35) Sūrat Fāţir

Printed format

35)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллаһи Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Җӓ`или Ал-Малӓ'икати Русулӓан 'Ӱлӥҗнихатин Маćнá Ұа Ćулӓćа Ұа Рубӓ`а Йазӥду Фӥ Ал-Ҳалқи Мӓ ۚ Йашӓ'у 'Инна Ал-Лаһа `Алá Кулли ۚ Шай'ин Қадӥрун 035-001 Көктерді және жерді жасаған сондай-ақ екі, үш және төрт қанатты періштелерді елші қылған Алла (Т.) ға барлық мақтау лайық. Ол, жаратуда қалағанын арттырады. Күдіксіз Алланың әр нәрсеге толық күші жетуші. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‌
Мӓ Йафтахи Ал-Лаһу Лилннӓси Мин Рахматин Фалӓ Мумсика Лаһӓ ۖ Ұа Мӓ Йумсик Фалӓ Мурсила Лаһу Мин Ба`диһи ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 035-002 Алла (Т.) ның адам баласына берген мәрхаметін тосушы жоқ. Алланың тосқан нәрсесін артынан жіберуші жоқ. Ол аса үстем, тым хикмет иесі. ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум ۚ Һал Мин Ҳӓлиқин Ғайру Ал-Лаһи Йарзуқукум Мина Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۚ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Фа'аннá Ту'уфакӱна 035-003 Әй адам баласы! Алла сендерге берген ырысын еске алыңдар: Сендерге көктен, жерден несібе беретін бір жаратушы бар ма? Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Сонда қалай тентіреп, бара жатырсыңдар? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ۖ‍‍
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Куҙҙибат Русулун Мин Қаблика ۚ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 035-004 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сені жасынға шығарса, расында сенен бұрынғы елшілер де жасынға шығарылған еді. Барлық іс Аллаға қайтады. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун ۖ Фалӓ Тағурраннакуму Ал-Хайӓ Ату ۖ Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ Йағурраннакум Бил-Лаһи Ал-Ғарӱру 035-005 Әй адам баласы! Сөз жоқ, Алланың уәдесі хақ. Ендеше дүние тіршілігі сендерді әсте алдамасын. Сондай-ақ аса алдағыш та сендерді Алла туралы алдамасын. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
нна Аш-Шайҭӓна Лакум `Адӱұун Фа Аттаҳиҙӱһу `Адӱұӓан ۚннамӓ Йад`ӱ Хизбаһу Лийакӱнӱ Мин 'Аҫхӓби Ас-Са`ӥри 035-006 Шәксіз сендерге шайтан дұшпан. Сондықтан сендер де оны дұшпан тұтыңдар. Шын мәнінде шайтан өз тобын тозақтықтардан болуға шақырады. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ۚ‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун Кабӥрун 035-007 Сондай қарсы болғандар, оларға қатты азап бар. Ал иман келтіріп, оң іс істегендер, олар үшін жарылқау әрі ірі сыйлық бар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
'Афаман Зуййина Лаһу Сӱ'у `Амалиһи Фара'ӓһу Хасанӓан ۖ Фа'инна Ал-Лаһа Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۖ Фалӓ Таҙ/һаб Нафсука `Алайһим Хасарӓтин ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Бимӓ Йаҫна`ӱна 035-008 Сондай жаман ісі өзіне әдемі көрсетіліп, оны жақсы көрген біреу (жақсымен тең бе?) Алла қалағанын адастырып, қалағанын тура жолға салады. Ендеше (Мұхаммед Ғ.С.) оларға қайғырып, өзіңді жойма. Әрине Алла, олардың қылған істерін толық біледі. ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍ ‍‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аллӓһу Ал-Лаҙӥ 'Арсала Ар-Рийӓха Фатуćӥру Сахӓбӓан Фасуқнӓһу 'Илá Баладин Маййитин Фа'ахйайнӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Каҙӓлика Ан-Нушӱру 035-009 Ол сондай Алла, желдерді жіберіп, сонда ол; Бұлтты қозғап, оны өлі бір жерге айдаймыз. Және жаңбыр арқылы жансыз қалған жерді қайта жандандырамыз. Өліктің тірілуі де осы сияқты. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ман Кӓна Йурӥду Ал-`Иззата Фалиллӓһи Ал-`Иззату Җамӥ`ӓан ۚ 'Илайһи Йаҫ`аду Ал-Калиму Аҭ-Ҭаййибу Ұа Ал-`Амалу Аҫ-Ҫӓлиху Йарфа`уһу Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Йамкурӱна Ас-Саййи'ӓти Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун ۖ Ұа Макру 'Ӱлӓ'ика Һуұа Йабӱру 035-010 Кім кұрмет көксесе, негізінде бүкіл кәдір-құрмет Аллаға тән. Көркем сөз Алла жаққа шығады. Сондай-ақ жақсы амал оны көтереді. Ал сондай жамандықтың тәсілін істегендер, олар үшін қатты азап бар. Олардың тәсілдері ол, өзінен-өзі жоқ болады. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Җа`алакум 'Азұӓҗӓан ۚ Ұа Мӓ Тахмилу Мин 'Унćá Ұа Лӓ Таđа`у 'Иллӓ Би`илмиһи ۚ Ұа Мӓ Йу`аммару Мин Му`аммарин Ұа Лӓ Йунқаҫу Мин `Умуриһи 'Иллӓ Фӥ Китӓбин ۚнна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрун 035-011 Алла (Т.) сендерді топырақтан сосын мәниден жаратып, кейін сендерді жұп-жұп қылды. Ешбір ұрғашы Алланың білімінен тыс жүкті болмайды да, тумайды. Алланың Кітабында жазылған өмір ұзартылмайды да, қысқартылмайды. Әрине бұл Аллаға оңай. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-Бахрӓни Һӓҙӓ `Аҙбун Фурӓтун Сӓғун Шарӓбуһу Ұа Һаҙӓ Милхун 'Уҗӓҗун ۖ Ұа Мин Куллин Та'кулӱна Лахмӓан Ҭарӥйӓан Ұа Тастаҳриҗӱна Хилйатан Талбасӱнаһӓ ۖ Ұа Тарá Ал-Фулка Фӥһи Маұӓҳира Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 035-012 Екі теңіз тең емес. Бұл тәтті, шөл қандырады, ішілуі сүйкімді. Ол тұзды, ащы. Әрбірінен жас ет (балық) жейсіңдер әрі тағатын сәндік-бұйымдар (інжу-маржан) шығарасыңдар. Сондай-ақ Алланың кеңшілігінен несібе іздеу үшін; кеменің теңізде суды жарып бара жатқанын көресің. Әрине шүкір етерсіңдер. ‍‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Куллун Йаҗрӥ Ли'җалин Мусаммáан ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум Лаһу Ал-Мулку Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱниһи Мӓ Йамликӱна Мин Қиҭмӥрин 035-013 Ол Алла, түнді күндізге кигізіп, күндізді де түнге кигізеді. Сондай-ақ ай мен күнді игерді. Бәрі де белгілі бір мерзімге дейін жүріп тұрады. Біртұтас осылар, Раббыларың Алланікі. Иелік Соған тән. Одан өзге табынғандарың бір ұрық қабығына да ие емес. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
н Тад`ӱһум Лӓ Йасма`ӱ Ду`ӓ'акум Ұа Лаұ Сами`ӱ Мӓ Астаҗӓбӱ Лакум ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Йакфурӱна Биширкикум ۚ Ұа Лӓ Йунабби'ука Миćлу Ҳабӥрин 035-014 Егер оларға жалбарынсаңдар, дауыстарыңды естімейді. Мүбада олар естісе де сендерге жауап қайтара алмайды. Сондай-ақ қиямет күні олар сендердің ортақ қосқандықтарыңнан танады. Толық хабар беруші Алладай саған ешкім түсіндірмейді. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Антуму Ал-Фуқарӓ'у 'Илá Ал-Лаһи Ұа ۖ Аллӓһу Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 035-015 Әй адам баласы! Аллаға мұқтажсыңдар. Алла (Т.) Ол, әр нәрседен мұңсыз, өте мақтаулы. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌
н Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йа'ти Биҳалқин Җадӥдин 035-016 Қаласа сендерді жоқ етеді де, жаңа ел әкеле алады. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Би`азӥзин 035-017 Я, бұл Аллаға қиын емес. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۚ Ұа 'Ин Тад`у Муćқалатун 'Илá Химлиһӓ Лӓ Йухмал Минһу Шай'ун Ұа Лаұ Кӓна Ҙӓ Қурбá ۗннамӓ Тунҙиру Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата ۚ Ұа Ман Тазаккá Фа'иннамӓ Йатазаккá Линафсиһи ۚ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Ал-Маҫӥру 035-018 Ешбір күнәкар, басқаның күнәсын көтермейді. Күнәсы ауыр болған біреу көтеруге шақырса, егер жақыны болса да оған еш нәрсе жүктелмейді. (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде Раббыларынан көрмей-ақ қорыққандарды, намазды орындағандарды ғана үгіттей аласың. Ал кім күнәдан тазарса, өзі үшін тазарады. Және барар жері Алла жақ. ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ۗ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру 035-019 Соқыр мен көруші тең емес. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Аž-Žулумӓту Ұа Лӓ Ан-Нӱр 035-020 Қараңғылық пен жарық тең емес. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Лӓ Аž-Žиллу Ұа Лӓ Ал-Харӱру 035-021 Көлеңке мен ыстық тең емес. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌‌
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-'Ахйӓ'у Ұа Лӓ Ал-'Амұӓту ۚнна Ал-Лаһа Йусми`у Ман Йашӓۖ Ұа Мӓнта Бимусми`ин Ман Фӥ Ал-Қубӱри 035-022 Тірілер мен өліктер тең емес. Рас Алла (Т.) әлде кімді қаласа, естіртеді. (Мұхаммед Ғ.С.) сен, қабірлердегі біреулерге естірте алмайсың. ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Ин 'Анта 'Иллӓ Наҙӥрун 035-023 Сен, бір ескертуші ғанасың. ‍ ‌‌ ‍‍‍
ннӓ 'Арсалнӓка Бил-Хаққи Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан ۚ Ұа 'Ин Мин 'Умматин 'Иллӓ Ҳалӓ Фӥһӓ Наҙӥрун 035-024 Сөз жоқ, сені шындықпен қуантушы, қорқытушы етіп жібердік. Негізінде бір ескертуші болмаған бір үммет жоқ. ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ۚ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Ұа Биз-Зубури Ұа Бил-Китӓби Ал-Мунӥри 035-025 Егер сені жасынға шығарса, расында бұлардан бұрын мұғжизалар, нұсқаулар және нұрландырушы Кітап келтірген пайғамбарларды да жасынға шығарған. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ćумма 'Аҳаҙту Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۖ Факайфа Кӓна Накӥри 035-026 Сосын қарсы келгендерді қолға алдым. Сонда соққым қалай екен! ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһанзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗнӓ Биһи Ćамарӓтин Муҳталифӓан 'Алұӓнуһӓ ۚ Ұа Мина Ал-Җибӓли Җудадун Бӥđун Ұа Хумрун Муҳталифун 'Алұӓнуһӓ Ұа Ғарӓбӥбу Сӱдун 035-027 Шын Алланың көктен жаңбыр жаудырғанын көрмейсің бе? Сонда онымен түрлі-түсті жемістер шығардық. Сондай-ақ таулардан да ақ, қызыл әрі қап-қара түрлі-түсті жолақтарды көрмейсің бе? ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мина Анӓси Ұа Ад-Даұӓбби Ұа Ал-'Ан`ӓм Муҳталифун 'Алұӓнуһу Каҙӓлика ۗннамӓ Йаҳшá Ал-Лаһа Мин `Ибӓдиһи Ал-`Уламӓۗнна Ал-Лаһа `Азӥзун Ғафӱрун 035-028 Адамдардан, құрт-құмырсқа және ірі жәндіктерден түрлі-түстегілер осындай. Шын мәнінде құлдарынан ғалымдары; Алладан қорқады. Рас Алла өте үстем, аса жарылқаушы. ‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ۗ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ۗ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
нна Ал-Лаҙӥна Йатлӱна Китӓба Ал-Лаһи Ұа 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Анфақӱ Миммӓ Разақнӓһум Сиррӓан Ұа `Алӓнийатан Йарҗӱна Тиҗӓратан Лан Табӱра 035-029 Әрине Алланың Кітабын оқып, намазды толық орындағандар және өздеріне берген несібемізден көрнеу, көмес түрде тиісті орынға жұмсағандар, еш түгемейтін бір сауда (сауап) үміт ете алады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‍
Лийуұаффийаһум 'Уҗӱраһум Ұа Йазӥдаһум Мин Фаđлиһи ۚннаһу Ғафӱрун Шакӱрун 035-030 Өйткені Алла, олардың сыйлықтарын толық беріп, әрі өз кеңшілігінен артылтып береді. Әрине Ол, өте жарылқаушы, аса қадыр білуші. ‌‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥ 'Аұхайнӓ 'Илайка Мина Ал-Китӓби Һуұа Ал-Хаққу Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи ۗнна Ал-Лаһа Би`ибӓдиһи Лаҳабӥрун Баҫӥрун 035-031 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай саған біз уахи еткен Құран, ол хақ. Алдынғыны растаушы. Әрине Алла, құлдарынан анық хабар алушы, тым қырағы. ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ćумма 'Аұраćнӓ Ал-Китӓба Ал-Лаҙӥна Аҫҭафайнӓ Мин `Ибӓдинӓ ۖ Фаминһум Žӓлимун Линафсиһи Ұа Минһум Муқтаҫидун Ұа Минһум Сӓбиқун Бил-Ҳайрӓти Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаđлу Ал-Кабӥру 035-032 Сосын ол Кітапты құлдарымыздан таңдағанымызға мұра қылдық. Және олардан әлде кім өзіне кесір тигізеді де кейі ортада болады. Ал тағы біреулері, Алланың бұйырығынша жақсылықтарға ілгерлеуші болады. Міне осы, ұлы мәрхамет. ‌‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Йухаллаұна Фӥһӓ Мин 'Асӓұира Мин Ҙаһабин Ұа Лу'улу'уӓан ۖ Ұа Либӓсуһум Фӥһӓ Харӥрун 035-033 Олар, ғадын жаннаттарына кіреді. Онда алтын және інжу білезіктермен безенеді де олардың онда киімдері жібектен болады. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ 'Аҙ/һаба `Аннӓ Ал-Хазана ۖнна Раббанӓ Лағафӱрун Шакӱрун 035-034 Олар: Барлық мақтау бізден қайғыны жойған Алла (Т.) ға лайық. Әрине Раббымыз аса жарылқаушы, қадыр білуші дейді. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ал-Лаҙӥ 'Ахалланӓ Дӓра Ал-Муқӓмати Мин Фаđлиһи Лӓ Йамассунӓ Фӥһӓ Наҫабун Ұа Лӓ Йамассунӓ Фӥһӓ Луғӱбун 035-035 Ол өз кеңшілігінен бізді тұрақты орынға орналастырды. Бізге бұл жерде шаршау да жалығу да болмайды (деп бата қылады). ‌‌ ‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаһум Нӓру Җаһаннама Лӓ Йуқđá `Алайһим Файамӱтӱ Ұа Лӓ Йуҳаффафу `Анһум Мин `Аҙӓбиһӓ ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Кулла Кафӱрин 035-036 Ал енді қарсы келушілер үшін тозақ оты бар. Оларға өлім үкімі берілмейді. Олардан азап жеңілдетілмейді. Әрбір қарсы келушілерді өстіп жазалаймыз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‌‌
Ұа Һум Йаҫҭариҳӱна Фӥһӓ Раббанӓҳриҗнӓ На`мал Ҫӓлихӓан Ғайра Ал-Лаҙӥ Куннӓ На`малу ۚ 'Аұалам Ну`аммиркум Мӓ Йатаҙаккару Фӥһи Ман Таҙаккара Ұа Җӓ'акуму Ан-Наҙӥру ۖ Фаҙӱқӱ Фамӓ Лилžžӓлимӥна Мин Наҫӥр 035-037 Олар тозақта: Бізді тозақтан шығар! Істеген амалдарымыздан басқа жақсы амал істейік деп шыңғырады. Сендерге; үгіт алғысы көлген кісі, үгіт алатын өмір бермедік пе? Әрі сендерге ескертуші де келген еді. Енді татыңдар залымдар үшін ешбір көмекші жоқ (делінеді). ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаһа `Ӓлиму Ғайби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 035-038 Әрине Алла (Т.) көктер мен жердің көмесін біледі. Шәксіз Ол, көңілдердегіні де біледі. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`алакум Ҳалӓ'ифа Фӥ Ал-'Арđи ۚ Фаман Кафара Фа`алайһи Куфруһу ۖ Ұа Лӓ Йазӥду Ал-Кӓфирӥна Куфруһумнда Раббиһим 'Иллӓ Мақтӓан ۖ Ұа Лӓ Йазӥду Ал-Кӓфирӥна Куфруһум 'Иллӓ Ҳасӓрӓан 035-039 Ол сондай Алла сендерді жер жүзінде орынбасар қылды. Сонда кім қарсы келсе, қарсылығының обалы өзіне. Қарсы болушылардың қарсылығы Раббыларының ызасынан басқаны арттырмайды әрі қарсы болушылардың қарсылығы зиянды ғана арттырады. ‌‍ ۚ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌
Қул 'Ара'айтум Шуракӓ'акуму Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи 'Арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақӱ Мина Ал-'Арđи 'Ам Лаһум Ширкун Фӥ Ас-Самӓұӓти 'Ам 'Ӓтайнӓһум Китӓбӓан Фаһум `Алá Баййинатин Минһу ۚ Бал 'Ин Йа`иду Аž-Žӓлимӱна Ба`đуһум Ба`đӓан 'Иллӓ Ғурӱрӓан 035-040 (Мұхаммед Ғ.С.): Алладан басқа табынған ортақтарыңды көрдіңдер ме? Маған көрсетіңдерші. Олар, жер жүзінде не жаратты? Немесе олардың көктерде бір одақтығы бар ма? Не Біз оларға кітап беріп, олар бір дәлел үстінде ме? Жоқ олай емес. Залымдар бірін-бірі алдауды ғана уәде етеді де. ‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌‌‌
нна Ал-Лаһа Йумсику Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа 'Ан Тазӱлӓ ۚ Ұа Ла'ин Зӓлатӓ 'Ин 'Амсакаһумӓ Мин 'Ахадин Мин Ба`диһи ۚннаһу Кӓна Халӥмӓан Ғафӱрӓан 035-041 Рас Алла (Т.) көктер мен жерді бұлжытпай ұстайды. Мүбада екеуіне бір зауал болса, Одан кейін оны ешкім ұстап тұра алмайды. Шәксіз Ол, тым жұмсақ, аса жарылқаушы. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Ұа 'Ақсамӱ Бил-Лаһи Җаһда 'Аймӓниһим Ла'ин Җӓ'аһум Наҙӥрун Лайакӱнунна 'Аһдá Мин 'Ихдá Ал-'Умами ۖ Фаламмӓ Җӓ'аһум Наҙӥрун Мӓ Зӓдаһум 'Иллӓ Нуфӱрӓан 035-042 Олар, өздеріне ескертуші келсе, әлде бір үмметтен көрі тағы туралықта болатындықтарына Аллаға шынымен ант қылған. Бірақ, оларға ескертуші келген заман, олардың жиренулерін ғана қоздырды. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌
Астикбӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Макра Ас-Саййи'и ۚ Ұа Лӓ Йахӥқу Ал-Макру Ас-Саййи'у 'Иллӓ Би'аһлиһи ۚ Фаһал Йанžурӱна 'Иллӓ Сунната Ал-'Аұұалӥна ۚ Фалан Таҗида Лисуннати Ал-Лаһи Табдӥлӓан ۖ Ұа Лан Таҗида Лисуннати Ал-Лаһи Тахұӥлӓан 035-043 Олар жер жүзінде паңсып жаман тәсіл жасады. Негізінде айлакерліктің кесірі иесіне ғана болады. Олар, бұрынғылардың жолынан басқаны күте ме? (Олардың басына келгенді ғана күтеді.) Алланың жолынан әсте бір өзгеріс таба алмайсың да Алланың жолынан бір бұрылыс көре алмайсың. ‌‌‌‌‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
'Аұалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Ұа Кӓнӱ 'Ашадда Минһум Қӱұатан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийу`җизаһу Мин Шай'ин Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚннаһу Кӓна `Алӥмӓан Қадӥрӓан 035-044 Олар, жер жүзінде кезбей ме? Сонда олар, өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын көрер еді. Тіпті олардың күші, бұлардан артық еді. Көктердегі және жердегі нәрселер Алланы осалдата алмайды. Шексіз Ол, толық білуші, аса күшті. ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Лаұ Йу'уӓҳиҙу Ал-Лаһу Анӓса Бимӓ Касабӱ Мӓ Тарака `Алá Žаһриһӓ Мин Дӓббатин Ұа Лакин Йу'уаҳҳируһум 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан ۖ Фа'иҙӓ Җӓ 'Аҗалуһум Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Би`ибӓдиһи Баҫӥрӓан 035-045 Егер Алла (Т.) адам баласын қылықтары себепті қолға алатын болса, жер жүзінде ешбір жәндік қалдырмас еді. Бірақ оларды белгілі бір мерзімге дейін кешіктірді. Қашан олардың мезгілі жетсе, сонда Алла құлдарын толық көреді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah