44) Sūrat Ad-Dukhān

Printed format

44)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 044-001 Ха Мим. -
Ұа Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 044-002 Ашық баян етуші Құранға серт. ‍‍ ‍‍‍
ннӓнзалнӓһу Фӥ Лайлатин Мубӓракатин ۚннӓ Куннӓ Мунҙирӥна 044-003 Шын мәнінде оны құтты бір кеште түсірдік. Расында Біз ескертушіміз. ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Фӥһӓ Йуфрақу Куллу 'Амрин Хакӥмин 044-004 Ол кеште барлық хикметті істер айрылады. ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
мрӓан Мин `Индинӓ ۚннӓ Куннӓ Мурсилӥна 044-005 Бұл өз қасымыздан бір бұйрық. Расында елшілерді жіберушіміз. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Рахматан Мин Раббика ۚннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 044-006 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның игілігі. Күдіксіз Ол, әр нәрсені естуші, толық білуші. ‌ ‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖн Кунтум Мӱқинӥна 044-007 Егер анық сенетін болсаңдар, көктер мен жердің әрі екі арасындағылардың Раббы. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Йухйӥ Ұа Йумӥту ۖ Раббукум Ұа Раббу 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 044-008 Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Тірілтеді, өлтіреді. Сендердің де Раббыларың, бұрынғы аталарыңның да Раббы. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Бал Һум Фӥ Шаккин Йал`абӱна 044-009 Бірақ олар, бір күдік ішінде ойнауда. ‌ ‍‍‍
Фӓртақиб Йаұма Та'тӥ Ас-Самӓ'у Бидуҳӓнин Мубӥнин 044-010 (Мұхаммед Ғ.С.) ендеше аспанның бір ашық түтін келтіретін күнін күт. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Йағшá Анӓса ۖ Һӓҙӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 044-011 Адамдарды қаптап алады; Бұл жан түршігерлік азап. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Раббанӓ Акшиф `Аннӓ Ал-`Аҙӓба 'Иннӓ Му'уминӱна 044-012 Олар: Раббымыз! Бізден бұл азапты айықтыр. Шынында иман келтіргенміз. ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍
ннá Лаһуму Аҙ-Ҙикрá Ұа Қад Җӓ'аһум Расӱлун Мубӥнун 044-013 Оларға үгіт алу қайда? Расында оларға ашық түсіндіруші бір Пайғамбар келген. ‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ćумма Таұаллаұ `Анһу Ұа Қӓлӱ Му`алламун Маҗнӱнун 044-014 Сосын олар одан бұрылды да: Үйретілген бір жынды деді. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
ннӓ Кӓшифӱ Ал-`Аҙӓби Қалӥлӓан ۚннакум `Ӓ'идӱна 044-015 Расында бейнетті біраз айықтырамыз. Дау жоқ! Сендер қайталайсыңдар. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌
Йаұма Набҭишу Ал-Баҭшата Ал-Кубрáннӓ Мунтақимӱна 044-016 Өте қатты ұстаумен ұстаған күні, әрине тиісті жазасын береміз. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Фатаннӓ Қаблаһум Қаұма Фир`аұна Ұа Җӓ'аһум Расӱлун Карӥмун 044-017 Расында бұлардан бұрын Перғауын елін де сынаған едік. Оларға ардақты пайғамбар келген. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Ан 'Аддӱ 'Илаййа `Ибӓда Ал-Лаһи ۖннӥ Лакум Расӱлун 'Амӥнун 044-018 Алланың құлдарын маған тапсырыңдар. Өйткені мен сендерге сенімді бір Пайғамбармын деді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ан Лӓ Та`лӱ `Алá Ал-Лаһи ۖннӥ 'Ӓтӥкум Бисулҭӓнин Мубӥнин 044-019 Аллаға астамшылық қылмаңдар. Шын мәнінде сендерге ашық дәлелмен келдім. ‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иннӥ `Уҙту Бираббӥ Ұа Раббикумн Тарҗумӱни 044-020 Күдіксіз мен сендердің таспен атуларыңнан Раббыма және сендердің де Раббыларың (Аллаға) сиындым. ‍ ‍ ‌‌‍‍‍
Ұа 'Ин Лам Ту'уминӱ Лӥ Фӓ`тазилӱни 044-021 Егер маған иланбасаңдар, менен аулақ болыңдар. ‌ ‍‍‍
Фада`ӓ Раббаһунна Һӓ'уулӓ' Қаұмун Муҗримӱна 044-022 Сонда (Мұса Ғ.С.): Бұлар қылмысты ел деп, Раббына жалбарынды. ‌ ‌‍‍~‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Фа'асри Би`ибӓдӥ Лайлӓан 'Иннакум Муттаба`ӱна 044-023 (Алла Т.): Құлдарымды түнде алып кет. Сөз жоқ, арттарыңа қуғыншы түседі. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Атруки Ал-Бахра Раһұан ۖннаһум Җундун Муғрақӱна 044-024 (Теңізден өтіп алғаннан кейін) теңізді ашық қойып қой. Өйткені олар суға бататын ләшкер! ‌ ‌‍‌‌ۖ‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Кам Таракӱ Мин Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 044-025 Олар қаншалаған бақшалар, бұлақтар қалдырды; ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Зурӱн Ұа Мақӓмин Карӥмин 044-026 Қаншалаған егіндер, көркем мекендерді де. ‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа На`матин Кӓнӱ Фӥһӓ Фӓкиһӥна 044-027 Сондай-ақ ішінде қарқ болып кенелген дәулеттерді де. ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Каҙӓлика ۖ Ұа 'Аұраćнӓһӓ Қаұмӓан 'Ӓҳарӥна 044-028 Осылайша оларға басқа бір елді мұрагер қылдық. ۖ ‌‌‌‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Фамӓ Бакат `Алайһиму Ас-Самӓ'у Ұа Ал-'Арđу Ұа Мӓ Кӓнӱ Мунžарӥна 044-029 Сонда оларға көк те, жер де жыламады. Әрі олар тостырылмады. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Наҗҗайнӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Мина Ал-`Аҙӓби Ал-Муһӥни 044-030 Расында Израил ұрпақтарын қорлаушы бейнеттен құтқардық; ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Мин Фир`аұна ۚннаһу Кӓна `Ӓлӥӓан Мина Ал-Мусрифӥна 044-031 Перғауыннан. Өйткені ол, тым шектен шығушылардан еді. ‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍
Ұа Лақади Аҳтарнӓһум `Алá `Илмин `Алá Ал-`Ӓламӥна 044-032 Расында Израил ұрпақтарын біле тұра әлемге ықпалды қылдық. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһум Мина Ал-'Ӓйӓти Мӓ Фӥһи Балӓн Мубӥнун 044-033 Сондай-ақ оларға мұғжизалар бердік. Онда ашық сынау бар еді. ‌‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
нна Һӓ'уулӓ' Лайақӱлӱна 044-034 Күдіксіз олар, бүйдейді: ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Ин Һийа 'Иллӓ Маұтатунӓ Ал-'Ӱлá Ұа Мӓ Нахну Бимуншарӥна 044-035 Бізге осы алғашқы өлімнен басқа түк жоқ. Сондай-ақ біз қайта тірілмейміз; ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа'тӱ Би'ӓбӓ'инӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 044-036 Мүбада рас айтушы болсаңдар, аталарымызды алып келіңдерші; ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
'Аһум Ҳайрун 'Ам Қаұму Тубба`ин Ұа Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ 'Аһлакнӓһум ۖннаһум Кӓнӱ Муҗримӥна 044-037 (Мұхаммед Ғ.С.) олар артық па? Немесе Тұббағ елі ме? Олардан бұрынгы елдер ме? Оларды да жоқ еттік. Өйткені олар қылмысты еді. ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚۖ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Лӓ`ибӥна 044-038 Көктерді де, жерді де әрі екі арасындағы нәрселерді де ойыншық қып жаратпадық. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Мӓ Ҳалақнӓһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 044-039 Екеуін ақиқат бойынша жараттық. Бірақ олардың көбі білмейді. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
нна Йаұма Ал-Фаҫли Мӥқӓтуһумҗма`ӥна 044-040 Расында олардың бір араға жиналатын билік күні. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Йаұма Лӓ Йуғнӥ Маұлáан `Ан Маұлáан Шай'ӓан Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 044-041 Ол күні достың досқа еш пайдасы болмайды әрі оларга жәрдем етілмейді. ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ман Рахима Ал-Лаһу ۚннаһу Һуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 044-042 Бірақ Алла мәрхамет еткен кісі ғана пайдалана алады. Күдіксіз Ол Алла, тым үстем, ерекше мейірімді. ‌ ‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Шаҗарата Аз-Заққӱми 044-043 Шынында заққұм ағашы; ‍‍‍‍
Ҭа`ӓму Ал-'Аćӥми 044-044 Күнәкарлардың тамағы. ‍‍‍‍ ‍‍‍
Кӓлмуһли Йағлӥ Фӥ Ал-Буҭӱни 044-045 Балқыған кен сияқты қарындарында қайнайды. ‍‍‍‍
Кағалйи Ал-Хамӥми 044-046 Қайнаған су құсаған. ‍‍‍‍‍
Ҳуҙӱһу Фӓ`тилӱһу 'Илá Саұӓ Ал-Җахӥми 044-047 Оны ұстаңдар да сүйретіп, тозақтың ортасына тастаңдар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Ćумма Ҫуббӱ Фаұқа Ра'сиһи Мин `Аҙӓби Ал-Хамӥми 044-048 Сосын басының үстіне азап ретінде қайнар су қойыңдар. ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ҙуқннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Карӥму 044-049 (Азапты) тат. Расында сен өзіңше үстем, құрметті едің. ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Һӓҙӓ Мӓ Кунтум Биһи Тамтарӱна 044-050 Шынында күдіктенген нәрселерің осы. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Мақӓмин 'Амӥнин 044-051 Шын мәнінде тақуалар аман бір орында болады; ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Фӥ Җаннӓтин Ұа `Уйӱнин 044-052 Бақшаларда, бұлақтарда, ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Йалбасӱна Мин Сундусин Ұа 'Истабрақин Мутақӓбилӥна 044-053 Жұқа қалың жібектер киіп, ерсілі-қарсылы отырады. ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Ұа Заұұаҗнӓһум Бихӱрин `Ӥнин 044-054 Осы сияқты, сондай-ақ оларды бота көз хұрлармен үйлендіреміз. ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Йад`ӱна Фӥһӓ Бикулли Фӓкиһатин 'Ӓминӥна 044-055 Ол жерде бейбіт түрде әр түрлі жемісті сұрай алады. ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍
Лӓ Йаҙӱқӱна Фӥһӓ Ал-Маұта 'Иллӓ Ал-Маұтата Ал-'Ӱлá ۖ Ұа Ұақӓһум `Аҙӓба Ал-Җахӥми 044-056 Ол жерде дүниедегі алғашқы өлімнен басқа ешбір өлім татпайды. Алла оларды тозақтың азабынан сақтаған. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаđлӓан Мин Раббика ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 044-057 Раббыңнан кеңшілік, міне осы зор қол жеткендік. ‍‍‌ ‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Фа'иннамӓ Йассарнӓһу Билисӓника Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 044-058 (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде олардың үгіт алулары үшін Құранды сенің тіліңнен ғана оңайластырдық. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Фӓртақибннаһум Муртақибӱна 044-059 Нәтижені сен де күт. Расында олар да күтуде. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah