42) Sūrat Ash-Shūrá

Printed format

42)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 042-001 Ха Мим. -
қ 042-002 Айн Син Қаф. ‍‍
Каҙӓлика Йӱхӥ 'Илайка Ұа 'Илá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблика Ал-Лаһу Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 042-003 (Мұхаммед Ғ.С.) Тым үстем, аса дана Алла (Т.) саған да, сенен бұрынғыларға да осылайша уахи етті. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-`Аžӥму 042-004 Көктердегі, жердегі барлық нәрсе Оныкі. Ол тым жоғары, өте зор. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍
Такӓду Ас-Самӓұӓту Йатафаҭҭарна Мин Фаұқиһинна Ұа ۚ Ал-Малӓ'икату Йусаббихӱна Бихамди Раббиһим Ұа Йастағфирӱна Лиман Фӥ Ал-'Арđи ۗ 'Алӓнна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 042-005 (Алладан қорқып) көктер үстінен жарыла жаздайды. Періштелер Раббыларын дәріптей мақтап, жердегілерге жарылқау тілейді. Көңіл бөліңдер. Күдіксіз Алла, тым жарылқаушы, төтенше мейірімді. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи 'Аұлийӓ Ал-Лаһу Хафӥžун `Алайһим Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 042-006 Сондай Алладан өзге ие жасап алғандарды; Алла бақылайды. (Мұхаммед Ғ.С.) Сен оларға кепіл емессің. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Ұа Каҙалика 'Аұхайнӓ 'Илайка Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Литунҙира 'Умма Ал-Қурá Ұа Ман Хаұлаһӓ Ұа Тунҙира Йаұма Ал-Җам`и Лӓ Райба Фӥһи ۚ Фарӥқун Фӥ Ал-Җаннати Ұа Фарӥқун Фӥ Ас-Са`ӥри 042-007 Осылайша қалалардың орталығы (Мекке халқын) әрі маңындағыларды қорқытуың және де болуында шәк жоқ күні, жиналуды ескертуің үшін; саған арапша Бір Құран уахи еттік. Ол күні бір топ жаннатта, бір топ тозақта. ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Лаҗа`алаһуммматан Ұӓхидатан Ұа Лакин Йудҳилу Ман Йашӓ'у Фӥ Рахматиһи Ұа ۚ Аž-Žӓлимӱна Мӓ Лаһум Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 042-008 Мүбада Алла қаласа оларды бір-ақ үммет қылар еді. Алайда Алла, кімді қаласа, мәрхаметіне бөлейді. Залымдарға дос та, көмекші де жоқ. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
м Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи 'Аұлийӓۖ Фа-Аллӓһу Һуұа Ал-Ұалӥйу Ұа Һуұа Йухйӥ Ал-Маұтá Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 042-009 Я, олар Алладан өзге ие жасап алды ма? Негізінде Алла, өзі ие; Ол өліні тірілтеді. Және Оның әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۖ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Аҳталафтум Фӥһи Мин Шай'ин Фахукмуһу 'Илá Ал-Лаһи ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббӥ `Алайһи Таұаккалту Ұа 'Илайһи 'Унӥбу 042-010 Сендер тартысқан нәрсе турасында шешім жасау Аллаға тән. Міне осы Алла, менің Раббым. Оған тәуекел еттім, әрі Оған мойынсал болдым. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍~ ‌‌ ۚ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Фӓҭиру Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Җа`ала Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Ұа Мина Ал-'Ан`ӓм 'Азұӓҗӓан ۖ Йаҙра'уукум Фӥһи ۚ Лайса Камиćлиһи Шай'ун ۖ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-Баҫӥру 042-011 Көктер мен жердің жаратушысы; сендер үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, хайуандар үшін де жұптар жаратушы. Өстіп сендерді өсірді. Еш нәрсе Ол сияқты емес. Ол Алла, әр нәрсені естуші, толық көруші. ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаһу Мақӓлӥду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚннаһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 042-012 Көктер мен жердің (қазыналарының) кілті Оған тән. Кімді қаласа, несібесін кеңітеді де шамалайды. Өйткені Ол, әр нәрсені толық білуші. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Шара`а Лакум Мина Адӥни Мӓ Ұаҫҫá Биһи Нӱхӓан Ұа Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Ұа Мӓ Ұаҫҫайнӓ Биһибрӓһӥма Ұа Мӱсá Ұа `Ӥсá ۖ 'Ан 'Ақӥмӱ Адӥна Ұа Лӓ Татафаррақӱ Фӥһи ۚ Кабура `Алá Ал-Мушрикӥна Мӓ Тад`ӱһум 'Илайһи ۚ Ал-Лаһу Йаҗтабӥ 'Илайһи Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ 'Илайһи Ман Йунӥбу 042-013 (Мұхаммед Ғ.С.) Алла Нұх (Ғ.С.) қа нұсқау берген нәрселерді және саған уахи еткенімізді сондай-ақ Ыбырайым, Мұса және Ғиса (Ғ.С.) ға нұсқау берген нәрселерімізді сендерге діни жол қылды: Дінді мықты орындаңдар да, дінде бөлінбеңдер. Сенің шақырған нәрсең мүшріктерге ауыр келді. Алла оған (сен шақырған дінге) кімді қаласа, оны сайлайды. Кім Оған бейімдесе оны тура жолға салады. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Тафаррақӱ 'Иллӓ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-`Илму Бағйӓан Байнаһум ۚ Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан Лақуđийа Байнаһум ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна 'Ӱриćӱ Ал-Китӓба Мин Ба`диһим Лафӥ Шаккин Минһу Мурӥбин 042-014 Олар өздеріне білім келгеннен кейін араларындағы көре алмастықтың салдарынан ғана бөлінді. Егер Раббың тарапынан, белгілі бір мерзімге дейін сөз бекіген болмаса еді, әлбетте араларында іс біткен болар еді. Расында олардан кейін Кітапқа мұрагер етілгендер де әлбетте одан шәк ішінде күдіктенуші. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Фалиҙалика Фӓдۖ Ұа Астақим Камӓ 'Умирта ۖ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ'аһум ۖ Ұа Қул 'Ӓманту Бимӓнзала Ал-Лаһу Мин Китӓбин ۖ Ұа 'Умирту Ли'`дила Байнакуму ۖ Ал-Лаһу Раббунӓ Ұа Раббукум ۖ Ланӓ 'А`мӓлунӓ Ұа Лакум 'А`мӓлукум ۖ Лӓ Хуҗҗата Байнанӓ Ұа Байнакуму ۖ Ал-Лаһу Йаҗма`у Байнанӓ ۖ Ұа 'Илайһи Ал-Маҫӥру 042-015 (Мұхаммед Ғ.С.) міне сол үшін ақиқатқа шақыр да бұйрылғаныңдай мықты тұр. Олардың ойларына ілеспе және оларға: Алла түсірген Кітапқа иман келтірдім. Сондай-ақ араларыңда әділдік қылуға бұйырылдым. Алла, біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Біздің ісіміз бізге, сендердің істерің сендерге тән. Сендер мен біздің арамызда тартыс жоқ. Алла арамызды қосады. Және қайтар орын сол жақ де. ۖ‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ۖ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йухӓҗҗӱна Фӥ Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӓ Астуҗӥба Лаһу Хуҗҗатуһум Дӓхиđатун `Инда Раббиһим Ұа `Алайһим Ғаđабун Ұа Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун 042-016 Дін қабылданғаннан кейін Алла турасында дауласқандардың даулары Раббыларының қасында босқа. Оларға ашу және қатты азап бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥнзала Ал-Китӓба Бил-Хаққи Ұа Ал-Мӥзӓна ۗ Ұа Мӓ Йудрӥка Ла`алла Ас-Сӓ`ата Қарӥбун 042-017 Ол сондай Алла, Кітапты және өлшеуді шындықпен түсірді. Қайдан білесің? Қиямет жақын шығар. ‌‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Йаста`җилу Биһӓ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Биһӓ Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Мушфиқӱна Минһӓ Ұа Йа`ламӱна 'Аннаһӓ Ал-Хаққу ۗ 'Алӓнна Ал-Лаҙӥна Йумӓрӱна Фӥ Ас-Сӓ`ати Лафӥ Đалӓлин Ба`ӥдин 042-018 Оған сенбегендер, асығыс тілейді. Сенгендер, одан үрейленіп, оның хақ екенін біледі. Сақ болыңар! Ол мезгіл жайында тартысатындар, әлбетте ұзақ адасуда. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаһу Лаҭӥфун Би`ибӓдиһи Йарзуқу Ман Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-Қаұӥйу Ал-`Азӥзу 042-019 Алла (Т.) құлдарын өте аяушы. Кімді қаласа, несібе береді. Ол өте күшті, тым үстем. ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ман Кӓна Йурӥду Харćа Ал-'Ӓҳирати Назид Лаһу Фӥ Харćиһи ۖ Ұа Ман Кӓна Йурӥду Харćа Ад-Дунйӓ Ну'утиһи Минһӓ Ұа Мӓ Лаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мин Наҫӥбин 042-020 Кім ақырет пайдасын қаласа, оған оның пайдасын арттыра түсеміз. Ал және кім дүниенің пайдасын іздесе, оған одан береміз. Оған ақыретте несібе жоқ. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌
м Лаһум Шуракӓ'у Шара`ӱ Лаһум Мина Адӥни Мӓ Лам Йа'ҙан Биһи Ал-Лаһу ۚ Ұа Лаұлӓ Калимату Ал-Фаҫли Лақуđийа Байнаһум ۗ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 042-021 Немесе дін тұрғысынан Алла бұйырмаған нәрсені оларға шариғат қылатын ортақтары бар ма? Егер Алланың шешімі бекіген болмаса еді, әрине араларында іс бітер еді. Күдіксіз залымдар үшін күйзелтуші азап бар. ‍‍‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Тарá Аž-Žӓлимӥна Мушфиқӥна Миммӓ Касабӱ Ұа Һуұа Ұӓқи`ун Биһим Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фӥ Раұđӓти Ал-Җаннӓти ۖ Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна `Инда Раббиһим ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаđлу Ал-Кабӥру 042-022 (Мұхаммед Ғ.С.) залымдарды, қылмыстарының жазасы келуінен шошығандарын көресің. Ал сондай иман келтіріп, түзу іс істегендер, жаннат бақшаларында болады. Олар үшін Раббыларының қасында не тілесе бар. Міне сол, ұлы кеңшілік. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Ал-Лаҙӥ Йубашширу Ал-Лаһу `Ибӓдаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти ۗ Қул Лӓ 'Ас'алукум `Алайһи 'Аҗрӓан 'Иллӓ Ал-Маұаддата Фӥ Ал-Қурбá ۗ Ұа Ман Йақтариф Хасанатан Назид Лаһу Фӥһӓ Хуснӓан ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Шакӱрун 042-023 Міне Алла, иман келтіріп, түзу іс істеген құлдарын қуанышқа бөлейді. (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерден бұған жақындық махаббаттан басқа ешбір ақы тілемеймін де. Кім бір жақсы табысқа ие болса, оның бұндағы жақсылығын арттыра ттсеміз. Күдіксіз Алла, тым жарылқаушы, шүкірлікті бағалаушы. ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌ ‌ ‌‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
м Йақӱлӱна Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан ۖ Фа'ин Йаша'и Ал-Лаһу Йаҳтим `Алá Қалбика ۗ Ұа Йамху Ал-Лаһу Ал-Бӓҭила Ұа Йухиққу Ал-Хаққа Бикалимӓтиһи ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 042-024 (Мұхаммед Ғ.С. олар сені): Аллаға өтірік жала қойды дей ме? Алла қаласа, сенің жүрегіңді де бітер еді. Алла, өтірікті жойып, өз сөздерімен шындықты шынға шығарады. Өйткені Ол, жүректегілерді толық біледі. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۗ‍ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йақбалу Ат-Таұбат `Ан `Ибӓдиһи Ұа Йа`фӱ `Ани Ас-Саййи'ӓти Ұа Йа`ламу Мӓ Таф`алӱна 042-025 Ол, құлдарының тәубесін қабыл етеді де, күнәларын кешіреді. Әрі не істегендеріңді біледі. ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Йастаҗӥбу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Йазӥдуһум Мин Фаđлиһи Ұа ۚ Ал-Кӓфирӱна Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун 042-026 Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің тілегін қабыл етіп, кеңшілігімен арттыра түседі. Ал қарсы болғандар үшін қатты азап бар. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍
Ұа Лаұ Басаҭа Ал-Лаһу Ар-Ризқа Ли`ибӓдиһи Лабағаұ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лакин Йуназзилу Биқадарин Мӓ Йашӓۚннаһу Би`ибӓдиһи Ҳабӥрун Баҫӥрун 042-027 Егер Алла құлдарына несібені кеңітіп жіберсе, әлбетте жер жүзінде бүліншілік шығарады. Бірақ қалаған мөлшерде несібе береді. Өйткені Ол, құлдарынан толық хабар алушы, көруші. ‌ ‍ ‍‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуназзилу Ал-Ғайćа Мин Ба`ди Мӓ Қанаҭӱ Ұа Йаншуру Рахматаһу ۚ Ұа Һуұа Ал-Ұалӥйу Ал-Хамӥду 042-028 Ол сондай Алла, олар күдер үзгеннен кейін жаңбыр жаудырып, рахметін шашады. Ол мақтаулы ие. ‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ҳалқу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Баććа Фӥһимӓ Мин Дӓббатин ۚ Ұа Һуұа `Алá Җам`иһим 'Иҙӓ ЙашӓҚадӥрун 042-029 Көктер мен жердің жаратылуы және ондағы жәндіктердің таралуы Оның белгілерінен. Ол, оларды қашан қаласа да жинауға күші толық жетеді. ‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓҫӓбакум Мин Муҫӥбатин Фабимӓ Касабат 'Айдӥкум Ұа Йа`фӱ `Ан Каćӥрин 042-030 Бастарыңа келген бір ауыршылық, қолекі істегендеріңнің салдарынан болады. Және де Алла көбін кешіп жібереді. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓнтум Биму`җизӥна Фӥ Ал-'Арđи ۖ Ұа Мӓ Лакум Мин Дӱни Ал-Лаһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 042-031 Сендер Оны жер жүзінде осалдата алмайсыңдар. Сондай-ақ сендерге Алладан өзге ие де, жәрдемші де жоқ. ‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ал-Җаұӓри Фӥ Ал-Бахри Кӓл'а`лӓми 042-032 Теңізде таулардай кемелердің жүруі де Алланың белгілерінен. ‍‍‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍
н Йаша' Йускини Ар-Рӥха Файаžлална Раұӓкида `Алá Žаһриһи ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 042-033 Егер Ол қаласа, желді тоқтатар еді де, кемелер су үстінде тұрып қалар еді. Даусыз бұнда өте сабырлы, толық шүкір етушілерге өнегелер бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
'Аұ Йӱбиқһунна Бимӓ Касабӱ Ұа Йа`фу `Ан Каćӥрин 042-034 Немесе оларды қылмыстарының салдарынан жоқ етеді; көбін кешірім етеді. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Йа`лама Ал-Лаҙӥна Йуҗӓдилӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Мӓ Лаһум Мин Махӥҫин 042-035 Аяттарымыз турасында тартысқандар, өздеріне бір қашатын жер болмағанын білсін. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Фамӓ 'Ӱтӥтум Мин Шай'ин Фаматӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Мӓ `Инда Ал-Лаһи Ҳайрун Ұа 'Абқá Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 042-036 Ал енді сендерге берілген нәрсе, дүние тіршілігінің ғана пайдасы. Алланың қасындағы нәрселер иман келтіріп, Раббыларьша тәуекел етушілер үшін қайырлы да тұрақты. ‍‌ ‍‍‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йаҗтанибӱна Кабӓра Ал-'Иćми Ұа Ал-Фаұӓхиша Ұа 'Иҙӓ Мӓ Ғаđибӱ Һум Йағфирӱна 042-037 Сондай зор күнәлардан, арсыздықтардан сақтанған, сондай-ақ ашу кернеген кезде өздері кешірім еткендер; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Астаҗӓбӱ Лираббиһим Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Амруһум Шӱрá Байнаһум Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 042-038 Ал және сондай Раббыларына мақұл дегендер, намазды толық орындағандар, сондай-ақ өзара істерін кеңеспен жүргізгендер және өздеріне берген несібемізді тиісті орындарға жұмсағандар. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓҫӓбаһуму Ал-Бағйу Һум Йантаҫирӱна 042-039 Және де егер оларға бір зұлымдық болса, олар жәрдемдеседі. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Җазӓ'у Саййи'атин Саййи'атун Миćлуһӓ ۖ Фаман `Афӓ Ұа 'Аҫлаха Фа'аҗруһу `Алá Ал-Лаһи ۚннаһу Лӓ Йухиббу Аž-Žӓлимӥна 042-040 Бір жамандықтың жазасы өзіндей ғана жамандық. Сонда кім кешірім етіп, жарасса; онда оның сыйлығы Аллаға тән. Күдіксіз Ол, залымдарды жақсы көрмейді. ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ламани Антаҫара Ба`да Žулмиһи Фа'ӱлӓ'ика Мӓ `Алайһим Мин Сабӥлин 042-041 Әлбетте біреу зұлымдық көргеннен кейін өшін алса, сонда оларға сын жоқ. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
ннамӓ Ас-Сабӥлу `Алá Ал-Лаҙӥна Йаžлимӱна Анӓса Ұа Йабғӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 042-042 Шынында сөгіс, адамдарға зұлымдық қылып, жер жүзінде орынсыз шектен шыққандарға лайық. Міне солар үшін жан түршігерлік азап бар. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Ламан Ҫабара Ұа Ғафаранна Ҙӓлика Ламин `Азми Ал-'Умӱри 042-043 Әрине кім сабыр етіп, кешірімді болса, дау жоқ, істердің ең маңыздысы осы. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Ұа Лӥйин Мин Ба`диһи ۗ Ұа Тарá Аž-Žӓлимӥна Ламмӓ Ра'аұ Ал-`Аҙӓба Йақӱлӱна Һал 'Илá Мараддин Мин Сабӥлин 042-044 Әлде кімді Алла адастырса, сонда одан кейін оның ешбір жәрдемшісі болмайды. Залымдар азапты көрген сәтте: Қайтатын бір жол бар ма?,-дегенін көресің. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‍‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Тарӓһум Йу`раđӱна `Алайһӓ Ҳӓши`ӥна Мина Аҙ-Ҙулли Йанžурӱна Мин Ҭарфин Ҳафӥйин ۗ Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱнна Ал-Ҳӓсирӥна Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Ұа 'Аһлӥһим Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ 'Алӓнна Аž-Žӓлимӥна Фӥ `Аҙӓбин Муқӥмин 042-045 Олар тозаққа төндірілгенде, қорлықтан сүмірейіп, жасырын көз құйрығымен қарағанын көресің; иман келтіргендер оларды: Зиянда болғандар, қиямет күні; өздерін де, семьяларын да зиянға ұшыратқандар дейді. Байқаңдар! Дау жоқ, залымдар тұрақты азапта болады. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кӓна Лаһум Мин 'Аұлийӓ'а Йанҫурӱнаһум Мин Дӱни Ал-Лаһи ۗ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Сабӥлин 042-046 Олардың өздеріне Алладан басқа жәрдем ететін достары жоқ. Әлде кімді Алла адастырса, сонда оған ешбір жол жоқ. ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Астаҗӥбӱ Лираббикум Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Марадда Лаһу Мина Ал-Лаһи ۚ Мӓ Лакум Мин Малҗа'иин Йаұма'иҙин Ұа Мӓ Лакум Мин Накӥрин 042-047 Алла тарапынан, кейін қайтарылмайтын бір күн келуден бұрын Раббыларыңа мақұл деңдер. Ол күні сендерге паналар жер жоқ, әрі таба алмайсыңдар! ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ۚ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фа'ин 'А`раđӱ Фамӓ 'Арсалнӓка `Алайһим Хафӥžӓан ۖ 'Ин `Алайка 'Иллӓ Ал-Балӓғу ۗ Ұа 'Иннӓ 'Иҙӓ 'Аҙақнӓ Ал-'Инсӓна Миннӓ Рахматан Фариха Биһӓ ۖ Ұа 'Ин Туҫибһум Саййи'атун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Фа'инна Ал-'Инсӓна Кафӱрун 042-048 (Мұхаммед Ғ.С.) енді егер олар бет бұрса, сені оларға күзетші етіп, жібермедік. Саған жалғастыру ғана міндет. Расында қашан адам баласына өз мәрхаметімізден таттырсақ, сонда оған мәз болады. Ал егер қолекі істеген кесірлерінің салдарынан бастарына бір жамандық келсе, сонда сөз жоқ, адам баласы мүлде қарсы келеді. ‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۚ Йаһабу Лиман Йашӓ'у 'Инӓćӓан Ұа Йаһабу Лиман Йашӓ Аҙ-Ҙукӱра 042-049 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Қалағанын жаратады. Кімге қаласа қыздар, кімге қаласа ұлдар береді. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍
'Аұ Йузаұұиҗуһум Ҙукрӓнӓан Ұа 'Инӓćӓан ۖ Ұа Йаҗ`алу Ман Йашӓ'у `Ақӥмӓан ۚннаһу `Алӥмун Қадӥрун 042-050 Немесе ұлдар мен қыздарды жұп-жұбымен береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу қылады. Күдіксіз Ол, толық білуші, аса күшті. ‌‌ ‌ ‌‍‌‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кӓна Либашарин 'Ан Йукаллимаһу Ал-Лаһу 'Иллӓ Ұахйӓан 'Аұ Мин Ұарӓ'и Хиҗӓбин 'Аұ Йурсила Расӱлӓан Файӱхийа Би'иҙниһи Мӓ Йашӓۚннаһу `Алӥйун Хакӥмун 042-051 Алла (Т.) бір адам баласымен көкейіне салу түрінде немесе перде артынан ғана сөйлеседі: Не бір елші жіберіп, өз бұйрығымен қалағанын уахи етеді. Күдіксіз Ол, өте жоғары, хикмет иесі. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика 'Аұхайнӓ 'Илайка Рӱхӓан Мин 'Амринӓ ۚ Мӓ Кунта Тадрӥ Мӓ Ал-Китӓбу Ұа Лӓ Ал-'Ӥмӓну Ұа Лакин Җа`алнӓһу Нӱрӓан Наһдӥ Биһи Ман Нашӓ'у Мин `Ибӓдинӓ ۚ Ұа 'Иннака Латаһдӥ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 042-052 (Мұхаммед Р.С.) саған осылайша әмірімізден бір Рух уахи еттік. Сен, Кітап не, Иман не, білмейтін едің. Бірақ Құранды нұр қылып, онымен құлдарымыздан кімді қаласақ, тура жолға саламыз. Расында сен тура жолға бастайсың. ‌‌‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ҫирӓҭи Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ 'Алӓ 'Илá Ал-Лаһи Таҫӥру Ал-'Умӱру 042-053 Ол, көктер мен жердегі нәрселер өзіне тән Алланың жолы. Сақ болыңдар! Істер Аллаға қайтады. ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah