46) Sūrat Al-'Aĥqāf

Printed format

46)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 046-001 Ха Мим. -
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Ал-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 046-002 Бұл Кітап тым үстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа 'Аҗалин Мусаммáан Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Аммӓнҙирӱ Му`риđӱна 046-003 Көктер мен жерді әрі екі арасындағыларды шындық бойынша, бір мерзім белгілеп қана жараттық. Ал сондай қарсы болғандар, ескертілген нәрседен жалтаруда. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтум Мӓ Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи 'Арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақӱ Мина Ал-'Арđи 'Ам Лаһум Ширкун Фӥ Ас-Самӓұӓти ۖ Аи'тӱнӥ Бикитӓбин Мин Қабли Һӓҙӓ 'Аұ 'Аćӓратин Мин `Илмин 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 046-004 (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға: Алладан өзге шоқынған нәрселеріңді көрдіңдер ме? Олар жер жүзінде не жаратты, маған көрсетіңдерші. Немесе олардың көктерде ортақтығы бар ма? Егер шыншыл болсаңдар, маған бұдан бұрынғы бір кітап яки ғылыми деректер келтіріңдер де. ‍ ‌‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌‍‌‍‍‌ ۖ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Ман 'Аđаллу Мимман Йад`ӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи Ман Лӓ Йастаҗӥбу Лаһу 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ұа Һумн Ду`ӓ'иһим Ғӓфилӱна 046-005 Алладан өзге қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан кім залымырақ? Әрине табынғандары олардың жалбаруларынан хабарсыз. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍~ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Хушира Анӓсу Кӓнӱ Лаһум 'А`дӓн Ұа Кӓнӱ Би`ибӓдатиһим Кӓфирӥна 046-006 Адамдар жиналған кезде, оларға табынғандары дұшпан болып, олардың өздеріне құлшылық қылғандықтарына қарсы шығады. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лилхаққи Ламмӓ Җӓ'аһум Һӓҙӓ Сихрун Мубӥнун 046-007 Оларға ап-ашық аяттарымыз оқылған кезде, сондай өздеріне келген шындыққа қарсы болғандар: Мынау ашық бір сиқыр дейді. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
м Йақӱлӱна Афтарӓһу ۖ Қул 'Ини Афтарайтуһу Фалӓ Тамликӱна Лӥ Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۖ Һуұа 'А`ламу Бимӓ Туфӥđӱна Фӥһи ۖ Кафá Биһи Шаһӥдӓан Байнӥ Ұа Байнакум ۖ Ұа Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 046-008 Немесе олар: Оны өзі жасады дей ме? (Мұхаммед Ғ.С.): Мүбада өзім жасаған болсам, сонда мені Алладан еш қорғай алмайсыңдар. Алла, ол жөнде не көкігендеріңді жақсы біледі. Сондай-ақ Ол, мені мен сендердің арамызға куәлікте жетіп асады. Және Ол, тым жарылқаушы, ерекше мейірімді де. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ۖ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қул Мӓ Кунту Бид`ӓан Мина Ар-Русули Ұа Мӓдрӥ Мӓ Йуф`алу Бӥ Ұа Лӓ Бикум ۖ 'Ин 'Аттаби`у 'Иллӓ Мӓ Йӱхá 'Илаййа Ұа Мӓ 'Анӓ 'Иллӓ Наҙӥрун Мубӥнун 046-009 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Мен елшілердің тұңғышы емеспін. Сондай-ақ маған әрі сендерге не істелетінін де білмеймін. Өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. Және ашық бір ескертуші ғанамын де. ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ара'айтумн Кӓна Мин `Инди Ал-Лаһи Ұа Кафартум Биһи Ұа Шаһида Шӓһидун Мин Банӥ 'Исрӓ'ӥла `Алá Миćлиһи Фа'ӓмана Ұа Астакбартум ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 046-010 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Көрдіңдер ме? Егер де Құран Алланың қасынан болып, сендер оған қарсы болсаңдар; сондай-ақ Израил ұрпақтарынан бір куә, осы сияқты (Тәурат) ға куә болып, кейін иман келтірсе де сендер менменсісеңдер, күдіксіз Алла залым елді тура жолға салмайды. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Лаұ Кӓна Ҳайрӓан Мӓ Сабақӱнӓ 'Илайһи ۚ Ұа 'Иҙ Лам Йаһтадӱ Биһи Фасайақӱлӱна Һӓҙӓ 'Ифкун Қадӥмун 046-011 Сондай қарсы келгендер, иман келтіргендер үшін: Егер (бұл дінде) игілік болса еді, олар бізден озбас еді. (Алдымен біз Мұсылман болар едік) деді. Онымен де тура жол таппағандықтан: Бұл көне бір өтірік деседі. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌
Ұа Мин Қаблиһи Китӓбу Мӱсá 'Имӓмӓан Ұа Рахматан ۚ Ұа Һаҙӓ Китӓбун Муҫаддиқун Лисӓнӓан `Арабӥйӓан Лийунҙира Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа Бушрá Лилмухсинӥна 046-012 Құраннан бұрын жолбасшы әрі игілік түрінде Мұса (Ғ.С.) ның кітабы бар еді. Міне осы Құран зұлымдық қылғандарға ескерту, жақсылық істеушілерді қуанту үшін арап тіліндегі растаушы бір Кітап. ‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу Ćумма Астақӓмӱ Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 046-013 Күдіксіз сондай: Раббымыз Алла деп, сосын тұп-тура кеткендер, оларға; қауіп-қатер жоқ. Әрі олар күйінбейді. ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 046-014 Міне осылар жаннаттық. Амалдарының бодауы түрінде онда мәңгі қалады. ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Ұаҫҫайнӓ Ал-'Инсӓна Биұӓлидайһи 'Ихсӓнӓан ۖ Хамалат/һу 'Уммуһу Курһӓан Ұа Ұаđа`ат/һу Курһӓан ۖ Ұа Хамлуһу Ұа Фиҫӓлуһу Ćалӓćӱна Шаһрӓан ۚ Хаттá 'Иҙӓ Балаға 'Ашуддаһу Ұа Балаға 'Арба`ӥна Санатан Қӓла Рабби 'Аұзи`нӥ 'Ан 'Ашкура Ни`матака Аллатӥ 'Ан`амта `Алаййа Ұа `Алá Ұа А-Даййа Ұа 'Ан 'А`мала Ҫӓлихӓан Тарđӓһу Ұа 'Аҫлих Лӥ Фӥ Ҙуррӥйатӥ ۖннӥ Тубту 'Илайка Ұа 'Иннӥ Мина Ал-Муслимӥна 046-015 Адам баласына, әке-шешесіне жақсылық істеуді нұсқадық. Өйткені шешесі оны зорға көтеріп, әрең босанады. Сондай-ақ оған жүкті болу, (сүттен) айыру отыз ай. Ақыр ол, ержетіп, қырық жасқа ұласқан кезде: Раббым! Өзіме әке-шешеме берген нығметтеріңе шүкірлік етуімді, өзің разы болатын түзу амал істеуімді маған нәсіп ете көр! Менің ұрпақтарымды да түзелт. Шын мәнінде, мен тәубе қылдым. Әрине мен бой ұсынушыларданмын деді. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ۖ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Натақаббалу `Анһум 'Ахсана Мӓ `Амилӱ Ұа Натаҗӓұазу `Ан Саййи'ӓтиһим Фӥҫхӓби Ал-Җаннати ۖ Ұа`да Аҫ-Ҫидқи Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йӱ`адӱна 046-016 Міне бүлар, Біз жақсы амалдарын қабыл етіп, жамандықтарын кешіретін жаннаттықтардың ішінде болады. Бұл, оларға етілген шынайы уәде. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Қӓла Лиұӓлидайһи 'Уффин Лакумӓ 'Ата`идӓнинӥ 'Ан 'Уҳраҗа Ұа Қад Ҳалати Ал-Қурӱну Мин Қаблӥ Ұа Һумӓ Йастағӥćӓни Ал-Лаһа Ұайлака 'Ӓмин 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун Файақӱлу Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 046-017 Ал енді әлде кім, әке-шешесіне: Түһ! Екеуің де мені қайта тірілтіп, шығумен қорқытасыңдар ма? Расында менен бұрын қаншалаған нәсілдер өтіп кетті. (Олар тірілмеді) деді. Әке-шешесі Аллаға жалбарынып: Саған нендей өкініш! Иман келтір. Күдіксіз Алланың уәдесі хақ дегенде, ол: Бұл, бұрынғылардың ғана ертегісі деді. ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Фӥ 'Умамин Қад Ҳалат Мин Қаблиһим Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси ۖннаһум Кӓнӱ Ҳӓсирӥна 046-018 Міне осылар, бұрынғы өтіп кеткен, өздеріне делінген сөз бойынша азапқа душар болған жындар мен адамдар тобынан болады. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ликуллин Дараҗӓтун Миммӓ `Амилӱ ۖ Ұа Лийуұаффийаһум 'А`мӓлаһум Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 046-019 Әркімнің амалы бойынша дәрежелері бар. Сондай-ақ өздеріне амалдарының бодауы толық беріледі де, оларға әділетсіздік етілмейді. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Йу`раđу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Алá Анӓри 'Аҙ/һабтум Ҭаййибӓтикум Фӥ Хайӓтикуму Ад-Дунйӓ Ұа Астамта`тум Биһӓ Фӓлйаұма Туҗзаұна `Аҙӓба Ал-Һӱни Бимӓ Кунтум Тастакбирӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Бимӓ Кунтум Тафсуқӱна 046-020 Сондай қарсы болғандар, отқа төндірілген күні: Дүние тіршілігінің қызығын көріп, одан пайдаландыңдар. Ал енді бүгін жер жүзінде орынсыз менменсіп, бұзақылық қылғандықтарың себепті қорлаушы азаппен жазаланасыңдар (делінеді). ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Аҙкур 'Аҳӓ `Ӓдин 'Иҙ 'Анҙара Қаұмаһу Бил-'Ахқӓфи Ұа Қад Ҳалати Ан-Нуҙуру Мин Байни Йадайһи Ұа Мин Ҳалфиһи 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ Ал-Лаһаннӥҳӓфу `Алайкум `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 046-021 (Мұхаммед Ғ.С.) Ғад елінің туысын (Һұд Ғ.С. ды) есіңе ал; сол уақытта Ахқафтағы еліне ескерткен еді. Расында одан бұрын да, кейін де ескертушілер өткен еді. Ол еліне: Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар. Шын мәнінде мен сендерге (келетін) зор күннің азабынан қорқамын (деді). ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍
Қӓлӱ 'Аҗи'танӓ Лита'фиканӓ `Ан 'Ӓлиһатинӓ Фа'тинӓ Бимӓ Та`идунӓн Кунта Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 046-022 Олар: Сен, бізді тәңірлерімізден айныту үшін келдің бе? Мүбада шын айтушылардан болсаң, дереу бізге, бопсалаған нәрсеңді келтір деді. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қӓла 'Иннамӓ Ал-`Илму `Инда Ал-Лаһи Ұа 'Убаллиғукум Мӓ 'Урсилту Биһи Ұа Лакиннӥрӓкум Қаұмӓан Таҗһалӱна 046-023 Шын мәнінде мәлімет Алланың қасында. Мен сендерге менімен жіберілген нәрсені жалғастырып, отырмын. Дегенмен сендерді надан ел көремін деді. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Ра'аұһу `Ӓриđӓан Мустақбила 'Аұдийатиһим Қӓлӱ Һӓҙӓ `Ӓриđун Мумҭирунӓ ۚ Бал Һуұа Мӓ Аста`җалтум Биһи ۖ Рӥхун Фӥһӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 046-024 Сонда олар, апатты, ойпаттарына қарай жайылып, келе жатқан бұлт түрінде көрген сәтте: Бұл бізге жаңбыр жаудыратын бұлт деді. (Һұд Ғ.С.): Жоқ, ол, сендердің асыға тілегендерің; ішінде жан түршігерлік азабы бар бір боран (деді). ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Тудаммиру Кулла Шай'ин Би'амри Раббиһӓ Фа'аҫбахӱ Лӓ Йурá 'Иллӓ Масӓкинуһум ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Қаұма Ал-Муҗримӥна 046-025 Раббыңның әмірімен әр нәрсені тас-талқан қылады. Сонда олардың жұрттарынан басқа еш нәрсе көрінбей қалады. Қылмысты елге осылай жаза береміз. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Макканнӓһум Фӥмӓн Макканнӓкум Фӥһи Ұа Җа`алнӓ Лаһум Сам`ӓан Ұа 'Абҫӓрӓан Ұа 'Аф'идатан Фамӓғнá `Анһум Сам`уһум Ұа Лӓбҫӓруһум Ұа Лӓ 'Аф'идатуһум Мин Шай'ин 'Иҙ Кӓнӱ Йаҗхадӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 046-026 Расында оларға, сендерге берген мүмкіншілікті берген едік. Сондай-ақ оларға есту, көру және ойлау қабілетін берген едік. Бірақ олардың құлақтары, көздері және жүректері ешбір пайда бермеді. Өйткені олар, Алланың аяттарына қарсы келетін еді. Олардың мазақтаған нәрселері бастарына жетті. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Аһлакнӓ Мӓ Хаұлакум Мина Ал-Қурá Ұа Ҫаррафнӓ Ал-'Ӓйӓти Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 046-027 Расында маңдарыңдағы кенттерді жоқ еттік. Райдан қайтуларың үшін аяттарды егжей-тегжейлі түсіндірдік. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фалаұлӓ Наҫараһуму Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи Қурбӓнӓан 'Ӓлиһатан ۖ Бал Đаллӱ `Анһум ۚ Ұа Ҙалика 'Ифкуһум Ұа Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 046-028 Сонда Алладан өзге, Оған жақындық үшін жасап алған тәңірлері өздеріне неге болыспады. Керісінше олардан ғайып болып кетті. Осы, олардың өтіріктері және жасандылары. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Ҫарафнӓ 'Илайка Нафарӓан Мина Ал-Җинни Йастами`ӱна Ал-Қур'ӓна Фаламмӓ Хаđарӱһу Қӓлӱнҫитӱ ۖ Фаламмӓ Қуđийа Ұа Ллаұ 'Илá Қаұмиһим Мунҙирӥна 046-029 (Мұхаммед Ғ.С.) Сол уақытта саған жындардан Құран тыңдайтын бір топты келтірген едік. Олар жетіп келген сәтте: Үндемеңдер десті. Сонда оқылуы біткен кезде, елдеріне ескертуші болып қайтты. ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Қаұманӓннӓ Сами`нӓ Китӓбӓан 'Унзила Мин Ба`ди Мӱсá Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Йаһдӥ 'Илá Ал-Хаққи Ұа 'Илá Ҭарӥқин Мустақӥмин 046-030 Олар: Әй еліміз! Шын мәнінде біз Мұса (Ғ.С.) дан кейін түсірілген алдынғыны растаушы, сондай-ақ шындыққа және тура жолға салатын бір Кітап тыңдадық деді. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Йӓ Қаұманӓ 'Аҗӥбӱ Дӓ`ийа Ал-Лаһи Ұа 'Ӓминӱ Биһи Йағфир Лакум Мин Ҙунӱбикум Ұа Йуҗиркум Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 046-031 Әй халқымыз! Алланың шақырушысын (Мұхаммед Ғ.С. ды) қабылдаңдар. Және Аллаға иман келтіріңдер. Күнәларыңды жарылқап, күйзелтуші азаптан қорғайды ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ман Лӓ Йуҗиб Дӓ`ийа Ал-Лаһи Фалайса Биму`җизин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лайса Лаһу Мин Дӱниһи 'Аұлийӓۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 046-032 Әлде кім Алланың шақырушысын қабылдамаса да жер жүзінде Алланы осалдата алмайды. Әрі оған, Одан өзге болысушы да болмайды. Міне осылар ашық адасуда. ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Аұалам Йараұ 'Анна Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Лам Йа`йа Биҳалқиһинна Биқӓдирин `Алáн Йухйийа Ал-Маұтá ۚ Балáннаһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 046-033 Олар көрмей ме? Шәксіз Ол сондай Алла, көктер мен жерді жаратты. Сондай-ақ оларды жаратқанда болдырмаған Алланың өліктерді тірілтуге шамасы келеді. Әрине Оның әр нәрсеге күші толық жетуші. ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Йаұма Йу`раđу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Алá Анӓри 'Алайса Һӓҙӓ Бил-Хаққи ۖ Қӓлӱ Балá Ұа Раббинӓ ۚ Қӓла Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 046-034 Сондай кәпірлер, отқа әкелінетін күні, оларға: Осы шындық емес пе екен?,- (делінеді). Олар: Әрине Раббымызға серт дейді. Сонда оларға: Қарсы келгендіктерің себепті азапты татыңдар делінеді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Фӓҫбир Камӓ Ҫабара 'Ӱлӱ Ал-`Азми Мина Ар-Русули Ұа Лӓ Таста`җил Лаһум ۚ Ка'аннаһум Йаұма Йараұна Мӓ Йӱ`адӱна Лам Йалбаćӱ 'Иллӓ Сӓ`атан Мин Наһӓрин ۚ Балӓғун ۚ Фаһал Йуһлаку 'Иллӓ Ал-Қаұму Ал-Фӓсиқӱна 046-035 (Мұхаммед Ғ.С.) пайғамбарлардан майталмандар, сабыр еткендей сабыр ет. Олар үшін асықпа; олар өздеріне уәде етілгенді, көрген күні, дүниеде күндізден бір дем ғана тұрғандай білінеді. Бұл бір ұқтыру. Бұзақы ел ғана жоқ етіледі. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۚ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah