай-ақ құлдарыма әділетсіздік істемеймін. ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Нақӱлу Лиҗаһаннама Һал Амтала'ти Ұа Тақӱлу Һал Мин Мазӥдин 050-030 Ол күні, тозаққа: Толдың ба?,-дейміз. Ол: Тағы да бар ма?,-дейді. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Узлифати Ал-Җаннату Лилмуттақӥна Ғайра Ба`ӥдин 050-031 Пейіш, тақуаларға жақындатылады, алыс болмайды. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Һӓҙӓ Мӓ Тӱ`адӱна Ликулли 'Аұұӓбин Хафӥžин 050-032 Міне, уәде етілген нәрселерің; бүкіл тәубешіл, сақтанушылар үшін. ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍
Ман Ҳашийа Ар-Рахмана Бил-Ғайби Ұа Җӓ'а Биқалбин Мунӥбин 050-033 Кім көрместен Рахманнан корықса, бейім жүрекпен келсе; ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Адҳулӱһӓ Бисалӓмин ۖ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ҳулӱди 050-034 Жұмаққа аман-есен кіріңдер. Бұл мәңгілік күні (делінеді). ‍‍‍‌ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна Фӥһӓ Ұа Ладайнӓ Мазӥдун 050-035 Пейіште олар не тілесе бар. Сондай-ақ жанымызда артығы да бар. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мин Қарнин Һум 'Ашадду Минһум Баҭшӓан Фанаққабӱ Фӥ Ал-Билӓди Һал Мин Махӥҫин 050-036 Олардан бұрын өздерінен орасан мықты, мемлекеттерді кезген нәсілді жоқ еткен едік. Құтылар жер бар ма? ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
нна Фӥ Ҙӓлика Лаҙикрá Лиман Кӓна Лаһу Қалбун 'Аұ 'Алқá Ас-Сам`а Ұа Һуұа Шаһӥдун 050-037 Шүбәсыз бұнда (сезімтал) жүрегі барға немесе құлақ салып, әзір болғанға бір үгіт бар. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ұа Мӓ Массанӓ Мин Луғӱбин 050-038 Расында көктер мен жерді және екі арасындағы нәрселерді алты күнде жараттық, шаршамадық. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фӓҫбир `Алá Мӓ Йақӱлӱна Ұа Саббих Бихамди Раббика Қабла Ҭулӱ Аш-Шамси Ұа Қабла Ал-Ғурӱби 050-039 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың айтқандарына сабыр ет. Раббыңды күн шығудан бұрын әрі батудан бұрын мақтай дәріпте. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мина Ал-Лайли Фасаббихһу Ұа 'Адбӓра Ас-Суҗӱди 050-040 Түннің бір бөлімінде және намаздардан кейін Оны дәріпте. ‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Астами` Йаұма Йунӓди Ал-Мунӓди Мин Макӓнин Қарӥбин 050-041 Жақын жерден бір айғайшының шақыратын (Сүр үрілетін) күніне құлақ сал. ‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Йаұма Йасма`ӱна Аҫ-Ҫайхата Бил-Хаққи ۚ Ҙӓлика Йаұму Ал-Ҳурӱҗи 050-042 Олар ол күні ащы дауысты анық естиді. Ол, (қабірден) шығатын күн. ‍‍ ‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‌
ннӓ Нахну Нухйӥ Ұа Нумӥту Ұа 'Илайнӓ Ал-Маҫӥру 050-043 Расында тірілтеміз де өлтіреміз. Сондай-ақ қайтар орын Біз жақ. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Ташаққақу Ал-'Арđу `Анһум Сирӓ`ӓан ۚ Ҙӓлика Хашрун `Алайнӓ Йасӥрун 050-044 Сол күні жер жарылып, олар тезінен шығады. Осы жинау Бізге оңай. ‍‍ ‌‍‌‌ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Нахну 'А`ламу Бимӓ Йақӱлӱна ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биҗаббӓрин ۖ Фаҙаккир Бил-Қур'ӓни Ман Йаҳӓфу Ұа`ӥди 050-045 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың не дегендерін жақсы білеміз. Сен оларға зорлаушы емессің. Кім азаптан қорықса, Құранмен үгіт бер. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah