48) Sūrat Al-Fatĥ

Printed format

48)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
ннӓ Фатахнӓ Лака Фатхӓан Мубӥнӓан 048-001 (Мұхаммед Ғ.С.) Сөзсіз сені ашық жеңіске ие қылдық. ‍‌ ‌
Лийағфира Лака Ал-Лаһу Мӓ Тақаддама Мин Ҙанбика Ұа Мӓ Та'аҳҳара Ұа Йутимма Ни`матаһу `Алайка Ұа Йаһдийака Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 048-002 Алла, өткен әрі келешектегі күнәңды жарылқау, саған деген нығметін тамамдау және саған тура жол көрсету үшін. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Йанҫурака Ал-Лаһу Наҫрӓан `Азӥзӓан 048-003 Тағы саған үстем бір нұсрат берер. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Ас-Сакӥната Фӥ Қулӱби Ал-Му'уминӥна Лийаздӓдӱ 'Ӥмӓнӓан Ма`а 'Ӥмӓниһим ۗ Ұа Лиллаһи Җунӱду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 048-004 Ол сондай Алла, мүміндердің иманын арттыра түсу үшін олардың жүректеріне тоқтау салды. Көктердегі және жердегі ләшкерлер Алланікі. Сондай-ақ Алла толық білуші, зор хикмет иесі. ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Лийудҳила Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Ұа Йукаффира `Анһум Саййи'ӓтиһим ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Инда Ал-Лаһи Фаұзӓан `Аžӥмӓан 048-005 Мүмін ерлер мен әйелдерді астарынан өзендер ағатын жаннаттарға мәңгі қалатын түрде кіргізу үшін жамандықтарын жояды. Міне осы, Алланың қасында зор табыс. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йу`аҙҙиба Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ал-Мунӓфиқӓти Ұа Ал-Мушрикӥна Ұа Ал-Мушрикӓти Аž-Žӓннӥна Бил-Лаһи Žанна Ас-Саұ'и ۚ `Алайһим Дӓрату Ас-Саұ'и ۖ Ұа Ғаđиба Ал-Лаһу `Алайһим Ұа Ла`анаһум Ұа 'А`адда Лаһум Җаһаннама ۖ Ұа Сӓ'ат Маҫӥрӓан 048-006 Аллаға байланысты жаман ой ойлаған мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдерді, мүшрік ерлер мен мүшрік әйелдерді азапқа ұшыратады. Жамандық өздеріне болсын. Алла оларға ашуланды, оларды лағынеттеді де, оларға тозақ дайындады. Нендей жаман барар жер. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‌‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Лиллаһи Җунӱду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 048-007 Көктер мен жердің әскерлері Алланікі. Әрине Алла, тым үстем, зор хикмет иесі. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
ннӓ 'Арсалнӓка Шӓһидӓан Ұа Мубашширӓан Ұа Наҙӥрӓан 048-008 (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде сені куә, қуантушы және ескертуші етіп жібердік. ‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Литу'уминӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Ту`аззирӱһу Ұа Туұаққирӱһу Ұа Тусаббихӱһу Букратан Ұа 'Аҫӥлӓан 048-009 Аллаға, Елшісіне иман келтіресіңдер. Оны қуаттайсыңдар, Оны ұлықтайсыңдар және ертелі-кеш Оны дәріптейсіңдер. ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Йубӓйи`ӱнака 'Иннамӓ Йубӓйи`ӱна Ал-Лаһа Йаду Ал-Лаһи Фаұқа 'Айдӥһим ۚ Фаман Накаćа Фа'иннамӓ Йанкуćу `Алá Нафсиһи ۖ Ұа Ман 'Аұфá Бимӓ `Ӓһада `Алайһу Ал-Лаһа Фасайу'утӥһиҗрӓан `Аžӥмӓан 048-010 (Мұхаммед Ғ.С.) саған биғат қылғандар, (қол бергендер,) әрине Аллаға қол берген болады. Алланың құдырет қолы олардың қолдарының үстінде. Сондықтан кім сертін бұзса, сонда өз зиянына ғана. Ал және кім Аллаға берген сертін орындаса, оған зор сыйлық береді. ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Сайақӱлу Лака Ал-Муҳаллафӱна Мина Ал-'А`рӓби Шағалатнӓмұӓлунӓ Ұа 'Аһлӱнӓ Фӓстағфир Ланӓ ۚ Йақӱлӱна Би'алсинатиһим Мӓ Лайса Фӥ Қулӱбиһим ۚ Қул Фаман Йамлику Лакум Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан 'Ин 'Арӓда Бикум Đаррӓан 'Аұ 'Арӓда Бикум Наф`ӓан ۚ Бал Кӓна Ал-Лаһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 048-011 Бәдеуилерден соғыстан қалып қалғандар, саған: Бізді малдарымыз, семьяларымыз айналдырды. Сондықтан біз үшін жарылқау тіле дейді. Олар, жүректерінде болмаған нәрсені тілдерімен айта береді. Оларға: Егер Алла, сендерге бір зиян қаласа немесе бір пайда қаласа, сонда сендер үшін Аллаға біреу не істей алады? Олай емес. Алла сендердің не істегендеріңді толық біледі де. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ۚ ‍ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌ۚ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Бал Žанантумн Лан Йанқалиба Ар-Расӱлу Ұа Ал-Му'уминӱна 'Илá 'Аһлӥһим 'Абадӓан Ұа Зуййина Ҙӓлика Фӥ Қулӱбикум Ұа Žанантум Žанна Ас-Саұ'и Ұа Кунтум Қаұмӓан Бӱрӓан 048-012 Бәлкім сендер, Пайғамбарды, мүміндерді семьяларына мүлде қайта алмайды деп ойладыңдар. Бұл жүректеріңде әдемі көрсетілді. Сондай-ақ жаман ой ойладыңдар да жоғалуға лайық ел болдыңдар. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Ман Лам Йу'умин Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Фа'иннӓ 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна Са`ӥрӓан 048-013 Ал әлде кім Аллаға, елшісіне иман келтірмесе, сонда қарсы болғандарға жалындаған тозақ дайындадық. ‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Йағфиру Лиман Йашӓ'у Ұа Йу`аҙҙибу Ман Йашӓۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 048-014 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Кімді қаласа, жарылқайды да кімді қаласа, қинайды. Сондай-ақ Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Сайақӱлу Ал-Муҳаллафӱна 'Иҙӓ Анҭалақтум 'Илá Мағӓнима Лита'ҳуҙӱһӓ Ҙарӱнӓ Наттаби`кум ۖ Йурӥдӱна 'Ан Йубаддилӱ Калӓма Ал-Лаһи ۚ Қул Лан Таттаби`ӱнӓ Каҙӓликум Қӓла Ал-Лаһу Мин Қаблу ۖ Фасайақӱлӱна Бал Тахсудӱнанӓ ۚ Бал Кӓнӱ Лӓ Йафқаһӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 048-015 Ол соғыстан қалып қалғандар, сендер олжа алу үшін кеткен кезде: Бізді қоя беріңдер, сендерге ерейік дейді. Олар Алланың сөзін ауыстыруды қалайды. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Әсте бізге ермейсіңдер. Сендер үшін Алла, бұрыннан осылай айтқан де. Сонда олар: Олай емес. Сендер бізді көре алмайсыңдар дейді. Олар өте аз түсінеді. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ۖ‍‍‌ ۚ ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Қул Лилмуҳаллафӥна Мина Ал-'А`рӓби Сатуд`аұна 'Илá Қаұмин 'Ӱлӥ Ба'син Шадӥдин Туқӓтилӱнаһум 'Аұ Йуслимӱна ۖ Фа'ин Туҭӥ`ӱ Йу'утикуму Ал-Лаһуҗрӓан Хасанӓан ۖ Ұа 'Ин Татаұаллаұ Камӓ Таұаллайтум Мин Қаблу Йу`аҙҙибкум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-016 (Мұхаммед Ғ.С.) соғысқа бармай қалған бәдеуилерге: Сендер жақында аса күшті бір елге шақырыласыңдар да олармен соғысасыңдар. Немесе олар Мұсылман болады. Егер бұл әмірге бағынсаңдар, Алла, сендерге жақсы сыйлық береді. Ал егер бұрын бет бұрғандай бет бұрсаңдар, Алла, сендерді күйзелтуші азаппен қинайды де. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Лайса `Алá Ал-'А`мá Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-'А`раҗи Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-Марӥđи Хараҗун ۗ Ұа Ман Йуҭи`и Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Йудҳилһу Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Ұа Ман Йатаұалла Йу`аҙҙибһу `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-017 (Соғысқа қатынаспауда) соқырға бір оқасы жоқ. Ақсаққа да ештеңе жоқ. Және ауруға да кінә болмайды. Кім Аллаға, Елшісіне бағынса, ол, астарынан өзендер ағатын жұмаққа кіргізіледі. Ал кім жалтарса, ол, жан түршігерлік қинаумен қиналады. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌
Лақад Раđийа Ал-Лаһу `Ани Ал-Му'уминӥна 'Иҙ Йубӓйи`ӱнака Тахта Аш-Шаҗарати Фа`алима Мӓ Фӥ Қулӱбиһим Фа'анзала Ас-Сакӥната `Алайһим Ұа 'Аćӓбаһум Фатхӓан Қарӥбӓан 048-018 Расында Алла, мүміндерден ағаштың астында саған серт берген сәтте, разы болды да олардың жүректеріндегіні біліп, оларға тоқтау салды. Сондай-ақ оларға таяуда бір жеңіс нәсіп етті. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Мағӓнима Каćӥратан Йа'ҳуҙӱнаһӓ ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 048-019 Және оларға көптеген алатын олжаларды нәсіп етті. Алла тым үстем, хикмет иесі. ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Ұа`адакуму Ал-Лаһу Мағӓнима Каćӥратан Та'ҳуҙӱнаһӓ Фа`аҗҗала Лакум Һаҙиһи Ұа Каффа 'Айдийа Анӓси `Анкум Ұа Литакӱна 'Ӓйатан Лилму'уминӥна Ұа Йаһдийакум Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 048-020 Алла сендерге көптеген алатын олжаларды уәде етті. Мүміндерге бір белгі болуы және сендерді тура жолға салуы үшін осы жеңісті тезінен беріп, сендерден адамдардың (суық) қолын тосты. ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Уҳрá Лам Тақдирӱ `Алайһӓ Қад 'Ахӓҭа Ал-Лаһу Биһӓ ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрӓан 048-021 Одан басқа да әлі күштерің жетпеген, бірақ Алла, оларды толық игеруіне алған жеңістер де бар. Өйткені, Алланың әр нәрсеге толық күші жетеді. ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‌‌
Ұа Лаұ Қӓталакуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұаллаұ Ал-'Адбӓра Ćумма Лӓ Йаҗидӱна Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 048-022 Егер кәпірлер сендермен соғысса, әрине арттарына бұрылып қашар еді. Содан кейін олар; бір дос не жәрдемші таба алмайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Сунната Ал-Лаһи Аллатӥ Қад Ҳалат Мин Қаблу ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Ал-Лаһи Табдӥлӓан 048-023 Алланың бұрынннан келе жатқан жолы осы. Алланың жолында ешбір өзгеріс таба алмайсың. ‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Каффа 'Айдийаһумнкум Ұа 'Айдийакум `Анһум Бибаҭни Макката Мин Ба`ди 'Ан 'Аžфаракум `Алайһим ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрӓан 048-024 Ол сондай Алла, сендерді оларға өктем еткеннен кейін Мекке ойпатында олардың қолдарын сендерден тыйып, сендердің қолдарыңды олардан тыйды. Алла (Т.) не істегендеріңді толық көруші. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Һуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱкум `Ани Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа Ал-Һадйа Ма`кӱфӓан 'Ан Йаблуға Махиллаһу ۚ Ұа Лаұлӓ Риҗӓлун Му'уминӱна Ұа Нисӓн Му'уминӓтун Лам Та`ламӱһумн Таҭа'ӱһум Фатуҫӥбакум Минһум Ма`арратун Биғайри `Илмин ۖ Лийудҳила Ал-Лаһу Фӥ Рахматиһи Ман Йашӓۚ Лаұ Тазаййалӱ Ла`аҙҙабнӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Минһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 048-025 Олар сондай кәпірлер, сендерді Месжіт Харамнан және тостырылған құрбандықты орнына барудан тыйды. Бірақ егер Меккедегі сендер білмеген, мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді сендер жаныштап, білместіктен обалына қалмайтын болсаңдар еді. (Соғысқа жол қойылар еді). Алла кімді қаласа, мәрхаметіне бөлеу үшін (осылай істеді). Мүбада мүміндер бөлінген болса еді, олардан қарсы келгендерді күйзелтуші азаппен қинар едік. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌
'Иҙ Җа`ала Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Қулӱбиһиму Ал-Хамӥйата Хамӥйата Ал-Җӓһилӥйати Фа'анзала Ал-Лаһу Сакӥнатаһу `Алá Расӱлиһи Ұа `Алá Ал-Му'уминӥна Ұа 'Алзамаһум Калимата Ат-Тақұá Ұа Кӓнӱ 'Ахаққа Биһӓ Ұа 'Аһлаһӓ ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 048-026 Кәпірлер, жүректеріндегі надандық қасарысуымен сірескен кезде, Алла, Елшісіне әрі мүміндерге тоқтау салды да оларға тақуа сөзін жүктеді. Олар бұған лайығырақ және қабілетті еді. Алла әр нәрсені толық білуші. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌
Лақад Ҫадақа Ал-Лаһу Расӱлаһу Ар-Ру'уйӓ Бил-Хаққи ۖ Латадҳулунна Ал-Масҗида Ал-Харӓма 'Ин Шӓ Ал-Лаһу 'Ӓминӥна Мухаллиқӥна Ру'ӱсакум Ұа Муқаҫҫирӥна Лӓ Таҳӓфӱна ۖ Фа`алима Мӓ Лам Та`ламӱ Фаҗа`ала Мин Дӱни Ҙӓлика Фатхӓан Қарӥбӓан 048-027 Расында Алла, Пайғамбарының түсін ақиқат бойынша тура шығарды. Алла қаласа, аман-есен әлбетте Месжіт Харамға шаштарыңды алдырып, не қысқартып бейбіт кіресіңдер. Алла сендердің білмеген нәрселеріңді білген еді. Сондықтан бұдан өзге бір жақын жеңіс нәсіп етті. ‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Расӱлаһу Бил-Һудá Ұа Дӥни Ал-Хаққи Лийуžһираһу `Алá Адӥни Куллиһи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Шаһӥдӓан 048-028 Ол сондай Алла, дінін бүкіл діндерден үстем қылу үшін Пайғамбарын туралық әрі хақ дінмен жіберді. Куәлік тұрғысынан Алла жетіп асады. ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Мухаммадун Расӱлу Ал-Лаһи Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Ма`аһу 'Ашиддӓ'у `Алá Ал-Куффӓри Рухамӓ'у Байнаһум ۖ Тарӓһум Рукка`ӓан Суҗҗадӓан Йабтағӱна Фаđлӓан Мина Ал-Лаһи Ұа Риđұӓнӓан ۖ Сӥмӓһум Фӥ Ұуҗӱһиһим Мин 'Аćари Ас-Суҗӱди ۚ Ҙӓлика Маćалуһум Фӥ Ат-Таұрӓати ۚ Ұа Маćалуһум Фӥ Ал-'Инҗӥли Казар`ин 'Аҳраҗа Шаҭ'аһу Фа'ӓзараһу Фӓстағлаžа Фӓстаұá `Алá Сӱқиһи Йу`җибу Аз-Зуррӓ`а Лийағӥžа Биһиму Ал-Куффӓра ۗ Ұа`ада Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Минһум Мағфиратан Ұа 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 048-029 Мұхаммед (Ғ.С.) Алланың Елшісі. Онымен бірге болғандар, кәпірлерге қатаңырақ, өзара тым мейірімді. Оларды рүкұғда, сәждеде көресің. Олар Алладан мәрхамет әрі ризалық тілейді. Олардың жүздерінде сәжделердің ізінің дерегі бар. Олардың Тәуратта да сипаттары, Інжілде де сипаттары бар; бұл бас жарып, сосын қуаттанып, жуандап, өз сабағында тік тұрған егін сияқты. Бұл (мысал) егіншілерді таңырқатып, онымен кәпірлерді ызаландыру үшін. Алла, олардан иман келтіріп, ізгі іс істегендерге жарылқау, зор сыйлық уәде етті. ‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ۖ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‌‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah