39) Sūrat Az-Zumar

Printed format

39)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Ал-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 039-001 Бұл Кітаптың түсірілуі, тым үстем, аса дана Алла (Т.) дан. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
ннӓнзалнӓ 'Илайка Ал-Китӓба Бил-Хаққи Фӓ`буди Ал-Лаһа Муҳлиҫӓан Лаһу Адӥна 039-002 (Мұхаммед Ғ.С.) Расында саған бұл Кітапты бір шындықпен түсірдік. Сонда Аллаға дінді нағыз арнап, құлшылық қыл. ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Алӓ Лиллаһи Адӥну Ал-Ҳӓлиҫу Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи 'Аұлийӓ'а Мӓ На`будуһум 'Иллӓ Лийуқаррибӱнӓ 'Илá Ал-Лаһи Зулфáнна Ал-Лаһа Йахкуму Байнаһум Фӥ Мӓ Һум Фӥһи Йаҳталифӱна ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ман Һуұа Кӓҙибун Каффӓрун 039-003 Көңіл бөліңдер! Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар: Біз бұларға, Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз (дейді). Күдіксіз олардың араларындағы таласқан нәрселеріне Алла (Т.) үкім береді. Расында Алла, кім өтірікші, өте қарсы болса, оны тура жолға салмайды. ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Лаұ 'Арӓда Ал-Лаһун Йаттаҳиҙа Ұаладӓан Лӓҫҭафá Миммӓ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۚ Субхӓнаһу ۖ Һуұа Ал-Лаһу Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 039-004 Егер Алла бала иемденуді қаласа еді, жаратқанынан тілегенін таңдар еді. Ол одан пәк. Ол Алла жалғыз, өте үстем. ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍ ۖ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۖ Йукаұұиру Ал-Лайла `Алá Ан-Наһӓри Ұа Йукаұұиру Ан-Наһӓра `Алá Ал-Лайли ۖ Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусаммáан ۗ 'Алӓ Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Ғаффӓру 039-005 Көктерді, жерді шындық бойынша жаратты. Түнді күндізге айналдырады, күндізді түнге айналдырады және күн мен айды меңгереді. Әрбірі белгілі бір мерзімге дейін жүріп түрады. Абайлаңдар! Ол тым үстем, аса жарылқаушы. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ҳалақакум Мин Нафсин Ұӓхидатин Ćумма Җа`ала Минһӓ Заұҗаһӓ Ұа 'Анзала Лакум Мина Ал-'Ан`ӓм Ćамӓнийата 'Азұӓҗин ۚ Йаҳлуқукум Фӥ Буҭӱни 'Уммаһӓтикум Ҳалқӓан Мин Ба`ди Ҳалқин Фӥ Žулумӓтин Ćалӓćин ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум Лаһу Ал-Мулку ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Фа'аннá Туҫрафӱна 039-006 Алла (Т.) сендерді бір кісіден жаратты. Сосын одан жұбайын жаратты. Тағы сендер үшін малдардан сегіз түр пайда қылды. Және сендерді аналарыңның ішіндегі үш қараңғылықта бір жаратылыстан кейін бір жаратылыспен жаратты. Міне осы Раббыларың Алла (Т.), Патшалық Оған тән. Одан басқа еш тәңір жоқ. Қайтып бұрылып барасыңдар? ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍ ‍ ‌‌‌‍‍‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‍
н Такфурӱ Фа'инна Ал-Лаһа Ғанӥйун `Анкум ۖ Ұа Лӓ Йарđá Ли`ибӓдиһи Ал-Куфра ۖ Ұа 'Ин Ташкурӱ Йарđаһу Лакум ۗ Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۗ Ćумма 'Илá Раббикум Марҗи`укум Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 039-007 Егер қарсы келсеңдер, сонда Алла сендерден мұңсыз. Құлдарының қарсылығын ұнатпайды. Егер шүкірлік етсеңдер, сендерге разы болады. Ешбір күнәкар, басқаның күнәсын көтермейді. Сосын қайтар жерлері Раббылары жақ. Сонда сендерге істеген істеріңді түсіндіреді. Өйткені, Алла көкіректегілерді толық біледі. ‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Масса Ал-'Инсӓна Đуррун Да`ӓ Раббаһу Мунӥбӓан 'Илайһи Ćумма 'Иҙӓ Ҳаұұалаһу Ни`матан Минһу Насийа Мӓ Кӓна Йад`ӱ 'Илайһи Мин Қаблу Ұа Җа`ала Лиллаһи 'Андӓдӓан Лийуđилла `Ан Сабӥлиһи ۚ Қул Таматта` Бикуфрика Қалӥлӓан ۖннака Мин 'Аҫхӓби Анӓри 039-008 Қашан адам баласына бір таршылық келсе, Раббына жалбарып, Оған бейім ынта байқатады. Сосын қашан Алла оған бір игілік берсе, бұрынғы Оған жалбарғанын ұмытады да, жолынан адастыру үшін Аллаға теңдес жасайды. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Қарсылығыңмен біраз мәз бола тұр. Сөз жоқ сен тозақтықсың де. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‍ ‍‌ۖ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
мман Һуұа Қӓнитун 'Ӓнӓ Ал-Лайли Сӓҗидӓан Ұа Қӓ'имӓан Йахҙару Ал-'Ӓҳирата Ұа Йарҗӱ Рахмата Раббиһи ۗ Қул Һал Йастаұӥ Ал-Лаҙӥна Йа`ламӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна ۗннамӓ Йатаҙаккару 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 039-009 (Ал осылар,) бой ұсынып, түн ішінде сәжде етіп, тіке тұрып, сондай-ақ ақыреттен қорқып Алланың рахметінен үміт еткен кісі сияқты ма? (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Білгендер мен білмегендер тең бола ма?,- де. Шын мәнінде ақыл иелері ғана үгіт ала алады. ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Қул Йӓ `Ибӓди Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Раббакум ۚ Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Хасанатун ۗ Ұа 'Арđу Ал-Лаһи Ұӓси`атун ۗннамӓ Йуұаффá Аҫ-Ҫӓбирӱна 'Аҗраһум Биғайри Хисӓбин 039-010 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй иман келтірген құлдарым! Раббыларыңнан қорқыңдар! Бұл дүниеде жақсылық істегендерге жақсылық бар. Алланың жері кең. Шын мәнінде сабыр етушілерге сыйлықтары есепсіз орындалады деп айт. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍ۚ‍‌ ‌ ‌‌‌‍ ۗ ‍ ‌‌ ‌‍‌ ۗ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Қул 'Иннӥ 'Умирту 'Ан 'А`буда Ал-Лаһа Муҳлиҫӓан Лаһу Адӥна 039-011 (Мұхаммед Ғ.С.): Шәксіз мен дінді нағыз Аллаға арнап, құлшылық қылуға бұйырылдым. де. ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Умирту Ли'н 'Акӱна 'Аұұала Ал-Муслимӥна 039-012 Сондай-ақ бой ұсынушылардың алды болуға бұйырылдым. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Иннӥҳӓфу 'Ин `Аҫайту Раббӥ `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 039-013 Шынында мен Раббыма қарсы келсем, ұлы күннің азабынан қорқамын де. ‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍
Қули Ал-Лаһа 'А`буду Муҳлиҫӓан Лаһу Дӥни 039-014 Дінімді нағыз Аллаға арнап құлшылық қыламын де. ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Фӓ`будӱ Мӓ Ши'тум Мин Дӱниһи ۗ Қул 'Инна Ал-Ҳӓсирӥна Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Ұа 'Аһлӥһим Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ 'Алӓ Ҙӓлика Һуұа Ал-Ҳусрӓну Ал-Мубӥну 039-015 Сендер Алладан өзге қалағандарыңа табыныңдар. Расында, зиянға ұшырағандар, қиямет күні өздерін де үй-іштерін де зиянға ұшыратқандар болады. Сақ болыңдар! Міне осы анық зиянға ұшырағандық де. ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Лаһум Мин Фаұқиһим Žулалун Мина Анӓри Ұа Мин Тахтиһим Žулалун ۚ Ҙӓлика Йуҳаұұифу Ал-Лаһу Биһи `Ибӓдаһу ۚ Йӓ `Ибӓди Фа Аттақӱни 039-016 Олардың үстерінде де оттан түнектер; астарынан да түнектер болады. Міне Алла құлдарын осы арқылы қорқытады. Әй құлдарым! Менен қорқыңдар. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Аҗтанабӱ Аҭ-Ҭӓғӱта 'Ан Йа`будӱһӓ Ұа 'Анӓбӱ 'Илá Ал-Лаһи Лаһуму Ал-Бушрá ۚ Фабашшир `Ибӓди 039-017 Сондай бұттан, оларға табынудан аулақ болғандар, сондай-ақ Аллаға ынтамен бой ұсынғандар, олар үшін қуаныш бар. Сонда құлдарымды сүйіншіле. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йастами`ӱна Ал-Қаұла Файаттаби`ӱна 'Ахсанаһу ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Һадӓһуму Ал-Лаһу ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һум 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 039-018 Сондай сөзге құлақ салып, сонда оның ең көркеміне ілесетіндер, міне солар, Алла өздерін тура жолға салғандар. Ал міне солар, ақыл иесі. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍
'Афаман Хаққа `Алайһи Калимату Ал-`Аҙӓби 'Афа'анта Тунқиҙу Ман Фӥ Анӓри 039-019 (Мұхаммед Ғ.С.) өзіне азап лайық болу сөзі бекіген біреуді және тозақтағы біреуді сен құтқарасың ба? ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Лакини Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Раббаһум Лаһум Ғурафун Мин Фаұқиһӓ Ғурафун Мабнӥйатун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Ұа`да Ал-Лаһи ۖ Лӓ Йуҳлифу Ал-Лаһу Ал-Мӥ`ӓд 039-020 Раббыларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер ағатын қабат-қабат салынған сарайлар бар. Бұл Алланың уәдесі, Алла (Т.) уәдесінен таймайды. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
'Алам Тарáнна Ал-Лаһанзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фасалакаһу Йанӓбӥ`а Фӥ Ал-'Арđи Ćумма Йуҳриҗу Биһи Зар`ӓан Муҳталифӓан 'Алұӓнуһу Ćумма Йаһӥҗу Фатарӓһу Муҫфаррӓан Ćумма Йаҗ`алуһу Хуҭӓмӓан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Лаҙикрá Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби 039-021 Көрмейсің бе? Алла көктен жаңбыр жаудырып, оны жер жүзіндегі қайнарларға салды. Сосын ол арқылы түрлі-түсті егіндер шығарды. Сосын қуқыл тартып, оның сарғайғанын көресің. Сосын оны қоқымға айналдырады. Бұнда ақыл иелеріне үгіт бар. ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍
'Афаман Шараха Ал-Лаһу Ҫадраһу Лил'ислӓми Фаһуұа `Алá Нӱрин Мин Раббиһи ۚ Фаұайлун Лилқӓсийати Қулӱбуһум Мин Ҙикри Ал-Лаһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 039-022 Алла (Т.) әлде кімнің көкірегін Ислам үшін ашса, сонда ол, Раббы тарапынан нұр үстінде емес пе? Жүректері Алланы еске алудан қатайғандар құрысын! Міне олар, ашық адасуда. ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Наззала 'Ахсана Ал-Хадӥćи Китӓбӓан Муташӓбиһӓан Маćӓнийа Тақша`ирру Минһу Җулӱду Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Ćумма Талӥну Җулӱдуһум Ұа Қулӱбуһум 'Илá Ҙикри Ал-Лаһи ۚ Ҙӓлика Һудá Ал-Лаһи Йаһдӥ Биһи Ман Йашӓۚ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 039-023 Алла (Т.); аяттары бір-біріне ұқсас қайталанып отыратын, сөздің ең көркемін Кітап түрінде түсірді. Одан Алладан қорыққандардың түктері үрпиеді. Сосын олардың терілері, жүректері Алланың зікіріне жұмсайды. Бұл (Құран) Алланың тура жолы. Онымен кімді қаласа, тура жолға салады. Алла әлде кімді адастырса, сонда оған тура жол көрсетуші болмайды. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Афаман Йаттақӥ Биұаҗһиһи Сӱ Ал-`Аҙӓби Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ Ұа Қӥла Лилžžӓлимӥна Ҙӱқӱ Мӓ Кунтум Таксибӱна 039-024 Қиямет күні, жүзін жаман азаптан қоруға тырысқан кісі қандай? Залымдарға: Істегендеріңнің жазасын татыңдар делінеді. ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фа'атӓһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 039-025 Олардан бұрынғылар да жасынға шығарған. Сонда оларға күтпеген жерден апат келген. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Фа'аҙӓқаһуму Ал-Лаһу Ал-Ҳизйа Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 039-026 Егер олар білген болса, Алла оларға дүние тіршілігінің қорлығын тарттырған. Әрине ақырет азабы тағы зор. ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Đарабнӓ Лилннӓси Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Мин Кулли Маćалин Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 039-027 Расында Біз бұл Құранды адам баласына әр түрлі мысалды, олар үгіт алу үшін келтірдік. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌
Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ғайра Ҙӥ `Иұаҗин Ла`аллаһум Йаттақӱна 039-028 Бұл мүлтіксіз бір арапша Құран. Әрине олар сақсынар. ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Đараба Ал-Лаһу Маćалӓан Раҗулӓан Фӥһи Шуракӓ'у Муташӓкисӱна Ұа Раҗулӓан Саламӓан Лираҗулин Һал Йастаұийӓни Маćалӓан ۚ Ал-Хамду Лиллаһи ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 039-029 Алла бір мысал берді: Өзара шығыса алмаған ортақтардың меншігіндегі біреумен бір адамның меншігіндегі біреу; мысалда, екеуі тең бе? Барлық мақтау Аллаға лайық. Бірақ олардың көбі түсінбейді. ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
ннака Маййитун Ұа 'Иннаһум Маййитӱна 039-030 (Мұхаммед Ғ.С.) шынында сен де өлесің. Олар да өледі. ‌ ‌‌‍‍‍‍
Ćумма 'Иннакум Йаұма Ал-Қийӓмати `Инда Раббикум Таҳтаҫимӱна 039-031 Сосын сендер, қиямет күнінде Раббыларыңның құзырында дауласасыңдар. ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаман 'Аžламу Мимман Каҙаба `Алá Ал-Лаһи Ұа Каҙҙаба Биҫ-Ҫидқи 'Иҙ Җӓ'аһу ۚ 'Алайса Фӥ Җаһаннама Маćұáан Лилкӓфирӥна 039-032 Ал енді Аллаға өтірік айтқан, сондай-ақ өзіне шындық келген кезде, оны жасынға шығарған біреуден залымырақ кім бар? Қарсы келушілерге тозақта орын бар емес пе? ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍~ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Җӓ'а Биҫ-Ҫидқи Ұа Ҫаддақа Биһи ۙ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муттақӱна 039-033 Сондай шындықты әкелген және оны мойындаған міне солар; тақуалар. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Лаһум Мӓ Йашӓ'ӱна `Инда Раббиһим ۚ Ҙӓлика Җазӓ Ал-Мухсинӥна 039-034 Оларға Раббыларының қасында қалағандары бар. Жақсылық істеушілердің сыйлықтары осы. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Лийукаффира Ал-Лаһу `Анһум 'Асұа'а Ал-Лаҙӥ `Амилӱ Ұа Йаҗзийаһумҗраһум Би'ахсани Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йа`малӱна 039-035 Өйткені Алла (Т.) олардың істеген істерінің жаманын жояды да, оларды істеген істерінің ең жақсысымен сыйлайды. ‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍
'Алайса Ал-Лаһу Бикӓфин `Абдаһу ۖ Ұа Йуҳаұұифӱнака Биал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи ۚ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 039-036 Алла құлына жеткілікті емес пе? (Мұхаммед Ғ.С.) олар сені Алладан өзгелермен қорқытады. Кімді Алла адастырса, оған тура жол көрсетуші жоқ. ‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ман Йаһди Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Муđиллин ۗ 'Алайса Ал-Лаһу Би`азӥзин Ҙӥ Антиқӓмин 039-037 Ал кімді Алла тура жолға салса, сонда оны адастырушы жоқ. Алла (Т.) өте үстем, өш алу күшіне ие емес пе? ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ۗ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Ал-Лаһу ۚ Қул 'Афара'айтум Мӓ Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи 'Ин 'Арӓданийа Ал-Лаһу Биđуррин Һал Һунна Кӓшифӓту Đурриһи 'Аұ 'Арӓданӥ Бирахматин Һал Һунна Мумсикӓту Рахматиһи ۚ Қул Хасбийа Ал-Лаһу ۖ `Алайһи Йатаұаккалу Ал-Мутаұаккилӱна 039-038 (Мұхаммед Ғ.С.) расында олардан: Көктерді жерді кім жаратты деп сұрасаң, әрине олар: Алла дейді. Көрдіңдер ме? Егер Алла маған бір зиян беруді қаласа, Алладан өзге шоқынғандарың Оның апатын айықтыра ала ма? Немесе Алла маған бір игілік қаласа, олар Оның игілігін тоса ала ма?,- де. Алла маған жетеді. Тәуекел етушілер Оған тәуекел етсін де. ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ۖ ‍‍
Қул Йӓ Қаұми А`малӱ `Алá Макӓнатикумннӥ `Ӓмилун ۖ Фасаұфа Та`ламӱна 039-039 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй елім! Өз орындарыңда істей беріңдер. Әрине мен де істеймін. Жақында білесіңдер де. ‌ ‌ ‌‍ ‌ۖ‍‍
Ман Йа'тӥһи `Аҙӓбун Йуҳзӥһи Ұа Йахиллу `Алайһи `Аҙӓбун Муқӥмун 039-040 Қорлаушы азап кімге келеді? Үстіне тұрақты азап түсетін кім? (Жақында білесіңдер де). ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
ннӓнзалнӓ `Алайка Ал-Китӓба Лилннӓси Бил-Хаққи ۖ Фамани Аһтадá Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман Đалла Фа'иннамӓ Йаđиллу `Алайһӓ ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 039-041 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саған Құранды адам баласы үшін шындық бойынша түсірдік. Сонда кім тура жолға түссе, өзі үшін. Ал кім адасса, ол өз зиянына. Сен оларға кепіл емессің. ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Йатаұаффá Ал-'Анфуса Хӥна Маұтиһӓ Ұа А-Атӥ Лам Тамут Фӥ Манӓмиһӓ ۖ Файумсику Аллатӥ Қаđá `Алайһӓ Ал-Маұта Ұа Йурсилу Ал-'Уҳрá 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 039-042 Өлер уақытта жанды Алла алады. Сондай-ақ өлмегендердің жанын ұйқыда алады. (Сезім қабілеттері тоқтайды.) Сосын өлуіне үкім берілгендердікін тоқтатады да басқалардікін белгілі бір мерзімге дейін жібереді. Сөз жоқ, мұнда түсінетін елге ғибраттар бар. ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
'Ами Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи Шуфа`ӓۚ Қул 'Аұалаұ Кӓнӱ Лӓ Йамликӱна Шай'ӓан Ұа Лӓ Йа`қилӱна 039-043 Немесе олар Алладан өзгені шапағатшы етіп алды ма? (Мұхаммед Ғ.С.): Егер олар еш нәрсеге ие болмаса да, әрі еш нәрсені түсінбесе де ме?,- де. ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул Лиллаһи Аш-Шафӓ`ату Җамӥ`ӓан ۖ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ćумма 'Илайһи Турҗа`ӱна 039-044 (Мұхаммед Ғ.С.): Барлық шапағат Алла үшін. Көктер мен жердің иелігі Онікі. Сонсоң Ол жаққа қайтарыласыңдар де. ‍ ‌ۖ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ҙукира Ал-Лаһу Ұахдаһу Ашма'аззат Қулӱбу Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати ۖ Ұа 'Иҙӓ Ҙукира Ал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи 'Иҙӓ Һум Йастабширӱна 039-045 Бір Алла зікір етілсе, ақыретке сенбегендердің жүректері жиренеді. Ал қашан Алладан өзгелер зікір етілсе, олар қуанады. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қули Ал-Лаһумма Фӓҭира Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи `Ӓлима Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати 'Анта Тахкуму Байна `Ибӓдика Фӥ Мӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 039-046 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй көктерді және жерді жаратушы, көрнеу, көместі білуші Алла! Қайшылыққа түскен нәрселерде құлдарыңның арасына Сен төрелік етесің де. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна Лиллаҙӥна Žаламӱ Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ұа Миćлаһу Ма`аһу Лӓфтадаұ Биһи Мин Сӱ Ал-`Аҙӓби Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ Ұа Бадӓ Лаһум Мина Ал-Лаһи Мӓ Лам Йакӱнӱ Йахтасибӱна 039-047 Егер біртұтас жер жүзінде болған нәрселер және онымен бірге сондай тағы залымдардікі болса еді, қиямет күнінің қатты азабынан (құтылу үшін) оны төлеуге берер еді. Олар, Алла тарапынан еш күтпеген нәрселерді көреді. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Бадӓ Лаһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 039-048 Оларға істеген жамандықтары мәлім болады. Әрі олардың ажыуалаған нәрселері өздерін баурап алады. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Масса Ал-'Инсӓна Đуррун Да`ӓнӓ Ćумма 'Иҙӓ Ҳаұұалнӓһу Ни`матан Миннӓ Қӓла 'Иннамӓ 'Ӱтӥтуһу `Алá `Илмин ۚ Бал Һийа Фитнатун Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 039-049 Адам баласына бір қиыншылық душар болса, Бізге жалбарады. Сосын оған жанымыздан бір игілік берген сәтте: Бұл маған білгіштігіме ғана берілді дейді. Жоқ олай емес, ол бір сынақ. Бірақ олардың көбі түсінбейді. ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Қад Қӓлаһӓ Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фамӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 039-050 Расында олардан бұрынғылар да соны айтқан болатын. Бірақ олардың істегендері кәдеге жарамады. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Фа'аҫӓбаһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Мин Һӓ'уулӓ' Сайуҫӥбуһум Саййи'ӓту Мӓ Касабӱ Ұа Мӓ Һум Биму`җизӥна 039-051 Сондықтан олардың кесірлері өздеріне тиеді. Сондай-ақ олардан залым болғандардың сұмдығы жедел өз бастарына жетеді. Олар Алланы осалдата алмайды. ‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
'Аұалам Йа`ламӱнна Ал-Лаһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 039-052 Олар білмей ме? Расында Алла (Т.) кімді қаласа, оның несібесін кеңітеді де тарайтады. Сөз жоқ, осыларда сенген ел үшін өнегелер бар. ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Қул Йӓ `Ибӓдӥ Ал-Лаҙӥна 'Асрафӱ `Алáнфусиһим Лӓ Тақнаҭӱ Мин Рахмати Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа Йағфиру Аҙ-Ҙунӱба Җамӥ`ӓан ۚннаһу Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 039-053 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй өздеріне зиян қылған құлдарым! Алланың рахметінен күдер үзбеңдер. Алла біртүтас күнәларды жарылқайды. Өйткені Ол тым жарылқаушы, төтенше мейірімді де. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Анӥбӱ 'Илá Раббикум Ұа 'Аслимӱ Лаһу Мин Қабли 'Ан Йа'тийакуму Ал-`Аҙӓбу Ćумма Лӓ Тунҫарӱна 039-054 Өздеріңе апат келуден бұрын Раббыларыңа қайтыңдар, Оған бой ұсыныңдар. Кейін жәрдем көре алмайсыңдар. ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Аттаби`ӱ 'Ахсана Мӓнзила 'Илайкум Мин Раббикум Мин Қабли 'Ан Йа'тийакуму Ал-`Аҙӓбу Бағтатан Ұа 'Антум Лӓ Таш`урӱна 039-055 Сендерге кенеттен, хабарсыз азап келуден бұрын өздеріңе түсірілген жақсы нәрсеге еріңдер!. ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌
н Тақӱла Нафсун Йӓ Хасратӓ `Алá Мӓ Фарраҭту Фӥ Җанби Ал-Лаһи Ұа 'Ин Кунту Ламина Ас-Сӓҳирӥна 039-056 Біреудің: Алла туралы кемшілік еткендігіме және мазақтаушылардан болғандығыма маған нендей өкініш дейтін (күнді еске алыңдар). ‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍
'Аұ Тақӱла Лаұ 'Анна Ал-Лаһа Һадӓнӥ Лакунту Мина Ал-Муттақӥна 039-057 Немесе: Егер Алла, мені тура жолға салса еді, әрине мен тақуалардан болар едім (дейтұғын). ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұ Тақӱла Хӥна Тарá Ал-`Аҙӓба Лаұ 'Анна Лӥ Карратан Фа'акӱна Мина Ал-Мухсинӥна 039-058 Не олар азапты көрген сәтте: Әттеген-ай! Маған қайта қайту болса еді, сонда жақсылық істеушілерден болар едім (дейтұғын күннен сақтаныңдар). ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Балá Қад Җӓ'атка 'Ӓйӓтӥ Факаҙҙабта Биһӓ Ұа Астакбарта Ұа Кунта Мина Ал-Кӓфирӥна 039-059 Олай емес, расында саған аяттарымыз келді де оны жасынға шығардың. Сондай-ақ менменсіп, қарсы келгендерден болдың (делінеді). ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Тарá Ал-Лаҙӥна Каҙабӱ `Алá Ал-Лаһи Ұуҗӱһуһум Мусұаддатун ۚ 'Алайса Фӥ Җаһаннама Маćұáан Лилмутакаббирӥна 039-060 (Мұхаммед Ғ.С.) қиямет күні Аллаға өтірік айтқандардың беттері қап-қара болғанын көресің. Менменсігендердің орны тозақ емес пе? ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Йунаҗҗӥ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Бимафӓзатиһим Лӓ Йамассуһуму Ас-Сӱ'у Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 039-061 Алла (Т.) тақуаларды табысты болғандықтары себепті құтқарады. Оларға жамандық тиіспейді де олар күйзелмейді. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Ҳӓлиқу Кулли Шай'ин ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Ұа Кӥлун 039-062 Алла барлық нәрсенің Жаратушысы. Алла (Т.) әр нәрсеге кепіл. ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Лаһу Мақӓлӥду Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 039-063 Көктер мен жердің кілттері Оның иелігінде. Алланың аяттарына қарсы келгендер, міне солар; зиянға ұшыраушылар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Қул 'Афағайра Ал-Лаһи Та'мурӱннӥ 'А`буду 'Аййуһӓ Ал-Җӓһилӱна 039-064 (Мұхаммед): Маған Алладан басқаға құлшылық қылуды бұйырасыңдар ма? Әй надандар!,- де. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Лақад 'Ӱхийа 'Илайка Ұа 'Илá Ал-Лаҙӥна Мин Қаблика Ла'ин 'Ашракта Лайахбаҭанна `Амалука Ұа Латакӱнанна Мина Ал-Ҳӓсирӥна 039-065 Расында саған да сенен бұрынғыларға да: Егер Аллаға ортақ қоссаң әлбетте амалың жойылып кетеді де, анық зиянға ұшыраушылардан боласың деп уахи етілді. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Бали Ал-Лаһа Фӓ`буд Ұа Кун Мина Аш-Шӓкирӥна 039-066 Жоқ олай емес, Аллаға ғана құлшылық қыл. Және шүкірлік етушілерден бол. ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Қадарӱ Ал-Лаһа Хаққа Қадриһи Ұа Ал-'Арđу Җамӥ`ӓан Қабđатуһу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Ас-Самӓұӓту Маҭұӥйӓтун Бийамӥниһи ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 039-067 Олар Алланы шын мәнінде қадырлай алмады. Негізінде қиямет күні жер бүтіндей Оның уысында. Және көктерде оң қолымен бүктеледі. Ол олардың қосқан ортақтарынан пәк. Әрі жоғары. ‍‌‌‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фаҫа`иқа Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи 'Иллӓ Ман Шӓ Ал-Лаһу ۖ Ćумма Нуфиҳа Фӥһиҳрá Фа'иҙӓ Һум Қийӓмун Йанžурӱна 039-068 Сүр үрілгенде Алланың қалағанынан басқа көктердегі жан иелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Бірақ Алланың қалағандары қалады. Сосын екінші рет Сүр үріледі де сонда олар тұрған бойда қарап қалады. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ашрақати Ал-'Арđу Бинӱри Раббиһӓ Ұа Ұуđи`а Ал-Китӓбу Ұа Җӥ'а Бин-Набӥйӥна Ұа Аш-Шуһадӓ'и Ұа Қуđийа Байнаһум Бил-Хаққи Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 039-069 Жер жүзі Раббының нұрымен жарық болады. Кітап (амал дәптер ортаға) қойылады. Пайғамбарлар, куәлер келтіріледі. Олардың араларына ақиқат бойынша үкім етіледі. Олар әділітсіздікке ұшырамайды. ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ұуффийат Куллу Нафсин Мӓ `Амилат Ұа Һуұа 'А`ламу Бимӓ Йаф`алӱна 039-070 Әркімге не істегені толық төленеді. Алла олардың не істегендерін жақсы біледі. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Сӥқа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Илá Җаһаннама Зумарӓан ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ӱһӓ Футихат 'Абұӓбуһӓ Ұа Қӓла Лаһум Ҳазанатуһӓ 'Алам Йа'тикум Русулун Минкум Йатлӱна `Алайкум 'Ӓйӓти Раббикум Ұа Йунҙирӱнакум Лиқӓ'а Йаұмикум Һӓҙӓ ۚ Қӓлӱ Балá Ұа Лакин Хаққат Калимату Ал-`Аҙӓби `Алá Ал-Кӓфирӥна 039-071 Қарсы келгендер топ-топ тозаққа айдалады. Сондай-ақ оған барғандарында оның есіктері ашылады. Оларға оның күзетшілері: Сендерге іштеріңнен, өздеріңе Раббыларыңның аяттарын оқитын және Бұл күнге жолығатындықтарыңды ескертетін елшілер келмеді ме?,- дейді. Олар: Әрине келді. Бірақ азап үкімі қарсы болушыларға шындыққа айналды дейді. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍
Қӥла Адҳулӱбұӓба Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Фаби'са Маćұá Ал-Мутакаббирӥна 039-072 Оларға: Ішінде мәңгі қалатын тозақтың есіктерінен кіріңдер делінеді. Тәкаппарлардың орны нендей жаман. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Сӥқа Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Раббаһум 'Илá Ал-Җаннати Зумарӓан ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ӱһӓ Ұа Футихат 'Абұӓбуһӓ Ұа Қӓла Лаһум Ҳазанатуһӓ Салӓмун `Алайкум Ҭибтум Фӓдҳулӱһӓ Ҳӓлидӥна 039-073 Ал Раббыларына қарсы келуден сақсынғандар, топ-топ жаннатқа жолданады. Сондай-ақ олар оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларға оның сақшылары: Сендерге сәлем. Қош келдіңдер, жаннатқа мәңгі қалатын түрде кіріңдер дейді. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Ҫадақанӓ Ұа`даһу Ұа 'Аұраćанӓ Ал-'Арđа Натабаұұа'у Мина Ал-Җаннати Хайćу Нашӓۖ Фани`ма 'Аҗру Ал-`Ӓмилӥна 039-074 Олар: Бізге берген уәдесін шынға шығарған және бізді жаннаттың жеріне мұрагер еткен Аллаға барлық мақтау лайық. Жаннаттан қалағанымызша орын аламыз. Амал қылушылардың сыйлығы қандай жақсы дейді. ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍
Ұа Тарá Ал-Малӓ'иката Хӓффӥна Мин Хаұли Ал-`Арши Йусаббихӱна Бихамди Раббиһим ۖ Ұа Қуđийа Байнаһум Бил-Хаққи Ұа Қӥла Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 039-075 (Мұхаммед Ғ.С.) періштелерді ғаршының айналасында Раббыларын дәріптеген түрде көресің. Олардың арасында ақиқат бойынша үкім етіледі. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббына лайық делінеді. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah