45) Sūrat Al-Jāthiyah

Printed format

45)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 045-001 Ха Мим. -
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Ал-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 045-002 Бұл Кітап тым үстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ла'ӓйӓтин Лилму'уминӥна 045-003 Күдіксіз көктерде де, жерде де белгілер бар. ‍‌‍‍‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Фӥ Ҳалқикум Ұа Мӓ Йабуććу Мин Дӓббатин 'Ӓйӓтун Лиқаұмин Йӱқинӱна 045-004 Сендердің жаратылуларыңда сондай-ақ жәндіктердің өрбіп таралуында нақ сенген ел үшін белгілер бар. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҳтилӓфи Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Мӓнзала Ал-Лаһу Мина Ас-Самӓ'и Мин Ризқин Фа'ахйӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ Ұа Таҫрӥфи Ар-Рийӓхи 'Ӓйӓтун Лиқаұмин Йа`қилӱна 045-005 Түн мен күндіздің ауысуында, сондай-ақ Алланың көктен жаңбыр жаудырып, өлгеннен кейін жерге сонымен жан беруінде және желдерді игеруінде түсінген елге ғибрат бар. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Лаһи Натлӱһӓ `Алайка Бил-Хаққи ۖ Фаби'аййи Хадӥćин Ба`да Ал-Лаһи Ұа 'Ӓйӓтиһи Йу'уминӱна 045-006 (Мұхаммед Ғ.С.) осылар Алланың аяттары. Саған бұларды ақиқат бойынша оқимыз. Енді олар Алланың аяттарынан кейін қай сөзге сенеді? ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ۖ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұайлун Ликулли 'Аффӓкин 'Аćӥмин 045-007 Барлық өтірікші, күнәкар құрысын! ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Йасма`у 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Тутлá `Алайһи Ćумма Йуҫирру Мустакбирӓан Ка'ан Лам Йасма`һӓ ۖ Фабашширһу Би`аҙӓбин 'Алӥмин 045-008 Оларға оқылған Алланың аяттарын тыңдайды да сосын қасарысып, тәкаппарланған бойда естімегендей болады. Енді оны күйзелтуші азаппен қуандыр. ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ `Алима Мин 'Ӓйӓтинӓ Шай'ӓан Аттаҳаҙаһӓ Һузӱан ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 045-009 Мүбада ол, аяттарымыздан бір нәрсе білсе, оны келемежге алады. Міне соларға қорлаушы азап бар. ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Мин Ұарӓ'иһим Җаһаннаму ۖ Ұа Лӓ Йуғнӥ `Анһум Мӓ Касабӱ Шай'ӓан Ұа Лӓ Мӓ Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи 'Аұлийӓۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 045-010 Артынан тозақ дайын. Олардың істері де, Алладан өзге жасап алған достары да ешбір пайда бермейді. Сондай-ақ оларға зор қинау бар. ‌‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Һӓҙӓ Һудáан Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Лаһум `Аҙӓбун Мин Риҗзин 'Алӥмун 045-011 Бұл Құран бір жетекші. Сондай Раббыларының аяттарына қарсы болғандар үшін күйзелтуші азаптың ең қоры бар. ‌‌ ‌‌ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Лакуму Ал-Бахра Литаҗрийа Ал-Фулку Фӥһи Би'амриһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 045-012 Ол сондай Алла, теңізді еріктеріңе берді. Оның бұйрығымен теңізде кемелерді жүргізіп, Оның кеңшілігінен несібе іздейсіңдер. Әрине шүкірлік етерсіңдер. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Минһу ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 045-013 Және де Ол, өз тарапынан сендер үшін көктердегі әрі жердегі барлық нәрсені іске қосты. Шын мәнінде осыларда түсінген ел үшін белгілер бар. ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Йағфирӱ Лиллаҙӥна Лӓ Йарҗӱна 'Аййӓма Ал-Лаһи Лийаҗзийа Қаұмӓан Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 045-014 (Мұхаммед Ғ.С.) иман келтіргендерге айт: Алланың ауыр күнін үміт етпегендерді кешірім етсін. Өйткені Алла, бір елдің қылықтарының жазасын береді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман 'Асӓ'а Фа`алайһӓ ۖ Ćумма 'Илá Раббикум Турҗа`ӱна 045-015 Әлде кім ізгі іс істесе, сонда өзі үшін. Ал кім жамандық істесе, о да өзіне. Сосын Раббыларыңа қайтарыласыңдар. ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ал-Китӓба Ұа Ал-Хукма Ұа Ан-Нубӱұата Ұа Разақнӓһум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ұа Фаđđалнӓһум `Алá Ал-`Ӓламӥна 045-016 Расында Израил ұрпақтарына кітап, патшалық, Пайғамбарлық және өздеріне таза ризық беріп сондай-ақ әлемдерге үстем қылған едік. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһум Баййинӓтин Мина Ал-'Амри ۖ Фамӓ Аҳталафӱ 'Иллӓ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-`Илму Бағйӓан Байнаһум ۚнна Раббака Йақđӥ Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 045-017 Және де дін істерінде оларға ашық түсініктер бердік. Дегенмен өздеріне мәлімет келгеннен кейін өзара күншілік қылып, мүлде талас-тартысқа түсті. Шын мәнінде Раббың қиямет күні араларындағы қайшылыққа түскен нәрселері турасында үкім береді. ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Җа`алнӓка `Алá Шарӥ`атин Мина Ал-'Амри Фа Аттаби`һӓ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна 045-018 Сосын (Мұхаммед Ғ.С.) сені шариғат ісіне қойдық. Енді сонымен жүр. Білмегендердің ойларына ілеспе. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
ннаһум Лан Йуғнӱ `Анка Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۚ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Ба`đуһум 'Аұлийӓ'у Ба`đин Ұа ۖ Аллӓһу Ұа Лӥйу Ал-Муттақӥна 045-019 Өйткені олар сені Алладан еш қорғай алмайды. Шынында залымдар бір-бірінің досы. Сондай-ақ Алла тақуалардың досы. ‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍
Һӓҙӓ Баҫӓру Лилннӓси Ұа Һудáан Ұа Рахматун Лиқаұмин Йӱқинӱна 045-020 Бұл Құран адамдар үшін көрнеу дәлелдер және нақ сенген елге жетекші әрі рахмет. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
м Хасиба Ал-Лаҙӥна Аҗтарахӱ Ас-Саййи'ӓти 'Ан Наҗ`алаһум Кӓллаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Саұӓн Махйӓһум Ұа Мамӓтуһум ۚ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 045-021 Немесе жамандықтарды істегендер, өздерін; иман келтіріп, ізгі іс істегендер сияқты қылатындығымызды, тіршіліктерінде, өлімдерінде тең боларын ойлай ма? Олардың берген үкімі нендей жаман. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ҳалақа Ал-Лаһу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи Ұа Литуҗзá Куллу Нафсин Бимӓ Касабат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 045-022 Негізінде Алла (Т.) көктерді әрі жерді шындық бойынша жаратты. Әркімге қылығының бодауы беріледі. Сондай-ақ олар әділетсіздікке ұшырамайды. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афара'айта Мани Аттаҳаҙа 'Илаһаһу Һаұӓһу Ұа 'Аđаллаһу Ал-Лаһу `Алá `Илмин Ұа Ҳатама `Алá Сам`иһи Ұа Қалбиһи Ұа Җа`ала `Алá Баҫариһи Ғишӓұатан Фаман Йаһдӥһи Мин Ба`ди Ал-Лаһи ۚ 'Афалӓ Таҙаккарӱна 045-023 (Мұхаммед Ғ.С.) көңлі тартқанын тәңір жасап алған, сондай-ақ Алла, өзін біліп адастырған және құлағын, жүрегін бітеп, көзіне қалтқы жасаған біреулерді көрдің ме? Енді Алладан кейін оны тура жолға кім салады? Түсінбейсіңдер ме? ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Мӓ Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Намӱту Ұа Нахйӓ Ұа Мӓ Йуһликунӓ 'Иллӓ Ад-Даһру ۚ Ұа Мӓ Лаһум Биҙӓлика Мин `Илмин ۖ 'Ин Һум 'Иллӓ Йаžуннӱна 045-024 Олар: Тіршілігіміз дүниедегі ғана. Өлеміз, өмір сүреміз. Бізді заман ғана өлтіреді дейді. Негізінде олардың бұған байланысты мәліметі жоқ. Олардікі межелеу ғана. ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Мӓ Кӓна Хуҗҗатаһум 'Иллӓн Қӓлӱ А'тӱ Би'ӓбӓ'инӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 045-025 Оларға аяттарымыз ашықша оқылған кезде: Егер сөздерің шын болса, аталарымызды тірілтіп, келтіріңдер деулерінен басқа дәлелдері болмады. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қули Ал-Лаһу Йухйӥкум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йаҗма`укум 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Лӓ Райба Фӥһи Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 045-026 (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерді Алла тірілтеді сосын өлтіреді. Сосын сендерді болуы шәксіз қиямет күнінде жинайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді де. ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йаұма'иҙин Йаҳсару Ал-Мубҭилӱна 045-027 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Қиямет-қайым болған күні, я сол күні; бұзық құмарлар зиянға ұшырайды. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Тарá Кулла 'Умматин Җӓćийатан ۚ Куллу 'Умматин Туд`á 'Илá Китӓбиһӓ Ал-Йаұма Туҗзаұна Мӓ Кунтум Та`малӱна 045-028 (Мұхаммед Ғ.С.) барлық үмметті жүгінген түрде көресің. Әр үммет амал дәптеріне шақырылады да: Бүгін қылмыстарыңның бодауы беріледі. ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Һӓҙӓ Китӓбунӓ Йанҭиқу `Алайкум Бил-Хаққи ۚннӓ Куннӓ Настансиҳу Мӓ Кунтум Та`малӱна 045-029 Бұл Кітабымыз сендерге шындықты сөйлейді. Өйткені, сендердің істегендеріңді жаздырушы едік. ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Файудҳилуһум Раббуһум Фӥ Рахматиһи ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-Мубӥну 045-030 Ал енді иман келтіріп, ізгі іс істегендер, сонда оларды Раббылары мәрхаметіне бөлейді. Міне сол айқын қол жеткендік. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Афалам Такун 'Ӓйӓтӥ Тутлá `Алайкум Фӓстакбартум Ұа Кунтум Қаұмӓан Муҗримӥна 045-031 Қарсы болғандарға: Сендерге аяттарым оқылмап па еді? Сонда тәкаппарландыңдар. Сондай-ақ қылмысты ел, сендер едіңдер. ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун Ұа Ас-Сӓ`ату Лӓ Райба Фӥһӓ Қултум Мӓ Надрӥ Мӓ Ас-Сӓ`ату 'Ин Наžунну 'Иллӓ Žаннӓан Ұа Мӓ Нахну Бимустайқинӥна 045-032 Расында Алланың уәдесі ақиқат әрі қияметтің келуінде шәк жоқ делінген уақытта: Қияметтің не екенін білмейміз. Бір ой жору ғана деп ойлаймыз. Сондай-ақ біз анық нанушы емеспіз (дер едіңдер). ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Бадӓ Лаһум Саййи'ӓту Мӓ `Амилӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 045-033 (Дегенше) істеген істерінің жамандықтары әшкереленіп, олардың мазақтаған нәрселері бастарына жетті. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӥла Ал-Йаұма Нансӓкум Камӓ Насӥтум Лиқӓ'а Йаұмикум Һӓҙӓ Ұа Ма'ұӓкуму Анӓру Ұа Мӓ Лакум Мин Нӓҫирӥна 045-034 Оларға: Сендер осы күнге жолығуды ұмытқандай сендерді Біз де ұмытамыз. Орындарың от. Сондай-ақ сендер үшін бір жәрдемші болмайды делінеді. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ҙӓликум Би'аннакум Аттаҳаҙтум 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Һузӱан Ұа Ғарраткуму Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ ۚ Фӓлйаұма Лӓ Йуҳраҗӱна Минһӓ Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 045-035 Бұларың, Алланың аяттарын мазақтағандықтарыңның салдарынан. Әрі сендерді дүние тіршілігі алдады. Сондықтан олар тозақтан шығарылмайды да, ғұзырлары қабыл етілмейді. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Фалиллӓһи Ал-Хамду Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Рабби Ал-'Арđи Рабби Ал-`Ӓламӥна 045-036 Барлық мақтау, көктер мен жердің және әлемдердің Раббы Аллаға тән. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Лаһу Ал-Кибрийӓ'у Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 045-037 Сондай-ақ Көктерде, жерде ұлықтық Оныкі. Ол тым үстем, аса дана. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah