37) Sūrat Aş-Şāffāt

Printed format

37)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҫ-Ҫӓффӓти Ҫаффӓан 037-001 Сап-сап тұрушы (періштелерге) серт, ‍‍‍‍
Фӓлззӓҗирӓти Заҗрӓан 037-002 Айдаған сайын айдаушы (періштелерге) серт, ‍‌‍‌
Фӓлттӓлийӓти Ҙикрӓан 037-003 Үгіт оқушы (періштелерге) серт. ‍‍ ‌‌
нна 'Илаһакум Лаұӓхидун 037-004 Тәңірлерің біреу. ‌ ‌‍
Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ұа Раббу Ал-Машӓриқи 037-005 Көктер мен жердің әрі араларындағылардың және шығыс жақтардың Раббы. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍
ннӓ Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бизӥнатин Ал-Каұӓкиб 037-006 Рас дүние көгін жұлдыздармен безедік. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍
Ұа Хифžӓан Мин Кулли Шайҭӓнин Мӓридин 037-007 Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. ‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йассамма`ӱна 'Илá Ал-Мала'и Ал-'А`лá Ұа Йуқҙафӱна Мин Кулли Җӓнибин 037-008 Олар, жоғарғы әлемді тыңдай алмайды. Олар, әр тараптан атылады. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Духӱрӓан ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун Ұа Аҫибун 037-009 Қуылған түрде олар үшін ұдайы азап бар. ‌‌‌ۖ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌
'Иллӓ Ман Ҳаҭифа Ал-Ҳаҭфата Фа'атба`аһу Шиһӓбун Ćӓқибӓун 037-010 Алайда әлде біреу бір сөз ұрлайтын болса, оны өткір бір жалын қуалайды. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фӓстафтиһим 'Аһум 'Ашадду Ҳалқӓан 'Ам Ман Ҳалақнӓ ۚннӓ Ҳалақнӓһум Мин Ҭӥнин Лӓзибин 037-011 Енді олардан сұра: Оларды жарату қиын ба? Басқа жаратқандарымыз қиын ба? Шын мәнінде оларды (адам баласын) бір жабысқақ балшықтан жараттық. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Бал `Аҗибта Ұа Йасҳарӱна 037-012 (Мұхаммед Ғ.С.) Әрине (бұл жаратылысқа) таңырқадың, олар мазақтайды. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Ҙуккирӱ Лӓ Йаҙкурӱна 037-013 Қашан оларға ескертілсе де олар ескермейді. ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұ 'Ӓйатан Йастасҳирӱна 037-014 Бір мұғжиза көрсе, олар тәлкек қылады. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 037-015 Бұл мүлде ашық жады деседі. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 037-016 Біз өліп топырақ және сүйектер болған кезде, рас тірілтілеміз бе? ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұа'ӓбӓ'уунӓ Ал-'Аұұалӱна 037-017 Әуелгі аталарымыз да ма?,- дер. ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Қул На`ам Ұа 'Антум Дӓҳирӱна 037-018 Әрине сендер қор боп тірілесіңдер де. ‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‌
Фа'иннамӓ Һийа Заҗратун Ұӓхидатун Фа'иҙӓ Һум Йанžурӱна 037-019 Шын мәнінде ол бір үрейлі дауыс. Сонда олар қарап қалады. ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓ Һӓҙӓ Йаұму Адӥни 037-020 Әттеген-ай! Бұл есеп күні екен ғой!,- деседі. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Һӓҙӓ Йаұму Ал-Фаҫли Ал-Лаҙӥ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 037-021 Бұл сендер жасынға шығарған билік күні! ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ахшурӱ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа 'Азұӓҗаһум Ұа Мӓ Кӓнӱ Йа`будӱна 037-022 Жинаңдар! Ол залымдарды да, сыбайластарын да олардың табынғандарын да. ‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Мин Дӱни Ал-Лаһи Фӓһдӱһум 'Илá Ҫирӓҭи Ал-Җахӥми 037-023 Алладан өзге. Оларға тозақтың жолын көрсетіңдер; ‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Қифӱһум ۖннаһум Мас'ӱлӱна 037-024 Оларды тоқтатыңдар. Өйткені олар сұраққа тартылады (делінеді). ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍
Мӓ Лакум Лӓ Танӓҫарӱна 037-025 Оларға: Бір-бірлеріңе неге болыспайсыңдар?,- (делінеді). ‌ ‌ ‍‍‌
Бал Һуму Ал-Йаұма Мустаслимӱна 037-026 Әрине бүгін олар еріксіз бой ұсынғандар. ‍‍
Ұа 'Ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 037-027 Олар бір-біріне қарсы сұрақ қойысады. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Қӓлӱннакум Кунтум Та'тӱнанӓ `Ани Ал-Йамӥни 037-028 (Олар бастықтарына): Сендер бізге оң жақтан келуші едіңдер дейді. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Бал Лам Такӱнӱ Му'уминӥна 037-029 Олар: Олай емес, өздерің сенбеуші едіңдер дейді. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Ланӓ `Алайкум Мин Сулҭӓнин ۖ Бал Кунтум Қаұмӓан Ҭӓғӥна 037-030 Өйткені, сендерге бір өктемдігіміз жоқ еді. Әрине өздерің азғын ел едіңдер. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‌‍‍
Фахаққа `Алайнӓ Қаұлу Раббинӓ ۖннӓ Лаҙӓқӱна 037-031 Раббымыздың бізге деген сөзі шынға шықты. Біз расында дәмін татамыз. ‍ ‌‍ۖ‍‌ ‍‍‌‍‍
Фа'ағұайнӓкумннӓ Куннӓ Ғӓұӥна 037-032 Сонда сендерді аздырған едік. Рас өзіміз де азғын едік. ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍
Фа'иннаһум Йаұма'иҙин Фӥ Ал-`Аҙӓби Муштарикӱна 037-033 Ал рас сол күні, олар азапқа ортақ болады. ‍‍‌‍‍
ннӓ Каҙӓлика Наф`алу Бил-Муҗримӥна 037-034 Сөз жоқ, күнәкарларға солайша істейміз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
ннаһум Кӓнӱ 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Ал-Лаһу Йастакбирӱна 037-035 Расында оларға: Алладан басқа ешбір тәңір жоқ делінген кезде, менменсіген еді. ‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна 'А'иннӓ Латӓрикӱ 'Ӓлиһатинӓ Лишӓ`ирин Маҗнӱнин 037-036 Олар: Жынды бір ақын үшін рас тәңірлерімізді тастайық па,- десті. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Бал Җӓ'а Бил-Хаққи Ұа Ҫаддақа Ал-Мурсалӥна 037-037 Әрине ол, шындықты әкелген әрі елшілерді мойындаған еді. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
ннакум Лаҙӓқӱ Ал-`Аҙӓби Ал-'Алӥми 037-038 Сөз жоқ, сендер күйзелтуші азапты татасыңдар. ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Туҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кунтум Та`малӱна 037-039 Сендер істегендеріңнің ғана сазайын тартасыңдар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Ал-Лаһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-040 Бірақ Алланың ықыласты құлдары бір сәрі. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Лаһум Ризқун Ма`лӱмун 037-041 Міне бұлар үшін белгілі бір несібе бар. ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаұӓкиһу ۖ Ұа Һум Мукрамӱна 037-042 (Түрлі) жемістер де. Олар құрметке бөленеді. ۖ ‌‍‍‍
Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 037-043 Нығмет бақшаларында, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
`Алá Сурурин Мутақӓбилӥна 037-044 Дивандардың үстінде ерсілі-қарсылы болады. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Йуҭӓфу `Алайһим Бика'син Мин Ма`ӥнин 037-045 Оларға қайнаған көзден кәселер айналдырыла ұсынылады. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Байđӓ'а Лаҙҙатин Лилшшӓрибӥна 037-046 Ішушілер үшін аппақ, тәтті. ‍‍‌‌ ‍‍‍
Лӓ Фӥһӓ Ғаұлун Ұа Лӓ Һум `Анһӓ Йунзафӱна 037-047 Ол бас ауыртпайды да әрі мас қылмайды. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа `Индаһум Қӓҫирӓту Аҭ-Ҭарфи `Ӥнун 037-048 Олардың қасында телмірген ботакөздер бар. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Ка'аннаһунна Байđун Макнӱнун 037-049 Рас олар жарылмаған жұмыртқадай. ‍‍‌ ‍‍‍
Фа'ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 037-050 Олар қарама-қарсы отырып, сұрасады. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Қӓла Қӓ'илун Минһумннӥ Кӓна Лӥ Қарӥнун 037-051 Олардан бір айтушы: Расында бір ағайыным бар еді дейді. ‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Йақӱлу 'А'иннака Ламина Ал-Муҫаддиқӥна 037-052 (Ол, маған): Шын-ақ растаушылардансың ба?,- дейді. ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламадӥнӱна 037-053 Өліп, топырақ және сүйек болсақ та жазаландырыламыз ба? ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Қӓла Һал 'Антум Муҭҭали`ӱна 037-054 Оны көргілерің келе ме?,- дейді. ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фӓҭҭала`а Фара'ӓһу Фӥ Саұӓ Ал-Җахӥми 037-055 Сонда өзі қарап оны тозақтың ортасында көреді де: ‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Қӓла Та-Аллӓһи 'Ин Кидта Латурдӥни 037-056 Аллаға ант етемін! Мені де жоқ ете жаздадың дейді. ‍ ‌‍‍‍
Ұа Лаұлӓ Ни`мату Раббӥ Лакунту Мина Ал-Мухđарӥна 037-057 Егер Раббымның игілігі болмаса еді, әрине мен де тозаққа келтірілгендерден болар едім. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
'Афамӓ Нахну Бимаййитӥна 037-058 Біз өлмейміз бе? ‌ ‍‍‍‍
'Иллӓ Маұтатанӓ Ал-'Ӱлá Ұа Мӓ Нахну Биму`аҙҙабӥна 037-059 Алғашқы өліміміз ғана. Біз азапқа да душар болмаймыз. ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 037-060 Сөз жоқ, бұл (жаннат) ірі қол жетушілік. ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Лимиćли Һӓҙӓ Фалйа`мали Ал-`Ӓмилӱна 037-061 Ғамал қылуга тиісті. ‌‌ ‍‍
'Аҙалика Ҳайрун Нузулӓан 'Ам Шаҗарату Аз-Заққӱми 037-062 Осы қонақ асы жақсы ма? Не заққұм ағашы жақсы ма? ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
ннӓ Җа`алнӓһӓ Фитнатан Лилžžӓлимӥна 037-063 Рас заққұм ағашын залымдарға сұмдық қылдық. ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
ннаһӓ Шаҗаратун Таҳруҗу Фӥҫли Ал-Җахӥми 037-064 Рас ол, тозақтың түбінде шығатын бір ағаш. ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ҭал`уһӓ Ка'аннаһу Ру'ӱсу Аш-Шайӓҭӥни 037-065 Оның қауашақтары, шайтандардың бастары сияқты. ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍
Фа'иннаһум Ла'ӓкилӱна Минһӓ Фамӓли'ӱна Минһӓ Ал-Буҭӱна 037-066 Сондай-ақ олардан жеп, қарындарын толтырады. ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ćумма 'Инна Лаһум `Алайһӓ Лашаұбӓан Мин Хамӥмин 037-067 Сосын оларға қайнап тұрған судан сусын беріледі. ‌ ‍‍‍‍
Ćумма 'Инна Марҗи`аһум Ла'илá Ал-Җахӥми 037-068 Сосын олардың қайтар жерлері әлбетте тозақ болады. ‍‍‍
ннаһум 'Алфаұ 'Ӓбӓ'аһум Đӓллӥна 037-069 Рас олар, аталарын адасқан түрде тапқан болатын. ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Фаһум `Алá 'Ӓćӓриһим Йуһра`ӱна 037-070 Сонда олар, аталарының ізінше жүгіре берді. ‌ ‌‍‍
Ұа Лақад Đалла Қаблаһум 'Акćару Ал-'Аұұалӥна 037-071 Олардан бұрын, алғашқылардың көбі адасқан еді. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Фӥһим Мунҙирӥна 037-072 Расында олардың ішіне де ескертуші жіберген едік. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мунҙарӥна 037-073 Ескертілгендердің соңының не болғанын бір көр! ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Ал-Лаһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-074 Бірақ Алланың ықыласты құлдары басқа. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Нӓдӓнӓ Нӱхун Фалани`ма Ал-Муҗӥбӱна 037-075 Расында Нұх (Ғ.С.) Бізге жалбарынды. Біз нендей жақсы қабылдаушымыз! ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Ұа Наҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 037-076 Оны да, семьясын да зор қиыншылықтан құтқардық. ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Ҙуррӥйатаһу Һуму Ал-Бӓқӥна 037-077 Нұх (Ғ.С.) тың ұрпақтарын қалдырдық. ‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-078 Оны кейінгілерге дәріптеттік. ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алá Нӱхин Фӥ Ал-`Ӓламӥна 037-079 Нұх (Ғ.С.) қа бүкіл әлемнен сәлем болсын. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-080 Рас Біз, ізгі іс істеушілерді өстіп сыйлыққа бөлейміз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-081 Өйткені ол, сенуші құлдарымыздан. ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ćумма 'Ағрақнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 037-082 Сосын басқаларын суға батырдық. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Мин Шӥ`атиһи Ла'ибрӓһӥма 037-083 Күдіксіз Ыбырайым (Ғ.С.) де Нұх (Ғ.С.) тың даңғыл жолында. ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
'Иҙ ҖӓРаббаһу Биқалбин Салӥмин 037-084 Өйткені, Ыбырайым (Ғ.С.) Раббына, ынталы жүрекпен келген еді. ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓҙӓ Та`будӱна 037-085 Сол уақытта әкесіне де, еліне де: Нелерге табынасыңдар?,- деді. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌
'А'ифкӓан 'Ӓлиһатан Дӱна Ал-Лаһи Турӥдӱна 037-086 Алладан өзге өтірік тәңірлер қалайсыңдар ма? ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌
Фамӓ Žаннукум Бирабби Ал-`Ӓламӥна 037-087 Әлемнің Раббына байланысты не ойларың бар? ‍‍‍‍ ‍‍‍
Фанаžара Наžратан Фӥ Ан-Нуҗӱми 037-088 Сонда Ыбырайым (Ғ.С.) жұлдыз жаққа назар аударып: ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Фақӓла 'Иннӥ Сақӥмун 037-089 Мен науқаспын деді. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Фатаұаллаұ `Анһу Мудбирӥна 037-090 Сонда ел одан бұрылған бойда кете берді. ‌‌ ‍‍‍‍
Фарӓға 'Илá 'Ӓлиһатиһим Фақӓла 'Алӓ Та'кулӱна 037-091 (Ыбырайым Ғ.С.) олардың тәңірлерінің жанына оңаша барып: Жемейсіңдер ме?- деді. ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Мӓ Лакум Лӓ Танҭиқӱна 037-092 Неге сөйлемейсіңдер? ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фарӓға `Алайһим Đарбӓан Бил-Йамӥни 037-093 Сонда аңдып барын, оң қолымен ұрды. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Фа'ақбалӱ 'Илайһи Йазиффӱна 037-094 Олар, оған жүгірісіп келді. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла 'Ата`будӱна Мӓ Танхитӱна 037-095 (Қолмен) жонып, алғандарыңа шоқынасыңдар ма?,- деді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Ұа Мӓ Та`малӱна 037-096 Алла сендерді де, жасаған нәрселеріңді де жаратты. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Абнӱ Лаһу Бунйӓнӓан Фа'алқӱһу Фӥ Ал-Җахӥми 037-097 Олар: Ол үшін бір бина жасап, оны отқа тастап жіберіңдер десті. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Фа'арӓдӱ Биһи Кайдӓан Фаҗа`алнӓһуму Ал-'Асфалӥна 037-098 Сонда олар оған бір айлакерлік жасауды ойлады да оларды төмендетіп жібердік. ‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла 'Иннӥ Ҙӓһибун 'Илá Раббӥ Сайаһдӥни 037-099 (Ыбырайым Ғ.С.): Раббым жаққа кетемін. Ол, маған жол көрсетеді деді. ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Рабби Һаб Лӥ Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 037-100 Раббым, маған жақсысынан бір ұл бер! ‍‍‍‍‍‍‍
Фабашшарнӓһу Биғулӓмин Халӥмин 037-101 Оны өте мүлайым бір ұлмен қуанттық. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Фаламмӓ Балаға Ма`аһу Ас-Са`йа Қӓла Йӓ Бунаййа 'Иннӥ 'Арá Фӥ Ал-Манӓми 'Аннӥ 'Аҙбахука Фӓнžур Мӓҙӓ Тарá ۚ Қӓла Йӓ 'Абати Аф`ал Мӓ Ту'умару ۖ Сатаҗидунӥн Шӓ Ал-Лаһу Мина Аҫ-Ҫӓбирӥна 037-102 Ұлы (Ысмайыл) өзімен бірге жүруге жеткен кезде: Балақайым! Сені түсімде бауыздағанымды көремін; назар аудар, көзқарасың не?,- деді. Ол: Әй әкетайым! Өзіңе не әмір етілсе, оны орында. Алла қаласа, мені сабырлылардан табарсың деді. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ۚ‍‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Асламӓ Ұа Таллаһу Лилҗабӥни 037-103 Сөйтіп екеуі де ұнап, әкесі оны маңдайының үстіне жатқызады. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Нӓдайнӓһун Йӓбрӓһӥму 037-104 Біз, оған: Әй Ыбырайым!,- деп, дыбыстадық. ‌‍‍‍‍~‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Қад Ҫаддақта Ар-Ру'уйӓ ۚннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-105 Рас түсіңді шынға шығардың. Күдіксіз ізгі іс істегендерді осылайша сынаймыз (дедік). ‍‍‍‌‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Балӓ Ал-Мубӥну 037-106 Шын мәнінде Бұл бір ашық сынау еді. ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Фадайнӓһу Биҙибхин `Аžӥмин 037-107 Оны ірі бір құрбандыққа ауыстырдық. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-108 Кейінгі нәсілдерде, оған (жақсы даңқ) қалдырдық. ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алáбрӓһӥма 037-109 Ыбырайым (Ғ.С) ға сәлем. ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-110 Рас, ізгі істер істеушілерді осылайша сыйлыққа бөлейміз. ‍‍‍‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-111 Өйткені ол, сенген құлдарымыздан еді. ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Башшарнӓһу Би'исхӓқа Набӥйӓан Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 037-112 Оны пайғамбарлардың ізгілерінен; Ысхақпен сүйіншіледік. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Бӓракнӓ `Алайһи Ұа `Алá 'Исхӓқа ۚ Ұа Мин Ҙуррӥйатиһимӓ Мухсинун Ұа Žӓлимун Линафсиһи Мубӥнун 037-113 Өзіне де, Ысхақ (Ғ.С) қа да береке бердік. Сондай-ақ екеуінің ұрпақтарынан жақсы болғандар да өздеріне ашық зұлымдық еткендер де бар. ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Мананнӓ `Алá Мӱсá Ұа Һӓрӱна 037-114 Расында Мұса, Һарұн (Ғ.С.) ға да игілік бердік. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‌
Ұа Наҗҗайнӓһумӓ Ұа Қаұмаһумӓ Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 037-115 Екеуін әрі елін зор апаттан құтқардық. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Наҫарнӓһум Факӓнӱ Һуму Ал-Ғӓлибӥна 037-116 Оларға жәрдем еттік те сонда олар, жеңіске ие болды. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһумӓ Ал-Китӓба Ал-Мустабӥна 037-117 Екеуіне түсінікті кітап бердік. ‌‌ ‍‍ ‍‍‍
Ұа Һадайнӓһумӓ Аҫ-Ҫирӓҭа Ал-Мустақӥма 037-118 Екеуіне тура жол көрсеттік. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһимӓ Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-119 Екеуіне, кейінгі нәсілдерде (жақсы даңқ) қалдырдық. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алá Мӱсá Ұа Һӓрӱна 037-120 Мұса және Һарұн (Ғ.С.) ға сәлем. ‌ ‌ ‌‌‍‍‌
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-121 Рас ізгі іс істегендерді өстіп сыйлыққа бөлейміз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
ннаһумӓ Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-122 Өйткені, екеуі де сенген құлдарымыздан еді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна 'Илйӓса Ламина Ал-Мурсалӥна 037-123 Әрине Ілияс (Ғ.С.) елшілерімізден еді. ‌‍‍‍ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лиқаұмиһи 'Алӓ Таттақӱна 037-124 Сол уақытта еліне: Алладан қорықпайсыңдар ма?,- деді. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Атад`ӱна Ба`лӓан Ұа Таҙарӱна 'Ахсана Ал-Ҳӓлиқӥна 037-125 Ерекше жаратушыны қойып, Бағыл атты бұтқа жалбарынасыңдар ма? ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаһа Раббакум Ұа Рабба 'Ӓбӓ'икуму Ал-'Аұұалӥна 037-126 Алла, сендердің де, бұрынғы аталарыңның да Раббы! ‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фа'иннаһум Ламухđарӱна 037-127 Сонда елі оны жасынға шығарды. Рас олар, жазаға келтіріледі. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ `Ибӓда Ал-Лаһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-128 Бірақ Алланың ықыласты құлдары басқа. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Таракнӓ `Алайһи Фӥ Ал-'Ӓҳирӥна 037-129 Кейінгі нәсілдерге оған (жақсы даңқ) қалдырдық. ‍‍‍‍‍
Салӓмун `Алá 'Ил Йӓ -Сӥн 037-130 Ілияс (Ғ.С.) қа сәлем. ‌ ‌ -‍
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 037-131 Рас Біз, ізгі іс істегендерді осылайша сыйлыққа бөлейміз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
ннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Му'уминӥна 037-132 Өйткені, ол сенімді құлдарымыздан еді. ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Лӱҭӓан Ламина Ал-Мурсалӥна 037-133 Күдіксіз Лұт (Ғ.С.) елшілерден еді. ‍‍‍
'Иҙ Наҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһуҗма`ӥна 037-134 Сол уақытта оны да, семьясын да түгел құтқардық. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍~‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Аҗӱзӓан Фӥ Ал-Ғӓбирӥна 037-135 Бірақ қалғандардың ішіндегі бір кемпірден басқа. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Даммарнӓ Ал-'Ӓҳарӥна 037-136 Сосын өзгелерін жоқ еттік. ‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннакум Латамуррӱна `Алайһим Муҫбихӥна 037-137 Әрине таңертең, олардан өтіп жүресіңдер. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Бил-Лайли ۗ 'Афалӓ Та`қилӱна 037-138 Әрі түнде де. Сонда да түсінбейсіңдер ме? ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна Йӱнис Ламина Ал-Мурсалӥна 037-139 Күдіксіз Юныс (Ғ.С.) елшілерден еді. ‍‍‍
'Иҙ 'Абақа 'Илá Ал-Фулки Ал-Машхӱни 037-140 Сол уақытта ол, толы кемеге қашқан еді. ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍
Фасӓһама Факӓна Мина Ал-Мудхаđӥна 037-141 Шар салғанда ол, жеңіліске ұшырады. ‍‍ ‍‍‍‍
Фӓлтақамаһу Ал-Хӱту Ұа Һуұа Мулӥмун 037-142 Сонда оны балық жұтты. Ол, айыпталған еді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Фалаұлӓннаһу Кӓна Мина Ал-Мусаббихӥна 037-143 Егер ол, Алланы рас дәріптеушілерден болмаса еді, ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Лалабиćа Фӥ Баҭниһи 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 037-144 Әрине қайта тірілетін күнге дейін балықтың қарнында қалған болар еді. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фанабаҙнӓһу Бил-`Арӓ'и Ұа Һуұа Сақӥмун 037-145 Сонда оны қырға шығарып, тастадық. Ол науқас еді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Анбатнӓ `Алайһи Шаҗаратан Мин Йақҭӥнин 037-146 Оның үстіне жапырақты бір ағаш өсірдік. ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Арсалнӓһу 'Илá Миӓ'ати 'Алфин 'Аұ Йазӥдӱна 037-147 Оны жүз мың не тағы артығырақ елге жіберген едік. ‌‌‍‍‍‍~ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌
Фа'ӓманӱ Фаматта`нӓһум 'Илá Хӥнин 037-148 Сонда олар иман келтірді де бір мерзімге дейін пайдаландырдық. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Фӓстафтиһим 'Алираббика Ал-Банӓту Ұа Лаһуму Ал-Банӱна 037-149 Енді олардан сүра: Қыздар Раббыларынікі де, ұлдар олардікі ме? ‌‍ ‍‍‍‍
м Ҳалақнӓ Ал-Малӓ'иката 'Инӓćӓан Ұа Һум Шӓһидӱна 037-150 Немесе періштелерді ұрғашы жаратқанымызға олар куә ме? ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
'Алӓннаһум Мин 'Ифкиһим Лайақӱлӱна 037-151 Сақ болыңдар! Олар жалғандарын айта береді. ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұалада Ал-Лаһу Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 037-152 Алланың баласы бар деп олар мүлде өтірік айтады. ‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍
'Ӓҫҭафá Ал-Банӓти `Алá Ал-Банӥна 037-153 Алла ұлдардан көрі қыздарды артық көре ме? ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Мӓ Лакум Кайфа Тахкумӱна 037-154 Сендерге не болды? Қалай шешім етесіңдер? ‌ ‍‍‍
'Афалӓ Таҙаккарӱн 037-155 Түсінбейсіңдер ме? ‌ ‌
м Лакум Сулҭӓнун Мубӥнун 037-156 Немесе сендердің ашық бір дәлелдерің бар ма? ‍‍‌ ‍‍‍‍
Фа'тӱ Бикитӓбикумн Кунтум Ҫӓдиқӥна 037-157 Шыншыл болсаңдар кітаптарыңды әкеліңдер. ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Байнаһу Ұа Байна Ал-Җиннати Насабӓан ۚ Ұа Лақад `Алимати Ал-Җиннату 'Иннаһум Ламухđарӱна 037-158 Олар Алла мен періштелер арасында ұрпақтық байланыс ұйғарды. Расында періштелер; олардың Алланың алдына келтірілетінін біледі. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌
Субхӓна Ал-Лаһиммӓ Йаҫифӱна 037-159 Алла (Т.) олардың сипаттауларынан пәк. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓда Ал-Лаһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-160 Бірақ Алланың нағыз құлдары өйтіп сипаттамайды. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа'иннакум Ұа Мӓ Та`будӱна 037-161 Сонда сендер де, табынған нәрселерің де (бірлесіп), ‍ ‌‌ ‍‍‌
Мӓнтум `Алайһи Бифӓтинӥна 037-162 Сендер Аллаға қарсы бұзақылық шығара алмайсыңдар. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍
'Иллӓ Ман Һуұа Ҫӓлӥ Ал-Җахӥми 037-163 Бірақ кім тозаққа түсетін болса, ол басқа. ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Миннӓ 'Иллӓ Лаһу Мақӓмун Ма`лӱмун 037-164 (Періштелер былай дейді): Бізден орны белгіленбеген ешкім жоқ. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Ланахну Аҫ-Ҫӓффӱна 037-165 Шын мәнінде біздер қатарланып тұрушыларданбыз. ‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Ланахну Ал-Мусаббихӱна 037-166 Әрине Алланы дәріптеушілерденбіз. ‍‌ ‍‍
Ұа 'Ин Кӓнӱ Лайақӱлӱна 037-167 Олар былай дейтін еді: ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лаұ 'Анна `Инданӓ Ҙикрӓан Мина Ал-'Аұұалӥна 037-168 Егер бізде бұрынғыларға түсірілген үгіт болса еді, ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Лакуннӓ `Ибӓда Ал-Лаһи Ал-Муҳлаҫӥна 037-169 Әлбетте Алланың ықыласты құлдарынан болар едік. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Факафарӱ Биһи ۖ Фасаұфа Йа`ламӱна 037-170 Сонда олар, келген Кітапқа дереу қарсы шықты. Жақында (нәтижені) біледі. ‍‍‌ ۖ‍‍
Ұа Лақад Сабақат Калиматунӓ Ли`ибӓдинӓ Ал-Мурсалӥн 037-171 Расында елші құлдарымызға сөзіміз бұрын бекіген болатын: ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
ннаһум Лаһуму Ал-Манҫӱрӱна 037-172 Сөз жоқ, оларға жәрдем болады. ‍‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа 'Инна Җунданӓ Лаһуму Ал-Ғӓлибӱна 037-173 Сөзсіз жеңіске ие болатын біздің әскер. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Фатаұалла `Анһум Хаттá Хӥнин 037-174 (Мұхаммед Ғ.С.) сонда олардан бір мезгілге дейін бет бұра түр. ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Абҫирһум Фасаұфа Йубҫирӱна 037-175 Оларды көре тұр, олар да жақында көреді. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Афаби`аҙӓбинӓ Йаста`җилӱна 037-176 Олар азабымыздың жедел келуін қалай ма? ‌‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Назала Бисӓхатиһим ФасӓҪабӓху Ал-Мунҙарӥна 037-177 Қораларына (азап) түскен кезде, ескерту берілгендердің таңы нендей жаман. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Таұалла `Анһум Хаттá Хӥнин 037-178 Сонда олардан бір уаққа дейін аулақ бол. ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Абҫир Фасаұфа Йубҫирӱна 037-179 Тағы оларды байқай тұр. Жақында олар көреді. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Субхӓна Раббика Рабби Ал-`Иззати `Аммӓ Йаҫифӱна 037-180 Қастерлі Раббың олардың сипаттағандарынан пәк. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Салӓмун `Алá Ал-Мурсалӥна 037-181 Елшілерге сәлем! ‍‍‍
Ұа Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 037-182 Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббы, Алла (Т.) ға лайық. ‌ ‌‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah