27) Sūrat An-Naml

Printed format

27)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓ-Сӥн Тилка 'Ӓйӓту Ал-Қур'ӓни Ұа Китӓбин ۚ Мубӥнин 027-001 Та Син. Бұл ап-ашық Кітап, Құранның аяттары. ‍-‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Һудáан Ұа Бушрá Лилму'уминӥна 027-002 Мүміндер үшін тура жол әрі қуаныш. ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Йӱқинӱна 027-003 Олар намазды толық орындайды, зекет береді де олар ақыретке нақ сенеді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Заййаннӓ Лаһум 'А`мӓлаһум Фаһум Йа`маһӱна 027-004 Рас ақыретке сенбегендердің өздеріне қылған істерін әдемі көрсеттік те олар сандалып жүреді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Лаһум Сӱ Ал-`Аҙӓби Ұа Һум Фӥ Ал-'Ӓҳирати Һуму Ал-'Аҳсарӱна 027-005 Міне сондайлар, оларға азаптың жаманы бар. Әрі олар, ақыретте де өздері зиянда болады. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иннака Латулаққá Ал-Қур'ӓна Мин Ладун Хакӥмин `Алӥмин 027-006 (Мұхаммед Ғ.С.) рас, сен бұл Құранды хикмет иесі, толық білуші тарапынан алып отырсың. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Мӱсá Ли'һлиһиннӥ 'Ӓнасту Нӓрӓан Са'ӓтӥкум Минһӓ Биҳабарин 'Аұ 'Ӓтӥкум Бишиһӓбин Қабасин Ла`аллакум Таҫҭалӱна 027-007 Сол уақытта, Мұса (Ғ.С.) жұбайына: Рас мен бір от көрдім. Тезінен сендерге бір хабар немесе жылынуларың үшін бір шоқ әкелемін деді. ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһӓ Нӱдийа 'Ан Бӱрика Ман Фӥ Анӓри Ұа Ман Хаұлаһӓ Ұа Субхӓна Ал-Лаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 027-008 Ол, сол араға келген сәтте: Отта әрі оның маңында болған әркімге мүбарак қылынды. Әлемдердің Раббы Алла, пәк деп дабысталды. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍
Йӓ Мӱсáннаһу 'Анӓ Ал-Лаһу Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 027-009 Әй Мұса! Рас Мен тым үстем, хикмет иесі Алламын. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Алқи `Аҫӓка ۚ Фаламмӓ Ра'ӓһӓ Таһтаззу Ка'аннаһӓ Җӓннун Ұаллá Мудбирӓан Ұа Лам Йу`аққиб ۚ Йӓ Мӱсá Лӓ Таҳаф 'Иннӥ Лӓ Йаҳӓфу Ладаййа Ал-Мурсалӱна 027-010 Таяғынды таста! Оның жыланша ирендегенін көрген сәтте, бұрыла жөнеліп, қайрылып қарамады. Әй Мұса! Қорықпа! Рас Менмін. Менің алдымда пайғамбарлар қорықпайды. ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
'Иллӓ Ман Žалама Ćумма Баддала Хуснӓан Ба`да Сӱн Фа'иннӥ Ғафӱрун Рахӥмун 027-011 Бірақ кім кесір істесе де сосын жамандықтан кейін жақсылыққа ауыстырса, онда рас Мен өте жарылқаушы, ерекше мейірімдімін. ‌ ‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Адҳил Йадака Фӥ Җайбика Таҳруҗ Байđӓ'а Мин Ғайри Сӱн ۖ Фӥ Тис`и 'Ӓйӓтин 'Илá Фир`аұна Ұа Қаұмиһи ۚннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 027-012 Қолыңды қойныңа тық! Зиянсыз аппақ болып шықсын; Перғауынға, оның еліне тоғыз мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас олар бұзақы бір ел. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'ат/һум 'Ӓйӓтунӓ Мубҫиратан Қӓлӱ Һӓҙӓ Сихрун Мубӥнун 027-013 Оларға көпе-көрнеу мұғжизаларымыз келгенде: Бұл ашық жады деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Җахадӱ Биһӓ Ұа Астайқанат/һӓнфусуһум Žулмӓан Ұа `Улӱұӓан ۚ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Муфсидӥна 027-014 Олар мұғжизаларға көңілдері сенген бола тұра зұлымдық, менмендікпен қарсы шықты. Бұзақылардың соңының қалай болғанын көр! ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌‌ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Дӓұӱда Ұа Сулаймӓна `Илмӓан ۖ Ұа Қӓлӓ Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Фаđđаланӓ `Алá Каćӥрин Мин `Ибӓдиһи Ал-Му'уминӥна 027-015 Рас Дәуітпен Сүлеймен (Ғ.С.) ге ғылым бердік те олар: Барлық мақтау, бізді мүмін құлдарының көбінен артық қылған Аллаға лайық деді. ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ұариćа Сулаймӓну Дӓұӱда ۖ Ұа Қӓла Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу `Уллимнӓ Манҭиқа Аҭ-Ҭайри Ұа 'Ӱтӥнӓ Мин Кулли Шай'ин ۖнна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Фаđлу Ал-Мубӥну 027-016 Сүлеймен, Дәуіт (Ғ.С.) ке мұрагер болды да: Әй адамдар! Бізге құс тілі үйретілді. Сондай-ақ бізге әр нәрсе берілді. Рас Бұл, әлбетте ашық бір артықшылық. ‍‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Хушира Лисулаймӓна Җунӱдуһу Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси Ұа Аҭ-Ҭайри Фаһум Йӱза`ӱна 027-017 Сүлеймен (Ғ.С.) нің жыннан, адамдардан, құстардан әскерлері жиналды. Сонда олар толық басқарылуда еді. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ 'Атаұ `Алá Ұӓдӥ Ан-Намли Қӓлат Намлатун Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Намлу Адҳулӱ Масӓкинакум Лӓ Йахҭиманнакум Сулаймӓну Ұа Җунӱдуһу Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 027-018 (Ол, бұлармен) ақыр құмырсқаның ойпатына келген сәтте, бір құмырсқа: Әй құмырсқалар! Ұяларыңа кіріңдер. Сүлеймен, оның әскерлері сендерді білмей жаншып кетпесін деді. ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Фатабассама Đӓхикӓан Мин Қаұлиһӓ Ұа Қӓла Рабби 'Аұзи`нӥ 'Ан 'Ашкура Ни`матака Аллатӥ 'Ан`амта `Алаййа Ұа `Алá Ұа А-Даййа Ұа 'Ан 'А`мала Ҫӓлихӓан Тарđӓһу Ұа 'Адҳилнӥ Бирахматика Фӥ `Ибӓдика Аҫ-Ҫӓлихӥна 027-019 Сонда (Сүлеймен Ғ.С.) құмырсқаның сөзінен жылмыйып күлді де: Раббым, маған және әке-шешеме мәрхамет еткен игіліктеріңе шүкір етуімді әрі өзің разы болатын іс істеуімді нәсіп ет те өз мәрхаметіңмен ізгі құлдарыңның арасына кіргіз!,- деді. ‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Тафаққада Аҭ-Ҭайра Фақӓла Мӓ Лӥ Лӓ 'Арá Ал-Һуд/һуда 'Ам Кӓна Мина Ал-Ғӓ'ибӥна 027-020 (Сүлеймен Ғ.С.) Құстарды түгендеді де: Бәбісекті неге көрмеймін, немесе ол, жоғалып кетті ме?,- деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ла'у`аҙҙибаннаһу `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан 'Аұ Ла'аҙбаханнаһу 'Аұ Лайа'тийанӥ Бисулҭӓнин Мубӥнин 027-021 Әлбетте оны қатты қинаймын не оны бауыздаймын. Немесе маған бір ашық дәлел келтірсін. ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍~ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фамакаćа Ғайра Ба`ӥдин Фақӓла 'Ахаҭту Бимӓ Лам Тухиҭ Биһи Ұа Җи'тука Мин Саба'иин Бинаба'иин Йақӥнин 027-022 Сонда ол, көп кешікпей-ақ келіп: Сен білмеген нәрсені білдім. Сондай-ақ Сәба мемлекетінен анық хабар келтірдім. деді. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
ннӥ Ұа Җадтту Амра'атан Тамликуһум Ұа 'Ӱтийат Мин Кулли Шай'ин Ұа Лаһӓ `Аршун `Аžӥмун 027-023 Расында оларға патша болған бір қатын таптым. Оған әр түрлі нәрсе берілген әрі оның үлкен тақты бар. ‍ ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Җадтуһӓ Ұа Қаұмаһӓ Йасҗудӱна Лилшшамси Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Заййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну 'А`мӓлаһум Фаҫаддаһум `Ани Ас-Сабӥли Фаһум Лӓ Йаһтадӱна 027-024 Оны да елін де Алладан өзге күнге табынғанын көрдім. Шайтан оларға істеген істерін әдемі көрсетіп, жолдан тосқан. Сондықтан тура жол таба алмайтын көрінеді. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌
'Аллӓ Йасҗудӱ Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Йуҳриҗу Ал-Ҳаб'а Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Йа`ламу Мӓ Туҳфӱна Ұа Мӓ Ту`линӱна 027-025 Көктер мен жердегі көместі көрнеуге шығаратын, өсімдіктерді өсіретін, сондай-ақ олардың көрнеу, көмес істегендерін білетін Аллаға неге сәжде қылмайды? ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Раббу Ал-`Арши Ал-`Аžӥми 027-026 Ұлы ғаршының Раббы Алла, Одан басқа ешбір тәңір жоқ. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍
Қӓла Сананžуруҫадақта 'Ам Кунта Мина Ал-Кӓҙибӥна 027-027 (Сүлеймен Ғ.С.): Шын айттық па? Немесе өтірікшілерденсің бе? Көреміз деді. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍
Аҙ/һаб Бикитӓбӥ Һӓҙӓ Фа'алқиһ 'Илайһим Ćумма Таұалла `Анһум Фӓнžур Мӓҙӓ Йарҗи`ӱна 027-028 Мына хатымды алып барып; оны оларға таста да бұрылып тұрып күт. Не жауап қайтарар екен? ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Қӓлат Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у 'Иннӥ 'Улқийа 'Илаййа Китӓбун Карӥмун 027-029 (Былқыс): Әй бастықтар! Маған бір елеулі хат тасталды деді. ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
ннаһу Мин Сулаймӓна Ұа 'Иннаһу Бисми Ал-Лаһи Ар-Рахмӓни Ар-Рахӥми 027-030 Ол, Сүлейменнен: Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен (бастаймын дейді). ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Аллӓ Та`лӱ `Алаййа Ұа 'Тӱнӥ Муслимӥна 027-031 Маған ұлықтық қылмаңдар, өзіме бағынған түрде келіңдер!,-(делінген). ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Қӓлат Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у 'Афтӱнӥ Фӥмрӥ Мӓ Кунту Қӓҭи`атан 'Амрӓан Хаттá Таш/һадӱни 027-032 Әй бастықтар! Маған ақыл беріңдер. Сендер болмайынша, бір іске шешім жасамаймын деді. ‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Қӓлӱ Нахну 'Ӱлӱ Қӱұатин Ұа 'Ӱлӱ Ба'син Шадӥдин Ұа Ал-'Амру 'Илайки Фӓнžурӥ Мӓҙӓ Та'мурӥна 027-033 Олар: Біз күшті, қатты жауынгерміз. Әмір беру саған тән. Қане не бұйырасың!,- десті. ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Қӓлат 'Инна Ал-Мулӱка 'Иҙӓ Даҳалӱ Қарйатан 'Афсадӱһӓ Ұа Җа`алӱ 'А`иззата 'Аһлиһӓ 'Аҙиллатан ۖ Ұа Каҙалика Йаф`алӱна 027-034 (Патша оларға): Сөз жоқ, патшалар қашан бір мемлекетке кірсе, ол жерді бұзып, елінің құрметтілерін қор етеді. Осылайша істейді деді. ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӥ Мурсилатун 'Илайһим Биһадӥйатин Фанӓžиратун Бима Йарҗи`у Ал-Мурсалӱна 027-035 Әрине оларға бір сәлемдеме жіберіп, елшілер арқылы не жауап қайтаратындығын күтемін. ‌ ‌‍ ‍‍
Фаламмӓ Җӓ'а Сулаймӓна Қӓла 'Атумиддӱнани Бимӓлин Фамӓ 'Ӓтӓнийа Ал-Лаһу Ҳайрун Миммӓ 'Ӓтӓкум Бал 'Антум Биһадӥйатикум Тафрахӱна 027-036 (Елшілер) Сүлеймен (Ғ.С.) ге келген сәтте: Сендер маған малмен көмек етпекшісіңдер ме? Алланың өзіме бергені, сендер бергеннен жақсы. Сыйлықтарыңмен өздерің-ақ мәз болыңдар деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Арҗи` 'Илайһим Фалана'тийаннаһум Биҗунӱдин Лӓ Қибала Лаһум Биһӓ Ұа Лануҳриҗаннаһум Минһӓ 'Аҙиллатан Ұа Һум Ҫӓғирӱна 027-037 Елдеріңе қайт! Әрине олар, қарсы тұра алмайтын ләшкермен барып, ол жерден оларды қорлап шығарамын да олардың соры қайнады. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Қӓла Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у 'Аййукум Йа'тӥнӥ Би`аршиһӓ Қабла 'Ан Йа'тӱнӥ Муслимӥна 027-038 Әй бастықтар! Олар маған бой ұсынып, келуден бұрын, оның тақтын маған қайсың әкелесіңдер?,- деді. ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍
Қӓла `Ифрйтун Мина Ал-Җинни 'Анӓ 'Ӓтӥка Биһи Қабла 'Ан Тақӱма Мин Мақӓмика ۖ Ұа 'Иннӥ `Алайһи Лақаұӥйун 'Амӥнун 027-039 Жындардан бір ғыприт: Оны орныңнан тұруыңнан бұрын келтіремін. Шын оған күшім жетеді де сенімдімін деді. ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Ал-Лаҙӥ `Индаһу `Илмун Мина Ал-Китӓби 'Анӓ 'Ӓтӥка Биһи Қабла 'Ан Йартадда 'Илайка Ҭарфука ۚ Фаламмӓ Ра'ӓһу Мустақиррӓан `Индаһу Қӓла Һӓҙӓ Мин Фаđли Раббӥ Лийаблуұанӥ 'А'ашкурум 'Акфуру ۖ Ұа Ман Шакара Фа'иннамӓ Йашкуру Линафсиһи ۖ Ұа Ман Кафара Фа'инна Раббӥ Ғанӥйун Карӥмун 027-040 Сондай өзі кітап ғылымына ие біреу де: Оны кірпік қағуыңнан бұрын келтіремін деді. (Сүлеймен Ғ.С.) оның, жанына келтіріліп, қойылғанын көрген сәтте: Бұл Раббымның кеңшілігі. Шүкірлік кылам ба, нәсүкірлік қылам ба, мені сынау үшін. Кім шүкірлік қылса, әрине өзі үшін қылады. Ал кім нәсүкірлік етсе, Раббым бай да (оның шүкірлігіне мұқтаж емес), өте жомарт. ‍‌‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓла Наккирӱ Лаһӓ `Аршаһӓ Нанžур 'Атаһтадӥм Такӱну Мина Ал-Лаҙӥна Лӓ Йаһтадӱна 027-041 (Сүлеймен Ғ.С.): Оның тағын өзгертіңдер. Жолға келер ме екен, немесе жолға келмейтіндерден болар ма (Тағын тани ма, танымай ма) екен? Көрейік деді. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Фаламмӓ Җӓ'ат Қӥла 'Аһакаҙӓ `Аршуки ۖ Қӓлат Ка'аннаһу Һуұа ۚ Ұа 'Ӱтӥнӓ Ал-`Илма Мин Қаблиһӓ Ұа Куннӓ Муслимӥна 027-042 Былқыс келгенде: Тағың осындай ма еді?,-делінді. Ол: Осы бейне сол сияқты. Негізінде бізге бұрын мәлімет беріліп, бой ұсынған едік деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Ҫаддаһӓ Мӓ Кӓнат Та`буду Мин Дӱни Ал-Лаһи ۖннаһӓ Кӓнат Мин Қаұмин Кӓфирӥна 027-043 Оны, Алладан өзге, шоқынған нәрселері тосқан еді. Шынында олар, кәпір елден еді. ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ۖ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍
Қӥла Лаһӓ Адҳулӥ Аҫ-Ҫарха ۖ Фаламмӓ Ра'ат/һу Хасибат/һу Луҗҗатан Ұа Кашафат `Ан Сӓқайһӓ ۚ Қӓла 'Иннаһу Ҫархун Мумаррадун Мин Қаұӓрӥра ۗ Қӓлат Рабби 'Иннӥ Žаламту Нафсӥ Ұа 'Асламту Ма`а Сулаймӓна Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 027-044 Оған: Сарайға кір! делінді. Оны көргенде, су деп ойлап, балтырын ашты. (Сүлеймен Ғ.С.): Расында ол, әйнектен жарқыратылып жасалған сарай деді. (Былқыс): Раббым шынында өзіме кесір еткен екенмін. Сүлейменмен бірге барша әлемнің Раббы, Аллаға бойсұндым. деді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ 'Илá Ćамӱда 'Аҳӓһум Ҫӓлихӓан 'Ани А`будӱ Ал-Лаһа Фа'иҙӓ Һум Фарӥқӓни Йаҳтаҫимӱна 027-045 Расында Сәмүд еліне: Аллаға құлшылық қылыңдар (десін деп) туыстары Салих (Ғ.С.) ты жібердік. Сол уақытта олар екі тап болып, тартысты. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Йӓ Қаұми Лима Таста`җилӱна Бис-Саййи'ати Қабла Ал-Хасанати ۖ Лаұлӓ Тастағфирӱна Ал-Лаһа Ла`аллакум Турхамӱна 027-046 Әй елім! Жақсылықтан бұрын жамандықты тез тілейсіңдер ме? Егер Алладан жарылқау тілесеңдер, әрине мәрхаметке бөленесіңдер деді. ‍ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍
Қӓлӱ Аҭҭаййарнӓ Бика Ұа Биман Ма`ака ۚ Қӓла Ҭӓрукумнда Ал-Лаһи ۖ Бал 'Антум Қаұмун Туфтанӱна 027-047 Олар: Біз, сен және сенімен бірге болғандардың салдарынан сәтсіздікке ұшырадық деді. (Салих Ғ.С.): Сәтсіздіктерің Алланың қасында. Негізінде сендер сыналатын елсіңдер деді. ‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Кӓна Фӥ Ал-Мадӥнати Тис`ату Раһҭин Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Йуҫлихӱна 027-048 Қалада жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік істемейтін тоғыз кісі бар еді. ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Тақӓсамӱ Бил-Лаһи Ланубаййитаннаһу Ұа 'Аһлаһу Ćумма Ланақӱланна Лиұалӥйиһи Мӓ Шаһиднӓ Маһлика 'Аһлиһи Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 027-049 Солар Алланың атымен анттасып: Салихты семьясымен түнде жоқ етіп, сосын жақындарына: Үй-іштері өлтірілгенде жоқ едік. Күдіксіз біз анық шын айтамыз дейік.,- десті. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Макарӱ Макрӓан Ұа Макарнӓ Макрӓан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 027-050 Олар сондай айлакерлік жасады. Біз де олар сезбеген жерден шарасын көрдік. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Макриһимннӓ Даммарнӓһум Ұа Қаұмаһумҗма`ӥна 027-051 Ал олардың айлакерліктерінің соңының не болғандығын бір көр. Оларды да елдерін де тұтас жоқ еттік. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Фатилка Буйӱтуһум Ҳӓұийатан Бимӓ Žаламӱ ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йа`ламӱна 027-052 Міне олардың зұлымдықтары себепті бұзылған үйлері, білген елге бір ғибрат. ‍‌ ‌ ‌ ‍‍ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Анҗайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Кӓнӱ Йаттақӱна 027-053 Иман келтіріп, сақтанғандарды құтқардық. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лӱҭӓан 'Иҙ Қӓла Лиқаұмиһи 'Ата'тӱна Ал-Фӓхишата Ұа 'Антум Тубҫирӱна 027-054 Лұт (Ғ.С.) ты да жібердік. Сол уақытта еліне: Сендер көре тұра арсыздық істейсіңдер ме?,- деді. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'А'иннакум Лата'тӱна Ар-Риҗӓла Шаһұатан Мин Дӱни Ан-Нисӓ' ۚ Бал 'Антум Қаұмун Таҗһалӱна 027-055 Сендер әйелдерді қойып, еркектерге қызығып, келесіңдер ме? Әрине сендер надан елсіңдер! ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фамӓ Кӓна Җаұӓба Қаұмиһи 'Иллӓн Қӓлӱҳриҗӱ 'Ӓла Лӱҭин Мин Қарйатикум ۖннаһум 'Унӓсун Йатаҭаһһарӱна 027-056 Сонда елінің жауабы: Лұттың семьясын кенттен шығарыңдар. Өйткені олар, тазасынған кісілер деу ғана болды. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۖ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Фа'анҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу 'Иллӓ Амра'атаһу Қаддарнӓһӓ Мина Ал-Ғӓбирӥна 027-057 Сонда Лұт (Ғ.С.) ты да үй-ішін де жоқ болатындардан болуын ұйғарған қатынынан басқасын құтқардық. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍~ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Амҭарнӓ `Алайһим Маҭарӓан ۖ Фасӓ'а Маҭару Ал-Мунҙарӥна 027-058 Оларға қатты жаңбыр жаудырдық. Ескерту берілгендердің жауыны нендей жаман! ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Қули Ал-Хамду Лиллаһи Ұа Салӓмун `Алá `Ибӓдиһи Ал-Лаҙӥна Аҫҭафá ۗ 'Ӓӓлллаһу Ҳайрун 'Аммӓ Йушрикӱна 027-059 (Мұхаммед Ғ.С.): Барлық мақтау Аллаға лайық. Және сәлем Алланың таңдаулы құлдарына лайық. Алла жақсы ма? Немесе қосқан ортақтары жақсы ма?,- деп сұра! ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
мман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа 'Анзала Лакум Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'анбатнӓ Биһи Хадӓқа Ҙӓта Баһҗатин Мӓ Кӓна Лакумн Тунбитӱ Шаҗараһӓ ۗ 'А'илаһун Ма`а Ал-Лаһи ۚ Бал Һум Қаұмун Йа`дилӱна 027-060 Көктер мен жерді жаратқан, сендер үшін көктен жаңбыр жаудырып, онымен сендер бір ағашын да өсіре алмайтын әдемі бақшаларды өсірген кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? Жоқ, олар шектен шыққан ел. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍
мман Җа`ала Ал-'Арđа Қарӓрӓан Ұа Җа`ала Ҳилӓлаһӓ 'Анһӓрӓан Ұа Җа`ала Лаһӓ Раұӓсийа Ұа Җа`ала Байна Ал-Бахрайни Хӓҗизӓан ۗ 'А'илаһун Ма`а Ал-Лаһи ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 027-061 Немесе жерді тұратын орын қылып, араларынан өзендер ағызып, оған асқар таулар жасаған және екі теңіздің арасына жік жасаған кім? Алла мен бірге басқа тәңір бар ма? Жоқ, олардың көбі білмейді. ‍‌ ‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌‌ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
мман Йуҗӥбу Ал-Муđҭарра 'Иҙӓ Да`ӓһу Ұа Йакшифу Ас-Сӱ'а Ұа Йаҗ`алукум Ҳулафӓ Ал-'Арđи ۗ 'А'илаһун Ма`а Ал-Лаһи ۚ Қалӥлӓан Мӓ Таҙаккарӱна 027-062 Немесе қиналғандар, өзіне жалбарынғанда қабыл етіп, қиыншылықты айықтыратын және сендерді жер жүзіне орынбасар қылатын кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? Өте аз түсінесіңдер. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌
мман Йаһдӥкум Фӥ Žулумӓти Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Ұа Ман Йурсилу Ар-Рийӓха Бушрӓан Байна Йадай Рахматиһи ۗ 'А'илаһун Ма`а Ал-Лаһи ۚ Та`ӓлá Ал-Лаһуммӓ Йушрикӱна 027-063 Немесе құрылықтың, теңіздің қараңғылықтарында жолға салатын кім? Рахметтің (жаңбырының) алдынан қуаныш самалын естіретін кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? Алла (Т.) олардың қосқан ортақтарынан тым жоғары. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
мман Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Ұа Ман Йарзуқукум Мина Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۗ 'А'илаһун Ма`а Ал-Лаһи ۚ Қул Һӓтӱ Бурһӓнакумн Кунтум Ҫӓдиқӥна 027-064 Немесе жаратылысты бастайтын сосын оны қайта тірілтетін кіи? Және көк пен жерден қорек беретін кім? Алламен бірге басқа тәңір бар ма? (Мұхаммед Ғ.С.): Егер шыншыл болсаңдар, дәлелдеріңді келтіріңдер де. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қул Лӓ Йа`ламу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ал-Ғайба 'Иллӓ Ал-Лаһу ۚ Ұа Мӓ Йаш`урӱна 'Аййӓна Йуб`аćӱна 027-065 (Мұхаммед Ғ.С.): Көктер мен жердегі көместі Алладан басқа ешкім білмейді. Олар қашан тірілтілетіндіктерін білмейді де. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Бал Аддӓрака `Илмуһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۚ Бал Һум Фӥ Шаккин Минһӓ ۖ Бал Һум Минһӓ `Амӱна 027-066 Олардың ақырет туралы мәліметі жеткілікті ме? Расында олар одан күдікте, тіпті олар оған байланысты мүлде соқыр. ‌‌‌‍ ‍‍ ۚ ‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'А'иҙӓ Куннӓ Турӓбӓан Ұа 'Ӓбӓ'уунӓ 'А'иннӓ Ламуҳраҗӱна 027-067 Сондай қарсы келгендер: Біз де, аталарымыз да топырақ болғаннан кейін (қабірден тіріліп,) шығарыламыз ба?,- деді. ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Лақад Ұу`иднӓ Һӓҙӓ Нахну Ұа 'Ӓбӓ'уунӓ Мин Қаблу 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 027-068 Расында осы құқай бізге де бұрынғы аталарымызға да жасалды. Негізінде бұл бұрынғылардың аңызынан басқа еш нәрсе емес. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қул Сӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Муҗримӥна 027-069 (Мұхаммед Ғ.С.): Жер жүзінде кезіңдер де күнәкарлардың соңы қалай болғанын көріңдер де. ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тахзан `Алайһим Ұа Лӓ Такун Фӥ Đайқин Миммӓ Йамкурӱна 027-070 Оларға күйінбе де олардың айлакерліктеріне тарылма. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 027-071 Егер шын айтушы болсаңдар, бұл уәде қашан?,- дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қул `Асáн Йакӱна Радифа Лакум Ба`đу Ал-Лаҙӥ Таста`җилӱна 027-072 Оларға: Асығып тілеген азаптарыңның кейі сендерді өкшелеп тұрған болуы мүмкін де. ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‌ ‍ ‍‍
Ұа 'Инна Раббака Лаҙӱ Фаđлин `Алá Анӓси Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йашкурӱна 027-073 Күдіксіз Раббың, әлбетте адамдарға кеңшілік иесі. Бірақ олардың көбі шүкір қылмайды. ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‌
Ұа 'Инна Раббака Лайа`ламу Мӓ Тукинну Ҫудӱруһум Ұа Мӓ Йу`линӱна 027-074 Сөз жоқ, Раббың әлбетте олардың көңілдеріндегіні де көрнеуге шығарғандарын да біледі. ‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Мин Ғӓ'ибатин Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мубӥнин 027-075 Жер-көкте ашық Кітапта болмаған ешбір көмес нәрсе жоқ. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна Йақуҫҫу `Алá Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Акćара Ал-Лаҙӥ Һум Фӥһи Йаҳталифӱна 027-076 Расында бұл Құран Израил ұрпақтарына таласқан нәрселерінің көбін баян етеді. ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лаһудáан Ұа Рахматун Лилму'уминӥна 027-077 Күдіксіз бұл Құран, мүміндер үшін анық тура жол, әрі игілік. ‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍
нна Раббака Йақđӥ Байнаһум Бихукмиһи ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-`Алӥму 027-078 Расында Раббың олардың араларына үкім етеді. Ол өте үстем, тым білуші. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фатаұаккал `Алá Ал-Лаһи ۖннака `Алá Ал-Хаққи Ал-Мубӥни 027-079 (Мұхаммед Ғ.С.) онда Аллаға тәуекел қыл. Өйткені, сен ап-ашық бір шындық үстіндесің. ۖ‍ ‌ ‍‍‍
ннака Лӓ Тусми`у Ал-Маұтá Ұа Лӓ Тусми`у Аҫ-Ҫумма Ад-Ду`ӓ'а 'Иҙӓ Ұа Ллаұ Мудбирӥна 027-080 Шынында өліктерге естірте алмайсың. Әрі бұрылып, қашқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓнта Биһӓдӥ Ал-`Умйи `Ан Đалӓлатиһим ۖн Тусми`у 'Иллӓ Ман Йу'умину Би'ӓйӓтинӓ Фаһум Муслимӱна 027-081 Және де соқырды адасқан жағынан жолға салушы емессің. Сондай-ақ аяттарымызға иман келтіріп, өздері Мұсылман болған кісілерге ғана естірте аласың. ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ұақа`а Ал-Қаұлу `Алайһимҳраҗнӓ Лаһум Дӓббатан Мина Ал-'Арđи Тукаллимуһумнна Анӓса Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Лӓ Йӱқинӱна 027-082 Оларға айтылған (Қиямет) бастарына келген кезде, олар үшін жерден бір хайуан шығарамыз да ол, Оларға адамдардың аяттарымызға мүлде сенбегендіктерін айтады ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Йаұма Нахшуру Мин Кулли 'Умматин Фаұҗӓан Мимман Йукаҙҙибу Би'ӓйӓтинӓ Фаһум Йӱза`ӱна 027-083 Ол күні, әр үмметтен аяттарымызды жасынға айналдырғандардан бір топ жинаймыз. Сонда олар тостырылады. ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ӱ Қӓла 'Акаҙҙабтум Би'ӓйӓтӥ Ұа Лам Тухӥҭӱ Биһӓ `Илмӓан 'Аммӓҙӓ Кунтум Та`малӱна 027-084 Олар түгел келген шақта, (Алла): Аяттарымды толық білмей, жасынға шығардыңдар ма? Ал енді не қылдыңдар?,- дер. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Ұақа`а Ал-Қаұлу `Алайһим Бимӓ Žаламӱ Фаһум Лӓ Йанҭиқӱна 027-085 Зұлымдықтары себепті оларға айтылған сөз бастарына келді. Сонда олар сөйлей алмайды. ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Алам Йараұ 'Аннӓ Җа`алнӓ Ал-Лайла Лийаскунӱ Фӥһи Ұа Ан-Наһӓра Мубҫирӓан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 027-086 Олар, ішінде тынықсын деп, түнді және көрілетін күндізді жаратқанымызды көрмей ме? Сенетін ел үшін мұнда өнеге бар. ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фафази`а Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи 'Иллӓ Ман Шӓ Ал-Лаһу ۚ Ұа Куллун 'Атаұһу Дӓҳирӥна 027-087 Сүр үрілген күні, Алла қалаған біреулерден басқа; көктерде болғандар да жерде болғандар да үрейленеді. Сондай-ақ барлығы Алланың алдына сүмірейіп келеді. ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Тарá Ал-Җибӓла Тахсабуһӓ Җӓмидатан Ұа Һийа Тамурру Марра Ас-Сахӓби ۚ Ҫун`а Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥ 'Атқана Кулла Шай'ин ۚннаһу Ҳабӥрун Бимӓ Таф`алӱна 027-088 Тауларды көріп, табжылмай тұр деп ойлайсың. Негізінде ол бұлт тәрізді жүреді. Бұл әр нәрсені берік жасаған Алланың шеберлігі. Күдіксіз Ол, жасаған нәрселеріңді толық біледі. ‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ман Җӓ'а Бил-Хасанати Фалаһу Ҳайрун Минһӓ Ұа Һум Мин Фаза`ин Йаұма'иҙин 'Ӓминӱна 027-089 Кім бір жақсылық келтірсе, оған одан жақсы сыйлық бар. Әрі олар қиямет күнінің қорқынышынан аман болады. ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍
Ұа Ман Җӓ'а Бис-Саййи'ати Факуббат Ұуҗӱһуһум Фӥ Анӓри Һал Туҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кунтум Та`малӱна 027-090 Ал кім бір жамандық келтірсе, олар тозаққа етбетінен тасталады да: Жә, сендер істеген істеріңнің ғана сазайын тартасыңдар (делінеді). ‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
ннамӓ 'Умирту 'Ан 'А`буда Рабба Һаҙиһи Ал-Балдати Ал-Лаҙӥ Харрамаһӓ Ұа Лаһу Куллу Шай'ин ۖ Ұа 'Умирту 'Ан 'Акӱна Мина Ал-Муслимӥна 027-091 (Мұхаммед Ғ.С.): Шын мәнінде мен әр нәрсенің иесі, осы құрметті қаланың Раббына құлшылық қылуға, сондай-ақ Мұсылмандардан болуға бұйырылдым. (де). ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Ан 'Атлуұа Ал-Қур'ӓна ۖ Фамани Аһтадá Фа'иннамӓ Йаһтадӥ Линафсиһи ۖ Ұа Ман Đалла Фақул 'Иннамӓ 'Анӓ Мина Ал-Мунҙирӥна 027-092 Және де Құран оқуға бұйырылдым. Енді кім тура жолда болса, рас ол өзі үшін тура жолда болады. Ал және кім адасса: Шынында мен ескертушілерден ғанамын де. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Қули Ал-Хамду Лиллаһи Сайурӥкум 'Ӓйӓтиһи Фата`рифӱнаһӓ ۚ Ұа Мӓ Раббука Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 027-093 Барлық мақтау Аллаға лайық. Ол, сендерге белгілерін көрсетеді. Сонда оларды танисыңдар. Сондай-ақ Раббың істеген істеріңнен хабарсыз емес де. ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah