34) Sūrat Saba'

Printed format

34)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лаһу Ал-Хамду Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-Ҳабӥру 034-001 Көктер мен жерде болған нәрселер; өзіне тән болған Аллаға, барлық мақтау лайық. Әрі ақыреттегі мақтау да Оған лайық. Ол, хикмет иесі, толық хабар алушы. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Йа`ламу Мӓ Йалиҗу Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Йаҳруҗу Минһӓ Ұа Мӓ Йанзилу Мина Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Йа`руҗу Фӥһӓ ۚ Ұа Һуұа Ар-Рахӥму Ал-Ғафӱру 034-002 Ол, жерге кіргенді, одан шықанды әрі көкге шыққанды, одан түскенді біледі. Ол, тым мейірімді, аса жарылқаушы. ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лӓ Та'тӥнӓ Ас-Сӓ`ату ۖ Қул Балá Ұа Раббӥ Лата'тийаннакум `Ӓлими Ал-Ғайби ۖ Лӓ Йа`зубу `Анһу Миćқӓлу Ҙарратин Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓҫғару Мин Ҙӓлика Ұа Лӓ 'Акбару 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мубӥнин 034-003 Қарсы болғандар: Бізге қиямет келмейді деді. (Мұхаммед Ғ.С.): Олай емес, көместі білетін Раббыма ант етемін! Әлбетте сендерге ол мезгіл келеді. Көктердегі, жердегі тозаңның түйірінің салмағындай нәрсе Одан тасаланбайды. Сондай-ақ одан үлкені де, кішкенесі де белгілі бір Кітапта жазулы де. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Лийаҗзийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти ۚ 'Ӱлӓ'ика Лаһум Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 034-004 (Ол күні) иман келтіріп, ізгі іс істегендерге сыйлық берілуі тшін. Міне солар үшін; жарылқау, көркем несібе бар. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Са`аұ Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Му`ӓҗизӥна 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун Мин Риҗзин 'Алӥмун 034-005 Ал аяттарымыз жайында оны күшінен қалдыруға тырысқандар, міне соларға жаман бейнетті азап бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Йарá Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Ал-Лаҙӥнзила 'Илайка Мин Раббика Һуұа Ал-Хаққа Ұа Йаһдӥ 'Илá Ҫирӓҭи Ал-`Азӥзи Ал-Хамӥди 034-006 Өздеріне білім берілгендердің, саған Раббыңнан түсірілгеннің хақ екендігіне және мақтаулы, үстем Алланың жолына салатындығына көздері жетеді. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Һал Надуллукум `Алá Раҗулин Йунабби'укум 'Иҙӓ Муззиқтум Кулла Мумаззақин 'Иннакум Лафӥ Ҳалқин Җадӥдин 034-007 Сондай қарсы болғандар, (өзара): Қашан сендер бөлшектеліп, тозаңға айналғаннан кейін, шын жаңадан жаратылатындарыңнан сендерге хабар беретін адамды көрсетейік пе?,- деседі. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍ ‍‍‍
'Ӓфтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан 'Ам Биһи Җиннатун ۗ Бали Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Фӥ Ал-`Аҙӓби Ұа Аđ-Đалӓли Ал-Ба`ӥди 034-008 Ол, Аллаға байланысты өтірік жала қоя ма? Немесе оның жындылығы бар ма? Жоқ олай емес. Ақыретке сенбегендер, азапта және ұзақ адасуда. ‍‍‌‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ۗ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Афалам Йараұ 'Илá Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Мина Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۚн Наша' Наҳсиф Биһиму Ал-'Арđа 'Аұ Нусқиҭ `Алайһим Кисафӓан Мина Ас-Самӓ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Ликулли `Абдин Мунӥбин 034-009 Олар, көктен және жерден алды-артындағы нәрселерді көрмей ме? Егер қаласақ, оларды жерге жұтқызамыз не үстеріне көктен кесектер түсіреміз. Рас мұнда Аллаға берілген әр құл үшін ғибрат бар. ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Дӓұӱда Миннӓ Фаđлӓан ۖ Йӓ Җибӓлу 'Аұұибӥ Ма`аһу Ұа Аҭ-Ҭайра ۖ Ұа 'Аланнӓ Лаһу Ал-Хадӥда 034-010 Расында Дәуіт (Ғ.С.) ке өз жанымыздан ізгілік бердік: Әй таулар, құстар! Онымен бірге үн қосыңдар (дедік). Және оған темірді жұмсаттық. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍‌
'Ани А`мал Сӓбиғӓтин Ұа Қаддир Фӥ Ас-Сарди ۖ Ұа А`малӱ Ҫӓлихӓан ۖннӥ Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 034-011 Кең сауыттар жаса, оны тоқығанда мөлшерле. Оң істеңдер. Әрине не істегендеріңді толық көрушімін. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ۖ‍‌ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лисулаймӓна Ар-Рӥха Ғудӱұуһӓ Шаһрун Ұа Раұӓхуһӓ Шаһрун ۖ Ұа 'Асалнӓ Лаһу `Айна Ал-Қиҭри ۖ Ұа Мина Ал-Җинни Ман Йа`малу Байна Йадайһи Би'иҙни Раббиһи ۖ Ұа Ман Йазиғ Минһум `Ан 'Амринӓ Нуҙиқһу Мин `Аҙӓби Ас-Са`ӥри 034-012 Сүлеймен (Ғ.С.) ге де ерте кетуі бір айлық, кешке қайтуы бір айлық (жол алатын) желдерді бағындырдық. Ол үшін еріген мыстан бұлақ ағыздық. Я, Раббының бұйрығымен оның алдында жұмыс істейтін жындарды да бағындырдық. Олардан кім әмірімізден тайса, оған жалындаған азаптан таттырамыз. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йа`малӱна Лаһу Мӓ Йашӓ'у Мин Махӓрӥба Ұа Тамӓćӥла Ұа Җифӓнин Кӓлҗаұӓби Ұа Қудӱрин Рӓсийӓтин ۚ А`малӱ 'Ӓла Дӓұӱда Шукрӓан ۚ Ұа Қалӥлун Мин `Ибӓдийа Аш-Шакӱру 034-013 Олар, Сүлеймен (Ғ.С.) нің қалауынша, құрылыстар, мүсіндер, көлдей ыдыстар және орнатылған қазандар жасайтын еді. Ей Дәуіт (Ғ.С.) тің үй-іші! Шүкірлік етіңдер! Құлдарымнан шүкір етуші аз. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Фаламмӓ Қаđайнӓ `Алайһи Ал-Маұта Мӓ Даллаһум `Алá Маұтиһи 'Иллӓ Дӓббату Ал-'Арđи Та'кулу Минса'атаһу ۖ Фаламмӓ Ҳарра Табаййанати Ал-Җинну 'Ан Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна Ал-Ғайба Мӓ Лабиćӱ Фӥ Ал-`Аҙӓби Ал-Муһӥни 034-014 Біз оның (Сүлеймен Ғ.С. нің) өліміне үкім берген заманда, жындарға оның өлімін; оның таяғын жеген бір жердің кұрты ғана көрсетті. Сонда ол жығылган сәтте, жындарға аян болды. Егер жындар, көместі білген болса еді, олар, ауыр машақатта қалмас еді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Лақад Кӓна Лисаба'иин Фӥ Масканиһим 'Ӓйатун ۖ Җаннатӓни `Ан Йамӥнин Ұа Шимӓлин ۖ Кулӱ Мин Ризқи Раббикум Ұа Ашкурӱ Лаһу ۚ Балдатун Ҭаййибатун Ұа Раббун Ғафӱрун 034-015 Расында Сәбә елдерінің қоныстарында бір ғибрат бар. Оңнан, солдан екі бақша (бар еді. Оларға): Раббыларыңның несібесін жеңдер де Оған шүкір етіңдер. Бір көркем қала, Раббыларың да аса жарылқаушы (делінді). ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‍ ‌‍ ۚ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌‌
Фа'а`раđӱ Фа'арсалнӓ `Алайһим Сайла Ал-`Арими Ұа Баддалнӓһум Биҗаннатайһим Җаннатайни Ҙаұӓтá 'Укулин Ҳамҭин Ұа 'Аćлин Ұа Шай'ин Мин Сидрин Қалӥлин 034-016 Олар бас тартты. Сондықтан оларға күшті сел жібердік те, ол бақшаларын ащы мәуелі, жыңғылды бір азғантай жеміс ағашы бар; екі бақшаға айналдырдық. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Җазайнӓһум Бимӓ Кафарӱ ۖ Ұа Һал Нуҗӓзӥ 'Иллӓ Ал-Кафӱра 034-017 Өстіп оларды нәсүкірліктері себепті жазаландырдық. Қарсы келгендерді ғана жазаландырамыз. ‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‍
Ұа Җа`алнӓ Байнаһум Ұа Байна Ал-Қурá Аллатӥ Бӓракнӓ Фӥһӓ Қурáан Žӓһиратан Ұа Қаддарнӓ Фӥһӓ Ас-Сайра ۖ Сӥрӱ Фӥһӓ Лайӓлийа Ұа 'Аййӓмӓан 'Ӓминӥна 034-018 Оларменен сондай біз берекет берген кенттер арасында көрініп тұрған ауылдар бар. Онда кезілетін жер белгіледік: Ол жерде күндіз-түні аман-есен кезіңдер. ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍ۖ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍
Фақӓлӱ Раббанӓ Бӓ`ид Байна 'Асфӓринӓ Ұа Žаламӱнфусаһум Фаҗа`алнӓһум 'Ахӓдӥćа Ұа Маззақнӓһум Кулла Мумаззақин ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 034-019 Сонда олар: Раббымыз! Сапарларымыздың араларын ұзақтастыр!,- деп, өздеріне кесірлері тиді. Сонда оларды аңызға айналдырып, быт-шыт қылып, мүлде тозғындыққа ұшыраттық. Сөз жоқ, бұнда әр сабыр етуші, шүкір етушілерге үлгі бар. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Лақад Ҫаддақа `Алайһимблӥсу Žаннаһу Фа Аттаба`ӱһу 'Иллӓ Фарӥқӓан Мина Ал-Му'уминӥна 034-020 Расында оларға деген Ібілістің ойы шынға шығып, бір-ақ топ мүміндерден басқасы саған ілесті. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Лаһу `Алайһим Мин Сулҭӓнин 'Иллӓ Лина`лама Ман Йу'умину Бил-'Ӓҳирати Мимман Һуұа Минһӓ Фӥ Шаккин ۗ Ұа Раббука `Алá Кулли Шай'ин Хафӥžун 034-021 Негізінде Ібілістің оларға ешбір ықпалы жоқ еді. Бірақ ақыретке сенген кісімен, одан күдікте болғанды ажырату үшін ғана. Раббың әр нәрсені қорғаушы. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул Ад Ал-Лаҙӥна За`амтум Мин Дӱни Ал-Лаһи ۖ Лӓ Йамликӱна Миćқӓла Ҙарратин Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Лаһум Фӥһимӓ Мин Ширкин Ұа Мӓ Лаһу Минһум Мин Žаһӥрин 034-022 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Алладан өзге, көктерде де, жерде де тозаңның салмағындай түкке ие бола алмайтын, екеуінде де бір ортақтығы жоқ. Сондай-ақ Аллаға олардың ешбіреуі көмекші де емес. Тәңір деп ойлағандарыңды шақырыңдар де. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Танфа`у Аш-Шафӓ`ату `Индаһу 'Иллӓ Лиман 'Аҙина Лаһу ۚ Хаттá 'Иҙӓ Фуззин Қулӱбиһим Қӓлӱ Мӓҙӓ Қӓла Раббукум ۖ Қӓлӱ Ал-Хаққа ۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-Кабӥру 034-023 Алланың қасында, рұқсат берілген біреуден басқаның шапағаты пайда бермейді. Ақыр жүректерінен шошыну кеткен кезде, өзара: Раббың не айтты?,- десе: Хақты айтты деседі. Ол Алла, аса жоғары, тым үлкен. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍~ ‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍ ۖ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул Ман Йарзуқукум Мина Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Қули Ал-Лаһу ۖ Ұа 'Иннӓ 'Аұ 'Ӥйӓкум Ла`алá Һудáан 'Аұ Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 034-024 (Мұхаммед Ғ.С.) олардан: Сендерге көктерден және жерден кім несібе береді?,- деп сұра да: Алла де. Негізінде біз немесе сендер әлбетте тура жолда не ашық адасудамыз. ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ۖ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул Лӓ Тус'алӱна `Аммӓҗрамнӓ Ұа Лӓ Нус'алу `Аммӓ Та`малӱна 034-025 Оларға: Біздің кесірімізден сендер сұралмайсыңдар да, сендердің істегендеріңнен біз сұралмаймыз де. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Қул Йаҗма`у Байнанӓ Раббунӓ Ćумма Йафтаху Байнанӓ Бил-Хаққи Ұа Һуұа Ал-Фаттӓху Ал-`Алӥму 034-026 Оларға: Раббымыз арамызды қосып, сосын арамызға шындықпен үкім етеді. Ол, қара қылды қақ жарған, аса білгіш де. ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍
Қул 'Арӱнийа Ал-Лаҙӥна 'Алхақтум Биһи Шуракӓۖ Каллӓ ۚ Бал Һуұа Ал-Лаһу Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 034-027 Оған ортақтар етіп, қосқандарыңды маған көрсетіңдерші. Әсте мүмкін емес. Әрине Ол Алла, өте үстем, аса дана де. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Кӓффатан Лилннӓси Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 034-028 Сені біртұтас адам баласына қуандырушы, қорқытушы етіп қана жібердік. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 034-029 Олар: Егер шыншыл болсаңдар, осы құқайлаған уәделерің қашан?,-дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қул Лакум Мӥ`ӓду Йаұмин Лӓ Таста'ҳирӱна `Анһу Сӓ`атан Ұа Лӓ Тастақдимӱна 034-030 (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерге уәде етілген бір күн бар. Одан бір сәтке кейін қалмайсыңдар да, ілгері кете алмайсыңдар де. ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лан Ну'умина Биһаҙӓ Ал-Қур'ӓни Ұа Лӓ Биал-Лаҙӥ Байна Йадайһи ۗ Ұа Лаұ Тарá 'Иҙи Аž-Žӓлимӱна Маұқӱфӱна `Инда Раббиһим Йарҗи`у Ба`đуһум 'Илá Ба`đин Ал-Қаұла Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Астуđ`ифӱ Лиллаҙӥна Астакбарӱ Лаұлӓнтум Лакуннӓ Му'уминӥна 034-031 Сондай қарсы келгендер: Біз әсте бұл Құранға сенбейміз әрі бұның алдындағы (кітап) ларға да сенбейміз деді. Ол залымдарды, Раббыларының құзырында тұрғызылып, бір-бірлеріне сөз қайтарып тұрғанда бір көрсең: Езілгендер; өздерін ірі санағандарға: Сендер болмасаңдар, иман келтіретін едік дейді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Қӓла Ал-Лаҙӥна Астакбарӱ Лиллаҙӥна Астуđ`ифӱ 'Анахну Ҫададнӓкум `Ани Ал-Һудá Ба`да 'Иҙ Җӓ'акум ۖ Бал Кунтум Муҗримӥна 034-032 Өздерін ірі санағандар, езілгендерге: Сендерге тура жол келгеннен кейін, сендерге біз бөгет болдық па? Керісінше өздерің күнәкар едіңдер дер. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Астуđ`ифӱ Лиллаҙӥна Астакбарӱ Бал Макру Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри 'Иҙ Та'мурӱнанӓн Накфура Бил-Лаһи Ұа Наҗла Лаһундӓдӓан ۚ Ұа 'Асаррӱ Ан-Надӓмата Ламмӓ Ра'аұ Ал-`Аҙӓба Ұа Җа`алнӓ Ал-'Ағлӓла Фӥ 'А`нӓқи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚ Һал Йуҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 034-033 Езілгендер, өздерін ірі санағандарға: Күндіз-түні қулықпен, Аллаға қарсы келуімізді, Оған теңеулер жасауымызды әмір етуші едіңдер дер. Сондай-ақ азапты көрген кезде, ішінен өкінеді; қарсы келгендердің мойындарына боғаулар жасадық. Оларға істегендерінің ғана жазасы беріледі. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍~ ‌‌‍‌‌‌‌ۚ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Фӥ Қарйатин Мин Наҙӥрин 'Иллӓ Қӓла Мутрафӱһӓннӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Кӓфирӱна 034-034 Бір кентке ескертуші жіберген болсақ, әсіресе олардың байлары: Рас сендер арқылы жіберілген нәрселерге қарсымыз деді. ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Нахну 'Акćарумұӓлӓан Ұа 'Аұлӓдӓан Ұа Мӓ Нахну Биму`аҙҙабӥна 034-035 Сондай-ақ олар: Біздер, көп малдар, балаларға иеміз. Сондықтан да азапқа душар болмаймыз деді. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Қул 'Инна Раббӥ Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 034-036 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сөз жоқ, Раббым әлде кімге тілесе, несібесін кеңітіп, тарайтады; бірақ адамдардың көбі түсінбейді де. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓмұӓлукум Ұа Лӓ 'Аұлӓдукум Би-Атӥ Туқаррибукумнданӓ Зулфá 'Иллӓ Ман 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа'ӱлӓ'ика Лаһум Җазӓ Аđ-Đи`фи Бимӓ `Амилӱ Ұа Һум Фӥ Ал-Ғуруфӓти 'Ӓминӱна 034-037 Малдарың да, балаларың да сендерді жанымызға жақындастырмайды. Бірақ кім иман келтіріп, оң іс істесе, міне соларға істегендерінің салдарынан неше есе сыйлық бар. Сондай-ақ олар аман-есен жоғары орындарда болады. ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йас`аұна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Му`ӓҗизӥна 'Ӱлӓ'ика Фӥ Ал-`Аҙӓби Мухđарӱна 034-038 Сондай-ақ аяттарымызды күшінен қалдыруға тырысқандарға келсек, міне солар; азапқа душар болатындар. ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‌
Қул 'Инна Раббӥ Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи Ұа Йақдиру Лаһу ۚ Ұа Мӓнфақтум Мин Шай'ин Фаһуұа Йуҳлифуһу ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 034-039 (Мұхаммед Ғ.С.): Рас Раббым, несібені құлдарынан кімге қаласа; кеңітеді де оған өлшеп-тамап та береді. Тиісті орынға бір нәрсе жүмсасаңдар, сонда Алла, тағы есесін береді. Ол, ризық берушілердің ең жақсысы де. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Йахшуруһум Җамӥ`ӓан Ćумма Йақӱлу Лилмалӓ'икати 'Аһӓ'уулӓ' 'Ӥйӓкум Кӓнӱ Йа`будӱна 034-040 Ол күні, Алла оларды тұтас жинайды. Сосын періштелерге: Осылар, сендерге табынушы ма еді?,- деп сұрайды. ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Қӓлӱ Субхӓнака 'Анта Ұалӥйунӓ Мин Дӱниһим ۖ Бал Кӓнӱ Йа`будӱна Ал-Җинна ۖ 'Акćаруһум Биһим Му'уминӱна 034-041 (Періштелер): Сен пәксің! Біздің иеміз олар емес, Сенсің. Бәлкім олар жынға табынатын еді. Олардың көбі соларға сенуші еді дейді. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ۖ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍
Фӓлйаұма Лӓ Йамлику Ба`đукум Либа`đин Наф`ӓан Ұа Лӓ Đаррӓан Ұа Нақӱлу Лиллаҙӥна Žаламӱ Ҙӱқӱ `Аҙӓба Анӓри Аллатӥ Кунтум Биһӓ Тукаҙҙибӱн 034-042 Бүгін бір-бірлеріңе пайда, зиян тигізу күшіне ие емессіңдер. Залымдарға: Жасынға айналдырған тозақтың азабын татыңдар дейміз. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Қӓлӱ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Раҗулун Йурӥду 'Ан Йаҫуддакумммӓ Кӓна Йа`буду 'Ӓбӓ'уукум Ұа Қӓлӱ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Ифкун Муфтарáан ۚ Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лилхаққи Ламмӓ Җӓ'аһум 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 034-043 Оларға түсінікті аяттарымыз оқылған кезде, олар: Бұл адам, сендерді аталарың табынған нәрселерден тыюды ғана қалайды деді. Және: Бұл Құран, жасанды бір өтіріктен басқа дәнеңе емес деді. Сондай-ақ өздеріне келген шындыққа қарсы болғандар: Бұл ашық бір жады ғана деді. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ 'Ӓтайнӓһум Мин Кутубин Йадрусӱнаһӓ ۖ Ұа Мӓ 'Арсалнӓ 'Илайһим Қаблака Мин Наҙӥрин 034-044 Оларға оқитын бір кітап бермедік те өздеріне сенен бұрын бір ескертуші жібермедік. ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Ұа Мӓ Балағӱ Ми`шӓра Мӓ 'Ӓтайнӓһум Факаҙҙабӱ Русулӥ ۖ Факайфа Кӓна Накӥри 034-045 Олардан бұрынғылар да жасынға шығарған еді. Бұлар, оларға бергеніміздің оннан біріне де жеткен жоқ. Сонда да олар, елшілерімді жасынға шығарды. Менің соққым қалай екен? ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Иннамӓ 'А`иžукум Биұӓхидатин ۖн Тақӱмӱ Лиллаһи Маćнá Ұа Фурӓдá Ćумма Татафаккарӱ ۚ Мӓ Биҫӓхибикум Мин Җиннатин ۚ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Наҙӥрун Лакум Байна Йадай `Аҙӓбин Шадӥдин 034-046 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шын мәнінде сендерге бір үгіт беремін; Алла үшін екі-екіден, бір-бірден тұрыңдар да сосын ойланыңдар. Жолдастарыңда бір жындылық жоқ. Ол, сендер үшін келетін қатты азапты алдын ала ескертуші ғана де. ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍
Қул Мӓ Са'алтукум Мин 'Аҗрин Фаһуұа Лакум ۖ 'Ин 'Аҗрийа 'Иллӓ `Алá Ал-Лаһи ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 034-047 Оларға: Сендерден ақы тілемедім. Ол сендердікі болсын. Менің ақым Аллаға ғана тән. Ол әр нәрсеге куә де. ‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Қул 'Инна Раббӥ Йақҙифу Бил-Хаққи `Аллӓму Ал-Ғуйӱби 034-048 Оларға: Негізінде шындықты Раббым ортаға атады. Ол, көместерді толық білуші де. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Қул Җӓ Ал-Хаққу Ұа Мӓ Йубди'у Ал-Бӓҭилу Ұа Мӓ Йу`ӥду 034-049 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шындық келді. Енді бұзықтық бастамайды да қайтып келмейді де. ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ин Đалалту Фа'иннамӓ 'Аđиллу `Алá Нафсӥ ۖ Ұа 'Ини Аһтадайту Фабимӓ Йӱхӥ 'Илаййа Раббӥ ۚннаһу Самӥн Қарӥбун 034-050 Егер адассам, шын мәнінде адасуым өз зияныма болады. Ал егер тура жолда болсам, сонда ол, Раббымның уахи еткенімен болады. Күдіксіз Ол, толық естуші, аса жақын де. ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Фази`ӱ Фалӓ Фаұта Ұа 'Уҳиҙӱ Мин Макӓнин Қарӥбин 034-051 Олардың үрейленіп қашар жер жоқ, жақын жерден ұсталғанын бір көрсең. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Биһи Ұа 'Аннá Лаһуму Ат-Танӓұушу Мин Макӓнин Ба`ӥдин 034-052 Оған иман келтірдік дейді, олар; бірақ ұзақ жерден олардың қолдарына қалайша келеді? ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Қад Кафарӱ Биһи Мин Қаблу ۖ Ұа Йақҙифӱна Бил-Ғайби Мин Макӓнин Ба`ӥдин 034-053 Расында олар, оған бұрын қарсы келген еді. Олар ұзақ жерден көрмей сілтейді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Хӥла Байнаһум Ұа Байна Мӓ Йаштаһӱна Камӓ Фу`ила Би'ашйӓ`иһим Мин Қаблу ۚннаһум Кӓнӱ Фӥ Шаккин Мурӥбин 034-054 Олармен олардың қалаған нәрселерінің арасына кедергі түседі. Бұрын ұқсастарына да сөйтілген еді. Сөз жоқ, олар шәк ішінде күдіктенуші. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah